2 PITA
Pita Mɨj Kɨdek Ak Tɨkak
1
2 Ko 4.13, Epe 4.5, Tat 1.4 Yad Saymon Pita, Jisas Klays bɨ wog gɨñeb ne mɨdɨl, bɨ takaw nop dad ameb ak mɨdebin. Mɨñɨl yad mɨj anɨb ak ñu kɨl tɨkebin. Tɨkɨl, nɨbi Klays nop gos lɨnepɨm okok nɨbop ñebin. Jisas Klays, ne God chɨn ak mɨdɨl, bɨ kasɨn gep chɨn ak mɨdeb. Ne yɨpɨd gɨl gɨtep gup. Chɨn nop kɨles gɨl gos lɨnopun tek, nɨbi abe nop kɨles gɨl gos lɨnepɨm. Jud 2 Nɨbi God ayɨp Bɨawl chɨn Jisas ayɨp kɨlop gos nɨgtep gɨl mɨdebɨm. Ak nɨm kɨli nɨbop yɨmug nɨŋɨd gɨtep gek, kɨmɨgel mɨdtep gɨnɨmɨb.
God ne ke chɨnop aglɨl dup
Jon 17.3, 2 Te 2.14, 2 Ti 1.9, 1 Pi 2.9 Jisas ne kɨles ne ak dɨl, tap tep ne ak chɨnop ñak. Ñek, pel mɨdtep gɨl God anɨgup tek ak nɨŋɨd, kɨdek gɨnɨgun tek lup. Chɨn God nop nopun, anɨb ak tek anɨgɨnɨgun tek lup. Ne chɨnop suk agak. Agek, yɨb awl ne dup ak sek, ne gɨtep yɨbɨl gup ak sek, chɨn abe dɨnɨgabun. 2 Ko 7.1, Epe 4.24, 2 Pi 2.18-20, 1 Jo 3.2 God chɨnop tap okok mɨdupsek ñub ak, tap awl yɨbɨl tap teplep yɨbɨl mɨdeb. Tap anɨb okok, nɨbop anɨb okok ñɨnɨgayn agɨl bɨlel aglak. Nɨgɨm. Chɨn binɨb lum awl mɨdobun okok, mubwak gos nab ayaŋ nedil ak kɨdek gɨnɨgun agɨl gos nopun. Gos nɨgon, chɨnop gɨ tɨmel yɨbɨl gup. God pen tap tep ne anɨb okok nɨbop ñak. Ñek, nɨbi tap tɨmel yɨbɨl ak nɨbop gɨ tɨmel gup ak, tap anɨb okok dɨdeg lɨnɨmɨb tek lup. Tap anɨb okok dɨdeg lɨl, God ne koŋɨm mɨdep tek yenɨgabɨm, ne gɨtep gup tek gɨnɨgabɨm.
1 Pi 3.7, 2 Pi 3.18 Pen nɨbi anɨgɨl mɨdtep gɨnɨg, tap anɨb okok adek anɨb ak nep gɨ yenɨmɨb. Klays nop gos lɨnɨgɨnɨmɨb. Klays nop gos lɨnɨŋɨd, abe gɨtep yɨbɨl gɨnɨmɨb. Gɨtep yɨbɨl gɨl, abe God nop gos nɨgtep gɨnɨmɨb. Gal 5.22-23 God nop gos nɨgtep gɨl, abe takaw sayn tep agɨl gos nɨgtep gɨnɨmɨb. Takaw sayn tep agɨl gos nɨgtep gɨl, abe mɨŋel awl apek jak kɨles gɨl mɨdɨl mɨŋel okok dɨnɨmɨb. Mɨŋel awl apek jak kɨles gɨl mɨdɨl mɨŋel okok dɨl, abe God gup tek ak nɨŋɨd kɨdek gɨnɨmɨb. Gal 6.10, 1 Te 5.15, 1 Jo 4.21 God gup tek ak nɨŋɨd kɨdek gɨl, abe mam ay okok ayɨp penpen mapen lɨlɨg dɨnɨmɨb. Mam ay okok ayɨp penpen mapen lɨlɨg dɨl, abe binɨb okok kɨlop mapen yɨbɨl lɨnɨmɨb. Jon 15.2, Tat 3.14 Bɨawl chɨn Jisas Klays nop gos nɨgtep gɨpɨm. Anɨb ak gɨtep gɨnɨmɨb apin ak, adek anɨb ak nep genɨgabɨm, nop gos nɨgtep gɨpɨm anɨb ak yokɨp tek ma yenɨgab. Wog ak gem am tep yɨbɨl gɨnɨgab. Hib 9.14, 1 Jo 1.7, 2.9-11 Binɨb takaw mɨñɨl apin ak kɨli kɨdek ma gɨpal okok, kɨli tap pal okok mɨdeb ak ma nɨgɨnɨgel tek lek, kɨli wɨdɨn koy tek mɨdebal. Binɨb anɨb okok tek, God tap si tap tɨmel gelɨgɨpal ak tɨg walɨg gɨyokɨl gach kɨlop wik yokak ak pen, kɨli sawl gɨl, God kɨlop gak anɨb ak gos nɨg nep ma mɨdebal.
