27
Jisas nop dam gapman bɨawl Paylat anop ñɨlak
(Mak 15.1, Luk 23.1-2, Jon 18.28-32)
Luk 22.66 Man tɨkaknɨŋ, bɨ God nop sɨbogep bɨawl okok sek, Juda bɨawl okok sek kɨli takaw agnɨg agnɨg gɨl, Jisas nop paklun agɨl, nop nag lɨl dad amɨl, gapman bɨawl Paylat nop ñɨlak.
Judas kumak
(Aposel 1.18-19)
Mat 26.14-15 Pen Jisas nop kot gɨl, paklɨnɨg gelak nɨŋɨd, Judas ne taynen Jisas nop mɨmug nepin agɨl, mani silpa 30 tek dak ak, bɨ God nop sɨbogep bɨawl okok sek, Juda bɨawl okok sek kɨlop ju dam ñɨnɨg amnak. Amɨl, mani anɨb ak kɨlop ñɨlɨg agak, Yad tap tɨmel gɨpin agak. Jisas tɨmel ma gup ak pen, nop mɨmug nepin tek kumnɨgab agak. Agek kɨli agɨlak, Ak tap chɨn mel agɨlak. Nak ke nep anɨgɨpan agɨlak. 2 Sml 17.23 Agelak, mani ñɨlak ak God agnɨgep kal awl mɨgan ak dɨyokɨl, am nag ñɨŋak.
Bɨ God nop sɨbogep bɨawl okok mani anɨb ak dɨl agɨlak, Mani anɨb awl, bɨ paklun agɨl mɨmug gɨlak ak nɨm, mani God agnɨgep kal awl ñɨbal ak ayɨp omɨŋal gɨl lɨnɨgun tek ma lup agɨlak. Anɨb agɨl, takaw agnɨg agnɨg gɨl aglɨlak. Aglɨl, mani awl lum olap tawnɨgun agɨl, am man wakay olap tawɨlak. Man anɨb ak, binɨb okok kɨli lum yɨgɨl sɨge cheg gelɨgɨpal. Pen man anɨb ak tawɨl agɨlak, Bɨ pal okok nɨb apɨl awl kumel, man wakay anɨb ak dam kɨlop kamnɨgun agɨlak. Agɨl, man wakay anɨb awl, mɨmug nɨŋɨd puŋɨl ñɨbal mani ak dɨl tawɨlak. Anɨgɨl tawel, binɨb okok kɨli yɨb anɨb ak agɨlak, Nɨkɨm Yowak Lum ak agɨlak. Mɨñɨl abe man wakay anɨb ak, yɨb Nɨkɨm Yowak Lum ak apal. Sek 11.12-13 Pen kɨli anɨgɨlak anɨb ak, bɨ God gos ñek agñeb Jelemaya ned agɨl tɨkak tek nep gɨlak. Ne tɨkɨl agak,
Kɨli mani silpa 30 tek ak dɨpal agɨl tɨkak. Mani anɨb ak, Yislel binɨb kɨli bɨ anɨb anop mɨmug puŋɨl ñɨlak mani aglɨlak ak agɨl tɨkak. 10 Pen dɨl, dad amɨl, lum yɨgɨl sɨge cheg gelɨgɨpal man wakay ak tawpal agɨl tɨkak. Bɨawl ak yɨp agak tek nep gɨlak agɨl tɨkak.
Bɨawl Paylat ne Jisas nop agnɨgak
(Mak 15.2-5, Luk 23.3-5, Jon 18.33-38)
11  Mak 15.2, Luk 23.3, Jon 18.33, 18.37, 1 Ti 6.13 Jisas nop dad gapman bɨawl Paylat yek ak amel, Paylat ne Jisas nop agnɨŋɨd agak, Nak Juda bɨnonɨm kɨli ak akaŋ agak? Agek Jisas agak, Nɨm nak ke apan ak agak. 12  Ais 53.7, Mat 26.63, Jon 19.9 Pen bɨ God nop sɨbogep bɨawl okok sek, Juda bɨawl okok sek kɨli nop takaw ogɨnap agelak, ne pen takaw olap ma yɨbɨl agak. 13 Anɨgek, gapman bɨawl Paylat agak, Takaw keke agɨl nep agebal ak ma nepan akaŋ agak? 14  Jon 19.9 Agek, Jisas nop takaw olap ma agek, Paylat gos kuŋay yɨbɨl nɨgak.
