MAK
Mak Ne Jisas Klays Takaw Teplep Ak Kɨl Tɨkak
1
Jon Bɨ Ñɨg Pakñeb ak takaw agñak
(Matyu 3.1-12, Luk 3.1-9, 3.15-17, Jon 1.19-28)
Jisas Klays God Ñɨne takaw teplep ak mɨj tɨkɨnɨgebin. Ais 40.3, Mal 3.1, Mat 11.10, Luk 7.27 Bɨ God gos ñek agñeb Aysaya, ne bɨlel tɨkɨl agak,
God ne Ñɨne nop agup, Nɨgan, bɨ takaw dad ameb yad ak agyoken, ned amɨl kanɨb pɨdɨl kod yek, kɨdek nep agen amnɨgaban agup agɨl tɨkak. Ais 40.3, Mat 3.3, Luk 3.4, Jon 1.15, 1.23 Bɨ anɨb ak man nep binɨb ma mɨdebal nab okok suk awl agɨl agɨnɨgab, Bɨawl ak kanɨb nop pɨdɨl kod yenɨmɨb agɨnɨgab agɨl tɨkak.
Apo 13.24, 19.4 Jon Bɨ Ñɨg Pakñeb ak pen tɨkjakɨl, man nep binɨb ma yelak nab okok yolɨgup. Mɨdɨlɨg, binɨb okok apel kɨlop takaw agñɨlɨg agolɨgup, Tap si tap tɨmel gɨpɨm ak taynen anɨgɨpun agɨl kelɨgem, nɨbop ñɨg pakñen nɨm, God tap tɨmel okok tɨg walɨg gɨyokɨnɨgab agolɨgup. Ne anɨb agaknɨŋ, binɨb Judiya plopens sek man awl Jelusalem sek okok kɨli kuŋay yɨbɨl takaw nop ak nɨgɨnɨg amelɨgɨpal. Amɨl, tap si tap tɨmel gɨlak okok agyɨkɨlaknɨŋ, kɨlop ñɨg Jodan nab ak ñɨg pakñolɨgup.
Wkp 11.22, 2 Kin 1.8, Mat 11.8 Pen chag kamel wɨj dɨl chech gɨlak ak, Jon ne dɨl tol gɨl, sɨbnag olap pogɨlolɨgup. Joŋ ak sek sɨbɨnɨm ñɨg ak sek ñɨbɨlɨg yolɨgup. Apo 13.25 Binɨb okok kɨlop anɨb agolɨgup, Bɨ olap kɨdek ownɨgab ak bɨawl yɨbɨl, yad bɨ yokɨp agolɨgup. Nop nɨgen yɨp nebeŋ gup, tob tɨlup nop ak nag wɨsɨkɨnɨm tek ma lup agak. Ais 44.3, Jol 2.28, Apo 2.4, 10.45, 1 Ko 12.13 Yad nɨbop ñɨg pakñebin agolɨgup. Bɨawl ne apɨl, God Kawnan ak nɨbop pakñɨnɨgab agolɨgup.
Jon Jisas nop ñɨg pakñak
(Matyu 3.13-17, Luk 3.21-22)
Jisas taun Nasalet Galili plopens yolɨgup. Pen ñɨn olap man anɨb ak kelɨgɨl, Jon yek ak apek, nop ñɨg Jodan nab ak ñɨg pakñak. 10 Nop anɨgɨl ñɨg pakñek, Jisas tɨkjakaknɨŋ, God man ne alaŋ mɨgan yɨkɨl yek, God Kawnan ne ak yawl gɨpkay tek wɨŋɨd apɨl nop lak. 11  Stt 22.2, Sng 2.7, Ais 42.1, Mat 3.17, 12.18, Mak 9.7, Luk 3.22 Lek, takaw olap wɨsɨp nab alaŋ nɨb apɨl agak, Nad ñɨ mapen yad yɨbɨl agak. Nep nɨgen yɨp tep yɨbɨl gup agak.
Satan ne Jisas yad yɨl owaŋ agɨl, ap nop agnɨgak
(Matyu 4.1-11, Luk 4.1-13)
12 Pen won anɨb anep, God Kawnan ne ak Jisas nop gek, man binɨb ma yelak nab okok amɨl, 13  Sng 91.11-13 ñɨn anep 40 yolɨgup. Mɨdɨl, kɨcheki bɨawl ak Satan, ne Jisas yad yɨl owaŋ agɨl, ap nop agnɨgolɨgup. Man wakay anɨb ak, sab chag ladek be okok kuŋay yɨbɨl ayɨp yelɨgɨpal. Pen ensel okok ap Jisas nop bak lɨl kod yelɨgɨpal.
Jisas Galili plopens wog gɨl gek amnak
(Matyu 4.12-17, Luk 4.14-15)
