PILEMON
Pol Pilemon Nop Mɨj Tɨkak
1
Epe 3.1 Yad Pol. Klays Jisas nop wog gen yɨp nag lel mɨdebin. Pilemon, nad mam tep chɨn mɨdɨl, Klays wog ne chɨn jɨmñɨl gɨpun. Pen yad mam chɨn Timoti ayɨp mɨdɨl, mɨj anɨb ak ñu kɨl tɨkɨl nep ñobul. Kol 4.17, 2 Ti 2.3 Chɨl ay chɨn Apiya ayɨp, bɨ Alkipus ayɨp kɨlop abe kɨl tɨkɨl ñobul. Bɨ Alkipus, chɨn bɨ God chɨm kadɨŋ gep tek mɨdɨl, God wog ak jɨmñɨl gɨpun. Pen Klays binɨb ne pelpel kal nad apnan gɨpal okok, kɨlop abe kɨl tɨkɨl ñobul.
Gal 1.3 Bapi God chɨn ayɨp Bɨawl Jisas Klays ayɨp, apɨlmɨŋal ak nɨbop yɨmug nɨŋɨd gɨtep gel mɨdtep gɨnɨmɨb.
Pilemon ne Klays nop gos lɨnɨgɨlɨg binɨb kɨlop mapen lup
4-5  Lom 1.8-9 Nad Bɨawl Jisas nop gos lɨnɨgɨlɨg, binɨb ne okok mɨdupsek kɨlop mapen lɨpan ak, kɨli agel yad nepin. Anɨb ak yad God ayɨp agɨnɨg, nep pel gos nɨgɨlɨg God nop tep apin. Plp 1.9, Kol 1.9 Nop agnɨŋɨd apin, Nad ge, chɨn Pilemon ayɨp jɨmñɨl mɨdɨl, Klays nop gos lɨnɨgɨnɨgun apin. Pilemon ne Klays nop gos lɨnɨgek nad nop ge, chɨn Klays binɨb ne okok chɨnop pel gɨtep gɨpan ak ne nɨgtep gɨl, chɨg tep yɨbɨl gɨnɨmuŋ apin.
2 Ko 7.4, 7.13 Pen mam Pilemon nɨgan. Nad God binɨb ne okok kɨlop mapen le gos sek mɨdel kɨlop tep gup. Anɨb ak tek yad abe nɨgen tep gek, mɨñmɨñ yɨbɨl gɨpin.
Pol ne Pilemon nop agup, Onesimus nop tepayaŋ dɨl, gɨtep gɨnɨmɨn agup
8-9  Plm 1 Anɨb ak yad Pol, Klays Jisas takaw ne ak agñɨ ajen, yɨp nag lel mɨdebin ak, nep agɨnɨm tek yɨp gos nɨŋɨd gɨnɨmɨn. Klays bɨne mɨdebin tek, nep takaw kɨles agɨnɨg apɨnep ak pen, nep anɨb ma agɨnɨm agɨl kelɨgɨpin. Chɨl penpen mapen lɨpul anɨb ak tek, yad bɨ mɨlep mɨdebin ak, yad nep takaw saynsayn agɨl agnɨgɨnɨm. 10  1 Ko 4.15, Kol 4.9 Nad ñɨ yad Onesimus nop gɨtep gɨnɨmɨn. Yɨp nag lel yenek ak, ne yɨp yɨl owak. Apek nop agñen Klays nop gos lɨnɨgup ak nɨm yad apin, ne ñɨ yad mɨdeb. 11 Ned wog gɨtep ma gɨl nep kelɨg amnak* Gos olap anɨgɨl mɨdeb. Onesimus ne Pilemon bɨ wog gɨñeb ne yolɨgup, kɨdek pɨlɨkɨl Pol yɨl owak. Apek Pol ayɨp mɨdɨl, ñɨg pakak. Pen ñɨn anɨb ak takaw kɨles tɨmel olap agɨlak, Bɨ wog gɨñeb ne pɨlɨk amek, bɨawl ne ak bɨ chɨm kadɨŋ gep okok agek, kɨli bɨ wog gɨñeb anɨb ak nop mab bak alaŋ chɨpɨl paklel kumnɨmuŋ agɨlak. ak pen, mɨñɨl yɨp wog gɨñɨl, nep wog gɨñɨl chɨlop gɨtep gɨnɨgeb. Glik takaw ak, yɨb Onesimus takaw jɨj anɨgɨl mɨdeb, bɨ gɨtep gep ak.
12 Ne ñɨ mapen yad tek ak, nop agyoken nep yɨl adɨkɨd ameb. 13  Plp 2.30 Gos yad nepin ak, yad yɨl mɨdeŋ agɨl nepin. Klays takaw teplep agñen yɨp nag lel mɨdebin awl, nad apɨl yɨp wog gɨñɨnɨmɨn tek ma lup ak, Onesimus yɨp wog gɨñɨbɨkop. 14  2 Ko 9.7, 1 Pi 5.2 Ned agnɨŋɨd takaw nad ak dɨl tek, nop ma agyokɨpɨnep. Yad ke pen nop dɨ yenɨgayn yɨpɨd ma gɨnɨgab agɨl, nop ned agyokɨl, nep kɨdek agnɨgɨnɨgayn. Yɨp yɨl tepayaŋ agyokɨnɨg agyokɨnɨmɨn.
15 Onesimus ne nep kelɨgɨl amɨl, sɨkol won olap yek. Ak pen chɨn ma nopun, tap anɨb okok anɨgek, mɨñɨl nop dɨtep ge, pel pelnep chɨgɨl yenɨgayl akaŋ? 16  1 Ti 6.2 Pen Pilemon, Onesimus nop dɨtep geban ak, ne bɨ wog gɨñeb mɨdeb ak nep ma nɨgɨnɨmɨn. Ne bɨ wog gɨñeb mɨdeb ak mɨñɨl pen, mam mapen nad ak abe mɨdeb. Pen yad abe nop gos nɨgen, mam mapen yad ak mɨdeb. Ne bɨ wog gɨñeb wog ak gɨtep gɨnɨgab nad nɨge tep gek, nop God bɨne olap namam nad ke ak abe mapen nɨgɨnɨgaban.
17  2 Ko 8.23 Anɨb ak chɨl jɨmñɨl mɨdɨl Klays wog ne ayɨp gobul agɨl nepan tek, yad amjaken yɨp dɨtep gɨpɨnap tek ak, Onesimus nop abe dɨtep gɨnɨmɨn. 18 Pen taydɨl nep tɨmel gak akaŋ, tap day ogɨnap pen ma ñak agɨl, takaw ogɨnap yonɨmuŋ nop ma agɨnɨmɨn. Takaw anɨb ak yɨp agɨnɨmɨn. 19  Gal 6.11 Age, yad nep pen ñɨnɨgayn. Takaw anɨb ak yad Pol, yad ke mɨj sek tɨkɨl lebin. Pen yad nep Klays takaw teplep agenek nɨŋɨd dɨpan ak, tap day anɨb ak mɨdeb ak nep ma agebin, nad ke nepan. 20 Mam, yad agɨl gos nepin, chɨl Klays bɨne okok mɨdol, nad Bɨawl nop nɨŋɨd yɨp anɨgɨl gɨtep gɨnɨmɨn. Anɨge, yad nɨgen tep gek, mɨñmɨñ gɨnɨgayn. 21 Yad nepin, takaw apin tek mɨj kɨl tɨkebin ak, mɨdupsek nɨŋɨd kɨdek gɨnɨgaban. Pen nad Onesimus nop adek anɨb anep dɨtep gɨnɨgaban agɨl, tep gaknɨŋ mɨj tɨkebin.
22  Plp 1.25, 2.24 Pen takaw nokom olap mɨdeb. Gos yad anɨgɨl mɨdeb, God nop agnepɨm tek nɨŋɨd, yɨp gek nag lep ak kelɨgɨl, nɨbop yɨl adɨkɨd amnɨgayn. Anɨb ak yɨp kal ñɨluk mɨgan olap nɨŋɨd gɨlɨtep ge, yad amɨl kɨnɨm.
Takaw day won ogɨnap
23  Kol 1.7, 4.12 Bɨ Epaplas ne Klays Jisas takaw agñek nop nag lɨlak ak, yad ayɨp mɨdobul awl. Pilemon, ne nep ag dɨdeg leb. 24  Apo 12.12, 12.25, 13.13, 15.37-39, 19.29, 27.2, Kol 4.10, 4.14, 2 Ti 4.10-11 Pen Mak ak, Alistakus ak, Demas ak, Luk ak, kɨli bɨ wog jɨmñɨl gɨpun okok, abe nep ag dɨdeg lebal.
25 Bɨawl chɨn Jisas Klays ne nɨbop yɨmug nɨŋɨd gɨtep gɨnɨmuŋ.