10  2 Pi 3.17, 1 Jo 3.19 Mam ay sɨkop, God ne nɨbi binɨb yad yenɨmɨb agɨl, nɨbop suk agɨl aglak. Anɨb ak tek nɨbi kɨles tɨmel yɨbɨl gɨl, binɨb ne yɨbɨl okok yenɨmɨb. Apin anɨb ak genɨgabɨm, ma apyap pakɨnɨgabɨm. Mel yɨbɨl. 11 Ne pen kanɨb yɨkɨl owɨm agek, nɨbi Klays binɨb dɨl kɨlop kod yenɨgab ak amnɨgabɨm. Man anɨb ak Klays kod mɨdeb ak, pel pelnep yenɨgab. Jisas Klays ne Bɨawl chɨn ak mɨdɨl, ne bɨ kasɨn gep chɨn ak abe mɨdeb.
12  Plp 3.1, 1 Pi 5.12, 2 Pi 3.1, 3.17, 1 Jo 2.21, Jud 5 Anɨb ak yad nɨbop tap anɨb okok tepayaŋ agɨl, agɨlɨg nep yenɨgayn. Yad nepin, nɨbi anɨb ak nɨgjuwɨl, takaw nɨŋɨd yɨbɨl ak dɨl jak kɨles gɨl mɨdɨl mɨdtep gɨpɨm. 13-14  Jon 21.18-19, 2 Ko 5.1, 2 Ti 4.6, 2 Pi 3.1 Bɨawl chɨn Jisas Klays pen yɨp agñek nepin, wulep mɨdeb yad mubwak yad ak kelɨgɨnɨgebin. Anɨb ak mubwak yad ak mɨdebin won ak, nɨbop tepayaŋ agñen, tap anɨb okok gos ak tepayaŋ nɨgɨnɨmɨb. Yad anɨgɨnɨgayn ak, tep mɨdeb. 15 Yad kumnɨgayn ñɨn ak, nɨbi takaw agebin anɨb okok sawl ma gɨnɨmɨb, nɨgɨlɨg yenɨmɨb agɨl gos nepin. Anɨb ak tek kɨles tɨmel yɨbɨl gɨl nɨbop pel agñɨ tep gebin. Anɨgen, kɨdek abe anɨb okok sawl ma gɨl, gos nɨgɨlɨg yenɨgabɨm.
God mɨlek awl ne ak Klays nop pakek nopun
16  1 Ko 1.17, 1 Jo 1.1 Chɨn Bɨawl chɨn Jisas Klays ne kɨles sek adɨkɨd ownɨgab takaw ak nɨbop agon nepek. Pen takaw anɨb ak, aŋoj yokɨp okok bɨ gos kɨli ak nep apal ak, ma agɨnok. Ned God mɨlek tep ne sek kɨles awl ne sek Klays nop lek, wak ne ke yɨbɨl lak ak, wɨdɨn chɨn ke nɨŋɨd nɨbop agɨnok.* Kesɨm anɨb awl, Jisas wak nop ak ke lak kesɨm ak. Matyu 17.1-13 ayɨp, Mak 9.2-13 ayɨp, Luk 9.28-36 ayɨp nɨgɨnɨmɨn. 17  Mat 3.17 Ñɨn anɨb ak, Bapi God ne nop yɨb awl ñɨl, mɨlek tep ne ak nop lak. Mat 17.1-5, Mak 9.2-7, Luk 9.28-35 Lek, God ne mɨlek sek man ne alaŋ mɨdaknɨŋ, Klays nop agak, Ñɨ mapen yad yɨbɨl nɨm awl agak. Nop nɨgen yɨp tep yɨbɨl gup agak. 18 Chɨn Klays ayɨp amɨl dum God yek ak yonoknɨŋ, takaw God man ne alaŋ nɨb anɨb agek nɨgɨnok.
19  Sng 119.105, Jon 5.35, Lep 2.28 Anɨb ak tek bɨ God gos ñek agñeb takaw agɨlak okok, takaw pɨsnep dep okok nep agɨlak ak nɨm, kɨles gɨl gos nɨgɨnok. Nɨbi abe takaw kɨli ak nɨgtep gɨl pɨsnep denɨmɨb, tep mɨdeb. Takaw agɨlak anɨb ak, sup maynab ayaŋ dagɨlel, mɨlek yomub ak tek gup. Mɨlek anɨb ak, nɨg dad amɨl, kɨdek Klays mɨlek ne ak gos nɨbi nab ayaŋ tɨkjakɨnɨgab. Tɨkjakek nɨm, gap pogɨlɨn man tɨkaknɨŋ aplan jakup tek ak gɨnɨgab. 20-21  Apo 1.16, 3.18, Lom 12.6, 2 Ti 3.16, 1 Pi 1.11 Nɨgɨm. Bɨ God gos ñek agñeb okok, kɨli buk Baybol takaw ak mɨj tɨkɨnɨg, bɨ olap gos ne nɨgak akaŋ gos kɨli ke nɨgɨlak tek tɨkɨl ma agɨlak. Mel. God Kawnan ne ak kɨlop kod mɨdɨlɨg gos ñaknɨŋ, anɨb ak nep God takaw ne nep tɨkɨl agɨlak. Anɨb ak tek takaw nokom olap nɨgtep gɨnɨmɨb. Bɨ God gos ñek agñeb okok, God kɨlop gos ñek takaw ne ak nep tɨkɨlak. Gos kɨli ke nɨŋɨd tɨg asɨkɨl ma tɨkɨlak.

