1 PITA
Pita Mɨj Ned Ak Tɨkak
1
2 Ti 1.15, Jem 1.1 Yad Pita, bɨ Jisas Klays takaw nop dad ameb ak mɨdebin. Mɨñɨl yad mɨj anɨb ak ñu kɨl tɨkebin. Tɨkɨl, nɨbi binɨb God nɨbop aglak okok mɨdɨl, man ke okok ju am mɨdebɨm okok, nɨbop ñebin. Man ke okok ju am mɨdebɨm anɨb okok, Podus plopens ak, Galesiya plopens ak, Kapadosiya plopens ak, Esiya plopens ak, Bitiniya plopens ak mɨdebɨm. Lom 1.7, 8.29, 2 Te 2.13, Hib 10.22, 12.24, 2 Pi 1.2 Bapi God ne bɨlel gos nɨŋɨd, gos ne ke nep nɨŋɨd kɨdek gɨl, nɨbi binɨb yad yenɨgabɨm agɨl nɨbop aglak. Aglɨl, kɨdek Kawnan ne ak agyokek apɨl, nɨbop gek God binɨb suŋtep ne mɨdebɨm. God ne nɨbi Jisas Klays takaw ne ak kɨdek gem, nɨkɨm ne ak nɨbop askoy pakñek binɨb gach ma mɨdeb okok yenɨmɨb agɨl, anɨgak. Ne nɨbop yɨmug awl nɨŋɨd gɨtep gek, kɨmɨgel mɨdtep gɨnɨmɨb.
Mɨdtep gep chɨn ak, mɨdeb God man ne alaŋ
1 Ko 15.20, 2 Ko 1.3, Epe 1.3, Jem 1.18 God, ne Bɨawl chɨn Jisas Klays nop God ne mɨdeb, Nap ne mɨdeb. Yɨb nop dad aplanɨgun. Ne nokom chɨnop mapen yɨbɨl nɨŋɨd, Jisas Klays kumak ak nop gek tepayaŋ tɨkjakak. Tɨkjakak ak nɨm, God chɨnop gek binɨb koŋɨm mɨdɨl, gos sek kod mɨdobun. Kol 1.5, 1.12, 2 Ti 4.8, Jem 5.4 Pen binɨb koŋɨm mɨdobun tek, chɨn nopun, God tap teplep ne chɨnop ñɨnɨgab okok, man ne alaŋ gɨlɨtep gup. Anɨb okok gach sek ma mɨdɨl, kul ma gɨl, pel pelnep yenɨgab. Jon 10.28-29, 17.11-15, Jud 1 Nɨbi Klays nop gos lɨnepɨm, anɨb ak tek God kɨles awl ne ak dɨl nɨbop kod yek, mɨdtep gɨlɨg mɨdebɨm. Ne yad kɨlop tɨg asɨk den, mɨdtep yɨbɨl gɨnɨgel agɨl gos nɨgup. Pen gup anɨb ak, ñɨn kɨdek ak mɨseŋ lɨnɨgab.
Lom 12.12, 2 Ko 4.17, 6.10, Jem 1.2, 1 Pi 5.10 God ne anɨb okok nɨbop gɨnɨgab ak nɨgem, tep yɨbɨl gaknɨŋ mɨñmɨñ gɨnɨmɨb. Mɨñɨl pen sɨkol won olap mɨdeb, mɨŋel keke kuŋay nɨbop apek yul dɨl koslam yenɨgabɨm. Jop 23.10, Sng 66.10, Snd 17.3, Ais 48.10, Sek 13.9, Mal 3.3, Lom 2.7, 2.10, Jem 1.3 Koslam yenɨgabɨm anɨb ak, God ne nɨbop nɨŋɨd nɨgtep gɨnɨgab, Klays nop gos lɨnepɨm akaŋ, gos ma lɨnepɨm ak. Chɨn nopun, binɨb tap gol mani awl tawpal ak dagɨlel yɨnek, tap gol nep mɨdeb akaŋ, tap dayday sek mɨdeb agɨl nepal. Tap gol ak pen, kul gɨnɨgab. Klays nop gos lɨnopun ak tap awl yɨbɨl, tap gol ak tap yokɨp tek lup. Anɨb ak tek mɨŋel keke kuŋay nɨbop apek koslam yenɨgabɨm ak, nɨbop yomek nɨgɨnɨmɨb, Klays nop nokom gos kɨles gɨl lɨnepɨm. Anɨgem, kɨdek Jisas Klays adɨkɨd mɨseŋ ownɨgab ak, nɨbop nɨgek tep yɨbɨl gek, yɨb awl ñɨl yɨb nɨbop dad aplanɨgab. Jon 20.29, 2 Ko 5.7, Hib 11.1, 11.27, 1 Jo 