KOLOSI
Pol Kolosi Binɨb Kɨlop Mɨj Tɨkak
1
Epe 1.1 Yad Pol. God nɨŋɨd yɨp aglek, bɨ Klays Jisas takaw nop dad ameb ak mɨdebin. Pen mɨñɨl mam chɨn Timoti ayɨp mɨdɨl, Lom 1.7 nɨbop mɨj tɨkobul. Nɨbi Kolosi binɨb God yɨl mɨdɨl, mam ay Klays Jisas nop gos lɨnɨŋɨd chɨg tep gɨl mɨdebɨm okok, nɨbop mɨj tɨkobul. Bapi God chɨn ak, ne nɨbop yɨmug nɨŋɨd gɨtep gek mɨdtep gɨnɨmɨb.
Pol ne Kolosi binɨb okok kɨlop gos nɨgɨlɨg God nop agnɨgup
3-4  Epe 1.15-16, Plp 1.3, Plm 5, Hib 6.10 Pen takaw ogɨnap agel chɨl nopul, nɨbi Klays Jisas nop gos lɨnɨŋɨd, binɨb God yɨl mɨdebal okok mɨdupsek kɨlop mapen lɨpɨm. Nopul anɨb ak, pel nɨbop nen God nop agnɨgɨlɨg, tep agɨlɨg mɨdobul. God, ne Bɨawl chɨn Jisas Klays Nap ak mɨdeb. 2 Ti 4.8, 1 Pi 1.4 Chɨl nopul, takaw teplep nɨŋɨd yɨbɨl ak, ned ñɨn ak nɨbop okok amek dɨpek. Amek dɨpek ak nɨm, God tap teplep ne ak man ne alaŋ dɨ mɨdɨl chɨnop ñɨnɨgab agɨl, nɨgtep gɨl gos sek kod mɨdebɨm. Anɨb ak tek, nɨbi Klays Jisas nop gos lɨnɨŋɨd, binɨb God yɨl mɨdebal okok mɨdupsek kɨlop mapen lɨpɨm. Mak 4.8, 16.15, Jon 15.16, Epe 3.2, 1 Pi 5.12 Pen takaw teplep anɨb ak, man okok mɨdupsek kɨd kɨd ameb. Amnaknɨŋ, binɨb kuŋay nɨŋɨd kɨdek gɨl, gɨtep yɨbɨl gel ameb. Pen nɨbi abe, gɨtep gep anɨb ak nab nɨbi okok mɨdeb. Ned takaw teplep ak nepek ñɨn ak tɨkɨl, God nɨbop yɨmug nɨŋɨd gɨtep gek nɨŋɨd nɨgtep gɨpek. Takaw teplep anɨb ak nɨbop gek amek amek mɨñɨl apek, gɨtep gep anɨb ak nab nɨbi okok mɨdeb. Kol 4.12, Plm 23 Bɨ mapen chɨn Epaplas, ne Klays bɨ wog gɨñeb tep ne olap, nɨbop takaw teplep anɨb ak agñek nepek. Ne wog chɨl gɨpul tek gɨlɨg, chɨn ayɨp Klays bɨ wog gɨñeb okok mɨdobun. Pen nɨbop nen wog gɨtep yɨbɨl geb. Ne awl apɨl chɨlop agñek nopul, God Kawnan ne ak nɨbop gaknɨŋ God binɨb ne okok kɨlop mapen lɨpɨm.
Pol God nop agup, Kɨlop gos tep ñe kɨles gɨl yenɨgel agup
9-10  Jon 15.16, Lom 12.2, 1 Ko 1.5, Epe 1.8-9, 1.15-17, 2.10, 4.1, 5.10, 5.17, Plp 1.9, 1.27, 1 Te 4.1, Hib 13.21 Ned chɨl nopul, tap teplep ogɨnap gɨpek. Anɨb ak tek, ñɨn anɨb ak tɨkɨl gɨ dad apɨl mɨñɨl owup, chɨl nɨbop nen God nop pel agnopul. Pen anɨgɨl agnopul, God Kawnan ak nɨbop gos tep yɨbɨl ñɨnɨmuŋ. Ñek, nɨbi binɨb gos nɨgep sek mɨdɨl gos nɨgtep gɨnɨgabɨm. Gos nɨgtep gɨl, God chɨnop nɨgek nop tep gonɨmuŋ anɨb nep gɨnɨgun agɨl, gos nɨgtep gɨnɨgabɨm. Pen nop agnopul, Nɨbop gos tep anɨb ak ñek, God gɨtep gep ne ak nɨgtep gɨnɨgabɨm. Nɨgtep gɨl nɨm, Bɨawl anop tep gɨnɨgab adek ak gem amnɨgab. Pen wog keke gɨtep gem amnɨgab. 