HIBLU
Bɨ Olap Ne Hiblu Binɨb Klays Yɨl Yelak Okok Kɨlop Mɨj Tɨkak
1
God chɨnop agnɨg takaw ne ak dɨl, Ñɨne nop agek chɨnop agñub
Bɨlel God takaw agɨnɨg ñɨn kuŋay takaw ne ak dɨl, bɨ God gos ñek agñeb okok kɨlop agek, kɨli keke based chɨn okok kɨlop agñelɨgɨpal. Sng 2.8, Jon 1.3, Epe 1.10 Ned anɨgɨl gek ak pen, ñɨn kɨdek mɨdobun awl, God chɨnop agnɨg takaw ne ak dɨl, Ñɨne nop agek chɨnop agñak. God Ñɨne nop aglek, tap okok mɨdupsek dɨl kod yenɨgab. Pen abe bɨlel God gek Ñɨne tap okok mɨdupsek gɨlak, tap adekab alaŋ sek lum awl sek gɨlak. Apo 2.33-34, 2 Ko 4.4, Kol 1.15-17, 1.20, Hib 8.1, Lep 4.11 Pen Ñɨne ne ke ma mɨdeb, God mɨdeb tek nep mɨdeb. Ne abe God mɨdɨl ak nɨm, chɨnop mɨlek pug yomub. Takaw kɨles tɨmel ne ak dɨl agek, lum awl tap okok mɨdupsek gɨtep gɨl mɨdtep gup. Binɨb tap si tap tɨmel gɨpal okok tɨg walɨg gɨyokɨl, gach kɨlop wik yokak. Wog anɨb ak gɨjuwɨl, amɨl Bɨnonɨm kɨles tɨmel yɨbɨl adek alaŋ mɨdeb ak, ñɨn yɨpɨd kɨd ne okok besɨgak.
God Ñɨne nɨm bɨawl yɨbɨl mɨdeb, ensel okok yokɨp tek mɨdebal
Epe 1.21, Plp 2.9-10 Pen God ne Ñɨne nop yɨb agek, yɨb ne adek awl alaŋ mɨdeb, ensel okok yɨb sɨkol mɨdebal. Ak tek ak God ne Ñɨne nop gek, ne bɨawl yɨbɨl mɨdeb, ensel okok yokɨp tek mɨdebal. 2 Sml 7.14, 1 Sto 17.13, Sng 2.7, 89.26-27, Apo 13.33, Hib 5.5 God ensel ne okok kɨlop, olap takaw agɨl apɨkop,
Mɨñɨl nep dɨpin ak, nad ñɨ yad mɨde, yad nap nak mɨdebin agɨl ma agak.
Akaŋ pen,
Yad nap ne mɨden, ne ñɨ yad yenɨgab agɨl ma agak. Mel yɨbɨl.
Lo 32.43, Sng 97.7, Lom 8.29, Kol 1.18, 1 Pi 3.22, Lep 1.5 Pen God ne Ñɨne ned anop lum awl agyokɨnɨg ñɨn ak, ne anɨb agak,
Ensel yad okok mɨdupsek kɨgom yɨmɨl yɨb nop dad aplanɨgel agak.
Sng 104.4 God ne ensel okok kɨlop gos nɨŋɨd takaw anɨb agak,
God ensel ne okok kɨlop gek yɨgen tek mɨdebal, bɨ wog gɨñeb ne okok kɨlop gek mab mɨŋɨlaŋ tek mɨdebal agak.
Sng 45.6-7 Pen Ñɨne nop gos nɨŋɨd takaw anɨb agak,
Nad God mɨdɨl, bɨnonɨm mɨdɨl, binɨb okok pel pelnep kod yenɨgaban agak. Nad binɨb okok kɨlop kod mɨdɨl, yɨpɨd gɨl gɨtep gɨnɨgaban agak.
Ais 61.1, Apo 4.27, 10.38 Yɨpɨd gɨl gɨtep gɨpal ak, nep tep gup, pen gɨ tɨmel gɨpal ak, nep tep ma gup, mel yɨbɨl agak. Anɨb ak yad God nad ak, nep wel ñɨg lɨñɨl, aglɨl agen, bɨawl yɨb awl yɨbɨl mɨdeban agak. Aglɨl apin anɨb ak, nep tep gek mɨñmɨñ gɨpan agak. Pen bogɨlak nad okok, muk nep okok mɨdebal, nad nɨm bɨawl yɨbɨl mɨdeban agak.
10  Sng 102.25-27 Pen God takaw ogɨnap sek agɨl agak,
Bɨawl, bɨlel bɨlel nad ke lum awl sek adekab alaŋ sek alwol gɨlɨnak agak.
11  Ais 34.4, Mat 24.35, 2 Pi 3.7, 3.10 Tap anɨb okok kul gɨnɨgab ak pen, nad pelnep yenɨgaban agak. Omɨŋal gɨl chech wul lɨl tɨmel gup tek gɨnɨgab agak.
12 Pen omɨŋal gɨl sɨnay ak pag lɨl dad abal tek ak gɨnɨgaban, chech tɨg asɨk ke sɨŋak lɨl ogɨnap lɨpal tek gɨnɨgaban agak. Anɨgɨnɨgab ak pen, nad anɨb ak tek ma gɨnɨgaban agak. Nad pelpel mɨdeban tek nep yenɨgaban agak.
13  Sng 110.1, Mat 22.44, Mak 12.36, Luk 20.42 Bɨlel God ne Ñɨne nop takaw anɨb agak,
Nad ñɨn yɨpɨd kɨd yad okok besɨg yenɨmɨn agak. Besɨg mɨdɨl, mɨd dad amɨl, binɨb nad ayɨp penpen gep okok kɨlop tob muk nak okok len, taw tɨbɨkɨnɨgaban agak.
Ensel okok pen, kɨlop Ñɨne nop agak anɨb ak tek ma yɨbɨl agak. 14  Sng 34.7, 91.11, Mat 18.10, Apo 12.7, Lom 8.17, Jem 2.5, 1 Pi 3.7 Anɨb ak ensel okok tay tek mɨdebal? Kɨli God nop wog gɨñeb okok mɨdebal. Ne kɨlop agyokek, binɨb ne tɨg asɨk dɨnɨgab okok kɨlop gɨñebal.

1:2 Sng 2.8, Jon 1.3, Epe 1.10

1:3 Apo 2.33-34, 2 Ko 4.4, Kol 1.15-17, 1.20, Hib 8.1, Lep 4.11

1:4 Epe 1.21, Plp 2.9-10

1:5 2 Sml 7.14, 1 Sto 17.13, Sng 2.7, 89.26-27, Apo 13.33, Hib 5.5

1:6 Lo 32.43, Sng 97.7, Lom 8.29, Kol 1.18, 1 Pi 3.22, Lep 1.5

1:7 Sng 104.4

1:8 Sng 45.6-7

1:9 Ais 61.1, Apo 4.27, 10.38

1:10 Sng 102.25-27

1:11 Ais 34.4, Mat 24.35, 2 Pi 3.7, 3.10

1:13 Sng 110.1, Mat 22.44, Mak 12.36, Luk 20.42

1:14 Sng 34.7, 91.11, Mat 18.10, Apo 12.7, Lom 8.17, Jem 2.5, 1 Pi 3.7