4.20 Klays nop wɨdɨn ma nepek ak pen, nop mapen lɨpɨm. Mɨñɨl abe nop wɨdɨn ma nepɨm ak pen, nop gos lɨnɨŋɨd mɨñmɨñ gɨpɨm. Mɨñmɨñ gɨpɨm anɨb ak, tap awl yɨbɨl, lum awl mɨñmɨñ gɨpal ak tap yokɨp tek lup. Pen mɨñmɨñ gɨpɨm ak tap awl yɨbɨl ak, chɨn gos nɨŋɨd takaw agep tek ma lup. Lom 6.22 Anɨb ak Klays nop gos lɨnɨgem, God chɨnop tɨg asɨk dɨnɨgab agɨl gos nɨŋɨd mɨñmɨñ gɨpɨm. Anɨb ak tek nep, God nɨbop tɨg asɨk dɨnɨgab.
10  Dan 2.44, Hag 2.7, Sek 6.12, Mat 13.16-17, 2 Pi 1.19-21 Pen God nɨbop tɨg asɨk dɨnɨgab anɨb ak, bɨlel bɨ God gos ñek agñeb okok kɨli takaw anɨb ak agñɨlak. Kɨli agɨlak, God nɨbop yɨmug nɨŋɨd gɨtep gɨnɨgab agɨlak. Pen God nɨbop gɨtep gɨl tɨg asɨk dɨnɨgab takaw agñɨlak ak, jɨj ak tay agɨl, pɨyowɨl pɨyowɨl yelɨgɨpal. 11  Sng 22, Ais 53, Luk 24.26-27, 1 Pi 3.19, 2 Pi 1.21 Bɨlel Klays Kawnan ne ak kɨlop kod mɨdɨl, gos ñek agñɨlɨg agɨlak, Klays ne yul awl dek, kɨdek tap teplep yɨbɨl kuŋay gɨnɨgab agɨlak. Gos ne kɨlop ñak anɨb ak, kɨli ñɨn akal ownɨgab tek, tɨtay dɨl ownɨgab agɨl, pɨyowɨl yelɨgɨpal. 12  Dan 9.24, Epe 3.10, Hib 11.13, 11.39-40 Pɨyowɨl yelaknɨŋ God kɨlop mɨseŋ yomak, tap okok kɨli nɨŋɨd agñɨlak ak, tap kɨli ke mel, tap nɨbi. Pen mɨñɨl God ne Kawnan ne ak agyokek, man ne alaŋ nɨb apɨl, bɨ ogɨnap kɨlop gos anɨb ak tek ñak. Ñek, God gup anɨb ak takaw teplep ak nɨbop agñel, nɨgtep gɨpɨm. Ensel okok abe, takaw anɨb ak nɨŋɨd, God binɨb okok kɨlop tay tek gɨnɨgab agɨl gos nepal.
God agup, Nɨbi binɨb suŋtep yad mɨdebɨm agup
13  Luk 12.35, Lom 13.13, 1 Ko 1.7, 1 Te 5.6-8 Anɨb ak tek, mɨnek mɨnek wog gɨnɨgun agɨl gos nɨŋɨd mɨdɨl, nɨgtep gɨl gos nɨgɨlɨg yenɨmɨb. Kɨdek Jisas Klays adɨkɨd mɨseŋ ownɨgab ak, God nɨbop yɨmug nɨŋɨd gɨtep gɨnɨgab. Nɨbop yɨmug nɨŋɨd gɨtep gɨnɨgab anɨb ak, gos nɨgɨlɨg mɨdɨl gos sek kod yenɨmɨb. 14  Lom 12.2, Epe 2.3, 4.17-18, 1 Te 4.5 Mɨñɨl nɨbi ñɨpay takaw nɨŋɨd kɨdek gɨpal tek mɨdebɨm. Anɨb ak bɨlel gos nɨgtep ma gɨl, gos nɨbi ke nepɨm adek ak pel gelɨgɨpɨm tek ma gɨnɨmɨb. 15-16  Wkp 11.44-45, 19.2, 20.7, Mat 5.48, 2 Ko 7.1, Hib 12.14, 2 Pi 3.11 Buk Baybol ak tɨkɨl anɨb agak, Yad gach sek ma mɨdɨl, suŋtep yɨbɨl mɨdebin, anɨb ak tek nɨbi gach sek ma mɨdɨl suŋtep yɨbɨl yenɨmɨb agɨl tɨkak. God nɨbop suk agɨl agak ak, ne gach sek ma mɨdɨl suŋtep yɨbɨl mɨdeb. Anɨb ak tek nɨbi abe, tɨtay gɨnɨg gɨnɨmɨb ak, gach sek ma mɨdɨl suŋtep yɨbɨl mɨdɨl, agup tek gɨnɨmɨb.
God tap awl yɨbɨl tawɨl, chɨnop gɨñɨl anɨgɨl dup
