3
Iwawa nasokai dia wanekai.
Otao mamai, nikare dainiro ami gipai bua wamu oko sawe. Ninitinowa. Anutu meni nakai dapikarago awina-dawina inoise ina potamunoya be amire nu nakare gipai ema awa gera potiro baitamunoya. Nakai dapikarago be giti nena wawenakai waya inowia awa. Zo nu ge waya zo kaka samu wamunoya, awa nu ema ewa-awanana asamunonakai. Nu tama aiso nuso dia wai ine te. Wo osi meni ge nasokai ninarise aen bera gamai potitinowenakai. Are nena pei-kaka ami wo bamu awa puro kipete-kapete inowenakai. Wa sipi awa dai gosinonakai awa. Nukare bamubake. Bisi bamubake meni pisawi susawewera, ata saineba, ama wai ema nu wana wa ama wai pei-kaka awa puro ama wawi eba towia te wa meni susawewia awa. Are emara iwawa nu da ago ine awa. Nu nena pei-kaka, ata noko nena eto oko wero tupewia.
Niao masisi awa nena pei-kaka mai, ata nu ami yeke bamu awa moyawi tepo inowia, awa gosinowa. Are iwawa nasokai awa niao masisi ine. Nu ami te-wana tama ipu nasokai eni dainiro wayara mia inowia. Nu ami tama aiso nasokai wawi ina me ina gainowia awa. Nu nuai nasokai potawi awawi nakai pasina inowenakai. Ota nu awa Satan meni gurunawi awinowia awa. Wo neire-neire etera amire ewara amire noko nire zire awa erama meni tawa wamu wero giro kora wanakai amire oreniro ge nasokai ninamunora. Ota iwawa nu ema meni puro osai ine tepo. Nu zanatiai tepo. Kipete-kapete gege inoise itewia. Nu waya bamu. Nu zi goroba maira be pora meni bera muro sisua toise itewia ago ine. Iwawa nasokai meni Tua Mama bowi inowenakai, ata nakai iwawa da ami ema Anutura benau ine wai awa waru inowenakai. 10 Be so da amira ena bowi waire waru waire kei awinowia awa. Otao mamai naso, tani ago ine awa te oko inowia. 11 Ou kupi-kupi wai amira ana ou naire dokakare kei awinowita? Tepo awa. 12 Otao mamai, ni usuma meni me yewa ziamunoita? Tepo awa. Ota ona meni gagi duamunoita? Tepo awa. Da ago ine ewa meni ou nai kei awai ine tepo awa.
Kotumai ewanana awa Anutu nana ena tupewia.
13 Nisokare nana soe ema kotumai ewananare eni nowerita? Ami etutiro nuarise. Ago wara ema bama meni nuai ewanana nusokare awa giro ego samunora awa, “Ema dubu awa kotumai ewanana meni uzumawi duba ozero noise bua ewanana inowera.” 14 Ota nikare ema enire duba waya puro noise kotumai nisokare meni zazo nisokare witaise sero toise nuamunowa, awa kotumai nisokare ewanana asero tama nisokare oko puro witawe. Ge me puro osero ge opi oko sawa ge me ine wae. 15 Dubara kotumai ago ine awa ike ena oko osenua. Tepo awa. Kotumai ago ine awa zebura ata emara gege. Awa Satanra nana ena tupewia. 16 Duba wayare zazo puro witaire nisokare nana itamunoya, awa da ago ine zazaumaire tani wayare nisokare nana itamunoya. 17 Dubara kotumai ikera meni awa saramai gege. Are nu nena ego tapinowia awa: Gita duba saramai tapinowia, amire bega, ozero nuai, ge dimai, dumi yagabare nuai, bua kokopai wai tapinowia. Ota nu duba saisaire o iwawa etore nuai awa oko tapinowia. 18 Bega puro nuamu towera ami begara we urawera me nuso nuai saramai kei awinowia.