JUD
Jud Mɨj Tɨkak
1
Mat 13.55, Mak 6.3, Jon 17.11-12, 1 Pi 1.5 Yad Jud, Jisas Klays nop wog gɨñeb ne mɨdebin. Jemis nɨmam ne ak mɨdebin. Mɨj ñu kɨl tɨkebin anɨb awl, nɨbop binɨb God ne ke suk agɨl aglup okok, tɨkɨl ñebin. Bapi God nɨbop mapen laknɨŋ, Jisas Klays nɨbop kod mɨdtep gup. 1 Pi 1.2, 2 Pi 1.2 God nɨbop mapen nɨŋɨd, mapen lek awl gɨnɨmuŋ, mɨdtep yɨbɨl gɨnɨmɨb.
Bɨ ogɨnap kɨli God takaw agobun agɨl pen yepɨs apal
(2 Pita 2.1-18)
Plp 1.27, 1 Ti 1.18, 6.12, 2 Ti 1.13, Tat 1.4 Binɨb mapen yad okok. Nɨbop mɨj tɨkɨnɨg, God chɨnop tɨg asɨk dup takaw ak agɨnɨm agɨl gos nepin ak pen, mɨñɨl nepin, takaw olap sek mɨdeb nɨbop agɨnɨgebin. God binɨb ne mɨdobun okok, chɨnop takaw tep ne ak pɨsnep agñub. Pɨsnep agñub ak pen, binɨb ogɨnap takaw anɨb ak dɨl tɨg adɨkɨl, takaw adek ogɨnap ke agenɨgel, chɨn kɨlop nɨŋɨjsek lɨl agɨnɨgun. Gal 2.4, Tat 1.16, Hib 12.15, 2 Pi 2.1, 1 Jo 2.22 God bɨlel agak, Binɨb anɨb ak tek gɨnɨgabal okok, kɨlop ag gɨl yul awl yɨbɨl ñɨnɨgayn agak. Binɨb God nop anɨgɨl gɨ tɨmel gɨpal okok, ogɨnap kɨmɨgel apɨl nɨb ayɨp jɨmñɨl mɨdebɨm. God chɨnop yɨmug nɨŋɨd gɨtep gup ak pen, kɨli anɨb ak tɨg adɨkɨl, tap si tap tɨmel okok monmon yɨbɨl gɨpal. Pen kɨli Bɨawl chɨn nokom yɨbɨl Jisas Klays nop kud ñɨl kelɨgɨpal.
Kis 12.51, Nam 14.29-30, Sng 106.26, 1 Ko 10.5, 10.9, Hib 3.17-19, 2 Pi 1.12 Bɨlel tap gak ak nepɨm ak pen, tepayaŋ agɨnɨgebin. Bɨawl binɨb ne Yislel kɨli Yijip yelak ñɨn ak, kɨlop tɨg asɨk dad apek, Yijip kelɨgɨl owlak. Kɨdek pen ogɨnap nop gos ma lɨnɨgɨlak okok kɨlop, paklek kumɨlak. Jon 8.44, 2 Pi 2.4, 2.9, Lep 20.10 Pen ensel tɨmel ogɨnap, nɨbi nɨgɨm. Ensel anɨb okok wog ned mɨdtep gɨlak ak pen, tep kɨli yelak ak kelɨgɨlak. Kelɨgɨl, Bɨawl ne nag kɨles tɨmel pel pelnep mɨdeb ak dɨl kɨlop nag lɨl, dam kɨsɨlɨm nab ayaŋ yokak. Yokek, kɨli God kot awl gɨnɨgab ñɨn ak kod mɨdebal. Stt 19.1-24, 2 Pi 2.6, 2.10 Pen taun Sodom sek taun Gomola sek, man wulep anɨb okok mɨdupsek, kɨlop gak ak gos sawl ma gɨnɨmɨb. Kɨli anɨgɨl gɨ tɨmel gɨl, bin si bɨ si gɨ dad amɨl keke tɨmel yɨbɨl gɨlak. Gelak, Bɨawl ne binɨb anɨb okok mɨdupsek mab ke yɨneb ayaŋ dɨyokek, pel pelnep yul awl dɨnɨgabal. Tap tɨmel gɨlak anɨb okok, nɨbi nɨgtep gɨl, anɨgɨl ma gɨnɨmɨb.
