3
God ne Pol nop agek, takaw teplep ak binɨb Juda mel okok kɨlop agñub
Epe 4.1, Plp 1.7, 1.13, Plm 1, 9 God nɨbop gɨtep yɨbɨl gup anɨb ak tek, yad nɨbop gos nɨgɨlɨg God nop agnɨgebin. Yad Pol, Klays Jisas nop wog gɨñɨlɨg, nɨbop binɨb Juda mel okok agñɨ ajen, bɨ ogɨnap yɨp dɨl nag lel mɨdebin. Kol 1.25 Pen God yɨp yɨmug nɨŋɨd gɨtep gɨl, ne nokom agek yad nɨbop wog gɨñɨbin. God wog anɨb ak yɨp agak ak, nɨbi nepɨm tek lup. Epe 1.9-10, Kol 1.26 God gos ne we gak ak mɨseŋ lɨl yɨp agek, gos anɨb ak yad nepin. Pen takaw anɨb ak ogɨnap nɨbop mɨj tɨkesɨpin. Kol 1.26-27 Nɨbi takaw mɨj tɨkesɨpin anɨb okok nɨŋɨd nɨm, Klays wog ne bɨlel we gak ak nepin tek ak nɨgɨnɨgabɨm. Bɨlel ñɨn anɨb okok, God gos ne we gɨl mɨdek ak binɨb okok kɨlop ag mɨseŋ ma lak. Mɨñɨl pen Kawnan ne ak agek, ne bɨ Jisas takaw nop dad ameb okok sek, bɨ God gos ñek agñeb okok sek kɨlop agek, gos ne anɨb ak nɨgtep gɨpal. Gal 3.14, 3.28-29, Epe 2.13-19 Pen gos we gak anɨb ak anɨgɨl mɨdeb. Mɨñɨl binɨb Juda mel okok sek Juda binɨb okok sek, kɨli omɨŋal gɨl takaw teplep ak nɨg dɨpal. Nɨg dɨl, Klays Jisas nop jɨmñɨl lɨl nɨm, God tap teplep ne ñɨnɨgab aglak ak dɨnɨgabal. Pen omɨŋal gɨl kɨli jɨmñɨl wak nokom tek mɨdɨl, binɨb jɨj nokom tek mɨdebal.
Kol 1.23-25 God yɨp yɨmug nɨŋɨd gɨtep gɨl, yɨp dɨl kɨles ne ñɨl kod yek. Kod mɨdaknɨŋ, bɨ wog gɨñeb ne ak mɨdɨl, takaw teplep anɨb ak agñɨ mɨdebin. 1 Ko 15.9-10, Gal 1.16, Epe 1.7, Kol 1.27, 1 Ti 1.13-15 God binɨb ne okok kɨli binɨb awl mɨdebal, yad bɨ tam nɨb okok tek mɨdebin ak pen, God yɨp yɨmug nɨŋɨd gɨtep gɨl agek, yad binɨb Juda mel okok kɨlop takaw teplep ak agñɨnɨg ajebin. Takaw teplep anɨb ak anɨgɨl mɨdeb, Klays binɨb okok kɨlop dɨtep yɨbɨl gup. Kɨlop dɨtep yɨbɨl gup anɨb ak, tap awl teplep yɨbɨl mɨdeb, binɨb okok kɨli nɨŋɨd bɨlok nɨgɨnɨgel tek ma lup. Lom 16.25, 1 Ko 2.7, Epe 1.9, Kol 1.16, 1.20, Hib 1.2 Pen God lum awl tap okok mɨdupsek gɨlak ak, bɨlel gos ne gɨnɨg nɨg lak ak we gak. We gɨl mɨd dad apɨl, yɨp dɨl agek, gos ne we gak anɨb ak mɨñɨl agyɨkebin. Gos ne anɨb ak binɨb okok mɨdupsek kɨlop agñen, God gɨnɨgab ak mɨseŋ nepal. 10  Lom 8.38, 11.33, Epe 1.21, 1 Pi 1.12 Pen God ne anɨgɨl gos nɨgup, ensel okok sek tap kɨles adekab mɨdebal okok sek kɨli nɨgɨnɨgel, God ne bɨ gos tɨpagɨl nɨgup ak mɨdeb. Anɨb ak tek mɨñɨl ñɨn anɨb ak, ne binɨb ne okok kɨlop agek, kɨli ensel tap kɨles anɨb okok kɨlop yomebal. Yomel, ensel tap kɨles anɨb okok kɨli nɨgɨnɨgel, God ne bɨ gos tɨpagɨl nɨgup ak mɨdeb. 11 Bɨlel God ne tap anɨb ak gɨnɨgayn agɨl gos nɨgak. Pen mɨñɨl Bɨawl chɨn Klays Jisas ne wog gek, God gos ne nɨgak anɨb ak gɨjup. 12  Jon 14.6, Lom 5.2, Epe 2.18, Hib 4.16 Gɨjup ak nɨm, Klays ayɨp jɨmñɨl nop gos lɨnopun, anɨb ak tek ma pɨlɨkɨl God yɨl monmon apɨl ne ayɨp mɨdobun. 13  Kol 1.24 Anɨb ak yad kɨles gɨl apin, nɨbop agñɨ ajen, yɨp gɨ tɨmel gel mɨŋel dɨpin ak, yɨlɨk nɨŋɨd gos kuŋay ma nɨgɨnɨmɨb. Ak nɨbop binɨb tep yad agɨl mɨŋel dɨpin.
Pol ne Epesus binɨb okok kɨlop gos nɨŋɨd God nop agnɨgup
14 Yad Bapi tap anɨb okok gak ak gos nɨgebin anɨb ak tek, nop kɨgom yɨmɨl agnepin. 15  Epe 1.10, Plp 2.9-11 Ne Bapi awl mɨdaknɨŋ, chɨn jɨj keke mɨdupsek man ne alaŋ lum awl mɨdobun. Ne ke agek chɨn mɨdupsek mɨdobun. 16  Lom 9.23, 2 Ko 4.16, Plp 4.19, Kol 1.11, 1.27 Pen God tap teplep yɨbɨl pel ñub ak, nop agnepin. Tap anɨb okok nɨŋɨd, nop anɨb agnepin, Kawnan ne ak nɨbop kɨles ñɨl kod yek, gos nab nɨbi pi ak kɨles gɨl yonɨmuŋ agɨl nop agnepin. 17  Jon 14.23, Epe 2.22, Kol 1.23, 2.7 Pen Klays nop gos nɨgɨlɨg yenɨmɨb ak nɨm, ne nab nɨbi okok pel yonɨmuŋ agɨl God nop agnepin. Tap okok mɨdupsek gɨnɨgabɨm ak, God ayɨp binɨb okok ayɨp kɨlop mapen lɨl gɨnɨmɨb agɨl God nop agnepin. Nag ak jakɨl, am mab ak pag dek, kɨles mɨdeb tek ak nɨgtep gɨnɨmɨb agɨl God nop agnepin. 18  Jon 1.16, Lom 10.3, 10.11-12, Epe 1.18, 1.23, Kol 2.2, 2.9-10 Klays ne binɨb okok kɨlop mapen lup ak, kɨlop mapen awl yɨbɨl lup. Ak tek ak nɨbi ayɨp God binɨb ne mɨdupsek ayɨp kɨles dɨl, ne kɨlop mapen lup anɨb ak gos nɨgtep gɨnɨmɨb agɨl God nop agnepin. Klays ne binɨb okok kɨlop mapen lup anɨb ak, adek awl alaŋ amɨl, yi okyaŋ amɨl, gol adaŋ amɨl gol adaŋ amɨl gup, nɨgɨnɨmɨb agɨl God nop agnepin. 19 Klays binɨb okok kɨlop mapen lup ak, kɨli mɨdupsek bɨlok nɨgɨnɨgel tek ma lup ak pen, nɨbi mapen lup anɨb ak gos nɨgtep gɨnɨmɨb agɨl God nop agnepin. God bɨ tep ke yɨbɨl mɨdeb ak pen, nɨbi ne mapen lup anɨb ak nɨŋɨd, ne tep ke yɨbɨl mɨdeb tek yenɨmɨb agɨl God nop agnepin.
20  Lom 16.25, 1 Ko 2.9, Kol 1.29 God kɨles ne ak nab chɨn okok wog geb ak pen, kɨles anɨb ak chɨn bɨlok nɨgep tek ma mɨdeb. Tap nɨm akal tek God nop agnɨŋɨd, tap nɨm akal tek God ne gɨnɨmuŋ agɨl gos nopun, anɨb ak tap yokɨp. Kɨles ne ak tap awl yɨbɨl, gos chɨn ak sɨkol olap mɨdeb. 21  Lom 11.36, 16.27, Hib 13.21 Anɨb ak mɨnek mɨnek, chɨn God binɨb ne mɨdɨl Klays Jisas ayɨp chɨgɨl mɨdobun okok, God yɨb nop ak pel pelnep dad aplanɨgun. Yaw.