Bɨawl Paylat ne agak, Jisas nop paklɨm agak
(Mak 15.6-15, Luk 23.13-25, Jon 18.38–19.16)
15 Pen Lom gapman bɨawl ak pel sub ak sub ak Pasopa ñɨn awl anɨb ak, ne bɨ nag lep olap nop wɨsɨb agyokolɨgup. Binɨb kɨli bɨ nag lep olap yɨb nop agelɨgɨpal ak, bɨawl ak ne bɨ anɨb ak nop wɨsɨb agyokolɨgup. 16 Pen ñɨn anɨb ak, bɨ tap tɨmel golɨgup olap, kɨli nop nɨgtep gɨpal ak dap nag lel yek, yɨb ne ak Balabas.* Bɨ Balabas, yɨb ne olap Jisas agelɨgɨpal. Ñɨn anɨb ak, bɨ Juda okok yɨb kɨli kuŋay nep Jisas agelɨgɨpal. Anɨb ak tek, bɨ anɨb ak Jisas Balabas agelɨgɨpal. 17-18  Jon 11.47-48, 12.19 Paylat ne nɨgak, Juda bɨawl okol Jisas nop yokɨp mɨlɨk nɨŋɨd dad owlak. Anɨb ak binɨb kuŋay apnan gɨlak ak, Paylat kɨlop agak, Bɨ nɨbop akal wɨsɨb agyokɨnɨm agak? Balabas nop akaŋ, Jisas Bɨ God nop aglup ak apal ak nop agak?
19 Pen Paylat bɨawl besɨgep adek ak besɨg mɨdaknɨŋ, bin ne takaw olap agek bɨ olap apek agak, Bin nad anɨb agup, Yad maynab ayaŋ wɨsɨn nepin, bɨ kot gebɨm ak bɨ tep agup agak. Nop takaw kɨles ma agɨnɨmɨn agup agak. Yad wɨsɨn nepin anɨb ak, yɨp jel tɨmel gup agup agak.
20  Apo 3.14 Bɨ God nop sɨbogep bɨawl okok sek, Juda bɨawl okok sek kɨli pen, binɨb okok kɨlop agɨlak, Gapman bɨawl Paylat nop agɨnɨmɨb, Balabas nop wɨsɨb agyokɨl, Jisas nop mab bak alaŋ chɨpɨl pak tɨbɨk lem kumaŋ agɨnɨmɨb agɨlak. 21 Anɨb ak gapman bɨawl ak kɨlop agak, Bɨ omɨŋal awl, an nop tek nɨbop wɨsɨb agyokɨnɨm agak? Agek agɨlak, Balabas nop wɨsɨb agyokɨnɨmɨn agɨlak. 22 Agelak Paylat agak, Anɨb apɨm ak, Jisas Bɨ God nop aglup ak apal ak nop tay gɨnɨm agak? Agek, kɨli mɨdupsek agɨlak, Nop mab bak alaŋ chɨpɨl pak tɨbɨk lem kumaŋ agɨlak. 23 Agelak Paylat agak, Taynen? Ne tap tay tɨmel gup agak? Pen takaw agak ak ma nɨŋɨd, takaw dad aplanɨl agɨlak, Nop mab bak alaŋ chɨpɨl pak tɨbɨk lem kumaŋ agɨlak.
24  Lo 21.6-9, Mat 27.4 Agelak takaw ogɨnap sek agen penpen gɨnɨgel tek lup agɨl, Paylat ñɨg dɨl ñɨn lɨ yokɨlɨg kɨlop agak, Bɨ anɨb ak nop paklɨnɨg gebɨm ak, takaw anɨb ak yɨp ma ownɨgab, nɨbop ke adɨkɨd ownɨgab agak. 25  Jos 2.19, 2 Sml 1.16, Mat 23.35, Apo 5.28 Agek agɨlak, Ak chɨp kɨmɨg chɨn ke agɨlak. Takaw anɨb ak, chɨn sek, ñapay chɨn okok sek nɨgɨnɨgabun agɨlak. 26 Anɨb agelak, Paylat kɨlop Balabas nop wɨsɨb agyokak. Agyokɨl, bɨ chɨm kadɨŋ gep ne okok kɨlop agek, Jisas nop nag dɨl pakɨlak. Pakel, Paylat Jisas nop mab bak alaŋ chɨpɨl pak tɨbɨk lel kumaŋ agɨl, bɨ chɨm kadɨŋ gep ne ogɨnap sek kɨlop ñak.