17  Lo 10.17, Mat 6.9, Apo 10.34, Lom 2.11, 2 Ko 5.6, 7.1, 2 Ti 4.14, Hib 11.13, 12.28, Lep 2.23 Nɨbi pel God ayɨp agɨlɨg, nop suk agɨlɨg Bapi apɨm. Bapi nɨm ak, ne binɨb adɨp adɨp mɨdebal ak nɨŋɨd, kɨlop anɨgɨl tɨg asɨkup. Pen kɨli gɨpal gɨpal tek nep nɨŋɨd, tɨg asɨk bɨlokup. Anɨb ak mɨñɨl lum awl mɨdebɨm won ak, nɨbi binɨb man ke okok nɨb ju apɨl mɨdebal tek mɨdɨl, God ne bɨ jel gup ak nop nɨŋɨd, muk okok yenɨmɨb. 18  Ese 20.18, 1 Ko 6.20, 7.23, 1 Pi 4.3 Apɨs based nɨbi okok kɨli gos yɨpɨd ma gɨl sawl yɨbɨl gel, gɨ dad amɨl nɨbi abe gelɨgɨpɨm. God pen nɨbop gɨñɨl anɨgɨl dek, apɨs based gelɨgɨpal ak kelɨgɨpɨm. Pen nɨb nepɨm, tap gol, silpa, tap kuyɨg yowep anɨb okok tek ñɨl, nɨbop gɨñɨl anɨgɨl ma dak. Mel. 19  Kis 12.5, Ais 53.7, Jon 1.29, 1.36, Apo 20.28, 1 Ko 5.7, Hib 9.12-14, 1 Pi 1.2, Lep 5.9 Ne Klays nɨkɨm ne ak ñɨl, nɨbop gɨñɨl anɨgɨl dak. Nɨkɨm anɨb ak, tap awl yɨbɨl. Klays ne chag sipsip ñɨluk olap tek yek. Chag sipsip ñɨluk God nop sɨbog ñɨbal okok, tap tɨmel olap ma mɨdɨl, soy tap okok ma mɨdeb. Klays abe, tap tɨmel olap ma mɨdɨl, gach sek ma mɨdeb. 20  Apo 2.23, Gal 4.4, Epe 1.4, 1.10, Kol 1.26, Tat 1.2-3, Hib 9.26 God bɨlel man alwol ma gɨlak ñɨn ak, gos ne ke nep nɨŋɨd kɨdek gɨl, Klays ne anɨgɨl gɨnɨgab agɨl, nop aglak. Pen mɨñɨl ñɨn kɨdek mɨdobun ñɨn awl, God Klays nop agyokɨl mɨseŋ lek, nɨbop nen owak. 21  Jon 14.6, Apo 2.24, 2.33, Lom 4.24, 5.1-2, 10.9, Plp 2.9, Hib 2.9, 1 Pi 3.22 Apɨl nɨbop gek, God nop gos lɨnepɨm. God nɨm ak, ne Klays kumak ak nop gek tepayaŋ tɨkjakek, yɨb awl nop ñak. Anɨb ak tek nɨbi God nop gos lɨnɨŋɨd, nop nokom nɨŋɨd gos sek kod mɨdebɨm.
Mam ay okok ayɨp penpen mapen lɨnɨgun
22  Jon 13.34, Apo 15.9, Lom 12.9-10, 1 Ti 1.5, 2 Pi 1.7, 1 Jo 3.18 Nɨbi takaw nɨŋɨd yɨbɨl ak kɨdek gɨl, God wɨdɨn mɨdup ne adek sɨŋak teplep mɨdebɨm. Anɨgɨl mɨdɨl, mam ay okok kɨlop mapen lɨpɨm. Anɨb ak mɨñɨl gos nɨbi nab ayaŋ suŋtep mɨdeb ak nɨŋɨd, kɨlop mapen yɨbɨl lɨlɨg yenɨmɨb. 23  Jon 1.13, Hib 4.12, Jem 1.18, 1 Jo 3.9 God takaw ne ak nɨbop gek binɨb koŋɨm mɨdebɨm. Pen takaw anɨb ak, yep won nokom mɨdɨl, kul gɨnɨgab olap ma mɨdeb. Takaw anɨb ak, God takaw ne pel mɨdep ak, pel pelnep yenɨgab. 24  Sng 103.15, Ais 51.12, Jem 1.10-11 Buk Baybol ak tɨkɨl anɨb agak,
Binɨb okok mɨdupsek kɨli bopɨl tek mɨdɨl, tap teplep kɨli ak yɨb awl kɨli ak mɨdupsek, nag sum tek mɨdeb agɨl tɨkak. Ais 40.6-8 Bopɨl ak kasek mɨlep gɨl, nag sum okok lug yowup agɨl tɨkak. 25  Jon 1.1, 1.14, 1 Jo 1.1-3 Bɨawl takaw ne ak pen, pel pelnep yenɨgab agɨl tɨkak.
Takaw anɨb ak nep, takaw teplep ak nɨbop agñɨbal.