3:1 Epe 4.1, Plp 1.7, 1.13, Plm 1, 9

3:2 Kol 1.25

3:3 Epe 1.9-10, Kol 1.26

3:4 Kol 1.26-27

3:6 Gal 3.14, 3.28-29, Epe 2.13-19

3:7 Kol 1.23-25

3:8 1 Ko 15.9-10, Gal 1.16, Epe 1.7, Kol 1.27, 1 Ti 1.13-15

3:9 Lom 16.25, 1 Ko 2.7, Epe 1.9, Kol 1.16, 1.20, Hib 1.2

3:10 Lom 8.38, 11.33, Epe 1.21, 1 Pi 1.12

3:12 Jon 14.6, Lom 5.2, Epe 2.18, Hib 4.16

3:13 Kol 1.24

3:15 Epe 1.10, Plp 2.9-11

3:16 Lom 9.23, 2 Ko 4.16, Plp 4.19, Kol 1.11, 1.27

3:17 Jon 14.23, Epe 2.22, Kol 1.23, 2.7

3:18 Jon 1.16, Lom 10.3, 10.11-12, Epe 1.18, 1.23, Kol 2.2, 2.9-10

3:20 Lom 16.25, 1 Ko 2.9, Kol 1.29

3:21 Lom 11.36, 16.27, Hib 13.21