4
God binɨb suŋtep ne yenɨmɨb
Plp 1.27, Kol 1.10, 2.6, 1 Te 2.12, 2 Te 3.6 Mam sɨkop, nɨbi ayɨp yonok ñɨn ak, Bɨawl Jisas chɨnop agek, God ayɨp tɨtay dɨl mɨdtep gem nop tep gup takaw ak, nɨbop agñon nepek. Anɨb ak tek ak nɨbop kɨles gɨl agon, ne ayɨp mɨdtep gelɨgɨpɨm tek, mɨñɨl gem tap awl yɨbɨl amnɨmuŋ. Pen nɨb nepɨm, takaw anɨb ak Bɨawl Jisas ne chɨnop aglak tek agñon, nɨbi kɨdek gɨnɨmɨb. 1 Ko 6.15, 6.18, Epe 5.3, 5.17, 5.27, Kol 3.5, 1 Te 5.23, Hib 10.10, 1 Pi 1.16 God binɨb ne mɨdebɨm ak, agup tek suŋtep yonɨgun agɨl, bin si bɨ si ma gɨnɨmɨb. Lom 6.19, 1 Ko 6.13-15, 6.18 Anɨb ak suŋtep mɨdɨlɨg, nɨbi nokom nokom gos kod mɨdtep gɨnɨmɨb. Gɨtep gep ak sek, God gos ne nɨgep ak sek dɨl, kɨdek gɨnɨmɨb. Sng 79.6, Gal 4.8, Epe 2.12, 4.17-18, 2 Te 1.8 Binɨb God nop gos ma nepal okok, bin si bɨ si dɨnɨgun agɨl gɨ ajɨpal tek ma gɨnɨmɨb. Wkp 19.11-13, Sng 94.1, 1 Ko 6.8, 2 Te 1.8 Bɨ bin sek okok, bin kɨli akaŋ, bin bɨ sek okok, bɨ kɨli ak si ma dɨnɨmɨb. Binɨb ogɨnap mam ay kɨlop anɨb ak tek genɨgabal, Bɨawl ne kɨlop pen yul ñɨnɨgab ak, nɨbop ned agtep gɨnok. 1 Ko 1.2, 2 Te 2.13-14, Hib 12.14, 1 Pi 1.14-16 God chɨnop bɨ gach sek anɨb okok yelaŋ agɨl ma aglak. Binɨb suŋtep yelaŋ agɨl aglak. Ese 36.27, 37.14, Luk 10.16, 1 Ko 2.10, 2 Ko 1.22, 1 Jo 3.24 Anɨb ak tek, binɨb takaw agobun anɨb awl kelɨgɨnɨgabal okok, takaw chɨnop ak ma kelɨgɨnɨgabal. God takaw nop ak kelɨgɨnɨgabal. God ne Kawnan ne ak nɨbop ñub ak, takaw ne ak kelɨgɨnɨgabal.
Nɨbi gos teplep nɨŋɨd gem, tap awl yɨbɨl amnɨmuŋ
Jon 13.34, 15.12, Hib 8.11, 1 Jo 2.20, 2.27, 3.11-13 God binɨb ne okok kɨlop mapen lɨl dɨnɨmɨb agɨl mɨj tɨkɨnɨgun ak pen, God nɨbop gos tep ñek, ke nɨŋɨd penpen mapen lɨpɨm. Anɨgɨl mapen lɨpɨm anɨb ak, nɨbop mɨj anɨb ak ma kɨl tɨkɨpun. 10  2 Te 3.4 Nɨŋɨd apun, God binɨb ne Masedoniya plopens mɨdebal okok mɨdupsek mapen lɨl dɨpɨm. Pen mam sɨkop, nɨbop kɨles gɨl agtep gobun, gem tap awl yɨbɨl amnɨmuŋ 11  Epe 4.28, 2 Te 3.8, 3.12, 1 Pi 4.15 Pen nɨbop agɨnok tek, binɨb okok ayɨp kɨmɨgel mɨdtep gɨnɨgun agɨl yenɨmɨb. Wog nɨbi okok ke kod mɨdtep gɨl, gɨtep gɨl tap ñɨŋɨnɨmɨb. 12  Lom 13.13, 2 Ko 8.21, Kol 4.5 Anɨgenɨmɨb ak, tap mɨdup, mani nɨbi okok ke mɨdaknɨŋ, tap nen asɨb ma ag ajɨnɨgabɨm. Pen binɨb Klays nop ma nepal okok nɨbop nɨgel tep gɨnɨgab.
Bɨawl adɨkɨd ownɨgab
13  Epe 2.12 Pen mam sɨkop, binɨb kubal anɨb ak pen tɨtay dɨnɨgabal ak, takaw jɨj won anɨb ak nɨbop agñɨtep gɨnɨgabun. Binɨb ogɨnap God nop ma nɨŋɨd, tɨkjakɨnɨgabun agɨl ma nepal ak, kɨli yɨmug awl nɨŋɨd chaŋ lɨpal tek ma gɨnɨmɨb. 14  Lom 14.9, 1 Ko 15.3-4, 15.12-13, 15.18, 15.23 Jisas kumɨl tepayaŋ tɨkjakak agɨl gos nopun. Anɨb ak binɨb nop gos lɨnɨŋɨd kubal okok, God gek kɨli tepayaŋ tɨkjakɨl Jisas ayɨp ownɨgabal. 15  1 Ko 15.51-52 Pen Bɨawl ne takaw agak tek nɨŋɨd nɨbop agobun. Jisas adɨkɨd ownɨgab ñɨn ak, chɨn binɨb koŋɨm yonɨgabun okok, binɨb ned kumɨlak okok kɨlop ma kelɨg amnɨgabun, jɨmñɨl aplan amnɨgabun. 16  Mat 24.30-31, Apo 1.11, 1 Ko 15.23, 15.52, 1 Te 1.10, 2 Te 1.7 Bɨawl ne takaw kɨles tɨmel agek, ensel kɨles tɨmel olap ne suk agaknɨŋ, olap God akɨl ne ak pugɨnɨgab. Anɨb ak pen Bɨawl ne God man ne alaŋ kelɨgɨl ownɨgab. Binɨb Klays nop gos lɨnɨŋɨd, bɨlel kubal okok, kɨli ned tɨkjakɨnɨgabal. 17  Jon 12.26, Apo 1.9, Lep 11.12 Won anɨb ak chɨn binɨb lum awl yonɨgabun okok, chɨnop abe wɨsɨp nab oklaŋ dad amnɨgab. Bɨawl nop nɨŋɨd, ne ayɨp pelpel yonɨgabun. 18 Anɨb ak tek takaw agobun anɨb ak mɨdupsek okok penpen agñɨl mɨdtep gɨnɨmɨb.