Bɨ chɨm kadɨŋ gep okok Jisas nop agjulak
(Mak 15.16-20, Jon 19.2-3)
27 Gapman bɨawl bɨ chɨm kadɨŋ gep ne okok kɨli Jisas nop dɨl, dad gapman kal awl ak amɨl, bɨ chɨm kadɨŋ gep okok kɨlop mɨdupsek suk agel, apnan gɨlak. 28  Luk 23.11 Apnan gɨl, chech nop ak tɨgjuwɨl, chech nɨkɨm bɨawl yɨbal tek olap dad apɨl nop lɨñɨlak. 29  Sng 69.19, Ais 53.3 Lɨñɨl, nag ñuñu sek okok dad apɨl, bɨnonɨm kay lɨpal kɨmɨg cheg adek bad tek olap gɨl, kɨmɨg cheg nop lɨñɨlak. Lɨñɨl, bɨnonɨm okok kul abe dɨpal agɨl, gamɨl pal olap dɨl Jisas nop ñɨn yɨpɨd kɨd ak ñɨl, apɨl nop kɨgom yɨmɨl, agjulɨg agɨlak, Juda bɨnonɨm kɨli awl pel yenɨmɨn agɨlak. 30  Ais 50.6, Mat 26.67 Anɨb agɨl, nop kɨñuk gɨl, gamɨl kul anɨb ak ju dɨl, nop kɨmɨg dum alaŋ pak pakɨlɨg gɨlak. 31  Ais 53.7 Nop anɨgɨl agjuwɨl, chech palawl nop lɨñɨlak ak tɨg asɨk dɨl, chech ne ke ak lɨñɨlak. Lɨñɨl, mab bak alaŋ chɨpɨl pak tɨbɨk lɨnɨg poŋɨd amnɨlak.
Jisas nop mab bak alaŋ chɨpɨl pak tɨbɨk lɨlak
(Mak 15.21-32, Luk 23.26-43, Jon 19.17-27)
32 Kanɨb nab okok dad amɨlɨg nɨgɨlak, bɨ olap taun Saylini nɨb apek. Yɨb ne ak Saymon. Nop kanɨb nebeŋ pakɨl, kɨles gɨl agɨlak, Jisas nop chɨpɨl pak tɨbɨk lɨnɨgabun mab bak awl ak dad amnoŋ agɨlak. 33 Agel dɨl, anɨgɨl amɨl, man Chɨp Kɨmɨg Cheg Won apal ak, yɨb Golgota ak amjakɨlak. 34  Sng 69.21, Mat 27.48 Pen man anɨb ak amjakɨl, bɨ chɨm kadɨŋ gep okok kɨli malasin sɨlek Bɨ gos nɨgep ogɨnap, kɨli anɨgɨl gos nepal, bɨ chɨm kadɨŋ gep okok kɨli malasin sɨlek Jisas nop ñɨlak ak, ne ñɨbek yul nop ak kul gaŋ agɨl ñɨlak. ak sek, ñɨg wayn ak sek, tɨg adɨk madɨk gɨl, Jisas nop ñelak, ne ñɨb nɨŋɨd kelɨgak. 35  Sng 22.18 Pen nop mab bak alaŋ chɨpɨl pak tɨbɨk lɨl, chech nop okok bɨlok keke dɨnɨg, sadu tek gɨl dɨlak. 36 Dɨl nɨm, nop mab bak alaŋ chɨpɨl pak tɨbɨk lɨlak jɨj sɨŋak besɨgɨl nɨg yelak. 37 Pen mab bog bad olap, Jisas nop chɨpɨl pak tɨbɨk lɨl, mab bak alaŋ yɨb tɨk lɨl agɨlak, Bɨ anɨb ak Jisas, ne Juda bɨnonɨm kɨli ak agɨlak.
