3 JON
Jon Mɨj Kɨdek Ak Tɨkak
1
Apo 19.29, Lom 16.23, 1 Ko 1.14, 2 Jo 1 Yad binɨb Klays yɨl mɨdebal okok kɨlop kod mɨdep olap mɨdebin. Mam mapen yad Gayus, nep mɨj tɨkebin. Yad nɨŋɨd yɨbɨl agebin, nep mapen yɨbɨl lɨpin.
Mam mapen yad. Yad nepin, bipɨl nad nab pi ak mɨdeb ak, mɨdtep gup. Anɨb ak God nop agnɨgen, tap mɨdupsek gɨnɨgaban okok mɨdtep gɨl, nad ke abe mɨdtep gɨnɨgaban. 2 Jo 4 Mam ogɨnap awl apɨl yɨp apal, Bɨ Gayus ne God takaw nɨŋɨd yɨbɨl ak gos nɨŋɨd, mɨdupsek pel kɨdek gup apal. Anɨb agñɨbal, yɨp tep yɨbɨl gup. 1 Ko 4.15, Plm 10 Ñɨpay yad okok, kɨli pel takaw nɨŋɨd yɨbɨl ak nɨŋɨd kɨdek gɨl mɨdebal ak nɨgen, yɨp tep yɨbɨl gup. Yɨp tep yɨbɨl gup mɨñmɨñ anɨb ak, tap awl yɨbɨl, mɨñmɨñ ogɨnap sɨkol olap mɨdeb.
Gayus gɨtep gup
Bɨ mapen yad. Nad mam ogɨnap kɨlop pel dɨtep yɨbɨl gɨpan. Kɨli man palawl okok nɨb apel kɨlop ma nepan okok, kɨlop monmon dɨl kod mɨdtep gɨpan. Tat 3.13 Anɨgɨpan ak ogɨnap apɨl, binɨb Klays yɨl mɨdebal awl okok kɨlop apal, Gayus ne God binɨb ne okok kɨlop mapen yɨbɨl lup apal. Kɨli adɨkɨd apɨl nep nɨŋɨd, kanɨb olap amnɨg, kɨlop tap ogɨnap ñe dad amnɨgel. Bɨ God wog ne gɨnɨgel ak, kɨlop anɨgɨl gɨñɨtep gɨnɨgun. 1 Ko 9.12, 9.15 Kɨli Klays takaw ak agñɨ ajɨpal. Pen agñɨ ajɨlɨg, binɨb God takaw ma nepal okok kɨlop agnɨŋɨd, tap mɨdup tap okok ma dɨpal. Anɨb ak bɨ tep anɨb ak tek kɨlop dɨtep gɨnɨgun. Kɨlop dɨtep gɨl nɨm, God takaw nɨŋɨd yɨbɨl wog ak jɨmñɨl gon, am tep gɨnɨgab.
Diyotlepes gɨ tɨmel gup
Yad Klays binɨb ne okok kɨlop mɨj tɨkɨnek ak pen, bɨ Diyotlepes, bɨawl kɨli mɨden agɨl, takaw apun ak ma yɨbɨl nɨgup. 10 Anɨb ak tek yad mɨdebɨm ak amɨl, ne chɨnop agjuwɨl tɨtay gup takaw ak agyɨkɨnɨgayn. Pen ne tɨmel anɨb ak nep ma gup. Mel. Ne mam God takaw agñɨ ajɨpal okok kɨlop ma yɨbɨl dup. Pen binɨb ogɨnap kɨli mam God takaw agñɨ ajɨpal okok kɨlop dɨnɨg gel, ne mel agɨl, kɨlop agup, Klays binɨb ne nab okok kelɨgɨl amnɨm agɨl, kɨlop agyokak.
Demitliyus gɨtep gup
11  Sng 37.27, Ais 1.16-17, 1 Pi 3.11, 1 Jo 3.6-10 Pen bɨ mapen yad. Binɨb gɨ tɨmel gɨpal okok, anɨgɨpal ak kɨdek ma gɨnɨmɨn. Binɨb pen gɨtep gɨpal okok, anɨgɨpal ak kɨdek gɨnɨmɨn. Binɨb gɨtep gɨlɨg mɨdebal okok, God yɨl mɨdebal. Pen tap tɨmel gɨlɨg mɨdebal okok, God nop ma nepal.
12  Jon 19.35, 21.24, 1 Ti 3.7 Bɨ Demitliyus ne takaw nɨŋɨd yɨbɨl won ak kɨdek gɨl mɨdeb. Anɨb ak tek binɨb mɨdupsek nop nɨŋɨd apal, Bɨ teplep yɨbɨl apal. Chɨn abe mɨseŋ agɨl apun, Bɨ anɨb ak, bɨ teplep yɨbɨl apun. Pen nad nepan, chɨn takaw anɨb ak nɨŋɨd yɨbɨl apun.
Takaw day won ogɨnap
13  2 Jo 12 Yad takaw kuŋay yɨbɨl mɨdeb, nep agɨnɨm ak pen, kɨl tɨkɨnɨgayn agɨl gos ma nepin. 14 Gos yad pen anɨgɨl mɨdeb. Wulep mɨdeb yad nep am nɨŋɨd, nad ayɨp takaw agɨnɨgabul. 15 Mɨdtep gɨnɨmɨn. Namam okol nep ag dɨdeg lebal. Takaw yad ak dɨl, mam nad ayɨp mɨdebal okok kɨlop nɨnokom abe ag dɨdeg lɨnɨmɨn.

1:1 Apo 19.29, Lom 16.23, 1 Ko 1.14, 2 Jo 1

1:3 2 Jo 4

1:4 1 Ko 4.15, Plm 10

1:6 Tat 3.13

1:7 1 Ko 9.12, 9.15

1:11 Sng 37.27, Ais 1.16-17, 1 Pi 3.11, 1 Jo 3.6-10

1:12 Jon 19.35, 21.24, 1 Ti 3.7

1:13 2 Jo 12