4:1 Plp 1.27, Kol 1.10, 2.6, 1 Te 2.12, 2 Te 3.6

4:3 1 Ko 6.15, 6.18, Epe 5.3, 5.17, 5.27, Kol 3.5, 1 Te 5.23, Hib 10.10, 1 Pi 1.16

4:4 Lom 6.19, 1 Ko 6.13-15, 6.18

4:5 Sng 79.6, Gal 4.8, Epe 2.12, 4.17-18, 2 Te 1.8

4:6 Wkp 19.11-13, Sng 94.1, 1 Ko 6.8, 2 Te 1.8

4:7 1 Ko 1.2, 2 Te 2.13-14, Hib 12.14, 1 Pi 1.14-16

4:8 Ese 36.27, 37.14, Luk 10.16, 1 Ko 2.10, 2 Ko 1.22, 1 Jo 3.24

4:9 Jon 13.34, 15.12, Hib 8.11, 1 Jo 2.20, 2.27, 3.11-13

4:10 2 Te 3.4

4:11 Epe 4.28, 2 Te 3.8, 3.12, 1 Pi 4.15

4:12 Lom 13.13, 2 Ko 8.21, Kol 4.5

4:13 Epe 2.12

4:14 Lom 14.9, 1 Ko 15.3-4, 15.12-13, 15.18, 15.23

4:15 1 Ko 15.51-52

4:16 Mat 24.30-31, Apo 1.11, 1 Ko 15.23, 15.52, 1 Te 1.10, 2 Te 1.7

4:17 Jon 12.26, Apo 1.9, Lep 11.12