3
Ema Kristo tuma didinowera nukare awa ge ema me.
Otao mamai naso, zo sane. Tua emo inoise yawa sarare noiwo. Ge sai matu da awa noko gayamu inoise gena waya oko inoya. Ge ami nikare sogawai kokopai itamunowa. Ge awa ego ewa: Nikare ema abu suna ine nowera awa uma inoise noiwo. Ge sisai ema opi inoise tama aiso kapinowera, nukare awa uma wewo. Nera kota, nakai owe me puro nowenakai. Nakai Ozanara putoura Anutu bowi inowenakai, ata Kristo Yesure tairo noise yawa sara inowenakai. Nakai tamara nena oko tuma didinowenakai. Na natope tamara nena tuma diamu sero wamena, awa te wamia. Ata ema eni nukare tamara nena tuma didinoise kokopai itamu samunora, awa na da ago tamara nena tuma didinoise nukare dainamunona. Mia na pumunu itina waiko be 8 wenu tama aiso naso kapewa awa. Na Isreli ema dubura nana ena kei awena. Na Benzaminra sibuna. Na Yuda ema. Na Yuda emara nana ena kei awena awa. Na lo gera mama wero Farisayo ema noisona. Na Anutura lo ge emo zewai-zawai inoise Yesura dubure iwo wena. Lo gera te etutiro noisona awa. Ata na gita nena puro noise gina me wenua, nena awa ama Kristo emo gina puti wenua. Awa gege kota, Tua naso Kristo Yesura susu giro baitai ami nena wero muna awa dainitinoya, asero nena awa dapikarago gawena puti inowia. Na Kristo ziro baitamu sero nu emo nena dapikarago gina gau wenu giro dona awa. Na nuso nana desenitinoise nuamu tona. Na lo ge dipinoise pasina amu nuai awa kota, Kristo tuma didinoise pasina amu nuai awa yaba inona. Tuma diaire nuana Anutu meni pasina naso gai tepo waise tona awa. 10 Na Kristo giro baitamu towena. Erai nusora putou dai giro baitamu towena. Yaya tamunua amira susumuro numore dai tamamu towena. Kotumai puro betenua, kotumai da awa puro nuamu tona. 11 Ago inoise susauma betaira ena seka wero erai awa tamamu sero yaba inona awa.
Zewai wero sumuro simai panekai.
12 Na natope ego oko tona: Na eya sumuro tanira kei awero simai awa tamuro saramai nowena. Ata Yesu Kristo meni na pumunua, are simai pamu sero sumai awa supinowena. 13-14 Otao mamai naso, nane meni awa simai tamuna ago oko towena. Ego ine gege inowena: Nena gutipe itia, awa nuwenitinoise nena simai gita itia awa pumamu sero wana uzuzu inoise saibore supinowena. Simai awa ego ewa: Anutu meni senu Yesu Kristo nakai uzu utura nitinowia. 15 Kotumai naso ago ine itia, are nakai kotumai zewaire nowenakai ami da ago ine kotupitinoise nuanekai. Ota kotumai ewe zo puro nuamunowa, awa Anutu meni waya nisokare awa nimorekare kerenai giro baitamunowa. 16 Are ebata patiro munakai da awa patiro bayanekai.
Nakai utu natara gegenai.
17 Otao mamai naso, nikare dapikarago tani naso awa giro da ago ine inoise noiwo. Ema eni na ine nowera awa gosinoise noiwo. 18 Ema enira susu nikare tugata wero tupewena da awa noko di toise duba naire tugata wane. Ema witai ami Kristora ni pasinai amira iwo inoise nowera. 19 Ema awa nukare dega niaore amira gegenai itamunora awa. Tini-wama nusokare gawera tua nusokare inowia. Ota nena menaire nusokare awa binare-bowire inowera. Ota zebura nena meni dubare kotumaire nusokare topetiro tepo inowia. 20 Nakai awa utu natara gegenai. Are Soyai Ema nasokai Tua Yesu Kristo meni utura ena osero nakai paise dia nowenakai awa. 21 Nu emare nena bamubamure dago puro osero nuso nana tera dubu daira putou awa nuso nana itewia awa. Putou ami tama nasokai simai tepore awa puro kapetenai tama nuso ine simaire wamunonakai awa.