4
Wkp 25.43, 25.53, Epe 6.9 Nɨbi bɨawl mɨdebɨm okok gos nɨgɨnɨmɨb, Bɨawl nɨbi ak abe mɨdeb, man ne alaŋ. Anɨb ak tek bɨ wog gɨñeb nɨbi okok kɨlop kod mɨdtep gɨl, tap kɨlop ñeb tek ak gɨtep gɨl ñɨnɨmɨb.
God nop agnɨgɨlɨg aj tep gɨnɨmɨb
Epe 6.18, Plp 4.6 Nɨbi God ayɨp agɨlɨg nep yenɨmɨb. Pelpel gos nɨgtep gɨl mɨdɨlɨg, God ayɨp agɨl, nop tep agɨlɨg yenɨmɨb. Lom 15.30, 1 Ko 16.9, Epe 6.19 Pen chɨnop abe gos nɨgɨlɨg God nop agnɨgem, ne kanɨb chɨnop yɨkek, Klays takaw ne ak agñɨnɨgun. Takaw anɨb ak bɨlel we gɨl yolɨgup ak, yad agñen yɨp nag lelak mɨdebin. Epe 6.20 Pen nop agnɨgem, yɨp kod mɨdaknɨŋ, yad takaw anɨb ak gos nɨgtep gɨl, agtep gɨl mɨseŋ agyɨken, binɨb nɨgtep gɨnɨgel.
Epe 5.15-16, 1 Te 4.11-12 Pen nɨbi gos nɨgtep gɨl, binɨb Klays yɨl ma mɨdebal okok kɨlop dɨtep gɨnɨmɨb. Ñɨn akal takaw tep ak kɨlop agñɨnɨg, agñɨnɨmɨb. Mak 9.50, Epe 4.29, Kol 3.16, 1 Pi 3.15 Takaw ak agɨnɨg, pelpel meg mɨgan nɨbi ak dek yɨdek tek lonɨmuŋ, kɨli takaw anɨb ak nɨgun agɨl gos nɨgɨnɨgel. Pen nɨbop takaw tay tek agnɨgenɨgabal, gos nɨgtep gɨl kɨlop nokom nokom pen agñɨ tep yɨbɨl gɨnɨmɨb.
Pol ne Tikikus ayɨp Onesimus ayɨp kɨlop agyokak
7-8  Apo 20.4, 2 Ti 4.12 Bɨ Tikikus mam tep chɨn ak, ne bɨ wog gɨtep gup ak mɨdɨl, chɨn ayɨp Klays bɨ wog gɨñeb ne mɨdobun. Epe 6.21-22 Yad nop agyoken nɨbop apeb. Chɨn tɨtay dɨl tek mɨdobun ak nɨbi nɨgɨnɨmɨb agɨl, nop agyokɨpin. Anɨb ak agyoken amɨl, yad tay gɨpin ak mɨdupsek nɨbop agek nɨŋɨd, gos sek yenɨmɨb. Plm 10-12 Pen mam tep chɨn ak Onesimus ne wog gɨtep gɨlɨg mɨdeb ak, ne bɨ Tikikus ayɨp amebil. Onesimus ne bɨ nɨbi ke olap mɨdeb. Pen tap tɨtay okok geb awl ak mɨdupsek, bɨ omɨŋal amɨl nɨbop agñɨ tep gɨnɨgayl.
Takaw day won ogɨnap
10  Apo 12.12, 12.25, 13.13, 15.37-39, 19.29, 27.2, Plm 24 Bɨ Alistakus, nop nag lɨlak ak yad ayɨp mɨdobul awl, ne nɨbop ag dɨdeg leb. Bɨ Mak, ne Banabas ñɨbem ak, ne abe nɨbop ag dɨdeg leb. Bɨ Mak anɨb ak ned takaw agyokɨl agɨnek, Ne nɨbop apjakenɨgab, nop dɨl dɨtep gɨnɨmɨb agɨnek. 11 Pen bɨ chɨn Jisas, yɨb nop olap Justus apal ak, nɨbop ag dɨdeg leb. Bɨ omɨŋal nokom anɨb okok, kɨli nep Juda bɨ okok yad ayɨp wog jɨmñɨl gobun. Kɨli yad ayɨp wog gɨl, God binɨb dɨl kɨlop kod yenɨgab wog ak gɨtep gebal. Wog gɨtep anɨb ak nɨgen yɨp tep gup.
