27
Paulo nu Roma nate bayaise wara potiwa.
Itali zebura bayanisekare sero Paulo ata benai ema eni awa puro Roma ema tuara soldia amira dia zo zazo Zulio amira wanera potiwa pumunua. Adramitiam natara wa zo meni Asia dumura nata itiwa awa sero toiro toiro awamu sero bayamu inoise inoinu giro wa amira witiro bamunakare. Masedonia ema zo zazo nuso Aristako, nu Tesalonika natara, numa dai eroma bamunakare awa. Susaunakare pina atinu wa Saidon nate toinu Zulio meni Paulo otao inoise nininu nate baro otao mamai ginu ebatara nena numore potiwa. Ana eriro susaunakare bisi mewene ena muro nakare musenu giro Saipras gutura atune baro dira-dira bamunakare. Ago susaumite Silisiato Pamfilia zebu amira ewa semuro Lisia zebura nata zo zazo Mira amira kei awero wa awa ana donakare. Alesandria natara wa zo ago itinua ami Itali zebura bayamu sero inoinu giro soldiara dia meni nakare potinu wa amira witinakare awa. Wara witiro kiakara susaunakare waiko be eni tepo wenu Naidas nata itinua amira kena witamu tama doinomite witinakare awa. Ata bisi meni mewene ena tupise nakare musenu nakare ago bayai ine tepo giro doro Krit gutura atune bamunakare. Susaumite gutu amira dumu zo zazo Salimoni awa daininakare awa. Dumu awa dainiro dira-dira susaumitekare Lesia nata itinua amira zorage oko zo itinua zazo Wara Itai-Matai Koko amira tama doinomite toinakare awa.
Paulora ge dero bamuwa.
Nakare ewara be iboi-tatana susaunakare Yuda emara nena sienaira pura nusokare tepo wenu ewa eraira be awa munua, are Paulo meni potai ge potiro ego senua awa, 10 “Otao mamai, noko susumuro bayamu wamunonakai, awa ewanana oko bayamunonakai. Susawianakai wa zasai nena gege kota, ema nakai dai ewa tura bayamunonakai, awa giro giro tona awa.” 11 Ago senu soldiara dia meni Paulora ge ninidanago wero kaptento wara mamera ge nininua. 12 Okora itinakare awa so bisi pena-pana waira be amire wa toiro neine itai ine tepo, are wara ema dainiro noiwa ami ego sewa zewai wenua, “Nakai so ei awa doro Krit gutura oko zo itia zazo Finikis amira toiro itanakai bisi pena-pana waira be tepo waise baro tamamunonikaita?” asero bayamu sewa awa. Ewa oko dumu ami bisi mulato yowarere eto dago gazero itewia awa.
Ewara bamuwa bisi pena-pana muro denua.
13 Are bubu ama ena witinu me sia sero wara mamana meni bayamu sero aga zumuwa witinu Krit gutura dira-dira bamunakare awa. 14 Susaunakare gutura ena bisi zazo bapamu 15 ami wa puro musuna-masuna wenu kaputitinomite giro dowa awe bamunakare awa. 16 Ago inomitekare gutu kiaka zo zazo Kauda amira dira-dira susaunakare wa kiaka zupinoinakare ami ewa tura bayai azu, bua bamu inomite zumunakare witi wa tame ninua awa. 17 Witi wa tame ninu wa bamu awa bezai azu, soe damu asi meni zasero dinakare awa. Ota bou zo zazo Siritis amira pusai azu, seli winewa. Are bisi meni musenu awe bamunakare awa. 18 Bisi putoure tupinua, are pina atinu nukare zaawero wara nena eni zua ewara niwa awa. 19 Ago wewa pi noko zinu susaunakare pina atinu wara nena eni asire selire uture awa wana nusokare meni zua ewara niwa. 20 Pi waiko dainiro awa bisi zewai-zawai tupinu waikota kuna zo da di kaka gamu wero kotumai nasokare tepo wenu ego senakare awa, “Sisamunonakai.” Ago ginakare awa.
