EPESUS
Pol Epesus Binɨb Kɨlop Mɨj Tɨkak
1
Apo 18.19-21, 19.1, Lom 1.1, 1.7, 1 Ko 1.1, Kol 1.1 Yad Pol. God nɨŋɨd yɨp aglek, bɨ Klays Jisas takaw nop dad ameb ak mɨdebin. Pen nɨbi Epesus binɨb God yɨl mɨdɨl, Klays Jisas nop chɨg tep gɨl okok, mɨñɨl yad nɨbop mɨj tɨkebin. 2 Ko 1.2, Gal 1.3, Kol 1.2, Tat 1.4 Bapi God chɨn ayɨp Bɨawl Jisas Klays ayɨp, apɨlmɨŋal ak nɨbop yɨmug nɨŋɨd gɨtep gel mɨdtep gɨnɨmɨb.
God Klays nop agyokek apek, tap teplep ne chɨnop ñɨl dɨtep yɨbɨl gup
Epe 2.6 God, ne Bɨawl chɨn Jisas Klays nop God ne mɨdeb, Nap ne mɨdeb. Ne Klays nop agyokek apek nɨm, nop chɨgon, God tap teplep man ne alaŋ mɨdeb okok chɨnop ñɨl dɨtep yɨbɨl gup. Anɨb ak tek God yɨb nop dad aplanɨgun. Jon 15.16, 17.24, Lom 8.28, Epe 5.27, Kol 1.22, 2 Te 2.13, 2 Ti 1.9, Jem 2.5, 1 Pi 2.20 Bɨlel bɨlel man ma alwol gɨlak ñɨn ak, God ne kɨli Klays nop chɨgɨnɨgabal agɨl, anɨgɨl gos nɨgak. Anɨgɨl nɨgek, chɨnop aglak. Ne yad nɨgen binɨb suŋtep mɨdɨl takaw ma mɨdeb yenɨgel agɨl, chɨnop anɨgɨl aglak. Jon 1.12, Lom 8.29-30, 2 Ko 6.18, Gal 4.5 Ñɨn anɨb anep ne chɨnop mapen lɨl, gos ne ke nɨŋɨd chɨnop aglak. Aglɨl agak, Jisas Klays kɨlop gek, ñapay yad okok yenɨgabal agak. God ne ke chɨnop gos nɨgek nop tep gek, anɨgak. Mat 3.17, Jon 3.35, Lom 3.24, 5.15, Kol 1.13 Pen ñɨ mapen ne ak nop chɨgon nɨŋɨd, chɨnop yɨmug nɨŋɨd gɨtep gup. Anɨb ak ne chɨnop yɨmug nɨŋɨd gɨtep gup anɨb ak, chɨn pel gos nɨŋɨd yɨb nop ak dad aplanɨgun. Apo 20.28, Epe 2.7, Kol 1.14, 1.20, Hib 9.12, 1 Pi 1.18-19 God ne pelpel binɨb okok kɨlop yɨmug nɨŋɨd gɨtep yɨbɨl gup. Pen chɨn nopun, Klays nɨkɨm sogek kumak tek, God ne chɨnop pɨsnep dek kɨm amon, tap si tap tɨmel gɨpun okok tɨg walɨg gɨyokup. Anɨgɨl chɨnop pelpel yɨmug nɨŋɨd gɨtep gek, chɨn binɨb gos nɨgep okok mɨdɨl, gos nɨgtep yɨbɨl gɨl mɨdobun. Lom 16.25, Epe 3.4, 3.9-11, Kol 1.26, 2 Ti 1.9 Bɨlel God gos nɨg dad amɨl agak, Kɨdek Klays tap ogɨnap gek, gos yad pal ak ogɨnap nɨŋɨd gen yɨp tep gɨnɨmuŋ agak. Ned gos ne anɨb ak we gɨl yolɨgup ak pen, mɨñɨl gos anɨb ak chɨnop yomub. 10  1 Ko 3.22-23, Gal 4.4, Plp 2.9-10, Kol 1.16, 1.20, Hib 1.2, 1 Pi 1.20 God gos ne anɨb ak anɨgɨl mɨdeb, tap okok mɨdupsek gek, am am mɨd dad amɨl ñɨn aglak ak apjakek, tap anɨb okok dɨl Klays nop muk okok lɨnɨgab. Tap adekab alaŋ okok sek, lum awl okok sek, mɨdupsek dap nan gɨl Klays nop muk okok lek, kod yenɨgab.
11  Lom 8.17, 8.28-29, Kol 1.12, Tat 3.7, Jem 2.5, 1 Pi 1.4 God ne ke gos nɨŋɨd, tap okok mɨdupsek gɨlak. Pen bɨlel gos ne ke nep kɨdek nɨŋɨd, chɨnop aglɨl agak, Klays ayɨp chɨgɨl yenɨgabal agak. Pen abe agak, Kɨli binɨb yad yɨbɨl ak yenɨgabal agak. 12 Anɨb ak tek, chɨn Juda binɨb, Klays nop ned kod mɨdon apek kɨdek gɨpun okok, God nop yɨb awl ñɨl yɨb nop dad aplanɨbun. 