4
Chɨn binɨb Klays yɨl okok, jɨmñɨl wak nokom tek mɨdobun
Epe 3.1, Plp 1.27, Kol 1.10, 1 Te 2.12, Plm 1, 9 Yad Klays nop wog gɨñen yɨp nag lel mɨdebin ak, takaw yad ak nɨgɨnɨmɨb. God nɨbop aglɨl, kɨli gɨtep yɨbɨl gɨl yɨp kɨdek gɨnɨgel agɨl agak. Anɨb ak yad kɨles gɨl agebin, nɨbi nop yɨpɨd gɨl yɨbɨl kɨdek gɨnɨmɨb. Apo 20.19, Gal 5.22-23, Kol 3.12-13 Binɨb tam okok tek mɨdɨl, kabɨyam ma junɨmɨb, binɨb sayn tep okok yenɨmɨb. Mɨŋel ogɨnap ownɨgab ak, kɨmɨgel jɨmñɨl yenɨmɨb. Ke penpen mapen lɨpɨm tek, penpen dɨtep gɨlɨg yenɨmɨb. Kol 3.14-15 God Kawnan ne ak nɨbop dɨ jɨmñɨl lek, jɨmñɨl mɨdtep gebɨm. Nɨbi anɨgɨl nep yonɨgun agɨl kɨles gem amnɨmuŋ. Lom 12.5, 1 Ko 12.4, 12.11-12, Epe 1.18, 2.16-18 Chɨn jɨmñɨl mubwak nokom tek mɨdobun. God Kawnan ak nokom mɨdeb. God chɨnop aglɨl suk agek, tap teplep nokom olap chɨnop ñek dɨnɨgabun ak kod mɨdobun. Jon 10.16, 1 Ko 1.13, 2 Ko 11.4, Gal 3.27-28, Hib 6.6 Bɨawl ak nokom mɨdeb. Klays nop gos lɨnɨgep ak nokom mɨdeb. Ñɨg pakñɨbun ak nokom mɨdeb. Lom 11.36, 1 Ko 12.6 God nokom olap, ne binɨb okok mɨdupsek Bapi kɨli mɨdeb. Ne binɨb okok mɨdupsek kɨlop kod mɨdɨl, mɨdupsek nab okok wog gup ak mɨdɨl, mɨdupsek nab ayaŋ mɨdeb.
Lom 12.3, 12.6, 1 Ko 12.11 Pen Klays chɨnop yɨmug nɨŋɨd gɨtep yɨbɨl gup. Anɨb ak tek ne yɨmug nɨŋɨd gɨtep gep ne ak nɨŋɨd tɨg asɨk lɨl, chɨnop nokom nokom tap teplep olap ñɨl kod mɨdeb. Sng 68.18, Kol 2.15 Anɨb ak buk Baybol ak tɨkɨl agak,
Ne tɨkjakɨl adek alaŋ amɨlɨg, binɨb nag lek mɨdebal okok kɨlop poŋɨd dad amnak agɨl tɨkak. Pen binɨb kɨlop tap teplep okok ñak agɨl tɨkak.
Jon 3.13 Klays ne tɨkjakɨl adek alaŋ amnak takaw agak jɨj ak, taydɨl tek mɨdeb? Nɨm ned lum mɨgan ayaŋ apɨl, tɨkjakɨl adek alaŋ amnak agak. 10  Hib 4.14, 9.24 Bɨ anɨb ak lum awl apɨl, adek alaŋ tepayaŋ amnak. Ne binɨb okok sek tap okok mɨdupsek nab ayaŋ mɨdɨnɨg, okok mɨdupsek mɨdeb ak nɨm, wɨsɨp adek yi adek oklaŋ amnak. 11  Lom 12.7, 1 Ko 12.28, 2 Ti 4.5 Pen ne ke binɨb ne okok kɨlop dɨtep gɨl tap teplep anɨb okok ñak. Ogɨnap aglek, bɨ Jisas takaw nop dad ameb wog ak gɨpal. Ogɨnap aglek, bɨ God gos ñek agñeb wog ak gɨpal. Ogɨnap aglek, bɨ God takaw teplep agñeb wog ak gɨpal. Ogɨnap aglek, kɨli Klays binɨb ne okok kɨlop kod mɨdɨl agñɨtep gep wog ak gɨpal. 