38  Ais 53.12 Pen Jisas nop chɨpɨl pak tɨbɨk lɨlak ak, bɨ tap si dep omɨŋal ak, olap ñɨn yɨpɨd pɨs ak, olap ñɨn aŋɨd pɨs ak chɨpɨl pak tɨbɨk lɨlak. 39  Sng 22.7, 109.25 Binɨb kanɨb aplan apyan gelak okok, kɨmɨg golmal gɨl nop agjulɨg 40  Mat 26.61, Jon 2.19 agɨlak, Ey. Yad God agnɨgep kal awl ak tɨbɨlɨkɨl, ñɨn omɨŋal nokom tepayaŋ gɨnɨgayn apan ak, mɨñɨl nad ke gɨl koŋɨm amnoŋ agɨlak. Nad God Ñɨne tek, mab bak alaŋ kelɨgɨl lum ayaŋ owan agɨlak.
41 Bɨ God nop sɨbogep bɨawl okok sek, bɨ kɨli Mosis takaw ñu kɨl tɨkak ak nɨgtep gep okok sek, Juda bɨawl okok sek, kɨli abe nop agjuwɨl agɨlak, 42  Jon 11.50 Binɨb ogɨnap kɨlop gek koŋɨm abal ak pen, ne ke anɨgɨnɨmuŋ tek ma lup agɨlak. Ne Yislel binɨb bɨnonɨm kɨli ak, mab bak alaŋ mɨñɨl kelɨgɨl lum awl ape, nɨŋɨd agup agɨl nop gos lɨnɨgɨnɨgun agɨlak. 43  Sng 22.8 Ne God nop gos nɨŋɨd, yad God Ñɨne agup ak agɨlak. Anɨb ak, God nop mapen yɨbɨl lɨl nɨm, mɨñɨl apɨl nop mapen nɨŋɨd daŋ agɨlak. 44 Bɨ tap si dep Jisas ayɨp chɨpɨl pak tɨbɨk lɨlak omɨŋal ak abe, nop takaw tɨmel anɨb ak tek nep agɨlek.
Jisas pɨsnep kumak
(Mak 15.33-41, Luk 23.44-49, Jon 19.28-30)
45 Ñɨn anɨb ak subnab won ak, man anɨb ak kɨsɨlɨm apɨl, mɨd dad amɨl sub kɨyum gak won ak tepayaŋ mɨlek gak. 46  Sng 22.1, Hib 5.7 Won anɨb ak Jisas suk awl agɨl agak, Eli, Eli, lema sabaktani agak. Agak anɨb ak, God yad ak, God yad ak, yɨp taynen kelɨgɨpan agɨl agak. 47 Ne anɨgɨl suk awl agek, binɨb ogɨnap wulep anɨb sɨŋak jak yelak okok nɨŋɨd anɨb agɨlak, Bɨ anɨb awl bɨ God gos ñek agñeb Yilayja nop suk agosup agɨlak. 48  Sng 69.21 Anɨb agɨl, bɨ olap am tap ñɨg dak tap ak olap dɨl dad apɨl, ñɨg wayn sɨlek ak mɨgan ayaŋ tawɨl, gamɨl kul pal ak dɨl, kabes ñagɨl, ñen ñɨŋaŋ agɨl ñak. 49 Anɨgɨl ñek, bɨ ogɨnap agɨlak, Kɨmɨgel nɨg mɨdon agɨlak. Bɨ Yilayja apɨl, nop dɨyokɨnɨgab akaŋ agɨlak?
50 Agɨl, nɨg yelaknɨŋ, Jisas suk awl agɨl, añɨŋ bad yek ak kul gak.
51  Kis 26.31-33, Mak 15.38, Luk 23.45, Hib 10.19-20 Won anɨb anep, God agnɨgep kal awl ñɨluk mɨgan ayaŋ chech palawl kanɨbtub pɨl gɨlak ak, day alaŋ nɨb lak dam day ayaŋ yokɨl, talɨkɨl pɨspɨs amnak. Anɨgaknɨŋ, monmon dɨl, kab okok abe pagak. 52 Anɨgek, chɨp kamɨlak kab mɨgan pɨl gɨlak okok mɨgan yɨkak. Mɨgan yɨkel, God binɨb ne ned kumel kamɨlak okok kuŋay yɨbɨl gek, tepayaŋ tɨkjakɨlak. 53 Tɨkjakɨl, kawtub ak kelɨgɨl kod yelak, Jisas kɨdek tɨkjakak nɨŋɨd, kɨli God taun ne Jelusalem ak amelak, binɨb kuŋay kɨlop nɨgɨlak.
