2
Duba da wero dumi ina-pa wewo.
Nisokare nana Kristo emo inoise ato-buato sai itita? Itia awa. Dubara dumire sero soga waire itita? Itia awa. Ozanare dara sipuniro tairo otao wero nuai awa itita? Itia awa. Zo waire zo amaire itita? Itia awa. Are duba kokopai wai naso witiro itaise kotumai nisokare poti dara niwo. Ago inoise dubara dumi ina-pa wero nena da ami emo duba awa-uzinoise noiwo. Nikare tama nisokare oko puro witawe. Noko tama puro witaira tani zo oko wawe. Nikare nitopekare puro osisinoise otao mamai nisokare puro witiwo. Agoro nikare nena nisokare gege wawa kokopai waise gege kota, otao mamaira dai kokopai waise kotumuwo.
Yesu meni ebata gita wenua da awa patanekai.
Kotumai Kristo Yesu meni puro noisonua, da awa puro noiwo. Nu Anutu noisonua ami “Na Anutu ine nowena, ata na Anutu ine nuai awa oko soyamunona,” ago toise oko soenua. Tepo awa. Nu nuai nuso dutuniro doro ema ine kei awero soumaira nuai pumunua awa. Ago wenu benau nuso giwa emara benau te wenua awa. Nu ema osai wero noise ge dimaira ebata patiro susaumite betai tamunua. Betai tamunua, awa ni pasinaira ena betai awa tamunua awa. Ago wenua, are Anutu meni numa puro witiro ema Tua bamubake potinua awa. Potiro zazo bowire nuso meni erama dapikaragora zazo bowire dainaise senua awa. 10 Tani ego ine ama kei awaise sero ago wenua awa. Utura nowera, o zebura nowera, o zebu tura nowera, nukare dapikarago ami Yesu bowi inoise bawa diro kokoinarise. 11 Agoro erama dapikarago meni “Yesu Kristo nu imata Tua noya,” ago sarise. Ago sara Anutu Mamera zazo bowire ike damu itaise.
Kokopai wero baitamukai zewai-zawai wanekai.
12 Otao mamai naso, nikare be giti ge dimaire nowewa, awa na nimorekare dai nowena amire gege kota, asike nuawena wero baititinowewa. Are Anutu meni nikare kora wenua amira me tamamu wero giro nu azu inoise bua nuso zewai-zawai wewo. 13 Nera kota, Anutu nu nutope nikare gai kokopai wawise kotumaire waire amira putou nimorekare potitinowia awa. 14-15 Nikare ema dubu waya-kawaya amira soe noise Anutura mai awiso wero etutiro pasina amu duba saramaire nuamu kotumuro giro gung-ga saire ina-sa waire awa doro bua inoise noiwo. Nikare nusokare nana zebura noise 16 nuai potaira ge poti damu niro kuna ine zasipitinoise noiwo. Ago wawa amire noma Kristo kei awaira bera ena na yaya bamubake tepo oko tamuna, ata bua naso me amu oko wenua, amira susu kei awai yawa sara wane. 17 Nikare tuma diai nisokare awa zame ine Anuture potitinowewa, are nukare na dero orara naso dai zame nisokarera tame zozamunora, awa saineba, yawa sara wamunona. Ago wara na nimorekare dai yawa sara wamunona. 18 Da ago ine nikare yawa sara wewo. Nikare namore dai yawa sara wewo.
Timotira ge.
19 Tua Yesu meni ninai te wamunoya, awa na Timoti eya nisokare nana iyetana mamunoya. Awa ego emira. Nu muro nisokare nana ena ge bowi zo niniro ewesemuro na sai niniro duba naso kokopai waise sero iyetamu tona. 20 Ema zo nu ago ine namore dai oko noya. Nune imata ara tamai nuso doro nikare emo kotumu-katumu inoise nikare soga wamunoya awa. 21 Ema eni dapikarago awa nena nusokare gege kotupitinoise Yesu Kristora bua oko kotupitinowera. 22 Ata Timoti, nikare nuai nusora susu gosinowewa. Mai meni mama nuso sorepitinowia, ago ine nu na Oziga Ewananara buara sorepitinowia. 23 Are naso nana nena nemi nemi kei awamunoi, awa giro baitiro amire nu eya iyetana nisokare nana mamunoya awa. 24 Ota Tua meni ninai na natope eya nisokare nana dai mamu kotupitinona awa.
Epafoditora ge.
25 Na nena kau inoise nona giro nikare Epafodito iyetewa muro na sorepitinowia awa. Nu otao naso, o soremai naso, o Kristora bogi wai ema wero nowia. Ata na nu iyetana nisokare nana ewesemaise sai itia, are iyetitinona awa. 26 Nu yaya pumi bowi ninisewa. Ge nuso ninewa giro nu nikare emo kotumu-katumu inoise nikare emo towia. 27 Nu yaya mou-mau puro kapo betamu weti Anutu meni nu emo zo amuro kora wisia awa. Agoro nu gege kota, naso nana duba nai ture-tamere kei awai azu, Anutu na emo dai zo apisia. 28 Are nikare benau nuso noko giro duba kokopai waise, o na da ago kotumu-katumu tepo nuamu sero awita sero nu potena susawia awa. 29 Are nu nisokare nana kei awai nikare yawa sara bamu inoise Tua emo wero numa otao wewo. Nikare ema ago ine awa de ike niwo. 30 Nera kota, nu Kristora bua emo inoise kapo betamu wisia awa. Nu nikare sorepitinoise na soga inoise nuai nuso gera inoisia awa.