Kis 22.28, 2 Pi 2.10 God kɨlop anɨgak ak pen, bɨ wɨsɨn nɨŋɨd takaw yepɨs agñɨbal anɨb okok, nab kɨli ak ke tap gach gɨ tɨmel gɨl, Bɨawl takaw ak kelɨgɨl, ensel kɨles tɨmel okok kɨlop agjupal. Lo 34.6, Dan 10.13, 10.21, 12.1, Sek 3.2, 2 Pi 2.11-12, Lep 21.7 Pen Mosis kumak ñɨn ak, Satan ayɨp, ensel awl yɨbɨl Maykel ayɨp, Mosis chɨp takɨl ak dɨnɨg penpen agɨlek. Penpen agɨlek ak pen, Maykel ne Satan nop ma agjuwak. Mel yɨbɨl. Pen anɨb agak, Bɨawl ne ke nep ag gɨnɨmuŋ agak. 10  2 Pi 2.12 Maykel nɨgtep gɨl anɨb agak. Bɨ agobun anɨb okok pen, tap tɨtay dɨl mɨdeb agɨl ma nepal okok monmon agjupal. Anɨb ak tek ak, gos tɨmud kɨli ak ke pal ak pal ak mɨdɨl, chen ladek chag ladek okok gos kɨli mɨdebal tek mɨdebal. Pen tap tɨmel yɨbɨl adek ak gebal ak, kɨlop ke gɨ tɨmel yɨbɨl geb. 11  Stt 4.3-8, Nam 16.1-35, 22.1-35, 2 Pi 2.15, 1 Jo 3.12 Kɨlop ke gɨ tɨmel yɨbɨl gɨnɨgab. Bɨ Kein ne ned gak tek gɨpal. Pen chɨp kabem, mani tap okok nep gos nepal ak, bɨ Balam bɨlel gɨ tɨmel gak tek gɨpal. Bɨ Kola ne God takaw tɨbɨlɨkak tek gɨpal, anɨb ak pɨsnep apyap pakɨl abal.
12  Ese 34.8, Mat 15.13, 1 Ko 11.21, Epe 4.14, 2 Pi 2.13, 2.17, Lep 2.11, 20.14 Pen nɨbi God nop mapen lɨlɨg penpen mapen lɨlɨg, tap jɨmñɨl ñɨŋɨnɨg apnan gɨpɨm ñɨn ak, kɨli God nop gos ma nɨŋɨd, yokɨp apɨl monmon gɨpal. Gos kɨli ke nepal. Anɨb ak kɨli wɨsɨp ak yɨgen dɨl dad okok nɨb okok nɨb gɨl, apɨl sub wɨdɨn yu gup tek mɨdebal. Pen kɨli mab ñɨŋeb mɨdup ma pulup tek ak mɨdebal. Mab mɨlep gek, jɨj abe tɨg ju dɨyokɨpal tek mɨdebal. Anɨgel, kawnan nab kɨli ayaŋ pɨsnep kumub. 13  Ais 57.20, Plp 3.19, 2 Pi 2.17 Kɨli ñɨg solwala pag apɨl, tap dayday okok nɨb okok nɨb dap yokup tek mɨdebal. Pen tap tɨmel gɨpal anɨb okok nebeŋ kɨlop ma gup. Gap pogɨlɨn olap pugjuwɨl okok nɨb okok nɨb gup tek mɨdebal. Anɨgel, God tep kɨlop kɨsɨlɨm owup mɨgan olap gɨlek, kɨli amɨl anɨb mɨgan ayaŋ pel pelnep yenɨgabal.
14  Stt 5.18-24, Lo 33.2, Dan 7.10, Sek 14.5, Mat 25.31, 2 Te 1.7, Lep 1.7 Bɨ Adam jɨj ne tɨkak ak, tɨk dad amel, Yinok nop nɨm kugul ak tɨkɨlak. God ne Yinok nop gos ñek, binɨb tap tɨmel gɨlak anɨb okok kɨlop nɨŋɨd anɨgɨl agak, Nɨgɨm. Bɨawl ensel ne ñɨn juwɨl kuŋay yɨbɨl nep dad apɨl, 15  Sng 31.18, 94.4, Mal 3.13 binɨb okok mɨdupsek nɨŋɨd bɨlokɨnɨgab agak. Binɨb kɨli nop kud ñɨl kɨdek ma gɨl, tap si tap tɨmel adek keke gɨl, nop takaw kɨles tɨmel adek keke agɨl gɨpal ak, kɨlop ag gɨl yul awl yɨbɨl ak ñɨnɨgab agak. 16  Snd 28.21, Jem 2.1, 2.9, 2 Pi 2.10, 2.18 Bɨ agobun anɨb okok, pel pomɨl agɨlɨg, takaw dɨlɨg gɨpal. Gos kɨli adek ak ke nɨŋɨd, tap tɨmel gup adek anɨb ak monmon gel amub. Kɨli ke suk agɨlɨg, yɨb kɨli ak ke dad aplanɨbal. Pen bɨ anɨb okok, kɨli takaw ñɨg lɨl, chɨnop kɨdek gɨlaŋ agɨl apal.
