5
Jisas apɨl chɨnop gek, chɨn nag lup ak wɨsɨbɨl mɨdtep gɨpun
Jon 8.32, 8.36, Apo 15.10, Lom 6.18, Gal 2.4, 5.13, 1 Pi 2.16 Ned chɨnop nag lek tek yolɨgɨpun. Pen Jisas apɨl chɨnop gek, chɨn nag lup anɨb ak wɨsɨbɨl mɨdtep gɨpun. Anɨb ak tek, nɨbi kɨles tɨmel yɨbɨl yenɨmɨb, takaw Mosis ñu kɨl tɨkak ak ma nɨgɨnɨmɨb. Bɨ ogɨnap pen gel bɨ wog gɨñeb kɨli tek ma yenɨmɨb.
Yad Pol nɨbop agebin, God binɨb ne yonɨgun agɨl, Juda kay takaw ak dɨl wak tɨbɨlɨkenɨgabɨm, Klays nɨbop ma dɨnɨmuŋ tek lɨnɨgab. Gal 3.10 Yad nɨbop tepayaŋ agtep gɨnɨgebin, wak tɨbɨlɨkep adek anɨb ak kɨdek gɨnɨg, Mosis takaw ak mɨdupsek agak tek gɨnɨmɨb. Lom 9.31-32, Hib 12.15 Nɨbi binɨb Mosis takaw ak kɨdek gon, God chɨnop nɨgek binɨb suŋtep ne mɨdobun agɨl nepɨm okok, Klays nop kelɨgɨl apyap pakɨpɨm. Gos anɨgɨl nepɨm tek, nɨbop yɨmug nɨŋɨd gɨtep gɨnɨmuŋ tek ma lup. Lom 8.24-25, 2 Ti 4.8 Pen chɨn binɨb God nop gos lɨnɨgon, Kawnan ne ak chɨnop bak lup okok, suŋtep yɨbɨl yonɨgabun agɨl, tep gaknɨŋ kod mɨdobun. 1 Ko 7.19, Gal 6.15, Kol 3.11, Jem 2.18-22 Binɨb Klays Jisas nop chɨgɨpal okok, wak tɨbɨlɨkɨlak akaŋ ma tɨbɨlɨkɨlak ak, takaw ma mɨdeb. Pen Klays nop gos lɨnɨŋɨd, binɨb okok kɨlop mapen lɨnɨgabal ak, tep yɨbɨl.
1 Ko 9.24, Gal 1.6, 3.1 Ned aj tep gelɨgɨpɨm. Mɨñɨl pen an nɨbop agek, takaw teplep ak kelɨgɨl, takaw yepɨs apal ak nepɨm? Takaw anɨb ak, God yɨl ma owup. Ne ke nɨm nɨbop suk agek, takaw teplep ak mɨñɨl nɨŋɨd debɨm. 1 Ko 5.6, 15.33 Tap yis ak, sɨkol bad ogɨnap bilet sek lɨl dagɨlek, yɨn tanub. Tap yis anɨb ak, takaw pal adaŋ lɨl agebin. Takaw yepɨs apal ak, tap yis tek mɨdeb. 10  2 Ko 2.3, 8.22, 10.6, 11.15, Gal 1.7 Yad nepin, Klays nop chɨgɨl jɨmñɨl mɨdobun ak nɨm, gos yɨp nɨŋɨd kɨdek gɨnɨgabɨm ak, gos olap ma nɨgɨnɨgabɨm. Pen bɨ an apɨl agek, gos ak gos ak nɨgebɨm ak, God bɨ anɨb ak nop gɨ tɨmel gɨnɨgab.
11  1 Ko 1.23, 15.30, Gal 6.12, 6.17 Pen mam ay sɨkop nɨgɨm. Yɨp gɨ tɨmel gɨlɨg nep mɨdebal ak, Jisas takaw anep agen yɨp anɨgɨpal. Pen Jisas mab bak alaŋ kumak takaw ak agñɨlɨg, wak tɨbɨlɨkep takaw ak sek apɨnep ak, yɨp gɨ tɨmel ma gɨpɨlap. 12 Pen bɨ nɨbop wak tɨbɨlɨkɨnɨmɨb agɨl, takaw yɨlɨk apal anɨb okok, wak kɨlop ak mɨdupsek tɨbɨlɨk yokɨpɨlap ak tep.
