3
Jisas bɨ ñɨn tɨmel gak olap, Juda añɨŋ lep ñɨn awl ak gek suŋ lak
(Matyu 12.9-14, Luk 6.6-11)
Ñɨn olap pen, Jisas Juda apnan gɨpal kal ak amɨl yek. Kal mɨgan anɨb ak, bɨ ñɨn kumak olap ap yek. Bɨ ogɨnap Jisas nop nɨgɨlak tek, Jisas añɨŋ lep ñɨn awl chɨn anɨb ak nop gek suŋ lɨnɨgab akaŋ? Tay gek, nop ag gun agɨl nɨŋɨjsek lɨl yelak.
Pen Jisas bɨ ñɨn kumak anop agak, Nad jakɨl nab sɨŋawl owan agak. Luk 14.3 Anɨb agɨl kɨlop agnɨŋɨd agak, Añɨŋ lep ñɨn awl tek, God chɨnop tay agek anɨb ak gɨnɨgun tek lup agak. Binɨb okok kɨlop dɨtep gɨnɨgabun akaŋ, kɨlop gɨ tɨmel gɨnɨgabun agak? Akaŋ pen, kɨlop gon ma jak amnɨgel akaŋ, pakon kumnɨgel agak? Agek, nop pen takaw olap ma agɨlak. Jon 11.33 Bɨ anɨb okok kɨlop nɨgek nop mapen akak. Pen gos tep ma nepal agɨl, chɨbol yul nɨgak. Anɨb ak kɨlop nɨg dad padɨkɨl, bɨ ñɨn kumak anop agak, Ñɨn ak almɨl lan agak. Agek, almɨl lek day suŋ lak. Mat 22.15-16 Anɨgek nɨŋɨd, bɨ Pelisi okok am Helod bɨne yelak ak amɨl, takaw agnɨg agnɨg gɨl, Jisas nop anɨgɨl paklɨnɨgun agɨlak.
Binɨb kuŋay nep Jisas ayɨp amnɨlak
(Luk 6.17-19)
Jisas pen kɨlop kelɨgɨl, bɨne okok dɨl am ñɨg Galili cheb gol sɨŋak yelak, binɨb kuŋay nep kɨdek amnɨlak. Galili plopens binɨb ogɨnap, Judiya plopens binɨb ogɨnap, Mat 4.25 Jelusalem binɨb ogɨnap, Yidumeya plopens binɨb ogɨnap, taun Taya ayɨp Saydon ayɨp binɨb ogɨnap, ñɨg Jodan pɨs kɨd adaŋ binɨb ogɨnap, ne golɨgup adek ak agel nɨgɨlak ak nɨm, nop nɨgɨnɨg owlak. 9-10  Mat 9.21, 14.36, Mak 4.1, 5.29, 6.56, Luk 5.1-3, 7.21 Ned Jisas binɨb kuŋay nep gek suŋ lek, anɨb ak binɨb mɨñak gak okok, chɨn ap nop dɨnun suŋ laŋ agɨl owlak. Apɨl, pak pag yokɨl Jisas yɨl owlak. Pen nop dɨnɨgon chɨnop suŋ lɨnɨgab agɨl, ap tɨbɨk dɨl apelak, bɨne okok kɨlop agak, Bot olap dɨlɨtep gɨnɨmɨb agak. 11  Mak 1.23-24, Luk 4.41 Pen binɨb kɨcheki walɨjpal abaŋ lak okok abe apel, kɨcheki walɨjpal anɨb okok Jisas nop nɨŋɨd, ap yek wulep sɨŋak apyap pakɨl, takaw awl agɨl agɨlak, Nad God Ñɨne agɨlak. 12  Mat 8.4, 12.16, Mak 1.34 Jisas pen kɨcheki walɨjpal okok kɨlop takaw kɨles agɨl agak, God Ñɨne agɨl ma agɨnɨmɨb agak.
Jisas bɨne anep umɨgan ak aglak
(Matyu 10.1-4, Luk 6.12-16)
13 Pen Jisas dum alaŋ amɨl, bɨne dɨnɨg gak okok agek apelak, 14 bɨne anep umɨgan ak kɨlop tɨg asɨk ke lɨl agak, Nɨbi bɨ takaw yɨp dad ameb okok yenɨgabɨm agak. Yad ayɨp ajɨl, agyoken am binɨb okok kɨlop agñɨnɨgabɨm agak. 15 Nɨbop agebin ak nɨm, kɨcheki walɨjpal tap okok agyokɨnɨgabɨm agak. 16  Jon 1.42 Jisas bɨne anep umɨgan dak anɨb okok, yɨb kɨli ak nɨm, olap Saymon, Jisas yɨb nop olap Pita agak. 17  Luk 9.54 Olap Jemis, nɨmam olap Jon, nap kɨli yɨb ak Sepedi. Jisas yɨb kɨlopmɨŋal Bowanelges agak. Yɨb apal anɨb ak, bɨ tɨmuk tek agelɨgɨpil. 18 Bɨne olap Edlu. Olap Pilip. Olap Batolomyu. Olap Matyu. Olap Tomas. Olap Jemis nap ne yɨb ak Alpiyus. Olap Tadiyus. Olap Saymon, bɨ Selot agelɨgɨpal okok bɨ kɨli olap. 19 Olap Judas Yiskaliyot, ne nep nɨm kɨdek Jisas nop pakɨlaŋ agɨl mɨmug gak.