Paulo meni ema duba kokopai warise ge tugata wenua.
21 Ema duba niro nena nai doro tepo noiwa giro Paulo meni baro nusokare nana soe dopero ego senua awa, “Otao mamai, nikare ge naso ninamewa sia, awa nakai Krit gutura nuamenakai. Agoro nena mou-mauta nena gera wai oko kei awamia. 22 Ata saineba, azu doro zewai wewo. Ema meni oko gera wamunonakai. Wa meni gege me gera wamunoya awa. 23 Awa gosinona, nera kota, awenakai agore pire Mama naso Anutu meni na bua mai nuso amira nana angelo zo iyeti naso nana kei awero 24 ego sasaya awa, ‘Paulo, ni azu oko wase. Ni Roma ema tua Sisa amira nana kei awamunosa. Awa daba kota, Anutu meni ni sorepitinoise ema nimore dai wara nora awa nukare dai nima emo wero soremai oko betamunora.’ 25 Angelo namore ago sasaya, are otao mamai naso, nikare duba kokopai weu. Ge Anutu meni namore sesia awa gena me wetia, are me wamunoya. 26 Ota wa meni awa gutu zora desero zasamunoya awa.” Ago senua awa.
27 Nakare Adria ewa soe ago noinakare pura eto tepo wenu pi soe sieniro wara bua mai meni enia wero “zebu tapinonakai” ago ine giwa. 28 Ago ine giro tega potiwa ewa tura baro 40 mita wenua awa. Are pei-kaka susaumitekare noko potiwa osero baro 30 mita wenua. 29 Are aramara witai azu wero wa awara ena aga 4 potiwa osewa nukare pina eya ataise isa toise itiwa. 30 Itimite wara bua mai wa doro bozamu sero wa kiaka potiwa ose ewara ninu eteteniro ego sewa awa, “Nakare wa gitine ona aga zo potanakare osaise inonakare.” 31 Ago sewa Paulo meni soldiara diare dubu nusore ego senua awa, “Wara bua mai meni wara kaka itamu bozamunora, awa nikare ewa tura baro tepo wamunowa.” 32 Ago senu soldia meni wa kiakara asi kapewa wa osenu dowa.
33 Pina atamu inoise inoinu Paulo meni ema dapikarago nena narise ego senua awa, “Nakai duba nai bua inoise nena kaka namu tepo nonakai waiko be 14 inoya. 34 Are zeme nena nawise sana oko azu sawe. Nena niro kokopai wero nuamunowa. Giti tu nisokare zo oko tara awamunoya.” 35 Ago sero ame zo pumunu gosinoiwa Anuture kokopai asero ewero ninua. 36 Ninu giro duba nusokare kokopai wenu te dago puro niwa awa. 37 Ema wara noinakare namba nasokare 276. 38 Nena niro putou puro wuit wa mokara itinua awa ape ewara niwa. Ago wewa wa peu wenua awa.
Wa meni gutu dumu amira pusero zasenua.
39 Pina atinu nukare zebu awa diga giwa. Ota ewa oko zo kora neine giro wa meni amira toiro ozera witaise 40 ema meni agara asi kapewa ewa tura bamuwa doro wa ama waira wana amira asi besero seli zo wa gitine zumuwa witinu wa dumu poti kora niro bamunakare awa. 41 Susaunakare wa meni bou dumura witiro taka asenua. Ago wero zewai wenu ewa meni wa awa denu zasenua awa. 42 Wa zasinoinu benai ema eni ewa siwero bayai azu, soldia meni dara bebetenarise sewa. 43 Ata dia nusokare meni Paulo soyamu sero azu senua. Azu sero ewa siwero gai ami gita tepo dagimuro siwero ete witarise senua. 44 Ago wara amire eni awa parata wa zasenua amira sibi awa ziro puro siwero ete witarise senua. Ago senu werokare te dago ete neine witinakare awa.