2
Jisas ne bɨ ñɨn tob kumak ak gek suŋ lak
(Matyu 9.1-8, Luk 5.17-26)
Kɨdek pen Jisas tepayaŋ taun Kapeneyam apek, ap mɨdeb kal ak agel nɨgɨlak. Nɨŋɨd, binɨb kuŋay yɨbɨl ap gel gel, kal mɨgan kanɨbtub seŋayaŋ tɨbɨk dɨl yek. Jisas kal mɨgan ayaŋ nep mɨdɨlɨg, kɨlop God takaw ak agñak. Agñaknɨŋ, bɨ anep tɨgawup ak, bɨ ñɨn tob kumak ak olap yɨl lɨl dapɨl nɨgɨlak, tep ak tɨbɨk dak. Nɨŋɨd, bɨ ñɨn tob kumak anop dad kal adek alaŋ amɨl, kal ak tɨg talɨkɨl, nag tun gɨl, Jisas yek nab okyaŋ saynsayn yokel apyowak. Luk 7.48 Gos kɨli ak Jisas nop yɨl nep amnak tek, Jisas anɨb nɨŋɨd, bɨ ñɨn tob kumak anop agak, Ñɨ yad. Tap si tap tɨmel gɨpan okok tɨg walɨg gɨyokebin agak.
Anɨb agek, bɨ kɨli Mosis takaw ñu kɨl tɨkak ak nɨgtep gep ogɨnap besɨg mɨdebal okok, gos nab kɨli okok nep ke agɨl gos nɨgɨlak, Jop 14.4, Ais 43.25, 1 Jo 1.9 Taynen bɨ anɨb ak takaw anɨb ak agup agɨl gos nɨgɨlak. God nop agjulɨg yepɨs gup agɨl gos nɨgɨlak. God ne nokom tap si tap tɨmel gɨpal okok tɨg walɨg gɨyokup agɨl gos nɨgɨlak. Pen won anɨb ak Jisas gos nɨgɨlak anɨb ak ke nɨŋɨd anɨb agak, Nɨbi taynen yɨp gos tɨmel nɨŋɨd gos anɨb ak nɨgebɨm agak? Bɨ ñɨn tob kumak anop tɨtay agen tep gɨnɨgab agak? Tap si tap tɨmel gɨpan ak tɨg walɨg gɨyokebin agen tep gɨnɨgab akaŋ, tɨkjakɨl mɨj nak ak wɨnɨg dad amnoŋ agen tep gɨnɨgab agak? 10 Pen nɨgtep yɨbɨl gɨnɨmɨb agak. Takaw nop apin anɨb ak jɨj mɨdeb agak. Bɨ Olap Ñɨne God kɨles ne ak dɨl lum awl apɨl, tap si tap tɨmel gɨpal ak tɨg walɨg gɨyokɨnɨgab agak. Anɨb agɨl, bɨ ñɨn tob kumak anop agak, 11 Tɨkjakɨl, mɨj nak ak wɨnɨg dad kal nad amnoŋ agak. 12  Mat 9.33 Anɨb agek, binɨb okok nɨg yelak nɨŋɨd, won anɨb anep tɨkjakɨl mɨj wɨnɨg dad amnak. Anɨgek nɨŋɨd, kɨli judɨl, God yɨb nop ak dad aplanɨlɨg agɨlak, Ned tap anɨb ak tek olap gel, ma nɨgɨnok agɨlak.
Jisas Lipay* Lipay yɨb ne olap Matyu agelɨgɨpal. nop agak, Nad owan agak
(Matyu 9.9-13, Luk 5.27-32)
13 Pen Jisas tepayaŋ adɨkɨd ñɨg Galili cheb gol okok amek, binɨb kuŋay yɨbɨl nop nɨŋɨd apnan gelak, kɨlop God takaw teplep ak agñolɨgup. 14  Jon 1.43 Anɨgɨl agñɨdɨl, kanɨb nab okok amɨlɨg nɨgak, Alpiyus ñɨne Lipay, ne bɨ takis dep ak, takis delɨgɨpal kal mɨgan besɨg yek. Nop nɨŋɨd anɨb agak, Ape yad ayɨp amnul agak. Agek, Lipay tɨkjakɨl ne ayɨp amnɨlek.
15 Pen Jisas, bɨne okok ayɨp amel, bɨ takis dep okok sek bɨ tap si tap tɨmel gɨlak okok sek kuŋay Jisas nop kɨdek gɨlak. Kɨdek gɨl Lipay kal ak amjakɨl, kɨli Jisas ayɨp bɨne okok ayɨp jɨmñɨl tap ñɨŋɨlak. 16  Mat 11.19, Luk 15.1-2 Ñɨŋɨlaknɨŋ, bɨ kɨli Mosis takaw ñu kɨl tɨkak ak nɨgtep gep bɨ Pelisi kay yelɨgɨpal ogɨnap, kɨli nɨŋɨd Jisas bɨne okok kɨlop agɨlak, Ne taynen bɨ takis dep mani si dɨpal okok ayɨp, bɨ tap si tap tɨmel gɨpal okok ayɨp jɨmñɨl tap ñɨbebal agɨlak?
