2
Waure ata bogamasa nuto te ago ine ago ine.
Otao mamai naso, nikare Tua nasokai Yesu Kristo zasimaira Tua awa tuma didinowewa ami ema witai poti gita niro ema osai poti ama niro ago oko wawe. Na ego ine emira tona. Esewa eto meni aunai nisokarera toyamunorato. Zo wau dube duyero tama woi simaire wosuniro nisokare nana mai amire nuso nana atune ema bogamasa zo tama woi kekeyemaire awa dai mamunoya. Ago warato nikare giti moka ema tama woi simaire amira nana potiro ego samunowa awa, “Ni ego mu, sopira arumase.” Ago sero bogamasare ego samunowa awa, “Ni ogo dope. Ota wate arumu.” Nikare kotumai waya nisokarera nitopekare zaupitinowewa awa. Are tani ago ine awa wawewa waya inowia awa. Otao mamai naso, ge sana niniu. Anutu meni ema nogo wai awa sianiro pumunu? Zebura bogamasa nowera nukare awa tuma diai bamure noma utura nata topetarise sianiro pumunua. Nata awa ema duba nusokare nuso nana itewia ami topetarise senu zewai wenua. Ata nikare bogamasa isipitinowewa. Ota na-ami nikare puro kotora susaweweri? Waure meni ago inoise nimorekare waya inowera awa. Nikare Yesura zazo puro nowewa, ata waure meni zazo awa puro osisinowera awa.
Ge eni dipinoise eni dai awa te oko inoya.
Lo gera ge bamu ego ine gayai itia ewa, “Ni nitope ara tapinowesa, da ago ine ema enire weyo.” Ge awa dipinoise ewanana wamunowa awa. Ata nikare ema zo puro witiro zo puro osero awamunowa, awa pasina wamunowa. Ago wawa lo ge meni ge dai nisokarera susu awa kerenamunoya awa. 10 Zo nu lo ge eni dipinoise lo ge umu daimata damunoya, awa nu lo ge dapikarago detia ago ine wamunoya. 11 Anutu meni lo ge ei awa potinua awa, “Iu ara nito ina-dua oko waweto.” Senua da ami noko, “Erama oko dasa betare,” ago senua. Are ni bama niso kaka duamu nuamunosa, ata ni mai zo dasa betamunoya, awa ni ge dai ema wamunosa. 12 Susu kerenaira bera ena Anutu meni nakai lo ge sekara awina-dawina wamunoya awa. Lo ge seka ami mui nasokai besenua. Are lo ge seka awa kotupitinoise ge sise wise awinoise noiwo. 13 Zo nu otao nuso kaka awa-diamu wamunoya nu awa Anutu meni nakai awina-dawina inoma ina oko awa-diamunoya. Zo nu awa-diaire dai nuamunoya ami susu kerenaira bera ena azu tepo dopamunoya awa.
Tuma diaire noise soremai bua wanekai.
14 Otao mamai naso, zo nu “Na Yesu tuma didinona” asinoise soremai bua kaka wamu nuamunoya, awa tuma diai nuso meni te wamunoita? Tepo awa. Tuma diai ago ine ami nogoro nu gera waira ena soyai te wamunoi? Te kaka wamu wamunoya awa. 15-16 Emata bama otao nisokare zo meni more tama woireta wo mare ago awa kau inoise nuai giro nisokare nana zo meni numore ego samunoya awa, “Ni ewanana bamu nuase. Ago wero tama zazama wai azu, tama niso doweyo. O nena meni awa niyo denero baitae.” Zo nu be meni daba ago toise nu soremai bua kaka wamu wamunoya, awa te wamunoita? Tepo awa. 17 Zo nu tuma diaire noise soremai bua kaka wamu wamunoya amira tuma diai awa me tepo.
18 Ota zo meni namore ego samunoya awa, “Ni tuma diai niso nana itia, ota nane meni awa soremai bua naso nana itia.” Zo meni ago sai na ego samunona awa, “Ota ni soremai bua kaka wamu inoise tuma diai nisora susu awa gipe gane. Ota nane meni awa soremai bua inoise tuma diai nasora susu awa te nimore gipamunona awa.” Ago samunona awa. 19 Anutu daimata nowia amira ge awa ninawesa me inowia. Awa ewanana inowesa awa. Ge awa bi nukare dai ninawera me inowia. Bi meni ago inoise azu wero zipe-zape inowera. 20 O ema duba tepo, ni Yesu tuma didinosa ata ni soremai bua kaka wamu inowesa, are tuma diai niso awa nena puti gege inoya. Are susu ei awa niniyo.
Abrahamto Rehapre meni tuma diaira me tamuwato.
21 Ewowo nasokai Abraham nu mai nuso Isaka zame potamu sero altara potinua amira Anutu meni giro nu ema saramai asenua awa. 22 Are ego gosinowa. Abraham nu tuma diai nuso awa wai nuso meni soremunua. Ago inoise tuma diai nuso awa wenu zewai wenua awa. 23 Are be amire Abrahamra ge gayai ego itia awa me wenua, “Abraham nu Anutu tuma dinu numore ginu pasina tepo saramai wenua.” Are zazo nuso Anutura Otao asai. 24 Are ego gosinowa awa. Anutu nu ema zo tuma diai nusora daba ninai pasina tepo saramai oko wamunoya. Me nuso tuma diaire soremai buare ago awa gai amire pasina tepo saramai wamunoya awa.
25 Ota pasina bama Rehap nu da ago ine. Anutu meni tuma diai nusore soremai bua nusora me awa giro nu soenua awa. Ago wenua, nera kota, bama nu ema eto zebu temuwato ami nuso nana kei awewato nebu zizinoise itimite eba bezai zora potinu upene bamuwato awa.
26 Are tuma diaira susu ego ine itia ewa: Tama aiso ozana tepo wawi betero isasa inowia, da ago ine tuma diai meni soremai bua tepo awa isasa ine inowia awa.