13  2 Ko 1.22, 6.7, Epe 4.30, Kol 1.4-6 Pen nɨbi binɨb Juda mel okok abe, takaw nɨŋɨd yɨbɨl ak nɨgem, God nɨbop gek binɨb ne mɨdebɨm. Takaw teplep anɨb ak anɨb agup, God nɨbop tɨg asɨk dup. Nɨbi Klays nop gos lɨnɨŋɨd jɨmñɨl mɨdebɨm ak nɨm, God Kawnan ne ak nɨbop ñub. Ned God ne takaw aglɨl agak, Kawnan yad ak binɨb yad okok kɨlop ñɨnɨgayn agak. Anɨb ak chɨn nopun, nɨbi binɨb ne mɨdebɨm. 14  Luk 21.28, Lom 8.23, 2 Ko 1.22, 1 Pi 2.9 God ned takaw aglɨl agak, Tap teplep yad okok, binɨb yad okok kɨlop ñɨnɨgayn agak. Anɨb ak chɨn God Kawnan ne ak dɨpun okok, chɨn nopun, God tap teplep ne okok mɨdupsek dɨnɨgabun. Anɨb ak tek chɨn nopun, God binɨb ne okok kɨlop pɨsnep dek kɨm amnɨgabal. Anɨb ak nɨm, yɨb awl ñɨl yɨb nop dad aplanɨgabun.
Pol ne God nop agnɨŋɨd agup, Kɨlop gos tep ñɨnɨmɨn agup
15  Kol 1.4 God nɨbop anɨb gek nɨŋɨd, pen abe nepin, nɨbi Bɨawl Jisas nop gos lɨnɨŋɨd, binɨb God yɨl mɨdebal okok mɨdupsek kɨlop mapen lɨpɨm. 16  Plp 1.3-4, Kol 1.3, 1 Te 1.2 Anɨb ak tek yad nɨbop sawl ma gɨl, nɨbop nen God nop agnɨgɨlɨg, tep agɨlɨg mɨdebin. 17  Kol 1.9 Pen God, ne Bɨawl chɨn Jisas Klays God ne ak mɨdɨl, Bapi teplep yɨb awl yɨbɨl mɨdeb. Ak pen nop pel agnɨŋɨd apin, Nad Kawnan nad ak kɨlop ñɨnɨmɨn, ne gek, kɨli gos nɨgtep gɨl, nep nɨgtep yɨbɨl gɨnɨgel apin. 18  Apo 26.18, Epe 2.12, 4.4, Kol 1.12 Nad kɨlop gek gos pag yɨkaŋ apin. God ne anɨgek nɨgɨnɨgabɨm, God nɨbop suk agɨl, tap teplep nɨbop ñek dɨnɨgabɨm ak kod mɨdebɨm. Ne ned takaw anɨb ak agak, Tap teplep yad okok, binɨb yad okok kɨlop ñɨnɨgayn agak. Pen nɨgɨnɨgabɨm, tap teplep anɨb okok God ne binɨb ne okok kɨlop ñɨnɨgab ak, tap awl tap teplep yɨbɨl mɨdeb. 19  Epe 3.7, Kol 1.11, 1.29, 2.12 Pen abe nɨgɨnɨgabɨm, chɨn Klays nop gos lɨnopun okok, God ne chɨnop kɨles awl ak pel ñub. Kɨles ne anɨb ak, kɨles awl yɨbɨl mɨdeb. Mɨñɨl chɨnop pel ñub ak, 20  Sng 110.1, 2 Ko 13.4, Kol 1.16, 2.10-12, 3.1, Hib 1.3 ned Klays pɨsnep kumak ñɨn ak, God kɨles anɨb ak dɨl Klays nop gek tɨkjakak. Tɨkjakek, man ne alaŋ dad amɨl, ñɨn yɨpɨd kɨd ne okok lek besɨgɨl mɨdeb. 21  Lom 8.38, Plp 2.9-10, Kol 2.10, 2.15, Hib 1.4 Adek alaŋ besɨgup tek, ne abe Bɨawl yɨbɨl mɨdeb. Ensel mɨdebal okok mɨdupsek, tap kɨles adekab alaŋ mɨdebal okok mɨdupsek, bɨawl lum awl mɨdebal okok mɨdupsek, bɨ kɨles mɨdebal okok mɨdupsek, kɨli nop muk okok mɨdebal. Pen binɨb tap anɨb okok mɨñɨl mɨdebal okok, kɨdek yenɨgabal okok, yɨb kɨli pi ak yek, yɨb ne ak adek awl alaŋ mɨdaknɨŋ, mɨdupsek nop muk okok mɨdebal. 22  Sng 8.6, Mat 28.18, Kol 1.18, Hib 2.7 God ne binɨb tap anɨb okok mɨdupsek Klays nop muk okok lek, yɨb awl dɨl tap okok mɨdupsek kod mɨdeb. Kol 1.18 Anɨgek nɨm, Klays binɨb ne okok kɨmɨg won tek mɨdɨl, kɨlop abe kod mɨdeb. 23  Lom 12.5, Epe 4.10, 4.15, Kol 2.9, 3.11 Pen Klays binɨb ne okok, kɨli mubwak ne tek mɨdel, ne mɨdeb nab kɨli ayaŋ. Pen ne binɨb okok sek tap okok mɨdupsek nab ayaŋ mɨdɨl, okok mɨdupsek mɨdeb.

