2 JON
Jon Mɨj Nab Ak Tɨkak
1
Jon 8.32, 1 Pi 5.1, 1 Jo 3.18, 3 Jo 1 Yad binɨb Klays yɨl mɨdebal okok kɨlop kod mɨdep olap mɨdebin. Yad binawl* Bɨ gos nɨgep ogɨnap kɨli anɨgɨl gos nepal, Pol ne binawl agup ak, ne takaw pal adaŋ lɨl agup. Binawl anɨb ak, ne sios olap mɨdeb agɨl gos nepal. ayɨp ñɨpay nad ayɨp, God nɨbop dɨnɨgayn agɨl nɨŋɨd dak okok, mɨj tɨkebin. Yad nɨŋɨd yɨbɨl agebin, nɨbop mapen yɨbɨl lɨpin. Pen yad nokom mel, binɨb takaw nɨŋɨd yɨbɨl nepal okok mɨdupsek nɨbop mapen lɨpal. Taynen? Takaw nɨŋɨd yɨbɨl ak chɨn ayɨp mɨdɨl, chɨn ayɨp pel pelnep yenɨgab. Bapi God ayɨp Ñɨne Jisas Klays ayɨp, chɨnop yɨmug nɨŋɨd gɨtep gɨlɨg kod mɨdenɨgayl. Mɨdɨleknɨŋ, takaw nɨŋɨd yɨbɨl nopun anɨb ak nɨŋɨd, penpen mapen lɨl mɨdɨl, mɨdtep gɨnɨgabun.
Chɨn mapen lep kanɨb adek ak kɨdek gɨnɨgun
3 Jo 3 Ñɨpay nad ogɨnap Bapi God takaw nɨŋɨd agak tek kɨdek gɨpal ak nɨgen, yɨp tep yɨbɨl gup. Jon 13.34, 15.12, 15.17, 1 Pi 4.8, 1 Jo 2.7-8, 3.11, 3.23 Pen binawl, chɨn penpen mapen lɨnɨgun agɨl, mɨñɨl nep mɨj tɨkebin. Takaw kɨdeyɨl tek lɨnɨgab ak pen, takaw ned chɨn dɨnok ak nep agebin. Jon 14.15, 14.21, 1 Jo 2.5, 2.24, 5.3 Penpen mapen lep ak anɨgɨl mɨdeb, God agak tek kɨdek gɨnɨgun. Pen takaw kɨles ne ned agek nepek ak anɨgɨl mɨdeb, Nɨbi penpen mapen lɨnɨmɨb.
Binɨb ogɨnap takaw yepɨs agñɨbal ak, kɨdek ma gɨnɨgun
1 Jo 2.22, 4.1-3 Binɨb kuŋay yɨbɨl, kɨli Jisas Klays ne bɨ yɨbɨl lɨl lum awl ma owak agɨl, binɨb man wakay okok okok kɨlop anɨb agñɨbal. Kɨli Klays nop dɨyokɨl tep ne anɨb ak yad din apal okok, binɨb okok kɨlop takaw yepɨs agñɨnɨgun agɨl anɨgɨl apal. Mak 10.29-30, Gal 3.4, Hib 10.32, 10.35 Anɨb ak tek nɨbi nɨgtep gɨnɨmɨb. Takaw chɨn kɨles gɨl apun ak, kɨles tɨmel gɨl chɨchɨk dɨnɨmɨb. Mel ak, tap dɨpɨm anɨb ak kelɨgɨnɨmɨb tek lup. Pen kɨles gɨl jak yenɨgabɨm, God tap teplep ne mɨdupsek nɨbop ñɨnɨgab.
1 Jo 2.23 Binɨb Klays takaw nop ak kelɨgɨl, am takaw yokɨp ogɨnap sek dɨpal okok, God ayɨp jɨmñɨl ma mɨdebal. Binɨb pen Klays takaw nop ak nɨgɨlɨg mɨdebal okok, Bapi ayɨp Ñɨne ayɨp jɨmñɨl mɨdebal. 10  Epe 5.11, 2 Te 3.6 Anɨb ak binɨb ogɨnap, nɨbop God takaw agñɨnɨg apenɨgel, nɨgtep gɨl kɨlop dɨnɨmɨb. Klays takaw ak kelɨgɨl, takaw yepɨs ak agenɨgel, kɨlop ma ag dɨdeg lɨl, kal mɨgan nɨbi ak ma dad amnɨmɨb. 11 Pen binɨb anɨb okok kɨlop ag dɨdeg lɨl poŋɨd kal nɨb amem, takaw tɨmel kɨli agɨnɨgabal anɨb ak, nɨb apɨm tek lɨnɨgab.
Takaw day won ogɨnap
12  Jon 17.13, 1 Jo 1.4, 3 Jo 13-14 Yad takaw kuŋay yɨbɨl mɨdeb, nɨbop agɨnɨm ak pen, kɨl tɨkɨnɨgayn agɨl gos ma nepin. Gos yad pen anɨgɨl mɨdeb. Yad nɨbop am nɨŋɨd, takaw agɨlɨg mɨñmɨñ tɨmel yɨbɨl gɨnɨgabun.
13 God nanay nop dɨnɨgayn agɨl nɨŋɨd dak ak, ñɨpay ne okok kɨli nep ag dɨdeg lebal.

1:1 Jon 8.32, 1 Pi 5.1, 1 Jo 3.18, 3 Jo 1

*1:1 Bɨ gos nɨgep ogɨnap kɨli anɨgɨl gos nepal, Pol ne binawl agup ak, ne takaw pal adaŋ lɨl agup. Binawl anɨb ak, ne sios olap mɨdeb agɨl gos nepal.

1:4 3 Jo 3

1:5 Jon 13.34, 15.12, 15.17, 1 Pi 4.8, 1 Jo 2.7-8, 3.11, 3.23

1:6 Jon 14.15, 14.21, 1 Jo 2.5, 2.24, 5.3

1:7 1 Jo 2.22, 4.1-3

1:8 Mak 10.29-30, Gal 3.4, Hib 10.32, 10.35

1:9 1 Jo 2.23

1:10 Epe 5.11, 2 Te 3.6

1:12 Jon 17.13, 1 Jo 1.4, 3 Jo 13-14