2
Nɨbi Klays nop kɨles gɨl gos lɨnɨŋɨd, takaw yepɨs ma dɨnɨmɨb
Yad nɨbi takaw anɨb ak nɨgɨm agɨl, anɨb agebin, nɨbop okok sek, taun Layodisiya binɨb Klays yɨl mɨdebal okok sek, binɨb Klays yɨl mɨdebal jomulɨk yɨp ma nepal okok sek, nɨbop nen wog koslam kɨles gɨl gɨpin. 2 Ko 1.6, Epe 3.4, 3.18, Plp 3.8, Kol 1.26, 3.14 Nɨbi mɨdupsek gos sek mɨdɨl, penpen mapen lɨl jɨmñɨl yenɨmɨb agɨl, nɨbop nen wog kɨles gɨpin. Anɨgem, gos tep nɨŋɨd nɨgtep gɨnɨmɨb ak nɨm, God gos ne we gɨl yolɨgup ak nɨgtep yɨbɨl gɨnɨgabɨm. Pen gos ne we gɨl yolɨgup anɨb ak nɨm, Klays nop ak nep. Ais 45.3, 1 Ko 1.24, 1.30, Epe 1.8, 3.19 Klays gos tɨmud teplep ak ne ayɨp we gɨl mɨdeb. Ne nokom chɨnop gos tep yomek gos nɨgtep gɨnɨgabun. Lom 16.18, Epe 4.14, 5.6, Kol 2.8 Pen binɨb ogɨnap takaw ñɨg lɨlɨg yepɨs agel, takaw yepɨs kɨli ak nɨgɨnɨmɨb tek lup ak nɨm, nɨbop agtep gebin. 1 Ko 5.3, 14.40, 1 Pi 5.9 Yad man palawl mɨdebin ak pen, gos yad ak nɨbop yɨl amnaknɨŋ, nɨgɨlɨg mɨdebin. Pen nɨbi Klays nop gos kɨles gɨl lɨnɨgɨlɨg, jɨmñɨl mɨdebɨm ak nɨŋɨd, yɨp tep gup.
Nɨbi Klays ayɨp jɨmñɨl mɨdɨl, kɨles gɨl jak yenɨmɨb
Nɨbi Bɨawl Klays Jisas nop nɨg dɨpɨm, anɨb ak nop chɨg tep gɨl jɨmñɨl yenɨmɨb. Epe 2.20-22, 3.17, Kol 1.23 Mab lum ayaŋ jakɨl kɨles gup ak tek, kal meg puŋɨlel kal ak wos gup ak tek, nɨbi Klays nop chɨg tep gɨl jɨmñɨl yenɨmɨb. Takaw teplep ak nɨbop agñel dɨpek ak, nɨbi gos lɨnɨgɨnɨmɨb. Gos lɨnɨŋɨd, God nop tep yɨbɨl agɨlɨg nep yenɨmɨb.
Gal 4.3, 4.9, Epe 5.6, Kol 2.3, 2.18-20, Hib 13.9 Pen nɨgtep gɨnɨmɨb. Bɨ ogɨnap gos kɨli ak nep nɨbop takaw yepɨs agɨl, takaw yokɨp yokɨp agɨnɨgabal ak, takaw anɨb ak gos nɨbi ak ma nɨgɨnɨmɨb. Nɨgenɨgabɨm, nɨbop tunɨg wos yɨbɨl gɨnɨgabal. Bɨ anɨb okok, kɨli napɨs nased takaw kɨli ke anep nɨŋɨd, kɨcheki tap anɨb okok takaw agɨlak ak nɨŋɨd dɨpal. Klays takaw nɨŋɨd yɨbɨl ne ak ma nɨŋɨd dɨpal.
Jon 1.14-16, Kol 1.19 Klays ne bɨ sɨlok lak, ne ke bɨ yɨbɨl yek. Bɨ yɨbɨl yek ak pen, God gos ne ak sek, koŋɨm mɨdeb bad ak sek, kɨles ne ak sek, anɨb okok mɨdupsek Klays nab ne ayaŋ mɨdɨl, ne nɨm God mɨdeb tek yɨpɨd gɨl yɨbɨl mɨdeb. 10  Epe 1.21-22 God ne nɨbop gek nop chɨgɨl, God binɨb ne yɨpɨd gɨl yɨbɨl mɨdebɨm. Ne nokom nɨm Bɨawl yɨbɨl mɨdeb. Ensel okok tap kɨles adekab okok sek, bɨawl kɨles mɨdebal okok sek, mɨdupsek muk ne okok mɨdebal.
