6
Penpen dɨtep gɨnɨmɨb
Mat 18.15, 1 Ko 2.15, 4.21, 7.5, 2 Ti 2.25, Hib 12.13, Jem 5.19 Mam ay sɨkop. Binɨb nɨbi olap tap tɨmel adek ogɨnap gonɨmuŋ, nɨbi binɨb God Kawnan ne ak gos ñek kɨdek gɨpɨm okok, nop takaw saynsayn agɨl, agtep gem, tepayaŋ mɨdtep gɨnɨmuŋ. Pen chɨn abe tɨmel gɨnɨgun tek lup agɨl nɨgtep gɨnɨmɨb. Jon 13.14-15, Lom 15.1, 1 Te 5.14, 1 Jo 4.21 Anɨb ak binɨb nɨbi ogɨnap mɨŋel gonɨmuŋ, kɨlop yɨmug nɨŋɨd kod mɨdem, mɨdtep gɨnɨgel. Gɨnɨgabɨm anɨb ak, Klays ne binɨb kɨlop mapen nɨgup ak, agak tek gɨnɨgabɨm. Lom 12.3, 1 Ko 8.2, 2 Ko 3.5 Pen bɨ olap, yad bɨawl mɨdebin agup ak pen yɨb ne ma mɨdeb, bɨ anɨb ak ne ke takaw yepɨs yɨbɨl agup. 1 Ko 11.28, 2 Ko 13.5 Binɨb okok nokom nokom wog kɨli keke bɨlok nɨgɨnɨgel, tep mɨdeb akaŋ mel. Bɨ anɨgɨnɨmuŋ ak, yad gɨtep gebin agɨl mɨñmɨñ gɨnɨmuŋ. Ne gɨnɨmuŋ anɨb ak tek, bɨ ogɨnap gɨnɨgel ak ma bɨlok nɨgɨnɨmuŋ. Lom 2.6, 14.12, 1 Ko 3.8 Taynen? Chɨn nokom nokom mɨŋel keke mɨdeb tek nɨŋɨd, tɨtay gɨl mɨdtep gɨnɨgabun ak, ke nɨgtep gɨnɨgun.
Lom 15.27, 1 Ko 9.11, 9.14 Pen binɨb God takaw agñɨbal okok, binɨb agñel nepal okok kɨli kɨlop sawl ma gɨnɨgel, tap mɨdonɨmuŋ okok, kɨlop ogɨnap bɨlok ñɨnɨgel. Jop 13.9, Luk 16.25, Lom 2.6, 1 Ko 6.9 Pen God bɨ sawl sek agɨl, nop monmon ma gɨnɨmɨb. Nɨbi takaw yepɨs nep agɨl, God nop anɨgɨl agep tek ma mɨdeb. Nɨb nepɨm, tap yɨŋ yɨmnɨgabɨm ak nep jakɨnɨgab, tap olap ke ma jakɨnɨgab. Hos 8.7, 10.12, Jon 3.6, 6.63, Lom 8.13, Jem 3.18 Anɨb ak bɨ olap gos ne ke nɨgup tek gɨnɨgayn agɨnɨgab ak, tap tɨmel pɨpagɨnɨg amɨl pɨsnep tɨmel gɨnɨgab. Pen God Kawnan ne ak gos ñub tek gɨnɨgayn agɨnɨgab ak, tap teplep din agɨl gos nɨgek God Kawnan ne ak nop ñek, pel pelnep yenɨgab. 1 Ko 15.58, 2 Te 3.13, Hib 3.6, 3.14, Lep 2.10 Anɨb ak yɨlɨk gek ma kelɨgɨnɨgun, gɨtep yɨbɨl gɨnɨgun. Kɨles gɨl gɨ yɨmɨl, ñɨŋeb ñɨn ak, tep gaknɨŋ nep ñɨŋɨnɨgabun. 10  Epe 2.19, 1 Te 5.15, 1 Ti 6.18, Hib 3.6 Pen tap ñɨŋeb anɨb ak wos ma gup ñɨn awl, binɨb Klays yɨl mɨdebal okok chɨn kɨlop kɨles gɨl gɨtep gɨnɨgun. Pen binɨb yokɨp okok abe gɨtep gɨnɨgun.
Klays chɨnop agɨl mab bak alaŋ kumak tek, Pol mɨñmɨñ gup
11 Yad agen, mam olap mɨj awl ñu kɨl tɨkup. Pen mɨñɨl ñɨn mɨdup yad ke tɨkebin ak nɨm, mɨdup awl tek tɨkebin. 12  Gal 2.3, 2.14, 5.11, Plp 3.18 Bɨ okok kɨli nɨbop takaw kɨles wak tɨbɨlɨkɨnɨmɨb apal okok, chɨn anɨgɨl bɨ ogɨnap wɨdɨn mɨdup adek sɨŋak yɨb awl dun agɨl gɨpal. Kɨli pɨlɨkɨl gos anɨgɨl nepal, Juda bɨ ogɨnap Klays mab bak alaŋ kumak takaw ak dɨpun tek, chɨnop gɨ tɨmel gɨnɨgel agɨl nepal. Anɨb ak kɨli nɨbop wak tɨbɨlɨkɨnɨmɨb apal. 13 Wak kɨli ke tɨbɨlɨkɨpal ak pen, takaw Mosis ñu kɨl tɨkak okok mɨdupsek kɨdek ma gɨpal. Pen nɨbop wak tɨbɨlɨkɨnɨmɨb apal ak, kɨli ke yɨb awl dɨl, mɨñmɨñ gun agɨl apal. 14  Lom 2.29, 6.6, 1 Ko 1.31, 2.2, Plp 3.3, 3.7-8 Pen yad ke yɨb yad ak ma dad aplanɨgayn. Bɨawl chɨn Jisas Klays ayɨp agɨl mab bak alaŋ kumek, yad ayɨp kumnek tek lup ak agɨl, mɨñmɨñ gɨl yɨb nop nokom dad aplanɨgayn. Ne ayɨp kumnek anɨb ak, bɨ pɨsnep kumeb tek ak mɨden, tap lum awl yɨl ak yɨp gos ma gup. Binɨb lum awl yɨl okok yɨp pen nɨgel, tap yokɨp olap tek lek, bɨ pɨsnep kumeb tek ak mɨdebin. 15  2 Ko 5.17, Gal 5.6, Kol 3.11 Chɨn wak tɨbɨlɨkɨnok akaŋ, ma tɨbɨlɨkɨnok ak, takaw ma mɨdeb. God gek binɨb koŋɨm kɨdeyɨl lɨl, binɨb ne mɨdobun ak, tap awl yɨbɨl. 16 Binɨb gos anɨb ak kɨdek gɨl, Klays yɨl mɨdebal okok, God ne kɨlop mapen nɨŋɨd kod mɨdek, mɨdtep gɨnɨgel. Binɨb anɨb okok, Yislel binɨb God binɨb ne yɨbɨl mɨdebal.
17  2 Ko 1.5, 4.10, 11.23, Gal 5.11, Kol 1.24 Yad takaw won nokom olap mɨdeb ak, nɨbop agɨnɨgebin. Jisas takaw teplep ak agen, yɨp pakɨpal soy mɨdup okok mɨdeb, anɨb ak tek ne God wog ak gɨtep gup akaŋ, gɨtep ma gup agɨl yɨp ma agɨnɨgel.
18 Mam ay yad okok. Bɨawl chɨn Jisas Klays ne nɨbop yɨmug nɨŋɨd gɨtep gɨnɨmuŋ. Yaw.

