4
Opi sai ema amira ge.
Ozana meni susu ego ine kerenitinowia awa: Noma ama ema eni meni ge me duamunora. Ge me doro bi opi saira ge niniro bi wayara ge dimamunora. Bira opi ge awa opi sai ema duba nusokare dau emara ine ami ewanana sao inoise ge tugata inowera. Nukare nakai bama atai azu towera. Noko nena nai eni awa nai azu towera. Ata nena nai awa Anutu meni potiro nakai tuma diaire noise ge me niniro poti dube niro nowenakai ami numore kokopai asinoise nanisekai senua awa. Nena bamubamu Anutu meni tamunua awa kokopai gege. Waya zo tepo, nena moka gege awa. Are numore kokopai asero amire nawenakai ewanana inowia. Awa Anutura gere isare towenakai ami nena awa gawa wawi ewanana inowia.
Timoti nu Kristora bua mai ewanana.
Ni ge awa ge ninai dubure tugata-magata wamunosa, awa ni Kristo Yesura bua mai ewanana nuamunosa. Agoro tuma diaira geta Tuara ge me susure niniro dimuro musa ami duba nisora nena nai ine wai zewai wero noiyo. Ota ge opipi ema bama zazai meni didinowera, awa puti gege, are amira ge awa azu seyo. Ni Tuara ebatara nuamu sero erama spot wamu sero etete werota wero awinoise putou tapinowera, ago ine duba niso meni weyo. Nera kota, spot waira putou tamamu sero etete inowera ami sogawai pei-kaka tapinowera. Ata Tuara ebatara nuai amira putou tamamu sero etete inowera ami sogawai susu giti tapinowera. Nera kota, Tuara ebatara nuai amira putou meni zebura enata noma utura ena nuai tapinowia. Ge awa me memeka awa. Erama dapikarago meni niniro poti dube nai ine te. 10 Amira me awa pamu sero yaya bua inowenakare. Nakare Anutu putoure awa tuma didinowenakare. Nu ami ema dapikarago awa kora wamu inowia. Ota nu ami tuma diaire nowenakai nasokai nana kora wero baititinowia.
11 Ge tona awa dapikarago sero gipero aweyo. 12 Ni mai seka nosa, ata ema nimore gara oko osae. Ge tugata wai niso, ata nuai niso, ata dubara dumi pumai niso, ata tuma diai niso, ata duba saramai niso — bua ami ge ninai dubure ebata gipasa te esa niso patiro ni ama ganarise. 13 Na dia noise Tuara ge aunaira ena azimuro tugata wise gipise awinoise noiyo. 14 Buara putou Ozana meni nimore potinua awa oko duasa me amu wae. Putou awa ema eni meni porofete meni sago wero sewa simai dubu meni wana nusokare niso nana tame potiwa pumusa awa. 15 Bua ge nimore sai awa wasa ema bama gara ewanana waise sero duba niso amira potiro werota wero awinoise noiyo. 16 Dubare tamare niso dia inoise gera susu niso nana dago itia, awa dai dia weyo. Potai ge naso awa puro noiyo. Ago wamunosa, awa ge niso ninitinowera nukare ata nima dai nuai ewananara kei awamunowa.