5
Jisas ne bɨ kɨcheki mulɨk sɨkɨl yolɨgup olap agek pɨlɨk amnak
(Matyu 8.28-34, Luk 8.26-39)
Jisas bɨne okok ayɨp bot mɨdɨlɨg, Galili cheb tɨkɨl, man Gelasa binɨb yelak kɨd adaŋ yɨl amjakɨlak. Mak 1.23 Amjakɨlaknɨŋ, Jisas bot kelɨgɨl, won anɨb ak bɨ kɨcheki mulɨk sɨkɨl olap Jisas yek ak owak, chɨp kaw dɨlak okok nɨb owak. 3-4 Bɨ anɨb ak chɨp kamelɨgɨpal kab mɨgan okok nep kɨn ajolɨgup. Nop pel nag kɨles tɨmel dɨl, ñɨn tob okok lɨ bɨlɨkelɨgɨpal ak pen, nag kɨles tɨmel anɨb okok gek pugɨlɨkek amolɨgup. Golɨgup anɨb ak, chɨn bɨ anɨb ak nop tɨtay gɨnɨgun agɨl gos nɨgɨlak. Ne kɨles tɨmel gak ak, bɨ olap nop dɨnɨmuŋ tek ma yek. Subnab maynab ayaŋ, chɨp kaw delɨgɨpal okok sek, dum okok sek suk ag ajɨlɨg, kab dɨl wak ne okok ke tɨbolɨgup. Pen ñɨn anɨb ak ne Jisas nop pal chɨm nɨŋɨd, kasek yek sɨŋak apɨl kɨgom yɨmak. 7-8  Mak 1.24 Yɨmek, Jisas kɨcheki mulɨk sɨkak anop agak, Bɨ anɨb anop kelɨgɨl seŋ amnoŋ agak.
Agek kɨcheki suk awl agɨl agak, Jisas. God bɨawl adek alaŋ Ñɨne agak. Yɨp tay gɨnɨg opan agak? Nep kɨles gɨl agnɨgebin, yɨp gɨ tɨmel ma gɨnɨmɨn agak.
Mat 26.53, Luk 8.30 Anɨb agek, Jisas nop agak, Yɨb nad tay agak? Agek agak, Kɨcheki kuŋay yɨbɨl mulɨk sɨkɨl tek ak, yɨb yad Kuŋay Yɨbɨl agak. 10 Pen ne Jisas nop agak, Kɨcheki okok kɨlop palawl okok ma agyokɨnɨmɨn agak. Anɨb agɨl, agnɨgɨlɨg yɨbɨl yek.
11 Pen won anɨb ak, chag kuŋay yɨbɨl amɨl ñɨbelak pɨl sɨŋak ak nɨm, 12 kɨcheki okok Jisas nop agnɨgɨlɨg yɨbɨl agɨlak, Chɨnop age, am chag oklaŋ kɨlop mulɨk sɨkun agɨlak.
13 Anɨb agel, kɨcheki okok agyokek, bɨ anɨb mulɨk sɨkak ak nop kelɨgɨlak. Kelɨgɨl, am chag okok kɨlop mulɨk sɨkel, pɨgju mɨduŋ ayaŋ amɨl, gɨ dam ñɨg ayaŋ pakɨl, ñɨg ñɨbɨl mɨdupsek kum dɨlak. Chag anɨb okok, 2,000 tek yelak.
14 Pen bɨ chag mukep okok, am taun okok, man yokɨp okok takaw anɨb ak agñelak, binɨb okok am nɨgun agɨl owlak. 15  Luk 8.27, 8.35 Jisas yek ak apɨl nɨgɨlak, bɨ kɨcheki kuŋay yɨbɨl mulɨk sɨkɨl yolɨgup anɨb ak, chech yɨmɨl gos nop pag yɨkɨl besɨgek, kɨlop jel gak.
16 Bɨ chag mukep okok ned yelak okok, kɨli binɨb kɨdek owlak okok kɨlop Jisas tɨtay gak ak agñɨlak. Tap nɨm akal tek bɨ anɨb mulɨk sɨkak ak nop gak, chag okok kɨlop tɨtay gak ak abe agñelak nɨŋɨd, 17 Jisas nop agnɨgɨlɨg yɨbɨl agɨlak, Man chɨnop awl kelɨgɨl amnoŋ agɨlak. 18 Agelak, Jisas bot dɨl amnɨg gaknɨŋ, bɨ gek suŋ lak ak kɨles gɨl agnɨgɨlɨg agak, Yad ayɨp amnɨgul akaŋ agak? 19 Agek agak, Mel. Kal nak amɨl, binɨb nak okok kɨlop, God nep chɨb nɨŋɨd tɨtay gup takaw ak, agñɨnɨmɨn agak. 20  Mat 4.25, Mak 7.31 Agek, bɨ anɨb ak man Dekapolis gɨ ajɨlɨg, Jisas nop tɨtay gak ak, binɨb okok kɨlop agñek nɨŋɨd, mɨdupsek gos pal lɨlak.
Jisas gek, bin olap suŋ lɨl, pay kumak olap tɨkjakɨl gak
(Matyu 9.18-26, Luk 8.40-56)
21 Jisas pen bot dɨl, tepayaŋ adɨkɨd Galili cheb pɨs gol adaŋ yɨl am mɨdaknɨŋ, binɨb kuŋay yɨbɨl apnan gɨlak. Pen Jisas ñɨg gol sɨŋak yek.
