4
Paulo otao mamaira ge.
Otao mamai, na nikare emo zo bamu inowia. Duba naso nisokare nana bamubake itewia. Nikare awa giti simaira nena naso ata duba koko wai naso. Nikare Tuara nana deseniro zewai wero baitiwo. Bama eto Yuodiato Sintikere kapero nowerato ami Tua emo inoise duba da wero nuariseto tona awa. O soga wai naso me, ni bama eto awa kora wasise tona. Nera kota, nuto ata Kelemen ata otao mamai eni nukare Oziga Ewananara bua amira na soremuwa. Are zazo nusokare nuai me ewanana amira bukura gayai itera awa.
Yawa sara waira ge.
Nikare Tua emo inoise yawa sara inoise noiwo. Na noko sane. Yawa sara wewo. Ema dapikarago ami awa-diai nisokare garise. Tuara kei awai be zora awinoya. Are nena zota zo emo kotumu-katumu oko wawe. Duba nisokare meni nena ne kotupitinowi, awa Tuare kereniro isare begomore toise kokopai susumuro toise noiwo. Ago wawa duba-ozai Anutu meni tapinowia, duba-ozai emara kotumai dainitinowia, ami dubare kotumaire nisokare poti dara niro uma inuai dubare kotumaire nisokare meni Kristo Yesura nana zewai wero itamunoya awa.
Otao mamai, ge zo susumuro sane. Nena mere, nena daimatare, nena sonaire, nena saramaire, nena gai ziri waire, nena ninai ewanana waire, nena koko-kakopaire, nena giro bowi waire, nena awa dapikarago be giti kotupitinoise noiwo. Na nena sero tugata wero sero gipero awena giro baitiwa, da awa inoise noiwo. Ago inuawa Anutu duba-ozaira mama meni nimorekare dai nuamunoya awa. Filipai ema meni tamara nena Paulore potiwa nu yawa sara wenua.
10 Nikare na soremamu kotumuwa te kaka wamu wenu giro dowa. Ago wero nomite noko na kotumuro dumi pumai nisokarera na kora wisewa, amira gena Tuara nana bami yawa sara bamubake inona. Nikare na kotumai awa kotupitinoisowa, ata daimata, ebata gege kau inoisowa awa. 11 Na bogamasa nowena amira oko tona. Tani neire-neire naso nana kei awawi nena tepo noise oko duba ninowena. 12 Na osai bogamasa nuaita zamaire nuai amira susu awa eto dago gosinona. Na nogo nogo nuai — nai denaire nuaita, meri waire nuai, o zimena-zamenara tame nuaita, dora botiyora tame nuai — amira susu dai gosinona awa. 13 Are Kristo meni putou namore potawi zewai inowena amira putou meni na nena bamubamu wawena te inowia awa.
Paulo emo wau nena potiwa.
14 Nikare na duba naire nona giro namore tairo na kora wisewa, awa gena kokopai inoya. 15 Filipai natara ema bama, nikare ninitinowa. Na Oziga Ewanana emo bua zaawaira bera ena Masedonia zebu dona be amira ana Yesura dubu eni meni tepo noiwa nikare imata namore dai nena ina-pota wenakai awa. 16 Na Tesalonika nate noina be amire dai nikare tamara nena meni na soga inoise noisowa awa. 17 Na wau moni pumamu oko tona. Tepo awa. Moni pasbukura itia amira susumai moni kei awero moni bamubake inowia, da ago ine bua nisokarera me meni Anutura benaura bamubake waise tona awa. 18 Are nena na pupisena awa dainiro itia. Nena namore potisewa awa Epafodito meni nisokare nana ena puro muro poti pupisena, are zamaire wero nowena awa. Nikare namore nena potisewa awa gena zame kokopai zamare Anuture potitinowera ago ine wisia awa. Anutu meni zame ago ine awa gawi ziri inowia. 19 Anutu naso nu zamai tamai meni Kristo Yesu emo nikare soga wero nena kau inowewa awa te potamunoya. 20 Anutu Mama nasokaira bowi meni itai gege itaise. Iyo.
21 Na Kristo Yesura ema bama dapikarago arenitinona, awa seu gare. Ata otao mamai naso namore dai nowera ami da ago ine nikare arenitinora. 22 Yesura ema bama dapikarago ami nikare arenitinora. O Sisara ema dubu ami nikare arenitinora, awa gawise sero zewai-zawai inora.
23 Tua Yesu Kristora dumi yagaba meni nisokare nana itaise. Iyo.