14  Mak 6.17 Pen gapman bɨnonɨm Helod ne Jon nop nag lak ñɨn anɨb ak, Jisas ne Galili plopens amɨl, God takaw teplep ak binɨb okok kɨlop agñak. 15  Dan 9.25, Mat 3.2, Gal 4.4, Epe 1.10 Agñɨlɨg agak, God binɨb dɨl kɨlop kod yenɨgab ak, ñɨn anɨb ak pel kod yelɨgɨpɨm ak, wulep mɨdeb agak. Tap si tap tɨmel gɨpɨm ak taynen anɨgɨpun agɨl kelɨgɨl, God takaw teplep ne ak gos nɨgtep gɨnɨmɨb agak.
Jisas ne bɨ omɨŋal omɨŋal dak
(Matyu 4.18-22, Luk 5.1-11)
16 Pen Jisas ne Galili ñɨg cheb gol ak apɨl nɨgak, bɨ kubsal dep madɨlmal ak, kubsal dep asas ak dɨl, ñɨg nab okyaŋ yokɨl yelek. Bɨ madɨlmal anɨb ak yɨb kɨli omɨŋal ak, Saymon ayɨp Edlu ayɨp. 17  Mat 13.47, Luk 5.1-11 Jisas kɨlopmɨŋal nɨŋɨd anɨb agak, Yɨp kɨdek gel nɨm, ñɨlop agñɨtep gen, bɨ binɨb dep omɨŋal ak yenɨgayl agak. 18  Mat 4.20, 19.27, Luk 5.11 Agek, won anɨb ak kubsal dep asas okok kelɨgɨl, Jisas nop kɨdek gɨlek.
19 Pen Jisas sɨkol won olap amɨl nɨgak, Sepedi ñɨne Jemis ayɨp Jon ayɨp bot mɨgan ak mɨdɨlɨg, kubsal dep asas ak pugɨlɨkak ak kopɨs kopɨs gɨl yelek. 20 Kɨlopmɨŋal nɨŋɨd anɨb agak, Ñɨli owil agak. Agek kɨlimɨŋal nɨŋɨd, nap nop bɨ wog gɨñeb ne ogɨnap ayɨp bot adek ak kelɨgɨl, Jisas nop kɨdek gɨlek.
Jisas agek kɨcheki bɨ olap yek ak pɨlɨk amnak
(Luk 4.31-37)
21  Mat 4.13 Pen kɨli taun Kapeneyam amɨl, Juda añɨŋ lep ñɨn awl ak apek, Jisas ne Juda apnan gɨpal kal ak mɨgan ayaŋ amɨl, tɨkjakɨl God takaw ak kɨlop agñak. 22  Mat 7.28-29 God takaw ak agek, binɨb kɨli ap yelak okok takaw agñub ak nɨŋɨd wal agɨl agɨlak, Ne bɨ yɨb sek, takaw nɨgtep yɨbɨl gɨl agup agɨlak. Bɨ kɨli Mosis takaw ñu kɨl tɨkak ak nɨgtep gep chɨn okok apal tek ne ma agup agɨlak. Anɨb agɨlɨg gos pal awl lɨlak. 23 Pen won anɨb ak bɨ kɨcheki mulɨk sɨkɨl yek olap, Juda apnan gɨpal kal nab anɨb ak yek ak suk awl agɨl agak, 24  Mak 5.7 Jisas bɨ Nasalet nɨb. Nad tay gɨnɨg opan? Chɨnop gɨ tɨmel gɨnɨg opan tek lup agak? Yad nep nepin, God bɨ suŋtep yɨbɨl ne ak opan agak.
25 Agek, Jisas kɨcheki anop takaw kɨles agak, Takaw ma agɨnɨmɨn. Bɨ anop kelɨgɨl seŋayaŋ amnoŋ agak. 26  Mak 9.26 Agek, kɨcheki ne bɨ anop gek, jep dɨl suk awl agaknɨŋ, kɨcheki seŋayaŋ amnak. 27 Anɨgek, binɨb mɨdupsek nɨg yelak okok kɨli judɨl, nep agnɨg agnɨg gɨl agɨlak, Bɨ anɨb ak takaw kɨdeyɨl adek olap dad owup tek lup agɨlak. Bɨ kabɨyam tɨmel anɨb awl, takaw anɨb ak agek, kɨcheki okok pɨlɨk abal agɨlak. 28  Mat 4.24 Pen Jisas gak takaw anɨb ak, Galili plopens okok mɨdupsek kasek dad amɨl agñɨlak.
Jisas ne Saymon nɨmak nop gek suŋ lak
(Matyu 8.14-15, Luk 4.38-39)