12  Kol 1.7, Plm 23 Bɨ nɨbi Epaplas, ne bɨ Klays Jisas nop wog gɨñeb ne mɨdeb ak, nɨbop ag dɨdeg leb. Ne mɨnek mɨnek nɨbop gos nɨŋɨd, God nop agnɨŋɨd agup, Nad kɨlop gek, kɨli gos ogɨnap ma nɨŋɨd, jak tep gɨl yenɨgel agup. Nep chɨg tep gɨl gos nɨgtep gɨl, apan tek mɨdupsek nɨŋɨd kɨdek gel amnɨmuŋ agup. 13 Yad Epaplas nop nɨŋɨd, nɨŋɨd yɨbɨl agebin, ne kɨles gɨl nɨbop wog gɨl, taun Layodisiya binɨb kɨlop wog gɨl, taun Hiyelapolis binɨb kɨlop wog gɨl gup. 14  2 Ti 4.10-11, Plm 24 Pen bɨ mapen Luk, ne dokta olap, nɨbop ag dɨdeg leb. Bɨ Demas abe, nɨbop ag dɨdeg leb.
15 Taun Layodisiya binɨb Klays yɨl mɨdebal okok kɨlop agɨnɨmɨb, Pol ne nɨbop ag dɨdeg leb agɨnɨmɨb. Bin olap yɨb ne Nimpa ayɨp, Klays binɨb ne kɨli Nimpa kal ak pelpel apnan gɨpal okok, kɨlop agɨnɨmɨb, Pol ne nɨbop ag dɨdeg leb agɨnɨmɨb. 16 Nɨbop mɨj tɨkebin awl, mɨj pi ak nɨgɨlɨg agñɨl nɨgɨnɨmɨb. Nɨŋɨd, ñem amek, taun Layodisiya binɨb Klays yɨl mɨdebal okok abe nɨgɨnɨgel. Pen taun Layodisiya binɨb kɨlop mɨj tɨkebin ak, nɨbi abe dɨl nɨgɨnɨmɨb. 17  Plm 2 Pen bɨ Alkipus nop agɨnɨmɨb, Bɨawl ne wog nep agak ak, gɨtep yɨbɨl gɨl gɨjunɨmɨn agɨnɨmɨb.
18  1 Ko 16.21, 2 Te 3.17 Mɨj awl takaw kɨdek won ak, yad ke tɨkɨl nɨbop ag dɨdeg lebin. Yɨp dɨl nag lel mɨdebin ak, gos nɨŋɨd sawl ma gɨnɨmɨb. God nɨbop yɨmug nɨŋɨd gɨtep gɨnɨmuŋ.

4:1 Wkp 25.43, 25.53, Epe 6.9

4:2 Epe 6.18, Plp 4.6

4:3 Lom 15.30, 1 Ko 16.9, Epe 6.19

4:4 Epe 6.20

4:5 Epe 5.15-16, 1 Te 4.11-12

4:6 Mak 9.50, Epe 4.29, Kol 3.16, 1 Pi 3.15

4:7-8 Apo 20.4, 2 Ti 4.12

4:7-8 Epe 6.21-22

4:9 Plm 10-12

4:10 Apo 12.12, 12.25, 13.13, 15.37-39, 19.29, 27.2, Plm 24

4:12 Kol 1.7, Plm 23

4:14 2 Ti 4.10-11, Plm 24

4:17 Plm 2

4:18 1 Ko 16.21, 2 Te 3.17