28
Ema dapikarago Malita gutura witiwa.
Ete witiro tepo wenakare gutu zazo Malita asewa ginakare awa. Are gutu amira mamana nukare namorekare otao inoise dumi yagaba dainiro pumuwa. Ware bisire tupinu so zazama inoinu giro ni wewa awenakare awa. Ota Paulo meni ni sisia eni sianiro pumuro ape niaora nitinoinu zi zo mena-mana wero amira ana kei awero Paulo wanera gamuro ikenua awa. Ago wenu zebu amira mamana meni Paulora wanera ena zi giro ina-sa wero ego sewa awa, “Ema ami ema dawi betinowera, are nu ewara ena kaka betamu witi ete ni Tua etutiro nuaira Mama meni gi waya weti ina nuso poti kei awinoya.” Ago sewa ata Paulo meni wana zipenu zi tekero niaora osenu nu kaka gamamu meni itago wenua awa. Ago wero dopero itinu nukare nu wana izamunoita nu eya duro betamunoi, asero dia itiwa. Be borere dia itiwa neni-neni nuso nana kaka kei awamu wenu giro kotumai kapeteniro ego sewa awa, “Nu tua zo awa.”
Paulo meni ema yayare kora wenua.
So itinakare amira zorage ema giti kopi zora zebu itisonua. Ema amira zazo Pablio. Nu gutura mamana amira giti kopi wero noisonua. Are ema ami nakare uzumuro so nusora potiro dumi pupinoise kora inoinu waiko be etorobara wenua awa. Ota Pabliora mama yaya tama mena-manare ze ou gege puro duro itinua. Are Paulo meni niniro so nusora baro isa sero wana nuso nana potiro kora wenu ewanana wenua awa. Ago wenu gutu amira ema bama yayare eni meni bowi nuso niniro kokouniwa da ago kora wenua. 10 Are amira ina nukare yawa sara inoise nakare kora-makora bamubake wewa awa. Are ama bayaira be nasokare munu nena nai nasokare dainiro wara potiwa awa.
Paulo otao maire wa seka zora bamu Roma nate niwa.
11 Gutu amira noinakare inua etorobara tepo wenu amire wa seka zora witinakare awa. Wa awa Alesandria natara. Wa ami ewa waya waira be dainamu gutura denemuro itinu so ewanana wenua. Wa gitine tua zora mai mata diri popoka amira ititi kewai. Wa amira witiro bamunakare awa. 12 Susaumite Sirakus nate kei awero ago denemuro waiko be etorobara noinakare awa. 13 Ana eriro gegero susaumite Regiam nate atune bisi mula meni muro nakare musenu pi waiko be eto gege susaumite Puteoli nate kei awenakare awa. 14 Ago kei awero wa ana donakare nata amira ge ninai dubu meni nakare uzumuwa numorekare dai waiko be 7 ago noinakare awa. Ago wero ana ete susaumitekare Roma nate kei awenakare awa. 15 Roma nate bayamu ebete susaunakare nata amira ge ninai dubu meni oziga nasokare eya niniwa, are eni meni tupimite nata zo zazo nuso Apiora Maket amira ana nakare tamuwa. Noko eni meni nata zo zazo nuso Stowa Etorobara amira ana nakare tamuwa awa. Ago wewa Paulo meni nukare giro yawa sara inoise Anuture duba kokopai wenua awa.
Paulo meni Yuda ema senu auniwa ge tugata wenua.
16 Roma nate kei awenakare dia ema meni senu Paulo benai so doro so me zora potiwa soldia zo meni dia inoinu ago itisonua awa.
17 Itinu waiko be etorobara wenu amire Paulo meni Roma natara Yuda ema amira giti kopi senu auniwa numorekare ego senua awa, “Otao mamai, na Yuda ema otao mamai nasokai oko gona-magona wena, ota apipie nasokaira tani oko puro osena. Ata nukare Yerusalem ena na tepo zo poti Roma emara nana wanera niwa na beniwa. 18 Are Roma ema nukare susu naso awero baro pasina naso zora na dara betanise amira te kau wewa tepo wenu giro na besamu sewa awa. 19 Ago wewa Yuda ema nukare zewai wero azu sewa, are na nuai naso soyamu sero Roma ema tua Sisa meni ge naso sai tepo waise sena awa. Ota na Yuda ema otao mamai nasokai ami na iwo inowera, awa gera potamu sero oko mutana. 20 Ami emo na nikare gosinoise nimorekare dai sero niniro awamukai nikare sesena mewa awa. Soyai Ema nasokai meni be ewanana puro maise Isreli ema nakai dapikarago dia nowenakai, ami emo na sen emi beniwa nowena ewa.” 21 Ago senu Yuda emara giti kopi meni ego sewa awa, “Ona Yuda ema zebu susu nasokaira nowera ami ge niso namorekare kaka gayamu wewa. Ata ema nusokare nana zo iyetara muro pasina nisora ge awa namorekare kaka sai ninamu wisenakare awa. 22 Are ge puro nosa awa nitope sasa ninamu tonakare awa. Ata ema tani nasokai doro tani seka puro nowera numorekare ego ninitinowenakare awa: Zebu sero ema meni ge nusokare azu towera.”
23 Ago sero be potiwa awa. Be potiwa awa kei awenu Yuda ema dainiro meni Paulo nana sora auniwa. Ago wewa Paulo meni Anutu imata Tua wero nuamunoya amira ge kerenitinoise ge uge pina gamu zaawero tugata inoinu pi zinua awa. Ago inoise Mosera lo ge ata porofete meni bowi ge gaewa itia awa Yesura nana me wenua, amira susu toise duba nusokare awa-uzamu wenua. 24 Ago wenu ema eni nukare ge nuso giwa me wenua. Ata eni meni awa ge nuso giwa me kaka wamu wenua. 25 Ago wero zaumuro ge meni ina-da wewa giro Paulo meni ge daimata susumuro ego senua awa, “Ozana meni porofete Yesayare ge me senu nu ewowo-kawowo nisokarere ge ego senua awa,
26 Anutu meni namore ego sasaya, ‘Ni baro ema dubu emire ego se gare: Nikare dana meni ninai awa ninamunowa, ata duba meni niniro baitai awa oko ninamunowa.
Nikare giti moka meni gai awa gamunowa, ata nena giro baitai meni awa oko gamunowa.
27 Ema dubu ei awa nukare kotumai tepo, ata dana nusokare meni awa azai, are ge ninaira biawa inowera.
Ota nukare giti moka nusokare sikimuwa.
Ago kaka wamu wamera, awa nukare giti moka meni nenara susu gamera, ota dana meni gera susu ninamera, ota duba meni nenara susu niniro baitamera.
Ago kaka wamu wamera, awa nukare duba kapetenara na nukare kora wamena.’ Anutu meni ago sasaya awa. 28 Paulo meni ago sero ge susumuro ego senua awa, “Are na sana niniro baitiu. Korawaira ge Anutu meni tamunua, awa ema Yudakora nana bayaise senua. Nukare te niniro yaba wamunora awa.” [ 29 Ago toise tugata wenu Yuda ema nukare nutopekare ina-sa wero doro bamuwa awa.]
Paulo nu Roma nate ena zepa eto noisonua.
30 Are Paulo meni zepa eto Roma nate ena so zo zuma gaero itinu ema meni Paulo gamu muro baro awasara sara wewera inoisonua awa. 31 Nu gamu masara nu Anutu imata Tua wero nuamunoya amira ge awa uge-mage inoise Tua Yesu Kristora susu azu wai tepo tugata-magata inuasai zo meni duaise kaka samu wewa awa.