Jisas nop Satan mulɨk sɨkak agɨlak
(Matyu 12.24-32, Luk 11.14-23, 12.10)
20  Mak 6.31 Pen Jisas kal amek, tepayaŋ binɨb kuŋay yɨbɨl apnan gɨl yelaknɨŋ, bɨne okok ayɨp tap ñɨŋɨnɨgel tek ma lak. 21  Jon 7.5, 10.20 Anɨgek, nɨmam ne ogɨnap takaw anɨb ak nɨŋɨd, Jisas sawl lup agɨl, nop poŋɨdɨnɨg owlak.
22  Mat 9.34, 10.25 Pen bɨ kɨli Mosis takaw ñu kɨl tɨkak ak nɨgtep gep Jelusalem alaŋ nɨb owlak okok agɨlak, Belsebul,* Yɨb Belsebul anɨb ak, Satan yɨb ne olap. kɨcheki bɨawl kɨli ak, ne bɨ anɨb ak nop mulɨk sɨkak agɨlak. Bɨ anɨb ak ne kɨcheki bɨawl ak Belsebul kɨles ak dɨl kɨcheki nop agyokeb agɨlak. 23  Mat 4.10, Luk 11.17-22 Agelak, ne bɨ anɨb okok kɨlop agek apelak, takaw paladaŋ lɨl kɨlop agak, Satan tɨtay dɨl Satan nop agyokɨnɨgab agak? 24 Binɨb man awl nokom olap tɨg asɨk keke lɨl penpen genɨgabal, apyap pakɨnɨgabal agak. 25 Bɨ yɨb jɨj nokom olap tɨg asɨk keke lɨl penpen genɨgabal, apyap pakɨnɨgabal agak. 26 Anɨb ak tek, Satan binɨb ne ak sek, kɨcheki tap ne anɨb okok sek tɨg asɨk keke lɨl penpen genɨgabal, apyap pakɨnɨgabal agak. Kɨles ne ma yenɨgab agak.
27  Ais 49.24, Mat 12.29 Bɨ kabɨyam tɨmel olap mɨdaknɨŋ, bɨ olap kal mɨgan ne amɨl tap nop okok ma dɨnɨgab agak. Pen nag dɨl tunɨg lɨl nɨm, tap nop okok dɨnɨgab agak.
28  Mat 12.31-32, Luk 12.10, 1 Jo 5.16 Pen nɨbop nɨŋɨd agebin, bɨ ogɨnap Bɨawl nop agjuwenɨgabal, God nɨŋɨd gach kɨlop tɨg walɨg gɨyokɨnɨgab agak. Tap si tap tɨmel genɨgabal, God gach kɨlop tɨg walɨg gɨyokɨnɨgab agak. 29 Pen God Kawnan nop ak agjuwenɨgabal, ne nɨŋɨd gach kɨlop ma tɨg walɨg gɨyokɨnɨgab agak. Mɨñɨl abe kɨdek abe, pel pelnep yenɨgab agak. 30 Taynen? Kɨcheki ne Jisas nop mulɨk sɨkak agesɨpal ak nɨm, anɨb agak.
Jisas nonɨm ayɨp nɨmam ne okok owlak
(Matyu 12.46-50, Luk 8.19-21)
31  Mak 6.3, Jon 2.12, Apo 1.14 Pen Jisas nonɨm nɨmam ne yɨbɨl okok ap seŋayaŋ mɨdɨlɨg, takaw agyokɨl nop agɨlak, Nad owan agɨlak. 32 Agelak, binɨb kal mɨgan ayaŋ nop besɨg kus gɨl yelak okok agɨlak, Nanɨm namam nak okok ap seŋayaŋ mɨdɨl, Nep owan agebal agɨlak. 33 Anɨb agelak Jisas kɨlop agak, Binɨb anɨb an ami mam yad agak? 34 Anɨb agɨl, binɨb yelak okok nɨg dad padɨkɨl agak, Nɨgɨm, binɨb nɨm awl ami yad, mam yad okok nep mɨdebal agak. 35 Binɨb God gos ne nɨgup tek nɨŋɨd kɨdek gɨpal okok, ami, mam, ay yad okok mɨdebal agak.

3:4 Luk 14.3

3:5 Jon 11.33

3:6 Mat 22.15-16

3:8 Mat 4.25

3:9-10 Mat 9.21, 14.36, Mak 4.1, 5.29, 6.56, Luk 5.1-3, 7.21

3:11 Mak 1.23-24, Luk 4.41

3:12 Mat 8.4, 12.16, Mak 1.34

3:16 Jon 1.42

3:17 Luk 9.54

3:20 Mak 6.31

3:21 Jon 7.5, 10.20

3:22 Mat 9.34, 10.25

*3:22 Yɨb Belsebul anɨb ak, Satan yɨb ne olap.

3:23 Mat 4.10, Luk 11.17-22

3:27 Ais 49.24, Mat 12.29

3:28 Mat 12.31-32, Luk 12.10, 1 Jo 5.16

3:31 Mak 6.3, Jon 2.12, Apo 1.14