2
Pol Tesalonayka mɨdɨl wog gup
1 Te 1.5, 1.9 Mam sɨkop, nɨbi ke nepɨm, ned man nɨbi ak amɨl, nɨb ayɨp mɨdɨl, wog nɨbop gɨñɨnok ak, ma kul gup. Apo 16.19-24, 17.1-9, Plp 1.30, Kol 2.1 Ñɨn anɨb ak taun Pilipay ned amonok, binɨb ogɨnap chɨnop takaw tɨmel agɨl gɨ tɨmel gɨlak ak pen, nɨb nepɨm, taun nɨbi Tesalonayka am God takaw teplep ne ak agñɨnok. Agñonok chɨnop gɨ tɨmel yɨbɨl gɨlak ak pen, God chɨn ak, ne chɨnop kod yek, gos anɨb ak ma nɨŋɨd, monmon agñɨnok. Anɨb ak nɨgɨm. Takaw nɨbop apun ak yepɨs agɨl, tap nɨbop okok dɨnɨg akaŋ, tɨmel gɨnɨg ma agñɨnok. Takaw teplep ak nɨgɨlaŋ agɨl agñɨnok. Jer 11.20, Gal 1.10, 1 Ti 1.11 Takaw chɨn ke ak agon binɨb okok kɨlop tep gaŋ agɨl ma agñɨbun. God ne ke chɨnop yɨgɨlɨl nɨgup, wog chɨnop nɨgek nop tep gɨnɨmuŋ. God tɨtay dɨl mɨdobun ak ke nɨgup tek, chɨnop wog aglek takaw teplep ak agñɨbun. 5-6  Jon 5.41, 5.44, Apo 20.33, Lom 1.9, 1 Ko 9.1-6, 2 Ko 11.9, 1 Te 2.10, 2 Te 3.8-9, 2 Pi 2.3 Nɨbi ke anɨb okok mɨdupsek nepɨm. Takaw ñɨg lɨl agon chɨnop nɨgem tep gɨnɨmuŋ agɨl nɨbop ma agñɨnok. Pen tap chɨn ke kuŋay yɨbɨl dun agɨl akaŋ, yɨb awl dun agɨl nɨbop ma agñɨnok, binɨb okok kɨlop ma agñɨnok ak, God ne abe nɨŋɨd, chɨn anɨgɨpun ak mɨseŋ agñub.
1 Ko 2.3, 2 Ko 13.4, 2 Ti 2.24 Pen chɨn bɨ Jisas takaw nop dad ameb okok mɨdobun ak, nɨbop takaw kɨles gɨl agɨnɨg apɨnop ak pen, anɨb ma gɨnok. Bin okok ñapay kɨli ke tɨkɨl, dad aj tep gɨpal tek ak gɨnok. Nɨbop mapen yɨbɨl lɨnok ak nɨm, God takaw teplep ak nɨbop agñɨnok. Chɨn pen takaw teplep ak nep nɨbop ma agñɨnok. Mel. Nɨbi chɨn ayɨp jɨmñɨl mɨdem, chɨn ke nɨbop gɨñɨnɨgun agɨl wog keke anɨb okok kɨles gɨl golɨgɨpun. Apo 20.34, 1 Ko 4.12, 2 Ko 11.9, 12.15 Mam sɨkop, nɨbi nepɨm, chɨn nɨb ayɨp mɨdɨl, koslam yɨbɨl golɨgɨpun. Nɨbop anɨb agɨnok, Chɨn mɨŋel nɨbop ma ñɨnɨgabun, tap tɨtay okok chɨnop ma ñɨnɨmɨb agɨnok. Anɨb ak pen chɨn wog kɨles tɨmel gɨl, subnab abe maynab abe golɨgɨpun ak pen, God takaw teplep ak abe agñolɨgɨpun. 10 Chɨn ayɨp nɨb binɨb Jisas nop gos lɨnepɨm okok ayɨp mɨdɨlɨg, binɨb teplep yɨbɨl yolɨgɨpun. God takaw mɨdupsek kɨdek gɨl, tap tɨmel olap ma golɨgɨpun. Nɨbi abe nɨg yelɨgɨpɨm, God abe nɨg yolɨgup. 11  Apo 20.31 Pen nɨb nepɨm, nap sɨkop ñapay kɨli ke gɨtep gɨpal tek nɨbop gɨnok. 12  Plp 1.27, Kol 1.10, 2 Ti 1.9, 1 Pi 5.10 God binɨb ne pel mɨdtep gɨpal tek kɨdek gɨnɨmɨb agɨl, nɨbop agñɨ tep gɨlɨg, gos tɨmud teplep ñɨlɨg, kɨles ñɨlɨg golɨgɨpun. God ne nokom nɨbop suk agek, binɨb ne dɨl kod yenɨgab mɨgan ayaŋ amɨl, mɨdtep gep ne ak pel yenɨmɨb.
Binɨb God yɨl mɨdebal okok, kɨli Klays nop gos kɨles gɨl nɨŋɨd chɨchɨk dɨpal
13  Gal 1.11-12, 4.14, 1 Te 1.2-3, 2 Te 2.13, 2 Pi 3.2 Pen nɨbop God takaw teplep agñonok, takaw kɨli ke ma agebal, God takaw ne ke ak nɨŋɨd agebal agɨl dɨpek. Ak nɨm nɨbi Klays nop gos lɨnepɨm ak, takaw anɨb ak nɨbop nab ayaŋ kod mɨdaknɨŋ agup tek gɨpɨm. Anɨb ak God nop tep agɨlɨg mɨdobun. 14  Apo 17.5, Hib 10.33-34 Pen mam sɨkop, bɨ nɨbi okok nɨbop ke gɨ tɨmel gɨpal. Anɨb ak tek, nɨbi God Judiya binɨb ne pelpel apnan gɨpal tek mɨdebɨm. Binɨb anɨb okok, kɨli Jisas Klays ayɨp jɨmñɨl mɨdebal. Taynen agɨl, Juda bɨ ogɨnap, binɨb kɨli ke ogɨnap Klays nop gos lɨnepal okok kɨlop, gɨ tɨmel gɨpal. 15  Apo 2.23, 3.15, 7.52, 9.23, 9.29, 13.45, 13.50, 14.2, 14.5, 14.19, 17.5, 17.13, 18.12 Pen Juda bɨ anɨb okok, kɨli Bɨawl chɨn Jisas nop ñagɨl, bɨ God gos ñek agñeb okok kɨlop ñagɨl, chɨnop yuk yokɨlak. God kɨlop nɨgek nop tep ma gup, kɨli ke binɨb okok mɨdupsek kɨlop mɨlɨk nepal. 16  Mat 23.32-33, 24.6, Luk 11.52, Apo 13.50 Pen binɨb Juda mel okok, kɨli God nop gos nɨgɨnɨgel agɨl kɨlop agñun agon, Juda bɨ anɨb okok chɨnop Mel agɨlak. Taynen? Kɨli binɨb Juda mel okok God kɨlop ma adɨkɨd dɨnɨmuŋ agɨl nɨgɨlak. Tap tɨmel anɨb okok pelpel jɨmñɨl anɨgɨpal ak God ne nɨŋɨd, kɨlop gos tɨmel nɨŋɨd yul awl ñek mɨŋel awl yɨbɨl ak kɨlop dup.
Pol kɨlop tepayaŋ am nɨgin agɨl nɨgup
17  1 Te 3.10 Mam sɨkop, nɨbi ayɨp mɨdon, Juda bɨ kɨli chɨnop yuk keke yokɨlak ak, chɨb gaknɨŋ yolɨgɨpun. Jomulɨk nɨbop ma nopun ak pen, mɨnek mɨnek nɨbop gos nopun. Nɨbop am nɨŋɨd owun agɨl gos ak pelpel nɨg yonok. 18 Chɨn nɨbop amnun agɨl gos anɨb ak nopun. Pen yad Pol, ñɨn kuŋay yɨbɨl amnin apin ak pen, Satan kanɨb tɨbɨlɨkup. 19  Plp 2.15-16, 4.1, 2 Te 1.4 Bɨawl chɨn Jisas ownɨgab ñɨn ak, tap tay chɨnop gek wɨdɨn mɨdup adek ne ak jak mɨdɨlɨg mɨñmɨñ gɨnɨgabun? Tap taydɨl nop yomɨl agɨnɨgabun, Chɨn wog gɨtep gɨpun agɨnɨgabun? Nɨbop nep nop yomnɨgabun. Wog chɨn gɨtep gon nɨbi binɨb ne yenɨgabɨm anɨb ak, nop yomɨl mɨñmɨñ gɨnɨgabun. 20  2 Ko 1.14, 1 Te 3.13, Lep 1.7 Yaw, nɨbi chɨnop gem, nɨbop gos nɨgɨlɨg mɨñmɨñ gon chɨnop tep gup. Pen kɨdek Bɨawl ne nɨbop nɨgek, chɨn yɨb awl dɨnɨgabun.