29 Pen Jisas bɨne okok ayɨp Juda apnan gɨpal kal ak kelɨgɨl, seŋayaŋ amɨl, Saymon ayɨp nɨmam Edlu ayɨp kal ak amnɨg saŋɨdɨlak. Jemis ayɨp Jon ayɨp amnɨlak. 30 Kal amjakɨl mɨgan ayaŋ amɨl, Jisas nop agɨlak, Saymon nɨmak ne, wak nop mab tek yɨnek, kɨn yek agɨlak. 31 Agelak, Jisas am ñɨn nop dɨ jakñaknɨŋ, wak mab tek yɨnek ak suŋ lak. Suŋ lek, bin anɨb ak tap mɨdup kɨlop gɨlɨtep gak.
Jisas ne binɨb kuŋay yɨbɨl gek suŋ lak
(Matyu 8.16-17, Luk 4.40-41)
32 Pen sub saŋɨd amnak won ak, binɨb tap gak okok ayɨp kɨcheki mulɨk sɨkak okok ayɨp Jisas gek suŋ laŋ agɨl, yek ak dad owlak. 33 Binɨb man awl anɨb ak yɨl mɨdupsek, kɨli ap kanɨbtub seŋ okyaŋ ken nɨg yelak. 34  Mak 3.11-12, Luk 4.41 Nɨg yelaknɨŋ, binɨb tap gak okok gek suŋ lɨl, kɨcheki walɨjpal mulɨk sɨkak okok agɨl seŋ agyokak. Pen kɨcheki anɨb okok Jisas nop nɨgtep gɨlak tek, God Ñɨne ap mɨdeb awl agɨl mɨseŋ agɨnɨg gelak, kɨlop takaw ma agɨnɨmɨb agɨl seŋ agyokak.
Jisas Galili plopens ajolɨgup
(Luk 4.42-44)
35  Mat 14.23, Mak 6.46, Luk 4.42 Mɨnek, Jisas maynab yɨbɨl tɨkjakɨl, man awl anɨb ak kelɨgɨl, wakay olap ke amɨl, nap nop agɨlɨg yek. 36 Pen bɨne Saymon, bɨne ogɨnap ayɨp Jisas akal agɨl, pɨyow dad amɨl, 37 nop nɨŋɨd anɨb agɨlak, Binɨb mɨdupsek nep akal agɨl pɨyowebal agɨlak. 38 Anɨb agelak Jisas agak, Man wakay olap nep agñin agɨl ma ownek agak. Man ogɨnap abe agñin agɨl ownek tek nem amnun agak. 39  Mat 4.23, 9.35 Anɨb agɨl, Galili plopens nab okok ajɨlɨg, am Juda apnan gɨpal kal okok mɨgan ayaŋ amnak. Amɨl God takaw agñɨlɨg, binɨb kɨcheki walɨjpal mulɨk sɨkak okok, Jisas kɨcheki okok agek seŋayaŋ amnɨlak.
Jisas bɨ soy ladek lak olap gek suŋ lak
(Matyu 8.1-4, Luk 5.12-16)
40 Pen bɨ soy ladek lak olap Jisas yek wulep sɨŋak apɨl, kɨgom yɨmɨl agak, Nad yɨp yɨmug nɨŋɨd, ge soy yad ak suŋ lɨnɨmuŋ, binɨb mɨdebal nab okok amnin agak. 41 Anɨb agek Jisas nop mapen nɨŋɨd, dɨnɨgɨlɨg agak, Nep gen suŋ lɨnɨgab agak. 42 Agek, won anɨb ak nep soy ladek anɨb ak suŋ lek, mɨdtep gak. 43 Anɨgek, Jisas bɨ anɨb anop kasek agyokɨlɨg takaw kɨles tɨmel agak, 44  Wkp 14.1-32, Mak 3.12, 7.36, Luk 5.14 Yɨp dɨnɨgek suŋ lup agɨl, bɨ olap ma agɨnɨmɨn agak. Bɨ Mosis bɨlel God takaw ak ñu kɨl tɨkak tek, nad anɨgɨnɨmɨn agak. Nad amɨl, bɨ God nop sɨbogep ak nop wak nad yoman agak. Yomɨl, soy ladek yad ak suŋ lup agɨl, chag sipsip olap God nop pak ñɨnɨmɨn agak. Pak ñe, bɨ okok kɨli nɨgɨnɨgabal, soy ladek nad ak suŋ lup agak. 45 Anɨb agek ak pen, bɨ anɨb ak ne amɨl, binɨb okok monmon agñak. Agñek nɨm, Jisas man okok mɨseŋ ajonɨmuŋ tek ma lek, man awl ne ma amnak, ne binɨb ma yelak okok yek. Mɨdaknɨŋ, binɨb man keke nop nɨgɨnɨg apelɨgɨpal.

