2
Chɨn binɨb kumeb tek yonok okok, God chɨnop gek Klays ayɨp koŋɨm mɨdobun
Epe 4.18, Kol 1.21 Nɨbi ned God nop kɨdek ma gɨl, tap si tap tɨmel gelɨgɨpɨm tek, God ayɨp jɨmñɨl mɨdep tek ma lak ak, kumeb tek yelɨgɨpɨm. Kol 2.13 Jon 12.31, Epe 5.6, 6.12, Kol 1.21, 3.6-7, Tat 3.3 Ñɨn anɨb ak, tap tɨmel lum awl yɨl ak gos nɨŋɨd kɨdek gelɨgɨpɨm. Pen kɨcheki bɨawl ak ne adekab tap okok kod mɨdeb ak, ne tap tɨmel golɨgup ak gelɨgɨpɨm. Kɨcheki anɨb ak, mɨñɨl ne binɨb God takaw tɨbɨlɨkɨpal okok kɨlop bak lɨl mɨdeb. Lom 5.12, Gal 5.16, Kol 3.6, Tat 3.3, 1 Pi 4.3 Ned chɨn mɨdupsek kɨli gelɨgɨpal tek nep gɨl, gos chɨn ke nɨŋɨd kɨdek golɨgɨpun. Gos chɨn ke nɨgup tek gɨlɨg, mapen ke tɨkjakup tek gɨlɨg golɨgɨpun. Chɨn binɨb lum awl tek golɨgɨpun ñɨn anɨb ak, God ne binɨb lum awl okok kɨlop tɨmel nɨŋɨd yul awl ñɨnɨmuŋ ak, chɨnop abe ñɨnɨmuŋ tek lak.
4-5  Luk 15.24, 15.32, Apo 15.11, Lom 5.6-10, 6.4-5, 6.13, 10.12, Epe 1.7, 2.1, 2.7, Kol 2.12-13 Chɨn tap si tap tɨmel golɨgɨpun tek, God ayɨp mɨdep tek ma lak ak kumeb tek yolɨgɨpun. Ne pen chɨnop mapen yɨbɨl nɨŋɨd, mapen awl yɨbɨl lup ak nɨm, ne chɨnop gek, Klays ayɨp koŋɨm mɨdobun. God nɨbop yɨmug nɨŋɨd gɨtep gup anɨb ak nɨm, nɨbop tɨg asɨk dup. Epe 1.20, Kol 2.12 Pen God ne gek, chɨn Klays Jisas ayɨp tɨkjakɨl mɨdobun. Gek tɨkjakon, dad man ne alaŋ chɨnop lek Klays ayɨp besɨg mɨdobun. Epe 1.7 Anɨgek chɨn nopun, yɨmug nɨŋɨd gɨtep gep ne ak, tap teplep awl yɨbɨl mɨdeb. Pen yɨmug nɨŋɨd gɨtep gep ne anɨb ak, binɨb mɨñɨl mɨdebal abe kɨdek yenɨgabal abe kɨli mɨdupsek nɨgɨnɨgel agɨl gos nɨgup. Anɨb ak tek God ne Klays Jisas nop gos nɨŋɨd, chɨnop yɨmug nɨgup. Jon 4.10, Lom 4.16, 10.14-17, Plp 1.29, 2 Ti 1.9, Hib 6.4 Nɨbi Klays nop gos lɨnɨgem, God nɨbop yɨmug nɨŋɨd gɨtep gup anɨb ak nɨm, nɨbop tɨg asɨk dup. Kɨles nɨbi ke gem nɨbop ma dup. Mel yɨbɨl. God ne nokom nɨbop nen agɨl tɨg asɨk dup. Lom 3.20, 3.27, 4.2, 1 Ko 1.29-31, 2 Ti 1.9 Pen God nɨbop tɨg asɨk dup ak, nɨbi wog olap gem tɨg asɨk ma dup. Anɨb ak bɨ olap yɨb ne ke dad aplanɨmuŋ tek ma lɨnɨgab. 10  1 Ko 3.9, 2 Ko 5.5, 5.17, Epe 4.24, Tat 2.14 God ned chɨnop gos nɨgak ak, ne kɨli kɨdek wog gɨtep gɨnɨgel agɨl gos nɨŋɨd chɨnop aglak. Kɨli wog anɨb okok anɨgɨnɨgel agɨl, mɨñɨl chɨnop gek, chɨn Klays Jisas ayɨp jɨmñɨl mɨdɨl binɨb ne koŋɨm mɨdobun.
Klays ne Juda binɨb okok ayɨp, binɨb Juda mel okok ayɨp dɨ jɨmñub
11  Lom 2.28-29, 1 Ko 12.2, Epe 5.8, Kol 1.21 Nɨbi binɨb Juda mel mɨdebɨm okok, nɨbi nepɨm, Juda binɨb kɨli wak tɨbɨlɨkɨpal okok nɨbop apal, Nɨbi binɨb wak ma tɨbɨlɨkɨpɨm okok mɨdebɨm, chɨn binɨb wak tɨbɨlɨkɨpɨm okok mɨdobun apal. Wak tɨbɨlɨkɨpun gos nɨŋɨd apal anɨb ak, bɨ kɨli ke anɨgɨpal. Pen nɨbi gos nɨgtep gɨnɨmɨb, nɨbi ned binɨb Juda mel yelɨgɨpɨm. 12  Lom 9.4, 9.8, Gal 4.8, Epe 4.18, Kol 1.21, 1 Te 4.5, 4.13 Ñɨn anɨb ak, Klays ayɨp ma yelɨgɨpɨm. God binɨb ne Yislel ma yelɨgɨpɨm, binɨb yokɨp okok nep yelɨgɨpɨm. God ne takaw ag adek nokom lɨl, binɨb ne okok kɨlop ned aglak. Pen nɨbi God binɨb ne ma mɨdɨl, takaw nop nɨgelɨgɨpal kɨd ak ma yelɨgɨpɨm. Binɨb lum awl yokɨp okok mɨdɨl, God nop ma nɨgelɨgɨpɨm. Pen tap teplep olap dɨl mɨdtep gɨnɨgun agɨl kod ma yelɨgɨpɨm. 