2
Bɨ God takaw tɨbɨlɨkep ownɨgab
Mat 24.31, 1 Te 4.13-17 Mam ay sɨkop, Bɨawl chɨn Jisas Klays adɨkɨd apɨl chɨnop dɨ jɨmñek, ne ayɨp yonɨgabun takaw ak agɨnɨgobun. Takaw chɨn anɨb ak, nɨgɨlɨg yenɨmɨb. Mat 24.4, Epe 5.6, 1 Jo 4.1 Pen binɨb ogɨnap ñɨn awl ne pɨsnep owak apal ak nɨŋɨd, ju dɨl gos awl anɨb ak ma nɨgɨnɨmɨb. God gos ñek agobun akaŋ, God takaw agñek agobun akaŋ, Pol bɨ okok mɨj olap tɨkɨl takaw anɨb ak tek agel agobun agenɨgel, takaw kɨlop ak ma dɨnɨmɨb. Chɨn mɨj anɨb ak tek agɨl ma tɨkɨpun. Jon 17.12, 1 Ti 4.1, 1 Jo 2.18, 4.3, Lep 13.11-14 Nɨbi nɨgtep gem, nɨbop yepɨs ma agenɨgel. Mel yɨbɨl. Ñɨn awl anɨb ak ownɨg gaknɨŋ, binɨb kuŋay yɨbɨl kɨli ned God nop kelɨgɨl, monmon gɨnɨgabal. Anɨb gɨlaknɨŋ, bɨ tɨmel God takaw tɨbɨlɨkep ak mɨseŋ lɨl anɨb gɨnɨgab. Bɨ anɨb ak kɨdek mab ke yɨneb amnɨgab. Dan 7.25, 11.36, Ese 28.2, 1 Ko 8.5, Lep 13.6 Ne tap yepɨs tap awl yɨbɨl agɨl agnepal okok, kɨlop agjuwɨl agɨnɨgab, Yad nokom Bɨawl mɨdebin agɨnɨgab. Agɨl, God agnɨgep kal awl ak am besɨgɨl agɨnɨgab, Yad ke God agɨnɨgab. Yad nɨb ayɨp mɨdɨl, bɨ anɨb ak ned apɨl anɨgɨnɨgab agɨl nɨbop agɨnek ak pen, sawl gɨpɨm tek lup. Pen nɨb nepɨm, tap olap kanɨb tɨkup ak nɨm, mɨñɨl bɨ tɨmel anɨb ak anɨgɨnɨmuŋ tek ma lup. God ne ke aglak ñɨn ak apek, bɨ tɨmel ak mɨseŋ lɨl anɨgɨnɨgab. 1 Jo 2.18, 4.3 Pen mɨñɨl ñɨn awl, bɨ God takaw tɨbɨlɨkep apɨl gɨnɨgab ak, bɨ ogɨnap kɨli kɨmɨgel we gɨl, bɨ anɨb anop kɨdek gebal. Bɨ olap pen, kanɨb pɨl gɨl mɨdaknɨŋ, bɨ God takaw tɨbɨlɨkep ak binɨb ne okok ap kɨd ne okok dad amnɨmuŋ tek ma lup. Pen bɨ kanɨb pɨl gɨl mɨdeb anɨb ak nop dad ke okok amek, Jop 4.9, Ais 11.4, Dan 7.10, Hib 10.27, Lep 19.15 bɨ God takaw tɨbɨlɨkep ak ap mɨseŋ lɨnɨgab. Mɨseŋ lek mɨd dad amɨl, Bɨawl Jisas ne apɨl yɨgen bad ne ak nop paklɨnɨgab. Bɨawl ne mɨŋɨlaŋ sek apɨl, mɨŋɨlaŋ anɨb ak ke bɨ God takaw tɨbɨlɨkep nop gɨ tɨmel yɨbɨl gɨnɨgab. Mat 24.24, Jon 8.41, Epe 2.2, Lep 13.11-13, 18.23, 19.20 Pen Bɨawl Jisas ma ownɨgab ñɨn ak, Satan bɨ tɨmel anɨb anop bak lɨl kɨles ñek, binɨb okok kɨlop yepɨs agin agɨl, wog kɨles tɨmel gɨl tap mageptek keke yepɨs okok gɨnɨgab. 