1:1 2 Ti 1.15, Jem 1.1

1:2 Lom 1.7, 8.29, 2 Te 2.13, Hib 10.22, 12.24, 2 Pi 1.2

1:3 1 Ko 15.20, 2 Ko 1.3, Epe 1.3, Jem 1.18

1:4 Kol 1.5, 1.12, 2 Ti 4.8, Jem 5.4

1:5 Jon 10.28-29, 17.11-15, Jud 1

1:6 Lom 12.12, 2 Ko 4.17, 6.10, Jem 1.2, 1 Pi 5.10

1:7 Jop 23.10, Sng 66.10, Snd 17.3, Ais 48.10, Sek 13.9, Mal 3.3, Lom 2.7, 2.10, Jem 1.3

1:8 Jon 20.29, 2 Ko 5.7, Hib 11.1, 11.27, 1 Jo 4.20

1:9 Lom 6.22

1:10 Dan 2.44, Hag 2.7, Sek 6.12, Mat 13.16-17, 2 Pi 1.19-21

1:11 Sng 22, Ais 53, Luk 24.26-27, 1 Pi 3.19, 2 Pi 1.21

1:12 Dan 9.24, Epe 3.10, Hib 11.13, 11.39-40

1:13 Luk 12.35, Lom 13.13, 1 Ko 1.7, 1 Te 5.6-8

1:14 Lom 12.2, Epe 2.3, 4.17-18, 1 Te 4.5

1:15-16 Wkp 11.44-45, 19.2, 20.7, Mat 5.48, 2 Ko 7.1, Hib 12.14, 2 Pi 3.11

1:17 Lo 10.17, Mat 6.9, Apo 10.34, Lom 2.11, 2 Ko 5.6, 7.1, 2 Ti 4.14, Hib 11.13, 12.28, Lep 2.23

1:18 Ese 20.18, 1 Ko 6.20, 7.23, 1 Pi 4.3

1:19 Kis 12.5, Ais 53.7, Jon 1.29, 1.36, Apo 20.28, 1 Ko 5.7, Hib 9.12-14, 1 Pi 1.2, Lep 5.9

1:20 Apo 2.23, Gal 4.4, Epe 1.4, 1.10, Kol 1.26, Tat 1.2-3, Hib 9.26

1:21 Jon 14.6, Apo 2.24, 2.33, Lom 4.24, 5.1-2, 10.9, Plp 2.9, Hib 2.9, 1 Pi 3.22

1:22 Jon 13.34, Apo 15.9, Lom 12.9-10, 1 Ti 1.5, 2 Pi 1.7, 1 Jo 3.18

1:23 Jon 1.13, Hib 4.12, Jem 1.18, 1 Jo 3.9

1:24 Sng 103.15, Ais 51.12, Jem 1.10-11

1:24 Ais 40.6-8

1:25 Jon 1.1, 1.14, 1 Jo 1.1-3