6
Soumai amira ge.
Soumai ge ninai dapikarago ami dia dubu nusokare gara witai nuarise. Anutura zazo bowire puro osaita ge nuso isai awa kei awai azu, ago warise. Ota soumai eni meni dia dubu nusokare ema ge ninai nuara giro “Nu gera otao naso” asero gara oko osaise. Tepo awa. Numorekare ego sarise, “Dia dubu nasokai nukare Tua tuma diawera otao-gamao numorekare inowia, are nakai da ago numorekare inowenakai. Are gera otao nasokai meni bua nasokaira me pumamunora.” Ago toise sou bua ewanana duba peure warise.
Gipai ema opi ata wau me amira ge.
Ni ge awa sero gipero awinoise noiyo. Zo nu Tua nasokai Yesu Kristora ge me ata Tuara ebata awa doro ge ewe zo gipinowia, nu ami tama nuso tepo puro wititinowia. Nu kotumai tepo. Nu ge amo-sisimo inoise ge bawaira duba-duba wawi waya inowia. Ago wawi nena ego ine kei awinowia: Zuzu sai, dumu wai, zora zazo puro osai, ge bawai. Ema ago ine nukare duba nusokare dau wawi ge me nusokare nana tepo wawi “Wau moni bamubake nasokai nana kei awaise” asinoise Tuara ge puro tugata wamu towera.
Zo nu Tuara ebata patitinoise duba-duba tepo nena puro noya awa giro “te inoya” asamunoya, nu ami wau me bamu puro noya asamunowa. Ego kotumanekai: Nakai bogamasa zebura kei awenakai, da ago ine bogamasa zebu duamunonakai. Are nakai nena naire more itai giro ganakai te wai nuanekai. Wau moni bamubakere nuamu towera ami etetenaira getara witamunora awa. Nukare tamara nena susu giti amira duba-duba inoma waya wero gera wamunora awa. 10 Wau moni emo duba-duba wai meni pasina susu giti amira me tapinowia. Ema eni meni moni emo duba-duba inoise gera ebata doro bamu demese niro nutopekare duba nai bamubake tapinowera awa.
Paulo meni potai ge Timotire potinua.
11 Ni Anutura ema nosa ami nena ago ine awa azu seyo. Ago inoise duba saramaire nuai amire, Tuara ebatara nuai amire, tuma diaire, dubara dumire, putoure nuai amire, saitiro nuaire, awa niso nana itaise zewai-zawai weyo. 12 Agoro tuma diaira nuai koko amira pugeu wero noiyo. Nuai me ewanana ziro puro noiyo. Anutu meni nuai me ewanana topetasise uzumunu ni nitope ago wamu sero emara aunaira ena dopero tuma diai nisora susu kerenesa niniwa awa. 13 Anutu nu nena dapikarago nuaire tapinowia amira nana giti mokarata Kristo Yesu nu Pontias Pilatora nana benaura dopero susu nuso kereninua amira nana giti mokara potai ge nimore sana zewai wae. 14 Tuara potai ge puro nowesa awa sisai tepo, waya wai tepo, dipinoise nuasa Tua nasokai Yesu Kristo kei awaise. 15 Kei awaira be nuso awa Anutu yawa sarara mama ami potinu dia itewia, are nu gai te wai amire kei awamunoya. Anutu nu ema tuara Tua; nu giti kopira Giti Kopi; 16 nu imata-kamata betai ine tepo awa; zasimaira nowia amira mokara ema zo meni toyai ine tepo; nu ema zo meni kaka gamu; noko, ema zo meni nu gai ine tepo. Bowi waire putoure nuso nana itisonua ami itai gege itamunoya awa. Iyo.
Ema wau bamure amira ge.
17 Ema zebura wau bamure nowera amire ge ego tugata weyo. Nukare zebura wau dainiro ami emo tama nusokare oko puro witarise. Zebura wau awa nena beyata gege. Eya sisinowia. Are nukare nena awa oko tuma diarise. Tepo awa. Anutu nu zamai potawi ninoise yawa sara inoise nowenakai nu awa tuma diarise. 18 Nukare sasa dagia wai tepo dumi yagaba bua inoise gera me dainiro tamare. 19 Ago inoise wau me uru wara ami siwako nusokare zo zewai wero itamunoya. Ago wai amire nuai me awa topetare.
Ni bua niso dia wero baitiyo.
20 O Timoti, Tuara bua nimore potai awa dia wero baitiyo. Ge puti gege me amu, ema eni meni puro noise zazo nuso “ninai bamubake” asinowera, awa azu seyo. 21 Ema eni meni ge amira desenitinoise tuma diaira ebata doro demese bamuwa.
Tuara dumi yagaba meni nisokare nana itaise.