3
Pol ne Timoti nop agyokek, am Tesalonayka binɨb kɨlop takaw agñɨ tep gup
Apo 17.15 Pen nɨbop am nɨgun agɨl, kasek ameb tek ma lek, nɨbop chɨb nɨgɨnok. Nɨŋɨd, yad ayɨp Saylas ayɨp chɨlmɨŋal taun Atens mɨdɨl, 2-3  Apo 16.1-3, Epe 3.13, 2 Ti 3.12 mam chɨn Timoti bɨ God wog gɨl, Klays takaw teplep agñɨ tep gup anop agyokol amnak. Pen ned nop agɨlok, Binɨb Klays nop gos lɨnepal anɨb okok, kɨli yokɨp mɨdɨl, gos pal lɨl God nop kelɨgɨnɨgabal tek lup agɨlok. Anɨb ak nad am kɨli ayɨp mɨdɨl, kɨlop kɨles ñɨl agñɨ tep ge mɨdtep gɨnɨgel agɨlok. Pen nɨb nepɨm, binɨb Klays takaw ma dɨpal okok chɨnop gɨ tɨmel gɨpal anɨb ak, nɨbop gɨnɨgabal agak tek gɨpal. Apo 14.22, 20.24 Pen ned nɨbi ayɨp mɨdɨl agɨnok, Kɨdek chɨnop mɨdupsek gɨ tɨmel gɨnɨgabal agɨnok ak, nɨbi ke nepɨm, tap tɨmel gɨnɨgab agɨl agɨnok anɨb ak mɨñɨl apjakup. Plp 2.16 Anɨgɨpal anɨb ak nɨŋɨd, yokɨp kod yenɨm tek ma lup. Bɨ kɨcheki ne nɨbop takaw yepɨs agek, takaw koslam agñon nepek ak kelɨgɨnɨmɨb tek lek nɨŋɨd, Timoti nop agen am nɨbop agñɨ tep gɨl owak.
Timoti adɨkɨd apɨl agup, Tesalonayka binɨb kɨli mɨdtep gɨpal agup
Apo 18.5 Pen Timoti nɨbop am nɨŋɨd adɨkɨd apɨl takaw tep agɨl agup, Kɨli Klays nop gos lɨnɨŋɨd ma kelɨgɨl, binɨb okok kɨlop mapen lɨl, pelpel ñɨlopmɨŋal gos nɨgɨlɨg mɨñmɨñ yɨbɨl gɨpal agup. Ñɨli omɨŋal pal okol mɨdɨl kɨlop yɨmug nepil tek, kɨli pen man kɨli okok mɨdɨl ñɨlopmɨŋal yɨmug nepal agup. 2 Te 1.4 Pen mam sɨkop, bɨ Klays nop gos ma lɨnepal okok, chɨnop gɨ tɨmel gɨnɨg gel mɨdtep ma gɨnok ñɨn ak, Timoti apɨl, nɨbi God ayɨp jɨmñɨl mɨdebɨm takaw ak agek, chɨnop tep gup. Plp 4.1 Bɨawl nop pel anɨb ak tek chɨgɨl yenɨgabɨm tek, tep yɨbɨl gaknɨŋ nep yonɨgabun. Mɨdtep gɨpɨm anɨb ak nɨŋɨd, God nop tep agɨlɨg mɨñmɨñ yɨbɨl gɨpun. Mɨñmɨñ awl yɨbɨl gup, tɨtay dɨl tepayaŋ God nop tep agɨnɨgun. 10  Apo 26.7, Lom 1.10, Kol 4.12, 2 Ti 1.3 Chɨn God nop subnab abe maynab abe kɨles gɨl agnɨgɨlɨg apun, Tepayaŋ am kɨlop nɨŋɨd agtep gon, Klays nop gos kɨles gɨl lɨnɨgɨnɨgel apun.
Pol God nop agup, Tesalonayka binɨb kɨlop dɨtep gɨnɨmɨn agup
11  2 Te 2.16 Anɨb ak Bapi God chɨn ayɨp Bɨawl chɨn Jisas ayɨp apɨlmɨŋal chɨnop kanɨb yomel, nɨbop ap nɨgɨnɨgun. 12  1 Te 4.9-10, 5.15, 2 Pi 1.7 Bɨawl chɨn ak nɨbop gos tep yɨbɨl ñek, nɨbop mapen awl yɨbɨl lɨpun tek, nɨbi ke mɨnek mɨnek penpen mapen awl yɨbɨl lɨl, binɨb okok kɨlop mapen awl yɨbɨl lɨl gɨnɨmɨb. 13  Sek 14.5, 1 Ko 1.8, Plp 1.10, 2 Te 1.7, 1.10, 2.17 Anɨgenɨmɨb, God kɨles ne ñek, nɨbi mɨdtep gɨnɨgabɨm. Anɨgem mɨd dad amɨl, Bɨawl chɨn Jisas binɨb suŋtep ne okok mɨdupsek dɨl adɨkɨd ownɨgab ñɨn ak, Bapi God ne nɨgek, binɨb suŋtep takaw ma mɨdeb okok yenɨmɨb.

3:1 Apo 17.15

3:2-3 Apo 16.1-3, Epe 3.13, 2 Ti 3.12

3:4 Apo 14.22, 20.24

3:5 Plp 2.16

3:6 Apo 18.5

3:7 2 Te 1.4

3:8 Plp 4.1

3:10 Apo 26.7, Lom 1.10, Kol 4.12, 2 Ti 1.3

3:11 2 Te 2.16

3:12 1 Te 4.9-10, 5.15, 2 Pi 1.7

3:13 Sek 14.5, 1 Ko 1.8, Plp 1.10, 2 Te 1.7, 1.10, 2.17