Nɨbi Klays nop gos lɨnɨgem, nɨbop kɨles ñɨnɨgab
17  2 Pi 3.2 Pen binɨb mapen yad okok. Bɨawl chɨn Jisas Klays, bɨne takaw nop dad ameb okok, kɨli takaw ned agɨlak ak, tap kɨdek ownɨgab agɨlak okok gos ak nɨgɨlɨg yenɨmɨb. 18  1 Ti 4.1, 2 Ti 3.1, 2 Pi 2.1, 3.3 Nɨbop anɨgɨl agɨlak, Ñɨn kɨdek ak ownɨgab ñɨn ak, bɨ agjuwep okok yenɨgabal agɨlak. Gos tɨmel kɨli ke nepal tek gɨlɨg, God nop kɨdek ma gɨnɨgabal agɨlak. 19  Hos 4.14, 1 Ko 2.14-15, Hib 10.25, Jem 3.15 Bɨ tɨmel agobun anɨb okok, Klays binɨb ne okok kɨlop tɨg asɨk keke lɨpal. Gos kɨli lum awl tap ak nɨŋɨd kɨdek gun agɨl gɨl, God Kawnan ne ak ayɨp ma mɨdebal.
20  Lom 8.26, Epe 6.18, Kol 2.7, 1 Te 5.11, 1 Ti 1.4 Pen binɨb mapen yad okok. God nɨbop gek nop gos lɨnepɨm tek, nop chɨg tep gɨl yonɨgun agɨl, gem amnɨmuŋ. Pen God Kawnan ne ak nɨbop gos ñaknɨŋ, nop agɨlɨg yenɨmɨb. 21  Tat 2.13, 2 Pi 3.12 God nɨbop mapen lup tek, nɨbi God nop gos nɨgɨlɨg mɨdem, nɨbop mapen yɨbɨl lɨlɨg yonɨmuŋ. Pen Bɨawl chɨn Jisas Klays, ne ayɨp yonɨgun agɨl kod mɨdem, nɨbop mapen nɨgek ne ayɨp pel pelnep yenɨgabɨm. 22 Binɨb gos omɨŋal nepal, gos teplep kɨlop won ak nab yowup okok, kɨlop mapen nɨŋɨd kod yenɨmɨb. 23  Amo 4.11, Sek 3.2-5, Lom 11.14, 1 Ko 3.15, Lep 3.4 Ogɨnap mab mɨŋɨlaŋ adek ak amnɨgel tek lup agɨl, kɨlop kasek tɨg asɨk dem kɨm amnɨgel. Ogɨnap mapen nɨŋɨd dɨnɨmɨb ak pen, mɨdupmɨdup pɨg jup tek gɨpal ak, chɨn abe gɨnɨgun tek lup agɨl, nɨgtep gɨl yenɨmɨb. Bɨ anɨb okok kɨli mɨdupsek gach sek mɨdebal, walɨj tap kɨli abe gach sek mɨdeb. Pen gach kɨli gɨpal okok asɨk tep gɨnɨmɨb.
God yɨb nop ak dad aplanɨgun
24  Lom 16.25, Epe 3.20, Plp 1.10, Kol 1.22, 2 Pi 3.14 God nɨbop kɨles ñɨl kod mɨdaknɨŋ, apyap pakɨnɨmuŋ tek ma mɨdeb. Ne nɨbop dad amɨl, man teplep ne alaŋ dam lek yenɨgabɨm. Pen tap tɨtɨmel ogɨnap nab nɨbi ayaŋ ma yenɨgab, binɨb teplep nokom yenɨgabɨm. Mɨnek mɨnek mɨñmɨñ tep yɨbɨl gɨnɨgabɨm. 25  Lom 16.27, 1 Ti 1.17, 2.3, 2 Pi 3.18 God kuŋay ma mɨdeb, nokom olap mɨdeb. Ne bɨawl chɨn Jisas Klays nop agyokek apɨl gek, chɨnop tɨg asɨk dup tek, yɨb nop ak dad aplanɨgun. Ne bɨawl yɨbɨl mɨdɨl kɨles ne dɨl, binɨb okok mɨdupsek kod mɨdɨl, tap okok mɨdupsek abe kod yonɨmuŋ. Ne bɨlel anɨgɨl yolɨgup. Mɨñɨl anɨb ak nep mɨdeb. Kɨdek abe pel pelnep anɨgɨl yenɨgab. Yaw.