11  Lom 2.29 Nɨbi nop dɨl jɨmñɨl mɨdɨl nɨm, bɨ wak tɨbɨlɨkɨpal tek mɨdɨl, God binɨb ne yɨpɨd gɨl mɨdebɨm. Pen bɨ wak nɨbop tɨbɨlɨkel anɨgɨl ma mɨdebɨm, Klays nop chɨg tep gɨl, wak tɨbɨlɨkɨpal tek anɨgɨl mɨdebɨm. Klays ne anɨgek, gos nɨbi ke nɨŋɨd kɨdek gɨpɨm ak tɨbɨlɨkɨl, kelɨgɨl koŋɨm amebɨm. 12  Lom 6.4, Epe 1.19-20, 3.7, Kol 3.1 Nɨbi ñɨg pakɨpek ñɨn ak, Klays nop chɨgɨl, Klays ayɨp kaw mɨgan yek tek yesɨpɨm. Pen God ne Klays nop kɨles gɨl gek tɨkjakak ak nɨŋɨd, God kɨles ne ak gos nepek. Nɨbi gos anɨb ak nepek anɨb ak, ñɨg pakɨpek ñɨn ak, God nɨbop gek nɨbi abe tɨkjakɨpek. 13  Epe 2.1-5 Nɨbi ned tap si tap tɨmel anep gɨl, gos nɨbi ke nɨŋɨd kɨdek gɨpɨm ak tɨbɨlɨkɨl ma kelɨgɨpɨm. Ñɨn anɨb ak pɨsnep kumeb tek yelɨgɨpɨm ak pen, God ne gek Klays ayɨp mɨdɨl koŋɨm mɨdebɨm. Tap si tap tɨmel gɨpun ak mɨdupsek tɨg walɨg gɨyokɨl, Klays ayɨp mɨdɨl koŋɨm mɨdobun. 14  Epe 2.14-16, 1 Pi 2.24 Takaw Mosis ñu kɨl tɨkak ak, takaw kɨles tɨkɨlak ak sek takaw binɨb gɨnɨgel ma gɨnɨgel tɨkɨlak ak sek, mɨdupsek wik yokak. Takaw keke tɨbɨlɨkonok, takaw awl mɨdeb ak pen, ne dam mab bak alaŋ Klays ayɨp chɨpɨl pak tɨbɨk lek takaw kɨles anɨb ak kul gup. 15  Kol 1.13 Anɨgup tek, kɨcheki walɨjpal tap anɨb okok kɨles kɨli ak ma yek. Klays mab bak alaŋ kumak ak, God binɨb okok kɨlop gɨ yomek nɨgɨlak, ne tap anɨb okok mɨdupsek taw jɨsɨpuk gak. Taw jɨsɨpuk gɨl, kɨlop gek tap yokɨp tek lɨl, pɨsnep apyap pakɨlak.
Chɨn Klays kumak tek kumon, tap lum awl yɨl ak chɨnop gɨtep gɨnɨmuŋ tek ma lɨnɨgab
16  Lom 14.1-12, 1 Ko 8.8, Gal 4.10 Anɨb ak nɨbi ñɨg akaŋ tap mɨdup okok ñɨbem, binɨb ogɨnap nɨbop ag sɨkol ma gɨnɨgel. Kɨli ñɨn awl tɨtay agɨl asɨkɨnɨgabal akaŋ, takan kɨdek owup ñɨn ak ñɨn awl agɨl asɨkɨnɨgabal akaŋ, Juda añɨŋ lep ñɨn awl agɨl asɨkɨnɨgabal ak, kɨdek ma gem nɨbop ag sɨkol genɨgel, gos kuŋay ma nɨgɨnɨmɨb. 17  Hib 8.5, 9.9, 10.1 Tap anɨb okok, tap kawnan yokɨp tek mɨdeb, tap nɨŋɨd yɨbɨl ak kɨdek ownɨgab. Klays pen ne tap nɨŋɨd yɨbɨl mɨdeb. 