6:1 Mat 18.15, 1 Ko 2.15, 4.21, 7.5, 2 Ti 2.25, Hib 12.13, Jem 5.19

6:2 Jon 13.14-15, Lom 15.1, 1 Te 5.14, 1 Jo 4.21

6:3 Lom 12.3, 1 Ko 8.2, 2 Ko 3.5

6:4 1 Ko 11.28, 2 Ko 13.5

6:5 Lom 2.6, 14.12, 1 Ko 3.8

6:6 Lom 15.27, 1 Ko 9.11, 9.14

6:7 Jop 13.9, Luk 16.25, Lom 2.6, 1 Ko 6.9

6:8 Hos 8.7, 10.12, Jon 3.6, 6.63, Lom 8.13, Jem 3.18

6:9 1 Ko 15.58, 2 Te 3.13, Hib 3.6, 3.14, Lep 2.10

6:10 Epe 2.19, 1 Te 5.15, 1 Ti 6.18, Hib 3.6

6:12 Gal 2.3, 2.14, 5.11, Plp 3.18

6:14 Lom 2.29, 6.6, 1 Ko 1.31, 2.2, Plp 3.3, 3.7-8

6:15 2 Ko 5.17, Gal 5.6, Kol 3.11

6:17 2 Ko 1.5, 4.10, 11.23, Gal 5.11, Kol 1.24