1 TESALONAYKA
Pol Mɨj Ned Ak Tesalonayka Binɨb Kɨlop Tɨkak
1
Apo 17.1-13, 2 Te 1.1 Chɨn Pol ayɨp, Saylas ayɨp, Timoti ayɨp, chɨn mɨj anɨb ak ñu kɨl tɨkobun. Tɨkɨl, nɨbi Klays binɨb ne man awl Tesalonayka pelpel apnan gɨpɨm ak nɨbop ñobun. Nɨbi Bapi God ayɨp Bɨawl Jisas Klays ayɨp mɨdebɨm. Apɨlmɨŋal ak nɨbop yɨmug nɨŋɨd gɨtep gel mɨdtep gɨnɨmɨb.
Tesalonayka binɨb kɨli Klays nop gos lɨnɨgel, Pol mɨñmɨñ gup
Epe 1.16, Plp 1.3-4, Kol 1.3, 2 Te 1.11 Chɨn pel God nop agɨlɨg mɨdobun, nɨbop sawl ma gɨpun. Nɨbop mɨdupsek gos nɨg mɨdɨlɨg, God nop tep apun. 1 Ko 13.13, Gal 5.6, Kol 1.4-6, Hib 6.10 Pen nɨbi Klays nop gos lɨnɨŋɨd wog ne kɨles gɨlɨg, binɨb okok kɨlop mapen lɨl dɨtep gɨlɨg, Bɨawl chɨn Jisas Klays adɨkɨd ownɨgab agɨl kɨles ak dɨl mɨdtep gebɨm ak, anɨb okok chɨn pel nopun. Pel nɨŋɨd, Bapi God nop agɨlɨg gɨtep gɨpal apun. 4-5  1 Ko 2.4-5, 4.20, Kol 2.2, 3.12, 2 Te 2.13, Hib 2.3 Mam sɨkop, takaw teplep dad abun ak, takaw yokɨp mel, God kɨles ne ayɨp dad abun. Amon, God Kawnan ne ak chɨnop gos ñek, chɨn Klays nop gos kɨles gɨl nopun ak nɨbi nɨgtep gɨpɨm. Anɨb ak chɨn nopun, God ne ke nɨbop mapen lɨl aglak okok mɨdebɨm. Pen chɨn nab nɨbi ayɨp mɨdɨl, tap chɨn gɨpun ak, nɨbop gɨtep gɨ yobun ak, nɨb nepɨm. Apo 17.1-9, 1 Ko 4.16, 11.1, Plp 3.17, 2 Te 3.9 Nɨŋɨd, Bɨawl chɨn gup adek ak sek, chɨn ke gɨpun adek ak sek kɨdek gɨpɨm. Anɨgɨl, God takaw ak dɨpek nɨŋɨd, bɨ ogɨnap nɨbop gɨ tɨmel gɨpal. Gɨ tɨmel gɨpal ak pen, God Kawnan ne ak nɨbop gos ñek mɨñmɨñ gɨlɨg, chɨn gɨpun tek ak kɨdek gɨpɨm. 1 Pi 5.3 Gɨpɨm anɨb ak, binɨb Klays nop gos lɨnepal Masedoniya plopens ak sek plopens Akaya ak sek, kɨli nɨŋɨd abe gɨpal. Lom 1.8 Pen nɨbi Bɨawl takaw ne ak agem, takaw anɨb ak Masedoniya plopens ak amɨl, Akaya plopens ak amɨl, man okok mɨdupsek abe amɨl gup. Nɨbi God nop gos lɨnɨgem, binɨb okok mɨdupsek kɨli nepal anɨb ak, chɨn pen kɨlop tepayaŋ agep tek ma mɨdeb. Apo 14.15, 1 Ko 12.2, Gal 4.8, 1 Te 2.1 Binɨb anɨb okok kɨli nɨŋɨd anɨb apal, Pol bɨne okok ayɨp, kɨli Tesalonayka binɨb kɨlop takaw tep ak am agñɨlak apal. Anɨgɨl agñelak, kɨlop dɨtep gɨl, tap yepɨs agnɨgelɨgɨpal okok kelɨgɨl, God nokom pel mɨdep ak nop nokom agnɨŋɨd kɨdek gɨpal apal. 10  Apo 17.31, 1 Te 4.16, 5.9, Tat 2.13, 2 Pi 3.12 Ñɨne kumek God gek tɨkjakɨl, God man ne alaŋ amnak ak adɨkɨd apeb agɨl kod mɨdebal apal. Pen kɨdek God ne binɨb okok kɨlop tɨmel nɨŋɨd yul awl ñɨnɨgab ñɨn ak, Jisas chɨnop dɨl kod yenɨgab anɨb ak tek, God chɨnop ma gɨnɨgab.

1:1 Apo 17.1-13, 2 Te 1.1

1:2 Epe 1.16, Plp 1.3-4, Kol 1.3, 2 Te 1.11

1:3 1 Ko 13.13, Gal 5.6, Kol 1.4-6, Hib 6.10

1:4-5 1 Ko 2.4-5, 4.20, Kol 2.2, 3.12, 2 Te 2.13, Hib 2.3

1:6 Apo 17.1-9, 1 Ko 4.16, 11.1, Plp 3.17, 2 Te 3.9

1:7 1 Pi 5.3

1:8 Lom 1.8

1:9 Apo 14.15, 1 Ko 12.2, Gal 4.8, 1 Te 2.1

1:10 Apo 17.31, 1 Te 4.16, 5.9, Tat 2.13, 2 Pi 3.12