4
Nɨbi jɨmñɨl mɨdɨl, mɨñmɨñ gɨl, gos teplep nɨŋɨd gɨnɨmɨb
1 Te 2.19-20 Anɨb ak mam ay yad okok, nɨbi Bɨawl nop chɨgɨl kɨles gɨl yenɨmɨb. Nɨbi binɨb mapen yad okok mɨdebɨm, nɨbop nɨgin agɨl pel gos kɨles gɨl nepin. Yad nɨbi tap tep gɨpɨm ak binɨb okok kɨlop pel agñɨbin. Pen nɨbop gos nɨgen, yɨp tep yɨbɨl gup.
Bin Yuwodiya ayɨp bin Sidike ayɨp, yad ñɨlop kɨles gɨl agebin. Ñɨli Bɨawl nop chɨg tep gebil tek, gos nokom nɨŋɨd, jɨmñɨl yenɨmil. Sng 69.28, Luk 10.20, Lep 3.5, 20.12 Pen nad, bɨyad ayɨp jɨmñɨl wog gɨpul ak, nep abe agebin. Bin omɨŋal anɨb ak kɨlop gɨñe, jɨmñɨl yenɨmil. Bin omɨŋal anɨb ak sek, bɨ Klemed ak sek, binɨb ogɨnap sek, kɨli ned yad ayɨp takaw teplep ak jɨmñɨl kɨles gɨl agñolɨgɨpun. God ne yɨb kɨlop pel mɨdep mɨj ayaŋ kɨl tɨkak.
Lom 12.12, Plp 3.1, 1 Te 5.16, 1 Pi 4.13 Bɨawl nop chɨg tep gebɨm tek, pelpel mɨñmɨñ gɨnɨmɨb. Tepayaŋ nɨbop agebin, mɨñmɨñ gɨlɨg yenɨmɨb. Hib 10.25, 10.37, Jem 5.8-9, 1 Pi 4.7, 2 Pi 3.8 Bɨawl ak wulep apeb. Anɨb ak nɨbi binɨb okok kɨlop sayn tep yɨbɨl mɨdem, kɨli nɨgɨnɨgel, nɨbi anɨgɨl pel gɨtep gɨpɨm. Snd 16.3, Mat 6.25-34, Luk 12.22-31, Kol 4.2, 1 Pi 5.7 Nɨbop tɨtay gek, gos awl ma nɨgɨnɨmɨb. Tɨtay gɨnɨgab ak mɨdupsek, nɨŋɨd God ayɨp agɨnɨmɨb. Nop tep agɨlɨg agnɨŋɨd, chɨnop gɨñɨnɨmuŋ agɨl agnɨgɨnɨmɨb. Ais 26.3, Jon 14.27, Lom 5.1, Kol 3.15 Agnɨgenɨmɨb God nɨbop gek, kɨmɨgel mɨdtep yɨbɨl gɨnɨgabɨm. Kɨmɨgel mɨdtep gɨl Klays Jisas nop chɨg tep gɨl yenɨgabɨm anɨb ak tek, chɨbol sayn ak sek, gos tɨmud nɨbi ak sek, mɨdtep gɨnɨgab. God ne gek kɨmɨgel mɨdtep gɨpun anɨb ak, tap teplep yɨbɨl mɨdeb, gos chɨn ak bɨlokep tek ma mɨdeb.
Lom 12.17 Mam ay sɨkop, takaw olap sek agɨnɨgebin. Tap anɨb okok gos nɨgtep gɨl gɨnɨmɨb. Tap tay nɨŋɨd yɨbɨl mɨdeb ak, tap tay binɨb tep gɨpal ak, tap tay suŋtep mɨdeb ak, tap tay gach ma mɨdeb ak, tap tay binɨb nɨgel tep gup ak, tap tay gɨpal nɨm binɨb nɨgel tep gup ak, tap anɨb okok nep gos nɨgɨlɨg yenɨmɨb. Gɨtep yɨbɨl gɨpal adek anɨb okok binɨb nɨŋɨd dad aplanɨgel ak, anɨb okok nep gos nɨgɨlɨg yenɨmɨb. Lom 16.20, 1 Ko 14.33, Plp 3.17, 1 Te 5.23, Hib 13.20 Takaw nɨbop agñen nɨgtep gɨpek ak, gos nɨbop ñen dɨpek ak, takaw nɨbop agen nepek ak, tap nɨbi ayɨp mɨdɨl gen nepek ak, anɨb okok nepek tek nep pelpel gɨnɨmɨb. Anɨgenɨgabɨm, God chɨnop gek kɨmɨgel mɨdtep gɨpun ak, ne nɨb ayɨp nep mɨdɨl kod yenɨgab.
Pilipay binɨb Pol nop tap ñel, kɨlop tep yɨbɨl agup
