2 TESALONAYKA
Pol Mɨj Kɨdek Ak Tesalonayka Binɨb Kɨlop Tɨkak
1
Apo 17.1, 1 Te 1.1 Chɨn Pol ayɨp, Saylas ayɨp, Timoti ayɨp, chɨn mɨj anɨb ak ñu kɨl tɨkobun. Tɨkɨl, nɨbi Klays binɨb ne man awl Tesalonayka pelpel apnan gɨpɨm ak nɨbop ñobun. Nɨbi Bapi God chɨn ayɨp Bɨawl Jisas Klays ayɨp mɨdebɨm. Lom 1.7 Apɨlmɨŋal ak nɨbop yɨmug nɨŋɨd gɨtep gel mɨdtep gɨnɨmɨb.
Tesalonayka binɨb kɨlop gɨ tɨmel gelɨgɨpal ak pen, kɨli kɨles yɨbɨl gɨl yelɨgɨpal
1 Te 1.2-3, 2 Te 2.13 Mam sɨkop, Klays nop gos lɨnepɨm ak, nɨbi gem tap awl yɨbɨl ameb. Pen ne yɨl mɨdebɨm okok penpen mapen lɨl dɨtep yɨbɨl gɨpɨm ak, gem tap awl yɨbɨl ameb. Anɨb ak chɨn nɨŋɨd, God nop tep agɨlɨg yonɨgun. Chɨn anɨgɨpun ak, teplep yɨbɨl. 2 Ko 7.4, 7.14, 1 Te 2.19, Lep 1.9 Klays nop gos nɨgem, binɨb ogɨnap nɨbop gɨ tɨmel gel koslam mɨdebɨm ak pen, gos anɨb ak ma nɨŋɨd, nop gos kɨles tɨmel yɨbɨl lɨnɨgɨlɨg mɨdebɨm. Anɨb ak binɨb ogɨnap God yɨl mɨdebal man keke okok, kɨlop pel apun, Tesalonayka binɨb anɨgɨpal, yɨb kɨlop dad aplanɨgun apun.
Plp 1.28 Binɨb ogɨnap nɨbop gɨ tɨmel gel nɨbi kɨles gɨl Klays nop chɨg tep gebɨm. Anɨb ak chɨn nopun, God binɨb ne kɨlop nɨŋɨd tɨg asɨkɨl tap teplep ñɨnɨgab ak, tep yɨbɨl gɨnɨgab. God binɨb okok mɨdupsek tɨg asɨkɨnɨgab ak, ne tap gɨtep gɨpɨm okok nɨŋɨd nɨbop agɨnɨgab, Nɨbi binɨb tep yɨbɨl mɨdebɨm, owɨm agɨnɨgab. Yad nɨbop binɨb yad agɨl dɨl, kod yenɨgayn agɨnɨgab. Nɨbi God binɨb dɨl kɨlop kod yenɨgab ñɨn ak gos nepɨm ak nɨm, mɨñɨl nɨbop mɨŋel ñelaknɨŋ dɨlɨg mɨdebɨm. Lom 12.19, Lep 18.6-7 God pen tap nɨŋɨd yɨbɨl anep gup ak nɨm, binɨb nɨbop mɨŋel ñɨlɨg mɨdebal okok kɨlop pen mɨŋel ñɨnɨgab. Mat 25.31, 1 Te 3.13, 4.16 Pen nɨbop abe chɨnop abe, binɨb ne mɨŋel kuŋay yɨbɨl dɨlɨg mɨdobun okok, God chɨnop gɨtep yɨbɨl gek mɨdtep gɨnɨgabun. Bɨawl Jisas mɨseŋ apɨl, ensel kɨles tɨmel ne okok poŋɨd mab yɨneb sek ownɨgab ñɨn anɨb ak, God ne anɨgɨl chɨnop gɨtep gɨnɨgab. Sng 79.6, Ais 66.15, Jer 10.25, Lom 2.8, 1 Pi 4.17 Jisas ne pen binɨb God nop ma nɨŋɨd kud ñɨbal, Bɨawl chɨn Jisas takaw teplep nop ak kɨdek ma gɨpal okok, kɨlop pen gɨ tɨmel gɨl yɨpɨl awl ñɨnɨgab. Ais 2.10, 2.19-21, Plp 3.19, 2 Pi 3.7 Binɨb anɨb okok, Bɨawl tap teplep ne ak ma nɨŋɨd, kɨles ne abe ma nɨgɨnɨgabal. Kɨli Bɨawl yenɨgab wulep sɨŋak ma yenɨgabal. Pel pelnep gol okok mɨdɨl yɨpɨl awl dɨlɨg yenɨgabal. 10  Sng 68.35, 89.7, Kol 3.4, 1 Te 3.13 Pen ownɨgab ñɨn anɨb ak tɨkɨl, binɨb suŋtep ne nop gos lɨnepal okok, gos kɨli ak am nop komkam gɨl, yɨb nop dad aplanɨgabal. Pen nɨbi takaw nop ak agonok nepek tek, chɨn ayɨp anɨgɨnɨgabun.
11  Kol 1.9, 1 Te 1.2-3 Anɨb ak nɨŋɨd God chɨn ak nop pel agnɨŋɨd apun, Nad ke Tesalonayka binɨb kɨlop aglɨl dɨnak okok kod yenɨmɨn apun. Gos kɨli nepal pal ak, nad kɨlop kɨles gɨl gɨtep ge nɨgtep gɨnɨgabal apun. Nɨgtep gɨl, binɨb gɨtep gep okok mɨdɨl, Klays nop gos nɨgɨlɨg, wog tɨtay gɨnɨgel okok am tep gɨnɨmuŋ apun. 12  Ais 24.15, Mal 1.11, 1 Pi 1.7, 4.14 God nop agnopun anɨb ak, God ayɨp Bɨawl Jisas Klays ayɨp kɨli apɨlmɨŋal nɨbop yɨmug nɨŋɨd gɨtep gɨnɨmil. Gel, takaw agnopun anɨb ak nɨŋɨd, pen gɨpil tek, Bɨawl chɨn Jisas yɨb nop dad aplanɨmɨb ak, ne abe yɨb nɨbop dad aplanɨmuŋ.

1:1 Apo 17.1, 1 Te 1.1

1:2 Lom 1.7

1:3 1 Te 1.2-3, 2 Te 2.13

1:4 2 Ko 7.4, 7.14, 1 Te 2.19, Lep 1.9

1:5 Plp 1.28

1:6 Lom 12.19, Lep 18.6-7

1:7 Mat 25.31, 1 Te 3.13, 4.16

1:8 Sng 79.6, Ais 66.15, Jer 10.25, Lom 2.8, 1 Pi 4.17

1:9 Ais 2.10, 2.19-21, Plp 3.19, 2 Pi 3.7

1:10 Sng 68.35, 89.7, Kol 3.4, 1 Te 3.13

1:11 Kol 1.9, 1 Te 1.2-3

1:12 Ais 24.15, Mal 1.11, 1 Pi 1.7, 4.14