13  Gal 3.28, Epe 2.17, Kol 1.20 Nɨbi God nop pal okok mɨdɨl, nop yɨl yenɨmɨb tek ma lak. Mɨñɨl pen Klays nɨkɨm ne sogek kumak tek nɨŋɨd, apɨl nop chɨgɨl God binɨb ne mɨdebɨm. 14  Ais 9.6, Mai 5.5, Jon 16.33, Apo 10.36, 1 Ko 12.13, Kol 1.20, 2.14 Klays ne ke chɨnop gek, binɨb okok kɨlop jɨmñɨl mɨdɨl mɨdtep gɨpun. Ned ñɨn ak, Juda binɨb okok, binɨb Juda mel okok mɨlɨk nɨŋɨd penpen gelɨgɨpal. Mɨlɨk nɨgep anɨb ak wali tek yek, kɨli tɨg asɨk keke yelɨgɨpal. Klays pen kumak tek nɨŋɨd, wali ak tɨb walɨg yokɨl, Juda binɨb okok ayɨp binɨb Juda mel okok ayɨp dɨ jɨmñɨl lek, binɨb nokom olap mɨdebal. 15  2 Ko 5.17, Gal 6.15, Epe 4.24, Kol 1.20-22, 2.14, 2.20 Ne kumak tek, takaw Mosis ñu kɨl tɨkak ak mɨdupsek dɨyokak. Takaw kɨles tɨkɨlak ak sek takaw binɨb gɨnɨgel ma gɨnɨgel tɨkɨlak ak sek, mɨdupsek dɨyokak. Juda binɨb jɨj ak ke, binɨb Juda mel jɨj ak ke ma yenɨgel, omɨŋal gɨl dɨ jɨmñɨl len jɨj nokom olap yenɨgel agɨl, gos anɨb ak nɨŋɨd anɨgak. Pen anɨgek, chɨn jɨmñɨl mɨdɨl mɨdtep gɨpun. 16  Sek 9.10, Lom 6.6, 8.3, Kol 1.20, 2.14 Ne mab bak alaŋ kumak tek, jɨj omɨŋal dɨ jɨmñɨl lɨl God ayɨp dɨ jɨmñɨl lek nɨm, binɨb jɨj nokom olap mɨdebal. Pen kɨli mɨlɨk nɨŋɨd penpen gɨpal ak, ne kumak tek nɨŋɨd kelɨgɨpal. 17  Ais 57.19, Sek 9.10, Apo 2.39, Lom 5.1 Ne takaw teplep ak dad apɨl binɨb okok mɨdupsek kɨlop agak, Mɨñɨl nɨbi jɨmñɨl mɨdɨl mɨdtep gɨnɨmɨb tek lup agak. Nɨbi binɨb Juda mel God nop pal okok yelɨgɨpɨm okok anɨb agñɨl, Juda binɨb kɨli wulep okok yelɨgɨpal okok agñɨl gak. 18  Lom 5.2, 1 Ko 12.13, Epe 3.12, Hib 4.16, 1 Pi 3.18 Klays ne anɨgak ak nɨm, God Kawnan ne ak chɨnop gek, Juda binɨb okok ayɨp binɨb Juda mel okok ayɨp, chɨn mɨdupsek jɨmñɨl mɨdɨl Bapi yɨl ownɨgun tek lup.
Chɨn Klays yɨl mɨdobun okok, God kal ne tek mɨdobun
19  Gal 6.10, Epe 3.6, Plp 3.20, Hib 12.22-23 Anɨb ak tek, nɨbi binɨb Juda mel okok, mɨñɨl binɨb man ke okok nɨb ju apɨl mɨdebal tek ak ma mɨdebɨm, binɨb adek okok ajɨpal tek ma mɨdebɨm. God binɨb ne ned nɨb okok ayɨp jɨmñɨl mɨdɨl, binɨb ne yɨpɨd gɨl mɨdebɨm. 20  Mat 16.18, 1 Ko 3.9-11, Gal 2.9, Lep 21.14 Pen nɨbi God nɨbop kal tek gak ak mɨdebɨm. Jisas kal meg awl nab ayaŋ puŋɨlup tek ak mɨdeb, bɨ Jisas takaw nop dad ameb okok sek, bɨ God gos ñek agñeb okok sek, kɨli kal meg puŋɨlup tek ak mɨdebal, nɨbi kal bog tek ak mɨdebɨm. 21  1 Ko 3.16-17, 2 Ko 6.16, Epe 4.15-16, Kol 2.19 Klays ne chɨnop mɨdupsek dɨ jɨmñɨl lɨl, kal meg awl nab ayaŋ tek mɨdɨl, gol omɨŋal adaŋ mɨdupsek dɨ yenɨgab. Dɨ yek, God chɨnop gek, chɨn kɨles tɨmel gɨl mɨdɨl, Bɨawl kal awl ne yɨbɨl ak yenɨgab. 22  1 Pi 2.5 Nɨbi abe Klays ayɨp chɨgɨl mɨdebɨm okok, God nɨbop dɨl binɨb ogɨnap nop yɨl mɨdebal okok ayɨp dɨ jɨmñɨl lek, kal tep ne yɨbɨl mɨdebɨm. Pen God Kawnan ne ak kal mɨgan anɨb ak pel mɨdeb.

