26
Paulo meni Agripa nana giti mokara ge nuso senua.
Ago senu Agripa meni Paulore ego senua awa, “Ni nitope susu niso se ninanekare.” Ago senu Paulo wana meni salut wero ge ego tugata wenua awa, “O ema tua Agripa, Yuda ema meni na gera potamu sero ge towera, amira eniba zeme niso nana giti mokara samu sero duba naso kokopai inoya. Awa nera kota, ni ami nakare Yuda emara nuaita ge ina-sa wai nasokarera susu gosinowesa. Are ni ge nasora oko biawa wase. Na uge naso wana niniyo.
Na mai morua noisona be amira ana zebu nasora enata Yerusalem nate ena otao mamai nasore dai noe bazina, are noisona amira susu awa Yuda ema dapikarago meni gosinowera. Anutu sou waira tani nasokare itia, tani awa Farisayo dubu meni dubu eni dainitinoise ziro baititinowera. Dubu amira nowena, awa susura ena giro tupewera. Are susu naso gosinowera ami ge me samu sero ge da ago samunora. Soyai Ema nasokai be ewanana puro kei awaise sero Anutu meni ewowo-kawowo nasokarere seroninua, nena awa tuma didinoise dia nowena. Ami emo na gera potera kotora dopero itena ewa. Are seronai ge awa me waise Isreli ema dubu 12 nukare tuma didinoise zewai wero pi waiko be giti Anutu zame potitinoise bowi zewai-zawai inowera. O ema tua naso, na nena awa tuma didinoise nowena amira Yuda ema meni ge bua namore potitinowera awa. Ota Anutu meni bebetenai awa-uzawi seka inowera awa nikare eni meni nogoro gawewa me kaka wamu inowi?
Na natope Yesu Nasarete natara zazo bowire nuso gera wana sisero tepo wai ewanana wamunoya asero bua bamu inoisona awa. 10 Yerusalem nate ena ago ine inoisona. Pris babezinomara nana baro sasana pas potasara puro Yesura dubura nana dainiro benai sora potitinoisona. Awa daba kota, dara bebetenarise sasara na ge nusokare soga inoisona awa. 11 Yuda emara yere ibu sero baro Yesura dubu eyaya doinoise nukare Yesura zazo duarise nena mou-mau numorekare wero tupisona. Ago inoise na goroba bamubake wero nata asike baro erama dero tuninoisona awa.
Paulo meni nu Kristen wenua amira uge dinua.
12 Ago inoina pris babezinoma meni pas potiro sewa na be nusokarera Damaskas nate bayamu sero bamuna awa. 13 Susauna waiko soe dopenu utura ena zasimai zo meni na ata ema mamai naso amira nana zasimunu gina awa. O ema tua naso, waikora zasimai awa osai. Ata zasimai gina awa witai. 14 Are nakare zebura durokare zawa zo Yuda gera ego ninina awa, ‘Saulo, Saulo, ni nogoro na doinowesi? Bulimakao bayaise sero mama meni utu dumu wiai ami gayawi bayai azu ina te kisine awawi utu dumu meni gayawi sasara towia. Are ni dubu naso doinoise bulimakao meni wago inowesa awa.’ 15 Ago senu na ina ego sena awa, ‘Tua, ni aweni?’ Ago sena nu ego senua awa, ‘Na dero tuninowesa, na Yesu awa. 16 Ata ni eriro dope. Nama ni bua mai naso pamu sero niso nana kei awinona. Are ni nena gosinosa nena emire noma ama gipana gamunosa nena amire dai amira oziga sai ema naso wero nuase. 17 Na ni Yuda emara nanata ema Yudakora nana wanera ena soero pupinoise nuamunona. 18 Na ni ema Yudakora nana iyetana baro sasa giti guma wai nusokare tepo wai mume giro doro zasimaira nana mare. Ota Satanra putou doro Anutura putou pumare. Ago wara na pasina nusokare disana na tuma diro saramuro nowera amira nana susumare.’ Namore ago senua awa.
19 O ema tua naso Agripa, nena gina amira ge dimuro baitina. 20 Are na gita Damaskas nate ena zaawero nukare ge tugata wero baro Yerusalem natera ema ge tugata wero bamuro ema Yudako dai ge tugata wena awa. Duba nusokare kapeteniro Anutura nana deseniro duba kapetenaira te amira bua warise ge tugata inoise noisona awa. 21 Ago inosona, are Yuda ema nukare ibu bamura ena na ziro dara betanise wisera. 22 Ota Anutu meni na soga wawi ge tugata inoise nowena. Are na ego dopero itise ema osaita witai amire dai ge tugata inona ewa. Agoro na ge seka kota, nena kei awamunoya amira ge porofete ata Mose ami sero gaewa da awa tona awa. 23 Nukare ego sewa awa, ‘Kristo nu yaya tapinoma betaise sai itia. Agoro betai dubura ena gita wero eriro Yuda emata ema Yudako ami emo ewanana waira susu kerenamunoya.’ Ge awa soga inowena awa.”
24 Paulo nu susu nuso kora wero ge ago ine tugata inoinu Festo meni arero ego senua awa, “Paulo, ni duba dau inoiwa. Kotumai dainiro gaise-azipise awinoe dotesa duba niso dau inoya.” 25 Ago senu Paulo meni ego senua awa, “O ema tua naso Festo, na dau ge oko tona. Na kotumaire ge me tona. 26 Ge tona amira susu ema tua Agripa meni te ninitinoya. Nuso nana ena peu inoise tona. Nena tona awa asike ena oko kei awenua, are ema tua Agripa meni oko kau inoya. 27 O ema tua Agripa, ni porofetera ge gawesa me inowita? Gawesa me inowia, awa gosinona.” 28 Ago senu Agripa meni Paulore ego senua awa, “Be pei-kaka gege tuasa na Kristora mai wanise tosua.” 29 Ago senu Paulo meni ina ego senua awa, “Be pei-kaka gegeta be iboi-tatana, amira ge tepo. Ota nine daba kota, ema eni dai zeme ge tona ninitinowa, nikare dapikarago na ego ine wawise Anutu isa tona. Benai ema nona ago ine kota, Kristen wero nowena ago ine wawise tona awa.”
30 Ago senu ema tua Agripa ata ema tua Festo ata Benisi ata ema eni itiwa ami eriro koto waira ibu dowa. 31 Doro susawise sero niniro awinoise ego sewa awa, “Ema nu pasina zo kaka wamu nowia, are dara betaita benai sora itai ine oko inoya.” 32 Are Agripa meni Festore ego senua awa, “Ema nu Roma nate bayai Roma ema tua Sisa meni ge nuso sai tepo waise kaka samu wamia, awa ni nu te besasa nuamia.” Ago senua awa.