22 Anɨgɨl yek, bɨ olap owak, yɨb ne Jaylus. Ne Juda apnan gɨpal kal ak bɨawl kod yolɨgup. Apɨl Jisas nop nɨŋɨd, ap yek sɨŋak kɨgom yɨmɨl, 23  Mat 8.3, Mak 7.32 kɨles tɨmel gɨl agnɨŋɨd agak, Pay sɨkol yad ak kumnɨgeb agak. Nad ap nop dɨnɨge, jak amnaŋ agak. 24 Agek, Jisas tɨkjakɨl Jaylus ayɨp amnɨleknɨŋ, binɨb kuŋay yɨbɨl amɨl Jisas nop chɨchɨlok ñɨlɨg amnɨlak.
25 Pen bin olap, bin kanɨb padɨkaknɨŋ yek, sap yeb anep umɨgan amnak. 26 Bin anɨb ak dokta okok kɨlop, yɨp gel suŋ laŋ agɨl, mani tawolɨgup ak pen, nop gel suŋ ma lek, nop tap awl yɨbɨl gak. 27-28  Mat 14.36 Pen ne Jisas golɨgup takaw ak agel nɨgak tek, am chech bad nop ak nep dɨnɨgen suŋ lɨnɨgab agɨl nɨgak. Nɨgek, binɨb kuŋay yelak nab ak, yek kud okok yɨl apɨl, chech nop ak dɨnɨgek, 29 won anɨb ak nop suŋ lak. Nab ne ayaŋ ke nɨgak nop suŋ lak. 30  Luk 5.17, 6.19, 8.46 Pen Jisas kɨles ne ogɨnap amnak nɨŋɨd, tɨg adɨkɨl binɨb okok kɨlop agak, Chech yɨp ak an dɨnɨgup agak? 31 Agek, bɨne okok agɨlak, Binɨb kuŋay yɨbɨl nep chɨchɨlok ñɨbal ak, taynen yɨp an dɨnɨgup agɨl ageban agɨlak? 32 Anɨb agel, Jisas takaw kɨlop agɨlak ak ma dɨl, an dɨnɨgup agɨl pɨyow nɨg yek. 33 Pen bin anɨb ak, nop tɨtay dak ak nɨŋɨd, pɨlɨkɨl jep dɨl, ap Jisas yek sɨŋak kɨgom yɨmɨl, nop suŋ lak takaw ak mɨseŋ agñak.
34  Mak 10.52, Luk 7.50, 17.19, Apo 14.9 Jisas pen agak, Pay yad, nad gos sek yenɨmɨn agak. Yɨp gos gos lɨnepan tek, nep gek suŋ lup nen, amɨl mɨdtep gɨnɨmɨn agak.
35 Jisas takaw anɨb ak agaknɨŋ, Juda apnan gɨpal kal bɨawl ak Jaylus, bɨne ogɨnap kal ne nɨb apɨl agɨlak, Pay nak pɨsnep kumub agɨlak. Tisa nop age tob yul ma ownɨmuŋ agɨlak. Age adɨkɨd amnɨmuŋ agɨlak. 36 Anɨb agɨlak ak pen, Jisas takaw kɨlop ak ma dɨl, Jaylus nop agak, Ma pɨlɨkɨnɨmɨn, yɨp gos lɨnɨgɨnɨmɨn agak. 37 Pen binɨb okok kɨlop, anɨb okok aglɨl, Pita ak, Jemis ak, Jemis nɨmam Jon ak kɨlop nep poŋɨd amnak. 38 Juda apnan gɨpal kal bɨawl ak Jaylus, kal nop ak amjakɨl Jisas ne nɨgak, binɨb takaw pug agɨlɨg chaŋ awl lɨlɨg gɨ yelak. 39 Nɨŋɨd, kal mɨgan ayaŋ amɨl agak, Taynen takaw pug agɨlɨg chaŋ lɨlɨg gebɨm agak? Pay ak ma kumub, yokɨp wɨsɨn kɨneb agak. 40  Mat 9.25, Luk 8.54, Jon 11.11 Anɨb agek, nop yɨmel agelak, kɨlop ag seŋ yokɨl, pay nonɨm nap bel ak dɨl, bɨne omɨŋal nokom ak dɨl, poŋɨd pay ak kal ñɨluk mɨgan dɨlel yek ayaŋ amnak. 41  Luk 7.14 Amɨl, ñɨn kɨd nop ak dɨl agak, Talida kowum agak. Takaw agak jɨj anɨb ak nɨm, Pay sɨkol. Nep agebin, tɨkjakan agak. 42 Agek, pay kasek tɨkjakɨl aplan apyan gaknɨŋ, kɨli nɨŋɨd ju dɨl wal awl yɨbɨl agɨlak. Pay anɨb ak, sub ne anep umɨgan amnak. 43  Mak 1.44, 7.36, Luk 8.55 Pen kɨli anɨgelak, Jisas takaw kɨles agɨl agak, Gɨpin anɨb ak binɨb okok kɨlop mɨseŋ ma agñɨnɨmɨb agak. Anɨb agɨl agak, Pay anop tap mɨdup ogɨnap ñem ñɨŋaŋ agak.

5:2 Mak 1.23

5:7-8 Mak 1.24

5:9 Mat 26.53, Luk 8.30

5:15 Luk 8.27, 8.35

5:20 Mat 4.25, Mak 7.31

5:23 Mat 8.3, Mak 7.32

5:27-28 Mat 14.36

5:30 Luk 5.17, 6.19, 8.46

5:34 Mak 10.52, Luk 7.50, 17.19, Apo 14.9

5:40 Mat 9.25, Luk 8.54, Jon 11.11

5:41 Luk 7.14

5:43 Mak 1.44, 7.36, Luk 8.55