28
Jisas tɨkjakak
(Mak 16.1-10, Luk 24.1-10, Jon 20.1-18)
Pen Juda añɨŋ lep ñɨn awl ak gɨjuwɨl, mɨnek Sande ñɨn ak man tɨkak won ak, bin Maliya taun Makdala nɨb ak ayɨp, Maliya olap ke ayɨp, kɨli omɨŋal gɨl chɨp kaw tub nɨgɨnɨg owlek. Won anɨb ak ensel olap God man ne alaŋ nɨb apek, monmon awl yɨbɨl ak owak. Ensel anɨb ak apɨl, kab kolɨm awl chɨp kaw tub mɨgan ak pɨl gɨlak ak, mɨmlokɨd amek, adek anɨb ak besɨgak. Dan 10.6, Mat 17.2, Apo 1.10 Ensel kab adek besɨg yek anɨb ak, jomulɨk ne ak ñɨñakol gɨlɨg yek, chech ne ak kayɨg tep yɨbɨl lak. Pen bɨ chɨm kadɨŋ gep nɨg yelak okok, nop nɨŋɨd jel pɨlɨkɨl, kɨn abun tɨkɨl yelak.
Pen ensel ak bin omɨŋal ak kɨlop agak, Ma pɨlɨkɨnɨmil agak. Yad nepin, ñɨli omɨŋal Jisas bɨ mab bak alaŋ chɨpɨl pak tɨbɨk lel kumak ak nop nɨgɨnɨg apebil agak. Mat 12.40, 16.21 Ne awl ma mɨdeb, ned agak tek mɨneyɨl tɨkjakup agak. Apɨl, nop dɨlɨlak adek ak nɨgɨnɨmil agak. Mat 26.32 Nɨŋɨd, kasek amɨl, Jisas bɨne okok kɨlop takaw anɨb ak agñɨnɨmil agak. Anɨb agɨnɨmil, Ne kumɨl tepayaŋ tɨkjakup agɨnɨmil agak. Nɨgɨm, ne ned tɨkjakɨl Galili plopens am yenɨgab, nɨbi kɨdek amɨl nop nɨgɨnɨgabɨm agɨnɨmil agak. Takaw anɨb ak ñɨlop agñɨnɨg apebin agak.
Anɨb agek nɨŋɨd, bin omɨŋal ak kasek amɨl pɨlɨkɨlek ak pen, mɨñmɨñ gɨlɨg, bɨne okok kɨlop takaw anɨb ak agɨnɨg kasek amnɨlek. Kanɨb nab okok amnɨleknɨŋ, Jisas kɨlopmɨŋal nebeŋ pakɨl agak, Ñɨli apebil agak. Agek, kɨli omɨŋal apɨl kɨgom yɨmɨl, tob nop dɨnɨŋɨd yɨb nop dad aplanilek. 10  Hib 2.11 Anɨgelek, Jisas kɨlopmɨŋal agak, Ma pɨlɨkɨnɨmil agak. Ñɨli amɨl, mam yad okok kɨlop agñɨnɨmil, Nɨbi Galili plopens amnɨmɨb agɨnɨmil agak. Kɨli man anɨb ak amɨl, yɨp nɨgɨnɨgabal agak.
Bɨ chɨm kadɨŋ gep okok amɨl, Jisas tɨkjakak takaw ak agɨlak
11 Bin omɨŋal ak kanɨb nab okok amnɨleknɨŋ, bɨ chɨm kadɨŋ gep nɨg yelak ogɨnap, kɨli tɨkjakɨl Jelusalem amɨl, bɨ God nop sɨbogep bɨawl okok kɨlop, tap anɨb okok gup takaw ak agñɨlak. 12 Agñelak, bɨ God nop sɨbogep bɨawl okok amɨl, Juda bɨawl okok ayɨp takaw ag adek nokom lɨlak. Aglɨl, apɨl bɨ chɨm kadɨŋ gep anɨb okok kɨlop mani awl ñɨl 13  Mat 27.64 agɨlak, Nɨbi anɨb agɨnɨmɨb, Chɨn kɨnɨbun maynab ayaŋ won ak, bɨne okok apɨl, nop si dad abal agɨnɨmɨb agɨlak. 14 Pen gapman bɨawl ak takaw anɨb ak nɨgenɨgab, chɨn ne ayɨp agɨnɨgabun agɨlak. Agon, ne nɨbop mɨŋel ogɨnap ma ñɨnɨgab agɨlak. 15 Anɨb agel, bɨ chɨm kadɨŋ gep okok mani anɨb ak dɨl, amɨl bɨawl anɨb okok agɨlak tek nep agɨlak. Kɨli anɨb agel, takaw anɨb ak Juda binɨb man kɨli okok mɨdupsek amɨl, mɨd dad apɨl mɨñɨl Juda binɨb okok takaw anɨb ak agɨlɨg mɨdebal.
Jisas bɨne okok kɨlop agak, Nɨbi wog anɨgɨl gɨnɨgabɨm agak
(Mak 16.14-18, Luk 24.36-49, Jon 20.19-23)
16  Mat 26.32, 28.7-10, Mak 14.28 Pen Jisas bɨne anep agɨp ak Galili plopens amɨl, kɨlop ned agak dum ak amnɨlak. 17 Amɨl Jisas nop nɨŋɨd, yɨb nop dad aplanɨlak. Ogɨnap pen gos omɨŋal gɨl nɨgɨlak. 18  Dan 7.13-14, Mat 11.27, Jon 3.35, 13.3, Apo 2.36, 1 Ko 15.27, Epe 1.20-22, Hib 1.2, Lep 17.14 Pen Jisas wulep sɨŋak apɨl, kɨlop agak, God ne yɨp agek, man ne alaŋ kod mɨdɨl, lum awl kod mɨdɨl gɨpin agak. 19  Mak 16.15-16, Apo 1.8 Anɨb ak, nɨbi man okok mɨdupsek amɨl, binɨb okok kɨlop gem binɨb yad okok yenɨgel agak. Bapi yɨl mɨdebal, Ñɨne yɨl mɨdebal, Kawnan ne ak yɨl mɨdebal agɨl, kɨlop ñɨg pakñɨnɨmɨb agak. 20  Mat 18.20, Jon 14.23 Ñɨg pakñɨl, yad takaw nɨbop agñɨbin ak mɨdupsek, kɨlop agñɨtep gem nɨŋɨd kɨdek gɨnɨgel agak. Pen nɨgɨm, yad nɨbi ayɨp nep mɨdɨl, mɨd dad amɨl, ñɨn kɨdek ak ownɨgab ñɨn ak, lum awl kul gɨnɨgab agak.

28:3 Dan 10.6, Mat 17.2, Apo 1.10

28:6 Mat 12.40, 16.21

28:7 Mat 26.32

28:10 Hib 2.11

28:13 Mat 27.64

28:16 Mat 26.32, 28.7-10, Mak 14.28

28:18 Dan 7.13-14, Mat 11.27, Jon 3.35, 13.3, Apo 2.36, 1 Ko 15.27, Epe 1.20-22, Hib 1.2, Lep 17.14

28:19 Mak 16.15-16, Apo 1.8

28:20 Mat 18.20, Jon 14.23