10  2 Ko 2.15, 4.3 Anɨgɨl tap yepɨs nep ogɨnap gek, binɨb kanɨb tɨmel okok ajɨnɨgabal okok, nɨŋɨd agup agɨl nɨgɨnɨgabal. Binɨb anɨb okok, kɨli God takaw nɨŋɨd yɨbɨl won ak ma nɨgel kɨlop ma dɨnɨgab. Anɨb ak tek kɨli pɨsnep kul gɨnɨgabal. 11  Mat 24.5, 24.11, Lom 1.24, 1 Ti 4.1, 2 Ti 4.4 Anɨb ak God gos kɨlop ak pak sawl gek, takaw yepɨs pal ak kɨdek gɨnɨgabal. 12  Lom 1.32 Anɨb ak nɨm, binɨb takaw nɨŋɨd yɨbɨl nop ak ma nɨg dɨl, tap tɨmel okok gel tep gɨnɨgab okok, God kɨlop mɨdupsek ag gek, kɨli yɨpɨl awl yɨbɨl ak dɨnɨgabal.
God nɨbop aglɨl agup, Tɨg asɨk dɨnɨm agup, anɨb ak nop nɨŋɨd kɨles gɨl yenɨmɨb
13  Luk 1.75, Jon 15.16, Epe 1.4, 1 Te 4.7, 5.9, 2 Te 1.3 Mam sɨkop, Bɨawl nɨbop mapen yɨbɨl lup, chɨn pel nɨbop nɨŋɨd God nop tep agɨnɨgun. God ne ned nɨbop aglɨl dɨnɨgayn agɨl, Kawnan ne ak agyokek, apɨl nɨbop gos ñak. Gos ñek, takaw nɨŋɨd yɨbɨl ak gos nɨŋɨd mɨd dad amɨl, binɨb suŋtep ne yɨbɨl mɨdebɨm. Anɨb ak nop tep agɨnɨgun. 14 Pen God ne ke nɨbop aglɨl, Bɨawl kɨli Jisas Klays kɨles ne ayɨp pelpel mɨdtep gɨlaŋ agɨl, suk agɨl agek, takaw teplep ak nɨbop agonok nepek. 15  1 Ko 11.2, 16.13, Plp 4.1, 2 Te 3.6 Anɨb ak nɨm mam ay sɨkop, takaw pel agñon nepek ak sek, mɨj tɨkɨl agon nepek ak sek, nɨŋɨd kɨles gɨl dɨtep yɨbɨl gɨnɨmɨb.
16 Chɨn nɨbop gos nɨŋɨd, Bɨawl chɨn Jisas Klays ayɨp Bapi God chɨn ayɨp kɨlop agnopun. God ne chɨnop mɨdupsek mapen lɨl yɨmug nɨŋɨd gɨtep yɨbɨl gek, chɨnop pel kod yenɨgab agɨl gos sek mɨdobun. 17  1 Ko 1.8, 1 Te 3.13, 1 Pi 5.10 God ne nokom gos tɨmud teplep ñonɨmuŋ, takaw tep mɨdupsek agɨlɨg, wog tep mɨdupsek gɨlɨg yenɨgabɨm.

2:1 Mat 24.31, 1 Te 4.13-17

2:2 Mat 24.4, Epe 5.6, 1 Jo 4.1

2:3 Jon 17.12, 1 Ti 4.1, 1 Jo 2.18, 4.3, Lep 13.11-14

2:4 Dan 7.25, 11.36, Ese 28.2, 1 Ko 8.5, Lep 13.6

2:7 1 Jo 2.18, 4.3

2:8 Jop 4.9, Ais 11.4, Dan 7.10, Hib 10.27, Lep 19.15

2:9 Mat 24.24, Jon 8.41, Epe 2.2, Lep 13.11-13, 18.23, 19.20

2:10 2 Ko 2.15, 4.3

2:11 Mat 24.5, 24.11, Lom 1.24, 1 Ti 4.1, 2 Ti 4.4

2:12 Lom 1.32

2:13 Luk 1.75, Jon 15.16, Epe 1.4, 1 Te 4.7, 5.9, 2 Te 1.3

2:15 1 Ko 11.2, 16.13, Plp 4.1, 2 Te 3.6

2:17 1 Ko 1.8, 1 Te 3.13, 1 Pi 5.10