13  1 Ko 8.9, 9.19, 1 Pi 2.16, 2 Pi 2.16-19 Pen mam sɨkop. God nɨbop suk agek, nɨbi nag lup ak kelɨgɨl, mɨdtep gɨpɨm. Pen gos nɨbi anɨb agɨl, gos ogɨnap sek ma nɨgɨnɨmɨb. Tap nedil ma gebɨm ak, tepayaŋ gun agɨl ma gɨnɨmɨb. Binɨb Klays ayɨp chɨgɨl mɨdebɨm okok, penpen wog gɨñɨlɨg yenɨmɨb. Anɨgɨl penpen mapen lɨl, dɨtep gɨnɨmɨb. 14  Wkp 19.18, Mat 5.43, 7.12, Lom 13.8-9, Jem 2.8 Takaw Mosis ñu kɨl tɨkak ak, mɨdupsek dɨ jɨmñɨl takaw won nokom olap agɨl agak, Nɨbi ke mapen lɨpɨm tek, binɨb ogɨnap kɨlop abe mapen lɨnɨmɨb agak. 15 Anɨb ak, nɨbi nɨgtep gɨnɨmɨb. Chen chag okok mɨlɨk yapek penpen gɨpal tek, nɨbi penpen genɨgabɨm, mɨdupsek apyap pakɨnɨgabɨm.
Gos ke nepɨm adek ak kelɨgɨl, God Kawnan ne ak gos ñub tek gɨnɨmɨb
16  Lom 6.12, 8.4, 13.14, Gal 5.25, 1 Pi 2.11 Anɨb ak nɨbop apin, God Kawnan ne ak gos ñub adek ak nep gɨnɨmɨb. Anɨgem, gos nɨbi ke nɨŋɨd tap si tap tɨmel gelɨgɨpɨm adek ak kelɨgɨnɨgabɨm. 17  Lom 7.15-23, 8.6-7, 1 Pi 2.11 Gos omɨŋal anɨb ak, gos nɨbi ke pɨs olap lɨpɨg dad amnɨgab, God Kawnan ne ak pɨs olap lɨpɨg dad amnɨgab ak nɨm, gɨnɨgun agɨl nɨgɨnɨgabɨm adek ak, gɨnɨmɨb tek ma lɨnɨgab. 18  Lom 6.14, 8.2, 8.14 Pen God Kawnan ne ak kɨdek gem amek, takaw Mosis ñu kɨl tɨkak ak kɨdek ma gɨpɨm.
19  1 Ko 3.3, 6.9-10, Epe 5.3, Kol 3.5, Jem 3.14-15 Nɨb nepɨm, binɨb mubwak gos nab ayaŋ nedil ak kɨdek gɨpal okok, kɨli anɨgɨl gɨpal. Bin si bɨ si dɨl, tap tɨtɨmel gɨl gach sek mɨdɨl, chɨbol kɨlop tɨkjakɨl tap tɨmel gach ak gɨl, 20 tap yepɨs agnɨgep okok agnɨŋɨd, kuj gɨl, penpen gɨl, mɨlɨk nɨŋɨd, chɨbol tɨmel gɨl, gos tɨmel nɨŋɨd, yad ke bɨawl mɨden agɨl, takaw penpen agɨl, tɨg asɨk keke lɨl, mɨdtep ma gɨpal. 21  1 Ko 6.9, Epe 5.5, Kol 3.6, Lep 22.15 Tap kɨli kuŋay okok yad tek mɨdobɨkop agɨl nɨŋɨd, ñɨg kɨles ñɨbɨl sawl lɨl, tap nɨgep ma nɨgep gɨl, tap tɨmel yɨbɨl anɨb okok kuŋay yɨbɨl nep gɨpal. Yad nɨbop takaw agɨnek ak, mɨñɨl tepayaŋ nɨbop agebin. Binɨb anɨb ak tek gɨ mɨdebal okok, God kɨlop dɨl ma kod yenɨgab.
22  1 Ko 13.7, Epe 5.9, Kol 3.12, Jem 3.17 Binɨb pen God Kawnan ne ak kɨlop gos ñaknɨŋ gel amub okok, kɨli anɨgɨl gɨpal. Binɨb kɨlop mapen lɨl, mɨñmɨñ yɨbɨl gɨl, kɨmɨgel jɨmñɨl mɨdɨl, binɨb ogɨnap kɨlop tɨmel gel pen mɨlɨk ma nɨŋɨd, yɨmug nɨŋɨd, tap gɨtep gɨl, apal tek nɨŋɨd kɨdek gɨl, 23  1 Ti 1.9 binɨb ayɨp kɨmɨgel mɨdɨl, takaw sayn tep agɨl gos nɨgtep gɨpal. Gɨpal anɨb ak, taynen anɨgɨpɨm agɨl, agnɨgel tek ma mɨdeb. 24  Lom 6.6, 13.4, Kol 3.5, 1 Pi 2.11 Binɨb Klays Jisas nop chɨgɨpal okok, gos ke nɨŋɨd monmon gelɨgɨpal adek ak kelɨgɨpal. Tap nedil golɨgɨpun adek anɨb ak, Klays ayɨp kumeb agɨl, Klays gos ñub tek nep gɨpal. 25  Lom 8.4-5, Gal 5.16 Anɨb ak God Kawnan ne anep gek, binɨb ne mɨdobun ak, tap tɨtay gɨnɨg chɨnop gos ñaknɨŋ nep gɨnɨgun. 26  Plp 2.3 Pen chɨn ke yɨb awl mɨdeŋ agɨl, yɨb chɨn dad aplanɨlɨg, penpen mɨlɨk ma nɨgɨnɨgun.