11-12  Epe 1.11, 1.18-19, 3.16, 4.2 Pen abe nop agnopul, ne kɨles tɨmel yɨbɨl ne ak dɨl nɨbop ñek, kɨles gɨl jak yenɨgabɨm. Jak mɨdɨl, mɨŋel ogɨnap apek gos anɨb ak ma nɨŋɨd, wog ne malɨk gɨl gɨñɨnɨgabɨm. Ne nɨbop gek gɨtep yɨbɨl gɨnɨmɨb tek lup ak nɨm, binɨb ne okok tap teplep ne kɨlop aglɨl ñɨnɨgab ak dɨnɨgabɨm. Chɨnop dek binɨb ne mɨdɨl mɨlek ne nab ayaŋ mɨdobun agɨl, gos sek mɨdɨl Bapi nop tep agɨlɨg yenɨmɨb. 13  Luk 22.53, Epe 2.2, 1 Te 2.12, 2 Pi 1.11 Kɨsɨlɨm bad ak kɨles ak, chɨnop tunɨg wos yɨbɨl golɨgup ak pen, God chɨnop tɨg asɨk dup. Tɨg asɨk dɨl agek, Ñɨ mapen ne ak chɨn binɨb ne mɨdon, ne Bɨawl chɨn mɨdɨl chɨnop kod mɨdeb. 14  Epe 1.6-7 Ne nokom nɨm, chɨnop nen kumak tek, God ne chɨnop pɨsnep dek kɨm amon, tap si tap tɨmel gɨpun okok tɨg walɨg gɨyokup.
Klays ne Bɨawl yɨbɨl mɨdɨl wog kɨles gup
15  Jon 1.18, 2 Ko 4.4, Hib 1.3 God nop mɨseŋ nɨgɨnɨgun tek ma lup ak pen, Klays nɨm God mɨdeb tek mɨdeb. Klays pen ne oklaŋ mɨdeb ak nɨm, binɨb tap okok mɨdupsek God ne gɨlak ak, Klays muk ne okok mɨdeb. 16  Jon 1.3, 1.10, Lom 8.38, 11.36, Hib 1.2, 2.10, 1 Pi 3.22 Pen God gek Klays ne tap okok mɨdupsek gɨlak. Tap adekab alaŋ okok lum awl okok, tap wɨdɨn nopun okok wɨdɨn ma nopun okok gɨlak. Ensel okok mɨdupsek, tap kɨles adekab okok mɨdupsek, bɨawl lum awl okok mɨdupsek, bɨ kɨles okok mɨdupsek, anɨb okok mɨdupsek kɨlop gɨlak. God gek Klays ne tap okok mɨdupsek gɨlak anɨb ak, anɨb okok mɨdupsek tap ne mɨdeb. 17  Jon 1.1-3, 8.58, 17.5, 1 Ko 8.6 Man ma alwol gɨlak ñɨn ak, ne yek. Pen binɨb tap okok mɨdupsek ne ayɨp jɨmñɨl mɨdɨl, gɨtep gɨl mɨdtep gɨpal. 18  Apo 26.23, 1 Ko 15.20, 15.23, Epe 1.10, 1.22-23, Lep 1.5 Ne binɨb ne okok kɨmɨg won tek mɨdeb, binɨb ne okok kɨli wak ñɨn kɨd tob kɨd ne okok tek mɨdebal. Ne ned jɨj gɨl, gek binɨb ne pel mɨdebal. Pen ne bɨ ned ak jɨj gɨl kumɨl tepayaŋ tɨkjakak ak nɨm, ne Bɨawl yɨbɨl oklaŋ mɨdɨl, tap okok mɨdupsek muk ne okok mɨdeb. 19  Jon 1.16, 3.34, Kol 2.9 God gos ne ke nɨŋɨd gek, gos ne ak sek, koŋɨm mɨdeb bad ak sek, kɨles ne ak sek, anɨb okok mɨdupsek Klays nab ne ayaŋ mɨdɨl, ne nɨm God yek tek yek. 20  Lom 5.1, 2 Ko 5.18, Epe 1.7, 1.10, 2.13, 2.16, 1 Jo 2.2 Pen God gos ne anɨgɨl yek, binɨb akaŋ, tap tay adekab alaŋ lum awl mɨdeb okok, yad ayɨp jɨmñɨnɨmuŋ tek lup. Anɨb ak tek ne agek, Klays mab bak alaŋ kumek nɨkɨm sogek, kɨli God ayɨp penpen gɨpal ak kelɨgel, kɨlop God ayɨp dɨ jɨmñɨl lak.