10 Nɨbi tepayaŋ yɨp gɨñɨnɨg gos nɨgɨlɨg mɨdebɨm anɨb ak tek, mɨñmɨñ yɨbɨl gɨl, Bɨawl nop tep agebin. Nɨŋɨd apun, pel yɨp gos nɨgɨlɨg mɨdebɨm ak pen, kanɨb yɨp tap ñeb ma yek, yɨp tap okok ma ñem owak. 11  1 Ti 6.6-8 Yad pen ñɨn ogɨnap yokɨp mɨdebin gos ak nɨŋɨd ma agebin. Yɨp tɨtay gɨnɨgab ak, takaw ma mɨdeb. Yad kɨmɨgel mɨden, yɨp tep yɨbɨl gɨlɨg mɨdeb. 12  1 Ko 4.11, 2 Ko 6.10, 11.27 Ñɨn ogɨnap tap kuŋay mɨdeb, ñɨn ogɨnap ma mɨdeb, anɨgup ñɨn ak kɨmɨgel mɨdebin. Mɨdeb ñɨn ak ñɨbin, ma mɨdeb ñɨn ak yokɨp mɨdebin, anɨgup ñɨn ak kɨmɨgel mɨdebin. Gup anɨb ak tap kuŋay yek akaŋ, ma yek gos awl ma nepin. 13  Jon 15.5, 2 Ko 12.9-10, 2 Ti 4.17 Klays ne yɨp kod mɨdɨl kɨles ñub ak nɨm, yad tap okok mɨdupsek gɨnɨm tek lup.
14 Nɨbi pen yad mɨŋel ogɨnap dɨl mɨdtep ma gɨpin ak nɨŋɨd, yɨp gɨtep gɨl tap ñɨbɨm anɨb ak, tep yɨbɨl gɨpɨm. 15  2 Ko 11.9 Nɨbi Pilipay binɨb okok, nɨbi ke nepɨm, Masedoniya plopens kelɨgɨl, takaw teplep ned agñɨ ajelɨgɨpin ñɨn ak, binɨb Klays yɨl yelak okok ogɨnap yɨp gɨñɨl tap ma ñelɨgɨpal. Nɨbi Pilipay binɨb nep yɨp ñelɨgɨpɨm. 16  Apo 17.1 Pen amɨl taun Tesalonayka yenek ñɨn ak, ñɨn ogɨnap tap ma yek ak yɨp tap ñelɨgɨpɨm. 17 Yad pen tap nen ma agebin. Nɨbi gɨtep gɨl tap monmon ñem, God nɨbop tap teplep pen ñɨnɨgab agɨl agebin. 18  Kis 29.18, Ese 20.41, 2 Ko 9.12, Epe 5.2, Plp 2.25, Hib 13.16 Pen bɨ nɨbi Epaploditus nop tap ñem, dapɨl yɨp ñek nɨm, mɨdtep gɨpin. Tap yad anɨb okok, mɨñɨl kuŋay yɨbɨl mɨdeb. Yɨp tap olap ma tek dup. Mel. Pen tap yɨp ñebɨm anɨb ak, God nop tap kuy tep owep dagɨl ñebɨm tek ak gɨpɨm. God ne tap dagɨl ñeb anɨb ak nɨŋɨd, tap teplep nɨgek nop tep yɨbɨl gup. 19  Sng 23.1, 2 Ko 9.8, Epe 1.7 Anɨb ak Klays Jisas wog ne gek, God yad ak ne bɨ gep yɨbɨl ak nɨbop kod mɨdɨl, tap tay tek dɨnɨmuŋ okok ñɨnɨmuŋ. 20  Lom 16.27, Gal 1.5 God, ne Bapi God chɨn ak, yɨb nop ak pel pelnep dad aplanɨgun. Yaw.
Takaw day won ogɨnap
21 Yad binɨb Klays Jisas yɨl mɨdebal okok mɨdupsek, kɨlop keke ag dɨdeg lebin. Mam yad ayɨp mɨdebal okok, kɨli nɨbop ag dɨdeg lebal. 22  Plp 1.13 Binɨb Klays yɨl mɨdebal okok mɨdupsek, kɨli nɨbop ag dɨdeg lebal. Kɨli ogɨnap Lom gapman bɨnonɨm kal mɨgan ne wog gebal okok, nɨbop ag dɨdeg lebal.
23 Bɨawl chɨn Jisas Klays ne nɨbop yɨmug nɨŋɨd gɨtep gɨnɨmuŋ.

4:1 1 Te 2.19-20

4:3 Sng 69.28, Luk 10.20, Lep 3.5, 20.12

4:4 Lom 12.12, Plp 3.1, 1 Te 5.16, 1 Pi 4.13

4:5 Hib 10.25, 10.37, Jem 5.8-9, 1 Pi 4.7, 2 Pi 3.8

4:6 Snd 16.3, Mat 6.25-34, Luk 12.22-31, Kol 4.2, 1 Pi 5.7

4:7 Ais 26.3, Jon 14.27, Lom 5.1, Kol 3.15

4:8 Lom 12.17

4:9 Lom 16.20, 1 Ko 14.33, Plp 3.17, 1 Te 5.23, Hib 13.20

4:11 1 Ti 6.6-8

4:12 1 Ko 4.11, 2 Ko 6.10, 11.27

4:13 Jon 15.5, 2 Ko 12.9-10, 2 Ti 4.17

4:15 2 Ko 11.9

4:16 Apo 17.1

4:18 Kis 29.18, Ese 20.41, 2 Ko 9.12, Epe 5.2, Plp 2.25, Hib 13.16

4:19 Sng 23.1, 2 Ko 9.8, Epe 1.7

4:20 Lom 16.27, Gal 1.5

4:22 Plp 1.13