54 Pen bɨ chɨm kadɨŋ gep bɨawl ak sek, bɨne okok sek, kɨli Jisas nop kod yelak. Anɨgɨl yelak, monmon dɨl, tɨtay gak okok mɨdupsek nɨŋɨd, kɨli pɨlɨkɨl agɨlak, Yawe, bɨ anɨb ak God Ñɨne yɨbɨl agɨlak.
55  Luk 8.2-3 Pen bin kuŋay yɨbɨl apɨl, keke sɨŋadaŋ mɨdɨl nɨg yelak. Bin anɨb okok, Jisas nop kɨdek gɨl Galili plopens nɨb apɨl, nop gɨtep gɨl kod yelɨgɨpal. 56  Mat 20.20 Bin yelak anɨb okok, olap Maliya taun Makdala nɨb ak, olap Jemis ayɨp Josep ayɨp nonɨm Maliya, olap bɨ Sepedi ñɨne omɨŋal nonɨm ak.
Jisas nop kab mɨgan ak kamɨlak
(Mak 15.42-47, Luk 23.50-55, Jon 19.38-42)
57 Bɨ tap kuŋay yek man sɨkol Alimateya nɨb, yɨb ne ak Josep, ne Jisas bɨne olap. Ne Jisas kumek nɨŋɨd, dugep won ak apɨl, 58  Lo 21.22-23 gapman bɨawl Paylat nop Jisas chɨp ak dɨnɨm akaŋ agek, Paylat yaw agɨl, bɨne okok kɨlop agek, nop ñɨlak. 59 Kɨli Josep nop Jisas chɨp ak ñelak, ne dad amɨl chech kayɨg tep ak dɨl, nop mɨdupsek kam sɨlokak. 60  Ais 53.9 Kam sɨlokɨl, kab mɨgan kɨdeyɨl nep, ne ke kaw koŋɨm dɨlak mɨgan ak dam kab mɨgan tɨdamɨgɨl dɨlak ak kamak. Kamɨl, kab awl olap tɨg mɨmlokek amek, kawtub ak pɨl gɨl amnak. 61 Pen bin Maliya taun Makdala nɨb ayɨp, bin Maliya olap ayɨp, omɨŋal gɨl ap nɨg yɨleknɨŋ, anɨgɨl kamak.
Bɨ chɨm kadɨŋ gep okok Jisas nop kamɨlak kab mɨgan ak kod yelak
62 Jisas kumek kamɨlak ñɨn anɨb ak, tap dap nan gep ñɨn ak. Mɨnek pen, Juda añɨŋ lep ñɨn awl ak, bɨ God nop sɨbogep bɨawl okok sek, bɨ Pelisi okok sek kɨli gapman bɨawl Paylat yek ak amnɨlak. 63  Mat 12.40, 16.21, 17.23, 20.19, Mak 8.31, 9.31, 10.33-34, Luk 9.22, 18.31-33, Jon 2.19-21 Amɨl agɨlak, Bɨawl. Chɨn nopun, bɨ yepɨs agep anɨb ak agak, Yad kumɨl, ñɨn omɨŋal nokom mɨdɨl tɨkjakɨnɨgayn agak agɨlak. 64 Anɨb ak bɨ ogɨnap age, ñɨn omɨŋal nokom kawtub ak kod yenɨgel agɨlak. Mel ak, bɨne okok apɨl chɨp ak si dad amɨl, binɨb okok kɨlop yepɨs agɨl agɨnɨgabal, Ne tepayaŋ tɨkjakup agɨnɨgabal agɨlak. Anɨgelak, takaw yepɨs agolɨgup ak sɨkol tek lɨnɨgab ak, kɨdek agɨnɨgabal ak awl yɨbɨl gɨnɨgab agɨlak.
65  Dan 6.17 Agelak Paylat kɨlop agak, Nɨbi bɨ chɨm kadɨŋ gep kab olap agtep gem, kɨli am kawtub ak nɨgtep gɨl kod yenɨgel agak. 66  Dan 6.17 Agek, kɨli amɨl kanɨb pɨl gɨlak kab awl ak wɨlen tek gɨl, bɨ chɨm kadɨŋ gep kab olap kɨlop agelak, am anɨb sɨŋak nɨg yelak.