12  1 Ko 12.7, Epe 1.23, 2 Ti 3.17 Klays gos ne anɨgɨl mɨdeb, chɨnop God binɨb ne okok gɨñek, chɨn wog teplep ne anɨb ak gɨnɨgabun. Anɨb ak tek chɨn Klays mubwak ne ak mɨdobun okok, gos sek mɨdɨl kɨles gɨl jak tep gɨl yonɨgabun. Ne anɨgɨl gos nɨŋɨd, tap teplep ne chɨnop ñub. 13  1 Ko 14.20, Kol 1.28, 2.2 Pen wog ne ak amɨl amɨl anɨgɨl amek, chɨn Klays nop gos kɨles gɨl lɨnɨŋɨd, mɨdupsek jɨmñɨl yonɨgabun. Pen God Ñɨne nop nɨgtep gɨnɨgabun. Chɨn anɨgɨl nɨm, ñapay olap awl gɨnɨgab tek gɨnɨgabun. Klays kɨles ne ak dɨl, ne gup tek kɨdek gɨl, ne mɨdeb tek yonɨgabun. 14  Ais 28.9, 1 Ko 14.20, 2 Ko 2.17, Hib 13.9 Gak adek anɨb ak mɨdon agɨl, ñapay sɨkol tek ma yonɨgun. Ñapay tek ma mɨdon nɨm, bɨ God takaw agobun agɨl yepɨs apal okok, kɨli yɨgen dɨl ñɨg solwala pagup tek ak chɨnop ma gɨnɨgabal. Kɨli bɨ ogɨnap kɨlop yepɨs agel takaw yepɨs anɨb okok nɨŋɨd kɨdek gelak ak pen, 15  Epe 1.22, 4.25, Kol 1.18, 1 Jo 3.18 chɨn nɨŋɨd kɨdek ma gɨnɨgun. Chɨn binɨb okok kɨlop mapen lɨl, takaw nɨŋɨd yɨbɨl nep agɨnɨgun. Anɨgɨl mɨd dad amɨl, Klays nep mɨdeb tek mɨdɨl nop chɨg tep gɨnɨgabun. Pen ne kɨmɨg chɨn won mɨdɨl, 16  Kol 2.19 chɨn wak ñɨn kɨd tob kɨd ne okok mɨdobun. Ne chɨnop gek, chɨn keke mɨdupsek nop chɨgɨl, bɨ kɨdɨl tek jɨmñɨl mubwak nokom mɨdobun. Pen ne chɨnop gek, chɨn penpen chɨgɨl penpen mapen lɨl gobun. Anɨgɨl mɨdɨl, wog chɨnop keke aglup tek gon amek nɨm, mɨdupsek gos sek mɨdɨl kɨles gɨl jak tep gɨl mɨdɨl, Klays mubwak ne awl gɨl kɨles gɨnɨgab.
Chɨn Klays yɨl mɨdobun tek, kanɨb kɨdeyɨl adek ak kɨdek gɨnɨgun
17  Lom 1.21, 1 Pi 1.14 Anɨb ak yad Klays yɨl mɨdɨlɨg nɨbop kɨles gɨl agebin, binɨb Klays nop gos ma nepal okok kɨli pel gɨpal ak, nɨbi kelɨgɨl kɨdek ma gɨnɨmɨb. Gos kɨli ak yɨpɨd ma gup sawl yɨbɨl gɨpal. 18  Apo 26.18, Gal 4.8, Epe 2.12, 1 Te 4.5 Pen gos kɨli anɨb ak, kɨsɨlɨm owup kɨd ak tek mɨdeb. Gos nɨgtep ma yɨbɨl nepal, chɨbol kɨlop ak ma asɨkup. Anɨb ak tek, kɨli God pel mɨdep ne ak kelɨgɨl seŋ okok mɨdebal. 19  Kol 3.5 Tap si tap tɨmel gun agɨl, nebeŋ ma dɨl, tapɨn monmon gel ameb. Pen chɨbol kɨlop tɨkjakɨl, tap tɨmel gach kuŋay yɨbɨl gɨpal.
20-21 Pen Klays takaw ne ak nepek ñɨn ak, kɨli tap tɨmel gɨpal anɨb ak tek gɨnɨmɨb agɨl ma agñɨlak. Jisas takaw nɨŋɨd yɨbɨl ne ak nɨbop agñelak, nɨgtep yɨbɨl gɨpɨm. 22  Lom 6.6, 8.13, Epe 2.2-3, 4.17, Kol 3.9, Hib 12.1, 1 Pi 4.3 Ned nɨbi gɨ tɨmel gɨnɨgun agɨl nɨgelɨgɨpɨm ak, tap anɨb ak nɨbop gek, chɨbol nɨbop tɨkjakek, tap yokɨp okok gɨl gɨ tɨmel gelɨgɨpɨm. Gem ameb, tap tɨmel anɨb okok, nɨbop pɨsnep gɨ tɨmel gɨnɨg gak. Mɨñɨl pen tap tɨmel anɨb okok kelɨgɨl, bɨ kɨli chech tɨmel gup ak dɨyokɨpal tek dɨyokɨnɨmɨb. 