1:1 Apo 18.19-21, 19.1, Lom 1.1, 1.7, 1 Ko 1.1, Kol 1.1

1:2 2 Ko 1.2, Gal 1.3, Kol 1.2, Tat 1.4

1:3 Epe 2.6

1:4 Jon 15.16, 17.24, Lom 8.28, Epe 5.27, Kol 1.22, 2 Te 2.13, 2 Ti 1.9, Jem 2.5, 1 Pi 2.20

1:5 Jon 1.12, Lom 8.29-30, 2 Ko 6.18, Gal 4.5

1:6 Mat 3.17, Jon 3.35, Lom 3.24, 5.15, Kol 1.13

1:7 Apo 20.28, Epe 2.7, Kol 1.14, 1.20, Hib 9.12, 1 Pi 1.18-19

1:9 Lom 16.25, Epe 3.4, 3.9-11, Kol 1.26, 2 Ti 1.9

1:10 1 Ko 3.22-23, Gal 4.4, Plp 2.9-10, Kol 1.16, 1.20, Hib 1.2, 1 Pi 1.20

1:11 Lom 8.17, 8.28-29, Kol 1.12, Tat 3.7, Jem 2.5, 1 Pi 1.4

1:13 2 Ko 1.22, 6.7, Epe 4.30, Kol 1.4-6

1:14 Luk 21.28, Lom 8.23, 2 Ko 1.22, 1 Pi 2.9

1:15 Kol 1.4

1:16 Plp 1.3-4, Kol 1.3, 1 Te 1.2

1:17 Kol 1.9

1:18 Apo 26.18, Epe 2.12, 4.4, Kol 1.12

1:19 Epe 3.7, Kol 1.11, 1.29, 2.12

1:20 Sng 110.1, 2 Ko 13.4, Kol 1.16, 2.10-12, 3.1, Hib 1.3

1:21 Lom 8.38, Plp 2.9-10, Kol 2.10, 2.15, Hib 1.4

1:22 Sng 8.6, Mat 28.18, Kol 1.18, Hib 2.7

1:22 Kol 1.18

1:23 Lom 12.5, Epe 4.10, 4.15, Kol 2.9, 3.11