27:1 Luk 22.66

27:3 Mat 26.14-15

27:5 2 Sml 17.23

27:9 Sek 11.12-13

27:11 Mak 15.2, Luk 23.3, Jon 18.33, 18.37, 1 Ti 6.13

27:12 Ais 53.7, Mat 26.63, Jon 19.9

27:14 Jon 19.9

*27:16 Bɨ Balabas, yɨb ne olap Jisas agelɨgɨpal. Ñɨn anɨb ak, bɨ Juda okok yɨb kɨli kuŋay nep Jisas agelɨgɨpal. Anɨb ak tek, bɨ anɨb ak Jisas Balabas agelɨgɨpal.

27:17-18 Jon 11.47-48, 12.19

27:20 Apo 3.14

27:24 Lo 21.6-9, Mat 27.4

27:25 Jos 2.19, 2 Sml 1.16, Mat 23.35, Apo 5.28

27:28 Luk 23.11

27:29 Sng 69.19, Ais 53.3

27:30 Ais 50.6, Mat 26.67

27:31 Ais 53.7

27:34 Sng 69.21, Mat 27.48

27:34 Bɨ gos nɨgep ogɨnap, kɨli anɨgɨl gos nepal, bɨ chɨm kadɨŋ gep okok kɨli malasin sɨlek Jisas nop ñɨlak ak, ne ñɨbek yul nop ak kul gaŋ agɨl ñɨlak.

27:35 Sng 22.18

27:38 Ais 53.12

27:39 Sng 22.7, 109.25

27:40 Mat 26.61, Jon 2.19

27:42 Jon 11.50

27:43 Sng 22.8

27:46 Sng 22.1, Hib 5.7

27:48 Sng 69.21

27:51 Kis 26.31-33, Mak 15.38, Luk 23.45, Hib 10.19-20

27:55 Luk 8.2-3

27:56 Mat 20.20

27:58 Lo 21.22-23

27:60 Ais 53.9

27:63 Mat 12.40, 16.21, 17.23, 20.19, Mak 8.31, 9.31, 10.33-34, Luk 9.22, 18.31-33, Jon 2.19-21

27:65 Dan 6.17

27:66 Dan 6.17