5:1 Jon 8.32, 8.36, Apo 15.10, Lom 6.18, Gal 2.4, 5.13, 1 Pi 2.16

5:3 Gal 3.10

5:4 Lom 9.31-32, Hib 12.15

5:5 Lom 8.24-25, 2 Ti 4.8

5:6 1 Ko 7.19, Gal 6.15, Kol 3.11, Jem 2.18-22

5:7 1 Ko 9.24, Gal 1.6, 3.1

5:9 1 Ko 5.6, 15.33

5:10 2 Ko 2.3, 8.22, 10.6, 11.15, Gal 1.7

5:11 1 Ko 1.23, 15.30, Gal 6.12, 6.17

5:13 1 Ko 8.9, 9.19, 1 Pi 2.16, 2 Pi 2.16-19

5:14 Wkp 19.18, Mat 5.43, 7.12, Lom 13.8-9, Jem 2.8

5:16 Lom 6.12, 8.4, 13.14, Gal 5.25, 1 Pi 2.11

5:17 Lom 7.15-23, 8.6-7, 1 Pi 2.11

5:18 Lom 6.14, 8.2, 8.14

5:19 1 Ko 3.3, 6.9-10, Epe 5.3, Kol 3.5, Jem 3.14-15

5:21 1 Ko 6.9, Epe 5.5, Kol 3.6, Lep 22.15

5:22 1 Ko 13.7, Epe 5.9, Kol 3.12, Jem 3.17

5:23 1 Ti 1.9

5:24 Lom 6.6, 13.4, Kol 3.5, 1 Pi 2.11

5:25 Lom 8.4-5, Gal 5.16

5:26 Plp 2.3