1:2 Ais 40.3, Mal 3.1, Mat 11.10, Luk 7.27

1:3 Ais 40.3, Mat 3.3, Luk 3.4, Jon 1.15, 1.23

1:4 Apo 13.24, 19.4

1:6 Wkp 11.22, 2 Kin 1.8, Mat 11.8

1:7 Apo 13.25

1:8 Ais 44.3, Jol 2.28, Apo 2.4, 10.45, 1 Ko 12.13

1:11 Stt 22.2, Sng 2.7, Ais 42.1, Mat 3.17, 12.18, Mak 9.7, Luk 3.22

1:13 Sng 91.11-13

1:14 Mak 6.17

1:15 Dan 9.25, Mat 3.2, Gal 4.4, Epe 1.10

1:17 Mat 13.47, Luk 5.1-11

1:18 Mat 4.20, 19.27, Luk 5.11

1:21 Mat 4.13

1:22 Mat 7.28-29

1:24 Mak 5.7

1:26 Mak 9.26

1:28 Mat 4.24

1:34 Mak 3.11-12, Luk 4.41

1:35 Mat 14.23, Mak 6.46, Luk 4.42

1:39 Mat 4.23, 9.35

1:44 Wkp 14.1-32, Mak 3.12, 7.36, Luk 5.14