1:1 2 Ko 4.13, Epe 4.5, Tat 1.4

1:2 Jud 2

1:3 Jon 17.3, 2 Te 2.14, 2 Ti 1.9, 1 Pi 2.9

1:4 2 Ko 7.1, Epe 4.24, 2 Pi 2.18-20, 1 Jo 3.2

1:5 1 Pi 3.7, 2 Pi 3.18

1:6 Gal 5.22-23

1:7 Gal 6.10, 1 Te 5.15, 1 Jo 4.21

1:8 Jon 15.2, Tat 3.14

1:9 Hib 9.14, 1 Jo 1.7, 2.9-11

1:10 2 Pi 3.17, 1 Jo 3.19

1:12 Plp 3.1, 1 Pi 5.12, 2 Pi 3.1, 3.17, 1 Jo 2.21, Jud 5

1:13-14 Jon 21.18-19, 2 Ko 5.1, 2 Ti 4.6, 2 Pi 3.1

1:16 1 Ko 1.17, 1 Jo 1.1

*1:16 Kesɨm anɨb awl, Jisas wak nop ak ke lak kesɨm ak. Matyu 17.1-13 ayɨp, Mak 9.2-13 ayɨp, Luk 9.28-36 ayɨp nɨgɨnɨmɨn.

1:17 Mat 3.17

1:17 Mat 17.1-5, Mak 9.2-7, Luk 9.28-35

1:19 Sng 119.105, Jon 5.35, Lep 2.28

1:20-21 Apo 1.16, 3.18, Lom 12.6, 2 Ti 3.16, 1 Pi 1.11