5
Ge ninai dubu dia wai bua amira ge.
Ema zazaire ge pena-pana oko sase. Mama naso asinoise saitiro kora weyo. Mai seka awa namisini naso asinoise kora weyo. Bama zazai awa mia mai naso asinoise kora weyo. Bama tama sekare awa nubabumana naso asinoise ni nitope uma inoise nukare kora weyo.
Bama kuma kora waira ge.
Bama kuma awa samo doinoise noiyo. Na bama kuma awiso tepo amire tona awa. Bama kuma zora mai awisota apipie nuamunora, awa nukare gita gera ebata patitinoise didikai nukakare nusokare amira nana mia mama apipie amira bua warise. Ago inoise gita tamara nena potiwa amira ina potariseyo. Anutu meni tani ago ine gawi ewanana inowia awa. Kuma me awa awiso tepo nu nutope noise Anutu tuma didinowia. Ago inoise pire waikore Anuture begomo sise zawa sise awinowia. Ata kuma tamara awita sai ama ganinowia ami bama ititi tepo meni nuago inowia. Potai ge awa tugata wero baitasa bama kumara mai awiso niniro nuara eni meni nukare gara pasina amu warise. Zo nu dubu nusota didikai nuso giro soga kaka wamu wamunoya, awa nu Tuara ge doro ema ge kaka ninamu awa dainiro diga bamubake wenua asamunowa. Bama kumara zazo awa dubura bukura* gayamu sero susu nusokare ego ine giro amire gaewo: Bama kuma zo zepa nuso 60 wenua, agoro ema daimatare noisonua, ago ine awa gege bukura gaewo. 10 Nu bua kokopai wenuta kaka wamu ni amira susu kei awaise atata ego ine wewo: Mai awiso puro uninoise gera uzumunuta tepo ni? Nuso nana erama esewa kei awasara sawa diro dumi yagaba pumunuta tepo ni? Ge ninai ema nuso nana kei awasara kora wenuta tepo ni? Ema bogamasa awa kora wenuta tepo ni? Dumi pumai bua susu giti wenuta tepo ni? Susu nusokare ago ine giwo.
11 Bama kuma tama sekare nukare zazo nusokare dubura bukura witaise sara awa azu seyo. Bama kuma ago ine ami noma tama nusokare erawi ema zo atamu kotupitinoise Kristora bua timara wero emara tama emo inowera. 12 Ago inoise gita imata nuamu ge sewa zewai wenua awa dainitinoise pasina wewa ago inowia. 13 Nukare timara wasara warise wasai giro so sero tepo nowera. A gege kota, ge opi puti gege awa ata ge sai ine tepo awa toise ge businoise nowera. 14 Are na ego tona ewa. Bama kuma tama sekare nukare ema noko atiro mai awiso pupinoise noma awiso nusokare dia warise. Ago inoise nuara iwo meni namorekai pasinara ge samu wero ge kau wero duare. 15 Bama kuma eni meni emoko Tuara ebata doro demese bamuro Satan ama ganinowera. 16 Bama ge ninai zora didikai nana bama kuma eni nuara giro bama ge ninai ami nukare soga waise. Nukare awa Tuara dubu meni soga inoma yaya tamai azu. Bama ge ninai meni nukare soga inuai Tuara dubu meni bama kuma mai awiso tepo nukare awa soga warise.
Simai dubura ge.
17 Simai meni bua nusokare wawera ewanana inowia nukare awa gawa witara giro nena puro witiro potiwo pumare. Awa ge tugata waita gipai bua wai gege inowera nukare amire ago ine wewo. 18 Amira ge gayai zo ego ine itia ewa,
Bulimakao meni bua niso inoise wuit patiro zasinoise wuit eni namu wai giro bubuna be dumu nusora oko potase. Agoro zo ego ewa,
Bua wai ema meni bua nusora zuma pumai te inoya. 19 Ema daimata meni simai zo gera potamu sai oko ninase. Ema etota etorobara meni gera potamu sara giro ge bua nuso weyo. 20 Zo meni pasina wero nuai giro otao mamai nana benaura potiro senasa eni nukare awa giro azu ware.
21 Na Anututo Yesu Kristora nana giti mokarata angelo dubu nuso sia wai amira giti mokara sana zewai waise. Potai ge potitinona awa saitiro dia wasa zo oko osaise. Potai ge awa ema bamere potamu sero ema zo oko gasa witai zo osae. Ema bama dapikarago gasa iririmara giro potai ge potiyo. 22 Ni ema Tuara buara potamu sero awita toise eya oko gawa wase. Pasina nusokare meni ni pumai azu. Dubare tamare niso dia weyo saramuro itae.
23 Tinira yayare yaya enire eyaya pupinowesa, are ou gege oko nase. Ou wain pei-kaka dai ninoise noiyo.
24 Ema enira pasina awa damu-damuke itise ema awa gera potitinowia. Ota enira awa bezero itima ama kei damu namunoya. 25 Agoro bua ewanana awa da ago kei damu nitinowia. Ota bua ewanana eni damu kaka kei awamu ami bezero itai ine tepo. Itima ama kei damu namunoya.