23  Lom 12.2, Kol 3.10 Nɨbi anɨgɨl gɨnɨmɨb, gos tep kɨdeyɨl adek ak nɨgɨnɨmɨb. 24  Stt 1.26, Lom 6.4, Epe 2.10, Kol 3.10 Gos tep kɨdeyɨl adek ak nɨŋɨd, bɨ kɨli chech koŋɨm lɨpal tek lɨnɨmɨb. Pen God nɨbop gek binɨb kɨdeyɨl mɨdɨl, ne mɨdeb tek mɨdebɨm. Anɨgem, binɨb okok nɨbop nɨŋɨd nɨgɨnɨgabal, nɨbi God agak tek nep kɨdek gɨl, suŋtep yɨbɨl mɨdɨl wɨdɨn mɨdup ne adek ak mɨdtep gebɨm.
25  Sek 8.16, Lom 12.5, Kol 3.8-9 Anɨb ak chɨn Klays wak ñɨn kɨd tob kɨd ne okok mɨdobun ak tek, nɨbi nokom nokom Klays binɨb ne okok kɨlop yepɨs apɨm ak kelɨgɨl, takaw nɨŋɨd yɨbɨl ak agɨnɨmɨb. 26  Sng 4.4, Jem 1.19-20 Mɨlɨk nɨgenɨgabɨm ak, nɨgtep gɨnɨmɨb. Nɨbi tap tɨmel gup ak gep tek. Mɨlɨk nɨgɨnɨmɨb ak, nɨg mɨdem sub saŋɨd ma amnɨmuŋ. 27  2 Ko 2.10-11, Jem 4.7, 1 Pi 5.9 Mɨlɨk nepɨm anɨb ak kasek ma kelɨgenɨgabɨm, Satan nɨbop gos tɨmel ñek, tɨmel gɨnɨmɨb tek lup. Nɨbi nɨgtep gɨl anɨgɨl ma gɨnɨmɨb. 28  1 Te 4.11, 2 Te 3.8, 3.11-12 Binɨb tap si delɨgɨpal okok si ma dɨnɨgel. Wog kɨli okok ke kod mɨdtep gɨl tap mɨdaknɨŋ, ogɨnap binɨb yɨmgeptek okok kɨlop ñɨnɨgel.
29  Epe 5.4, Kol 3.8, 3.16, 4.6, 1 Te 5.11 Takaw agɨnɨg, takaw tɨmel okok ma agɨnɨmɨb. Takaw tep okok nep agɨnɨmɨb. Binɨb yokɨp mɨdebal okok kɨlop agñɨtep gem, kɨles gɨl yenɨgel. Takaw anɨb okok agɨnɨgabɨm ak, binɨb nɨŋɨd gos sek mɨdɨl kɨles gɨl jak tep gɨl yenɨgabal. 30  Ais 63.10, Lom 8.23, Epe 1.13-14, 1 Te 5.19 Nɨbi God Kawnan ne ak nop gɨ tɨmel gɨl mɨŋel ma ñɨnɨmɨb.* Pol ne anɨgɨl gos nɨgup, chɨn Klays binɨb ne okok kɨlop takaw tɨmel agɨl, gɨ tɨmel gɨpun ak, God Kawnan ne ak nop gɨ tɨmel gɨl mɨŋel ñɨbun. Anɨb ak Klays binɨb ne okok kɨlop anɨgɨl ma gɨnɨgun. God nɨbop ñɨn kɨdek ak pɨsnep dɨnɨgayn agɨl gos nɨŋɨd, Kawnan ne ak nɨbop ñub. Ñek nɨb nepɨm, nɨbop pɨsnep dek nag lep ak kelɨgɨl, kɨm amɨl mɨdtep gɨnɨgabɨm. 31  Kol 3.8, 3.18-19, Tat 3.2-3, 1 Pi 2.1 Chɨbol tɨmel gek, kabɨyam juwɨl, mɨlɨk nɨŋɨd, takaw awl agɨl, binɨb agjuwɨl mɨlɨk tɨmel yɨbɨl yapɨl, tap tɨmel gɨpɨm anɨb okok mɨdupsek kelɨgɨnɨmɨb. 32  Mat 6.14, 18.22-35, Mak 11.25, 2 Ko 2.10, Kol 3.13 Nɨbi penpen mapen nɨŋɨd, pen dek pen dek gɨnɨmɨb. Klays yɨl mɨdebɨm okok, God tap si tap tɨmel gɨpɨm ak tɨg walɨg gɨyokup anɨb ak tek, pen nɨŋɨd kelɨgek pen nɨŋɨd kelɨgek gɨnɨmɨb.