1:1 Mat 13.55, Mak 6.3, Jon 17.11-12, 1 Pi 1.5

1:2 1 Pi 1.2, 2 Pi 1.2

1:3 Plp 1.27, 1 Ti 1.18, 6.12, 2 Ti 1.13, Tat 1.4

1:4 Gal 2.4, Tat 1.16, Hib 12.15, 2 Pi 2.1, 1 Jo 2.22

1:5 Kis 12.51, Nam 14.29-30, Sng 106.26, 1 Ko 10.5, 10.9, Hib 3.17-19, 2 Pi 1.12

1:6 Jon 8.44, 2 Pi 2.4, 2.9, Lep 20.10

1:7 Stt 19.1-24, 2 Pi 2.6, 2.10

1:8 Kis 22.28, 2 Pi 2.10

1:9 Lo 34.6, Dan 10.13, 10.21, 12.1, Sek 3.2, 2 Pi 2.11-12, Lep 21.7

1:10 2 Pi 2.12

1:11 Stt 4.3-8, Nam 16.1-35, 22.1-35, 2 Pi 2.15, 1 Jo 3.12

1:12 Ese 34.8, Mat 15.13, 1 Ko 11.21, Epe 4.14, 2 Pi 2.13, 2.17, Lep 2.11, 20.14

1:13 Ais 57.20, Plp 3.19, 2 Pi 2.17

1:14 Stt 5.18-24, Lo 33.2, Dan 7.10, Sek 14.5, Mat 25.31, 2 Te 1.7, Lep 1.7

1:15 Sng 31.18, 94.4, Mal 3.13

1:16 Snd 28.21, Jem 2.1, 2.9, 2 Pi 2.10, 2.18

1:17 2 Pi 3.2

1:18 1 Ti 4.1, 2 Ti 3.1, 2 Pi 2.1, 3.3

1:19 Hos 4.14, 1 Ko 2.14-15, Hib 10.25, Jem 3.15

1:20 Lom 8.26, Epe 6.18, Kol 2.7, 1 Te 5.11, 1 Ti 1.4

1:21 Tat 2.13, 2 Pi 3.12

1:23 Amo 4.11, Sek 3.2-5, Lom 11.14, 1 Ko 3.15, Lep 3.4

1:24 Lom 16.25, Epe 3.20, Plp 1.10, Kol 1.22, 2 Pi 3.14

1:25 Lom 16.27, 1 Ti 1.17, 2.3, 2 Pi 3.18