18 Bɨ olap yɨb ne ke dad aplanɨl, yad bɨawl yɨbɨl mɨdebin agɨl, yepɨs gɨl agɨnɨgab, Day nepin tek, chɨn ensel muk okok mɨdɨl, kɨlop agnɨgɨnɨgun agenɨgab, takaw nop ak ma dɨnɨmɨb. Nɨbi gem, nɨbop ma taw jɨsɨpuk gɨnɨmuŋ. Ak gos ne ke nɨŋɨd kɨdek gup ak, gos ne ke monmon nɨgup tek yepɨs agup. 19  Epe 2.21, 4.15-16 Bɨ anɨb ak, Klays nop chɨg tep ma gɨl, nop kelɨgup. Pen Klays, ne kɨmɨg won tek ak mɨdeb, chɨn wak ñɨn kɨd tob kɨd ne tek mɨdobun. Ne chɨnop gek, chɨn nop chɨgɨl, bɨ kɨdɨl tek jɨmñɨl mubwak nokom mɨdobun. Anɨgɨl mɨdon, God chɨnop gek wog gon amek nɨm, mɨdtep gɨnɨgabun, Klays mubwak ne awl gɨl kɨles gɨnɨgab.
20  Gal 4.3-5, 4.9 Nɨbi Klays ayɨp kubek tek lup, anɨb ak tek kɨcheki tap anɨb okok kɨli nɨbop tunɨg lelɨgɨpal nag wos ak, pɨsnep pugɨlɨkop. Anɨb ak taynen binɨb lum awl okok gos nepal tek nɨŋɨd gɨ mɨdebɨm? Taynen takaw kɨles tɨmel anɨb okok nɨŋɨd kɨdek gebɨm? Takaw anɨb ak anɨgɨl apal, 21  1 Ti 4.3 Tap ak ñɨn ma dɨnɨmɨn, tap ak ma ñɨŋɨnɨmɨn, tap ak ma dɨnɨgɨnɨmɨn apal. 22  Ais 29.13, Mat 15.9 Tap anɨb okok ñɨbun akaŋ tay gon apal ak, tap yokɨp tek lɨl kul gup. Takaw kɨles tɨmel agñɨbal anɨb ak, binɨb gos kɨli ke nɨŋɨd apal adek ak nep agñɨbal. 23 Binɨb anɨb okok God nop ma chɨgɨpal tek, God nop yepɨs agnepal. Gos kɨli ke nepal tek gɨlɨg, binɨb yɨmgeptek mɨdon tep gɨnɨgab agɨl, tap asɨk mosɨk gɨl, koslam mɨdebal. Anɨgel, binɨb ogɨnap nɨgel, nɨŋɨd gebal tek lɨnɨgab ak pen, tap tɨmel gep gos ak ownɨgab. Apek, God ayɨp ma mɨdebal tek, tap olap kɨles ñek, mɨdtep gɨnɨgel tek ma mɨdeb.

2:2 2 Ko 1.6, Epe 3.4, 3.18, Plp 3.8, Kol 1.26, 3.14

2:3 Ais 45.3, 1 Ko 1.24, 1.30, Epe 1.8, 3.19

2:4 Lom 16.18, Epe 4.14, 5.6, Kol 2.8

2:5 1 Ko 5.3, 14.40, 1 Pi 5.9

2:7 Epe 2.20-22, 3.17, Kol 1.23

2:8 Gal 4.3, 4.9, Epe 5.6, Kol 2.3, 2.18-20, Hib 13.9

2:9 Jon 1.14-16, Kol 1.19

2:10 Epe 1.21-22

2:11 Lom 2.29

2:12 Lom 6.4, Epe 1.19-20, 3.7, Kol 3.1

2:13 Epe 2.1-5

2:14 Epe 2.14-16, 1 Pi 2.24

2:15 Kol 1.13

2:16 Lom 14.1-12, 1 Ko 8.8, Gal 4.10

2:17 Hib 8.5, 9.9, 10.1

2:19 Epe 2.21, 4.15-16

2:20 Gal 4.3-5, 4.9

2:21 1 Ti 4.3

2:22 Ais 29.13, Mat 15.9