17 Anɨb agel, Jisas takaw anɨb ak nɨŋɨd kɨlop agak, Binɨb suŋ mɨdobun apal okok, dokta nop ma suk apal agak. Binɨb tap gup okok nep chɨnop gel suŋ laŋ agɨl, dokta okok kɨlop suk agel opal agak. Anɨb ak tek, yad binɨb teplep mɨdebal okok kɨlop suk agɨnɨg ma opin agak. Binɨb tap si tap tɨmel gɨpal okok kɨlop suk agɨnɨg opin agak.
Tap bɨl gep takaw ak
(Matyu 9.14-17, Luk 5.33-39)
18 Jon Bɨ Ñɨg Pakñeb ak bɨne okok sek, bɨ Pelisi okok sek, kɨli ñɨn olap God nop agɨlɨg yonɨgun agɨl, tap ma ñɨbelɨgɨpal. Ak nɨm, binɨb ogɨnap apɨl Jisas nop agnɨŋɨd agɨlak, Jon bɨne okok sek bɨ Pelisi kay okok sek, ñɨn nokom nokom tap ma ñɨbal ak pen, bɨnak taynen anɨb ma gɨpal agɨlak. 19 Agelak, Jisas kɨlop anɨgɨl agak, Juda binɨb gɨpun adek ak, bɨ bin dɨnɨg gɨnɨgab olap, nap nɨmam okok ayɨp mɨdɨl, tap ñɨŋeb kelɨgɨnɨgabal tek akaŋ agak? Mel yɨbɨl. Bɨ anɨb ak ayɨp mɨdɨl, tep gaknɨŋ yenɨgabal ak nɨm, tap mɨdup ma kelɨgɨnɨgabal agak. 20 Pen kɨdek ñɨn olap bɨ anɨb ak, bɨ ogɨnap nop dad amel, binɨb ne okok kɨli tap ma ñɨŋɨnɨgabal agak.
21 Pen chech ned nɨb ak talɨkek, chech kɨdeyɨl nɨb olap tɨg talɨkɨl dap ñag ma dɨpal agak. Anɨgɨpal, keke yɨbɨl lɨl, chech ak tapɨn nep pugɨlɨkek amnɨgab agak. 22 Pen ñɨg wayn ak abe agak. Ñɨg wayn koŋɨm ak dɨl, chag meme wak mɨlep mɨgan ak ma sopal agak. Taynen? Sogɨl kɨmjen ñenɨgabal, ak tan aplanek, bɨŋ tɨmel yɨbɨl agɨl puglɨkɨl sogɨnɨgab agak. Sogek, chag meme wak ak tɨmel gɨnɨgab agak. Anɨb ak nɨŋɨd, ñɨg wayn koŋɨm ak dɨl, chag meme wak koŋɨm mɨgan ak nep sog lep agak.
Juda añɨŋ lep ñɨn awl ak takaw ogɨnap
(Matyu 12.1-8, Luk 6.1-5)
23  Lo 23.25 Kɨdek Juda añɨŋ lep ñɨn awl olap, Jisas bɨne okok ayɨp tap wit wog nab ak amnɨlak. Amɨlɨg, bɨne okok wit mɨdup anɨb okok ogɨnap tɨkak. 24  Lo 23.25 Tɨkelak, bɨ Pelisi ogɨnap nɨŋɨd nop agɨlak, Bɨnak kɨli taynen ñɨn awl wog ma gep ñɨn ak, wit mɨdup tɨkebal agɨlak? 25-26  Wkp 24.9, 1 Sml 21.6 Agelak, Jisas kɨlop agak, Bɨlel bɨnak Abiyatal ne bɨ God nop sɨbogep bɨawl ak yolɨgup agak. Anɨb ñɨn ak, Depid ne bɨne okok ayɨp yuwan gek, God kal ak amjakɨlak agak. Amjakɨl, Depid God kal ak mɨgan amɨl bilet dɨl ñɨbɨl, bɨne okok kɨlop ñek ñɨŋɨlak agak. Bilet anɨb ak God wɨdɨn mɨdup adek ak lelɨgɨpal, bɨ yokɨp ma ñɨbal, bɨ God nop sɨbogep okok nep ñɨbal agak. Depid nop yuwan gek bilet dɨl ñɨŋak kesɨm anɨb ak, buk Baybol kɨl tɨkɨlak ak, nɨb ma nepɨm agak? 27  Lo 5.14 Anɨb agɨl agak, God ne Juda añɨŋ lep ñɨn awl ak gɨl, chɨnop taw jɨsɨpuk gin agɨl ma gak agak. Kɨlop gɨlɨl añɨŋ lɨl mɨdtep gɨlaŋ agɨl, ñɨn awl olap yokɨp yenɨgel agak. 28  Mat 12.8 Anɨb ak Juda añɨŋ lep ñɨn awl apɨm ak, Bɨ Olap Ñɨne nep kod mɨdeb agak.

2:5 Luk 7.48

2:7 Jop 14.4, Ais 43.25, 1 Jo 1.9

2:12 Mat 9.33

*2:12 Lipay yɨb ne olap Matyu agelɨgɨpal.

2:14 Jon 1.43

2:16 Mat 11.19, Luk 15.1-2

2:23 Lo 23.25

2:24 Lo 23.25

2:25-26 Wkp 24.9, 1 Sml 21.6

2:27 Lo 5.14

2:28 Mat 12.8