3
Gera gita wai ema amira ge.
Zo nu gera gita wai ema wero nuamu samunoya, nu bua ewanana wamu yaba inoya asamunowa. Ge awa me awa. Gera gita wai meni ema moka noise bama daimatare nuaise; nu kotumai ewananare nuaise; siro beto wai tepo neine nuaise; esewa kora-makora inoise nuaise; erama gipaira putou puro nuaise; nu ou wain pena-pana oko naise; dumu ge sai tepo betata-batata begare nuaise; moni waure emo duba-duba oko waise; dubu nuso dia wero baitaise; nu mai awiso nuso ge potiro kora-makora wai nu samo doinoise ge dimaire nuarise. Nera kota, zo nu dubu nuso dia kaka wero baitamu wamunoya, nu ago ami nogo wero Anutura dubu amira mama wamunoi? Ota ge ninai seka zo meni gera gita wai ema oko wero nuaise. Ago ami tama puro witiro eba Satan meni patiro duunua da amira patiro duwai azu. Ema bama eni ge ninai dubura mokara kaka toyamu nukare ami nu gara te wai amire gita wai ema waise. Nukare nu gara waya wai, saineba gera gita wai ema wamunoya, awa noma zazo nuso puro osara amire Satanra geta meni nu dimamunoya.
Wana soga wai ema amira ge.
Wana soga wai ema nukare da ago etutiro nuarise; iwawa etore oko nuarise; ou wain pena-pana oko narise; moni waure emo oko duba-duba warise; Tuara ge me susure bezero iteye kei damu ninua awa duba daimata inoise puro nuarise. 10 Susu nusokare gita giro baitawa te wai giro amire buara potamunowa awa. 11 Asini nusokare da ago etutiro nuarise; ge oko busarise; dubara sieninoise nena dapikarago sero wero awara me gege waise. 12 Wana soga wai ema zo nu bama daimatare nuaise; mai awiso nusota dubu nuso dia wero baitaise. 13 Wana soga wai ema zo nu bua nuso wai ewanana wai nu zazore wamunoya. Ago wero Kristo Yesura ge me susure samunoya, awa zewai wero samunoya.
Gera zasiwi.
14-15 Na eya niso nana mamu kotupitinona, ata nena zo meni na gazai nuana be iboi wai, ni Anutura mai awiso amira nana soe nuamu inoise susu kau wai azu, na pas ei awa gaero kotumai eni nimore potitinona. Anutu putoure amira dubu nakai awa ibu nuso awa. Dubu nuso meni zasiwi ine wero ge me susure nuso awa dipinoise dia inowenakai. 16 Tuara ge ziro tata-tata inowenakai amira susu awa ou suru me suru ine awa. Awa zo meni begi wai ine tepo.
Nu tama aiso puro kei awenu giwa.
Nu ema saramai awa Ozana meni kereninua.
Angelo dubu meni nu giwa.
Ge nuso dubu serora nana bamunua.
Zebura ema bama meni nu tuma diwa.
Anutu senu witi ike niro simai zasimaire nowia.