2:1 Epe 4.18, Kol 1.21

2:1 Kol 2.13

2:2 Jon 12.31, Epe 5.6, 6.12, Kol 1.21, 3.6-7, Tat 3.3

2:3 Lom 5.12, Gal 5.16, Kol 3.6, Tat 3.3, 1 Pi 4.3

2:4-5 Luk 15.24, 15.32, Apo 15.11, Lom 5.6-10, 6.4-5, 6.13, 10.12, Epe 1.7, 2.1, 2.7, Kol 2.12-13

2:6 Epe 1.20, Kol 2.12

2:7 Epe 1.7

2:8 Jon 4.10, Lom 4.16, 10.14-17, Plp 1.29, 2 Ti 1.9, Hib 6.4

2:9 Lom 3.20, 3.27, 4.2, 1 Ko 1.29-31, 2 Ti 1.9

2:10 1 Ko 3.9, 2 Ko 5.5, 5.17, Epe 4.24, Tat 2.14

2:11 Lom 2.28-29, 1 Ko 12.2, Epe 5.8, Kol 1.21

2:12 Lom 9.4, 9.8, Gal 4.8, Epe 4.18, Kol 1.21, 1 Te 4.5, 4.13

2:13 Gal 3.28, Epe 2.17, Kol 1.20

2:14 Ais 9.6, Mai 5.5, Jon 16.33, Apo 10.36, 1 Ko 12.13, Kol 1.20, 2.14

2:15 2 Ko 5.17, Gal 6.15, Epe 4.24, Kol 1.20-22, 2.14, 2.20

2:16 Sek 9.10, Lom 6.6, 8.3, Kol 1.20, 2.14

2:17 Ais 57.19, Sek 9.10, Apo 2.39, Lom 5.1

2:18 Lom 5.2, 1 Ko 12.13, Epe 3.12, Hib 4.16, 1 Pi 3.18

2:19 Gal 6.10, Epe 3.6, Plp 3.20, Hib 12.22-23

2:20 Mat 16.18, 1 Ko 3.9-11, Gal 2.9, Lep 21.14

2:21 1 Ko 3.16-17, 2 Ko 6.16, Epe 4.15-16, Kol 2.19

2:22 1 Pi 2.5