21  Lom 5.10, Epe 2.12, 4.18, Tat 1.15-16 Nɨbi ned tap si tap tɨmel gelɨgɨpɨm. Anɨb ak tek God nop pal awl okok tek mɨdɨl, nop mɨlɨk nɨŋɨd penpen gelɨgɨpɨm. 22  Epe 2.14-16, 5.27, 1 Te 4.7, Tat 2.14 Mɨñɨl pen Klays kumak tek, God nɨbop dɨl ne ayɨp jɨmñɨl yenɨmɨb tek lup. Binɨb ne mɨdebɨm, God nɨbop nɨgek takaw olap ma mɨdeb. Binɨb suŋtep ne okok teplep yɨbɨl mɨdebɨm. 23  Mak 16.15, Epe 3.17, 1 Ti 3.16, Hib 3.14 Pen nɨbi kal meg awl nab ayaŋ puŋɨlel kɨles mɨdeb tek, Klays nop gos lɨnɨŋɨd, jak mɨdɨl, kɨles gɨl yenɨmɨb. Takaw teplep ak ned nepek. Pen mɨñɨl nɨbi takaw teplep anɨb ak nɨŋɨd, tap teplep dɨnɨgabun agɨl, gos nɨŋɨd kod mɨdebɨm. Gos pal lɨl ma ju dɨnɨmɨb, Klays nop gos kɨles gɨl nɨgɨnɨmɨb. Yad Pol, bɨ wog gɨñeb ak mɨdɨl takaw teplep anɨb ak agñebin. Pen takaw anɨb ak binɨb man okok mɨdupsek kɨlop agñobun.
Pol ne Kolosi binɨb Klays yɨl yelak okok kɨlop wog gɨñub
24  Lom 5.3, 2 Ko 1.5-6, Epe 1.23, 3.13, Plp 3.10, 2 Ti 1.8 Yad nɨbop nen wog anɨb ak gen, yɨp gɨ tɨmel gel yul dɨpin ak, takaw ma mɨdeb. Klays binɨb ne dɨnɨg, yul awl yɨbɨl ak dak. Yul awl dak ak pen, ma kul gak. Yul yad dɨpin ak, Klays anɨb ak tek yad yul dɨpin. Anɨb ak tek, yad Klays binɨb ne gɨñin agɨl, yul dɨpin. Klays binɨb ne okok, kɨli wak ñɨn kɨd tob kɨd ne okok tek mɨdebal. Anɨb ak yad mɨñmɨñ gɨl wog anɨb ak gɨpin. 25  Epe 3.2, 3.7-8 God ne nokom yɨp agek, binɨb Klays yɨl mɨdebal okok kɨlop wog gɨñɨnɨm. Anɨb ak nɨbop dɨtep gɨnɨg God takaw ne ak mɨdupsek agñɨ tep gɨpin. 26  Lom 16.25-26, 1 Ko 2.7, Epe 3.3-5, 3.9-10, 2 Ti 1.10 Takaw anɨb ak bɨlel okok nɨb we gɨl, binɨb okok mɨdupsek ma nɨgelɨgɨpal. Mɨñɨl pen binɨb ne mɨdebal okok kɨlop mɨseŋ agyɨkek nepal. 27  Lom 9.23, 2 Ko 2.14, Epe 1.18, 3.8, 1 Ti 1.1 God gos ne ke nɨŋɨd, binɨb ne mɨdebal okok kɨlop gos ñek, takaw tep yɨbɨl we gɨl yolɨgup ak nepal. Anɨgɨl nepal, takaw anɨb ak binɨb Juda mel okok kɨlop gek mɨdtep gɨnɨgabal. Pen takaw we gep anɨb ak anɨgɨl mɨdeb, Klays ne nab nɨbi okok mɨdek nɨbi nepɨm, ne nɨbop dɨl dad amnɨgab God man ne alaŋ. Dad amek tap teplep ne okok dɨnɨgabɨm anɨb ak tek, nop pel kod mɨdebɨm. 28  Epe 4.13, 5.27 Chɨn Klays takaw teplep ne ak binɨb nokom nokom okok mɨdupsek agñɨbun. Pen anɨgɨl gos nopun, binɨb nokom nokom Klays nop chɨg tep gɨl gos nɨgtep gɨnɨgel ak nɨm, God ñɨn adek ak lɨnɨgun. Anɨb ak tek chɨn gos nɨgtep gɨl kɨlop agñɨl, takaw kɨles agɨl agñɨ tep gɨpun. 29  Apo 20.20, 20.27, Epe 3.7, 3.20, Plp 4.13 Adek anɨb ak nep, God yɨp kɨles awl ñɨl kod mɨdaknɨŋ, yad koslam kɨles gɨl wog gɨlɨg mɨdebin.