2:1 1 Te 1.5, 1.9

2:2 Apo 16.19-24, 17.1-9, Plp 1.30, Kol 2.1

2:4 Jer 11.20, Gal 1.10, 1 Ti 1.11

2:5-6 Jon 5.41, 5.44, Apo 20.33, Lom 1.9, 1 Ko 9.1-6, 2 Ko 11.9, 1 Te 2.10, 2 Te 3.8-9, 2 Pi 2.3

2:7 1 Ko 2.3, 2 Ko 13.4, 2 Ti 2.24

2:9 Apo 20.34, 1 Ko 4.12, 2 Ko 11.9, 12.15

2:11 Apo 20.31

2:12 Plp 1.27, Kol 1.10, 2 Ti 1.9, 1 Pi 5.10

2:13 Gal 1.11-12, 4.14, 1 Te 1.2-3, 2 Te 2.13, 2 Pi 3.2

2:14 Apo 17.5, Hib 10.33-34

2:15 Apo 2.23, 3.15, 7.52, 9.23, 9.29, 13.45, 13.50, 14.2, 14.5, 14.19, 17.5, 17.13, 18.12

2:16 Mat 23.32-33, 24.6, Luk 11.52, Apo 13.50

2:17 1 Te 3.10

2:19 Plp 2.15-16, 4.1, 2 Te 1.4

2:20 2 Ko 1.14, 1 Te 3.13, Lep 1.7