1:1 Epe 3.1

1:2 Kol 4.17, 2 Ti 2.3

1:3 Gal 1.3

1:4-5 Lom 1.8-9

1:6 Plp 1.9, Kol 1.9

1:7 2 Ko 7.4, 7.13

1:8-9 Plm 1

1:10 1 Ko 4.15, Kol 4.9

*1:11 Gos olap anɨgɨl mɨdeb. Onesimus ne Pilemon bɨ wog gɨñeb ne yolɨgup, kɨdek pɨlɨkɨl Pol yɨl owak. Apek Pol ayɨp mɨdɨl, ñɨg pakak. Pen ñɨn anɨb ak takaw kɨles tɨmel olap agɨlak, Bɨ wog gɨñeb ne pɨlɨk amek, bɨawl ne ak bɨ chɨm kadɨŋ gep okok agek, kɨli bɨ wog gɨñeb anɨb ak nop mab bak alaŋ chɨpɨl paklel kumnɨmuŋ agɨlak.

1:11 Glik takaw ak, yɨb Onesimus takaw jɨj anɨgɨl mɨdeb, bɨ gɨtep gep ak.

1:13 Plp 2.30

1:14 2 Ko 9.7, 1 Pi 5.2

1:16 1 Ti 6.2

1:17 2 Ko 8.23

1:19 Gal 6.11

1:22 Plp 1.25, 2.24

1:23 Kol 1.7, 4.12

1:24 Apo 12.12, 12.25, 13.13, 15.37-39, 19.29, 27.2, Kol 4.10, 4.14, 2 Ti 4.10-11