1:1 Epe 1.1

1:2 Lom 1.7

1:3-4 Epe 1.15-16, Plp 1.3, Plm 5, Hib 6.10

1:5 2 Ti 4.8, 1 Pi 1.4

1:6 Mak 4.8, 16.15, Jon 15.16, Epe 3.2, 1 Pi 5.12

1:7 Kol 4.12, Plm 23

1:9-10 Jon 15.16, Lom 12.2, 1 Ko 1.5, Epe 1.8-9, 1.15-17, 2.10, 4.1, 5.10, 5.17, Plp 1.9, 1.27, 1 Te 4.1, Hib 13.21

1:11-12 Epe 1.11, 1.18-19, 3.16, 4.2

1:13 Luk 22.53, Epe 2.2, 1 Te 2.12, 2 Pi 1.11

1:14 Epe 1.6-7

1:15 Jon 1.18, 2 Ko 4.4, Hib 1.3

1:16 Jon 1.3, 1.10, Lom 8.38, 11.36, Hib 1.2, 2.10, 1 Pi 3.22

1:17 Jon 1.1-3, 8.58, 17.5, 1 Ko 8.6

1:18 Apo 26.23, 1 Ko 15.20, 15.23, Epe 1.10, 1.22-23, Lep 1.5

1:19 Jon 1.16, 3.34, Kol 2.9

1:20 Lom 5.1, 2 Ko 5.18, Epe 1.7, 1.10, 2.13, 2.16, 1 Jo 2.2

1:21 Lom 5.10, Epe 2.12, 4.18, Tat 1.15-16

1:22 Epe 2.14-16, 5.27, 1 Te 4.7, Tat 2.14

1:23 Mak 16.15, Epe 3.17, 1 Ti 3.16, Hib 3.14

1:24 Lom 5.3, 2 Ko 1.5-6, Epe 1.23, 3.13, Plp 3.10, 2 Ti 1.8

1:25 Epe 3.2, 3.7-8

1:26 Lom 16.25-26, 1 Ko 2.7, Epe 3.3-5, 3.9-10, 2 Ti 1.10

1:27 Lom 9.23, 2 Ko 2.14, Epe 1.18, 3.8, 1 Ti 1.1

1:28 Epe 4.13, 5.27

1:29 Apo 20.20, 20.27, Epe 3.7, 3.20, Plp 4.13