4:1 Epe 3.1, Plp 1.27, Kol 1.10, 1 Te 2.12, Plm 1, 9

4:2 Apo 20.19, Gal 5.22-23, Kol 3.12-13

4:3 Kol 3.14-15

4:4 Lom 12.5, 1 Ko 12.4, 12.11-12, Epe 1.18, 2.16-18

4:5 Jon 10.16, 1 Ko 1.13, 2 Ko 11.4, Gal 3.27-28, Hib 6.6

4:6 Lom 11.36, 1 Ko 12.6

4:7 Lom 12.3, 12.6, 1 Ko 12.11

4:8 Sng 68.18, Kol 2.15

4:9 Jon 3.13

4:10 Hib 4.14, 9.24

4:11 Lom 12.7, 1 Ko 12.28, 2 Ti 4.5

4:12 1 Ko 12.7, Epe 1.23, 2 Ti 3.17

4:13 1 Ko 14.20, Kol 1.28, 2.2

4:14 Ais 28.9, 1 Ko 14.20, 2 Ko 2.17, Hib 13.9

4:15 Epe 1.22, 4.25, Kol 1.18, 1 Jo 3.18

4:16 Kol 2.19

4:17 Lom 1.21, 1 Pi 1.14

4:18 Apo 26.18, Gal 4.8, Epe 2.12, 1 Te 4.5

4:19 Kol 3.5

4:22 Lom 6.6, 8.13, Epe 2.2-3, 4.17, Kol 3.9, Hib 12.1, 1 Pi 4.3

4:23 Lom 12.2, Kol 3.10

4:24 Stt 1.26, Lom 6.4, Epe 2.10, Kol 3.10

4:25 Sek 8.16, Lom 12.5, Kol 3.8-9

4:26 Sng 4.4, Jem 1.19-20

4:27 2 Ko 2.10-11, Jem 4.7, 1 Pi 5.9

4:28 1 Te 4.11, 2 Te 3.8, 3.11-12

4:29 Epe 5.4, Kol 3.8, 3.16, 4.6, 1 Te 5.11

4:30 Ais 63.10, Lom 8.23, Epe 1.13-14, 1 Te 5.19

*4:30 Pol ne anɨgɨl gos nɨgup, chɨn Klays binɨb ne okok kɨlop takaw tɨmel agɨl, gɨ tɨmel gɨpun ak, God Kawnan ne ak nop gɨ tɨmel gɨl mɨŋel ñɨbun. Anɨb ak Klays binɨb ne okok kɨlop anɨgɨl ma gɨnɨgun.

4:31 Kol 3.8, 3.18-19, Tat 3.2-3, 1 Pi 2.1

4:32 Mat 6.14, 18.22-35, Mak 11.25, 2 Ko 2.10, Kol 3.13