6
Nasalet binɨb kɨli Jisas nop ma dɨlak
(Matyu 13.53-58, Luk 4.16-30)
Jisas bɨne okok poŋɨd man anɨb ak kelɨgɨl, man ne Nasalet amnak. Jon 7.15 Am mɨdɨl Juda añɨŋ lep ñɨn awl ak apek, Juda apnan gɨpal kal ak amɨl, binɨb kuŋay ap yelak okok kɨlop takaw agñak. Agñaknɨŋ, nɨŋɨd ju dɨl wal agɨl agɨlak, Takaw anɨb ak akal nɨb nɨŋɨd anɨb agup agɨlak? Gos teplep akal nɨb nɨgup, tɨtay gɨl dup agɨlak? Tap mageptek taydɨl gup agɨlak? Jon 6.42 Bɨ anɨb awl kapeda man awl nɨb nep, Maliya ñɨne olap agɨlak. Nɨmam ne Jemis, Josep, Judas, Saymon sek, nɨnay ne okok sek ayɨp mɨdobun awl agɨlak. Anɨb agɨl, nop gos tɨmel nɨŋɨd ma dɨlak.
Mat 13.57, Luk 4.24, Jon 4.44 Pen Jisas kɨlop agak, Bɨ God gos ñek agñeb ak, man wakay ogɨnap gɨ ajek, bɨawl chɨn agɨl dɨpal ak pen, man ne ke ak, kal ne ke ak, nɨmam ne ogɨnap mɨdel, yɨb ma yek takaw nop ak ma dɨpal agak. Nop gos ma nɨgɨlak anɨb ak, tap mageptek ogɨnap gɨnɨmuŋ tek ma lak. Binɨb tap gak ogɨnap nep pen dɨnɨgek suŋ lak. Ais 59.16, Mat 9.35, Luk 13.22 Pen Nasalet binɨb nop, God Ñɨne yɨbɨl agɨl gos ak ma nɨgelak, ne gos pal yɨbɨl lak.
Bɨne anep umɨgan ak wog yɨp gɨnɨmɨb agɨl kɨlop agyokak
(Matyu 10.5-15, Luk 9.1-6)
Jisas pen kal man anɨb okok ajɨlɨg, binɨb okok kɨlop God takaw ak agñak. Luk 10.1 Pen ñɨn olap bɨne anep umɨgan ak suk agek apel agak, Bɨ omɨŋal ak ke, bɨ omɨŋal ak ke man okok keke amnɨmɨb agak. Yad nɨbop agyoken, kɨles yad ak dɨl kɨcheki walɨjpal tap okok ag seŋ yokɨnɨmɨb agak. Takaw olap pen agak, Amnɨg, tap ñɨŋeb, mani, wad sɨkol, tap okok dad ma amnɨmɨb agak. Mat 10.9-10 Luk 10.4-11 Yɨl kodɨm anep dad amnɨmɨb agak. Tob tɨlup lɨl amnɨmɨb ak pen, chech nokom olap nep lɨl amnɨmɨb, ogɨnap sek dad ma amnɨmɨb agak. 10 Kal olap amem nɨbop ag denɨgel, kal anɨb anep mɨdɨl, amnɨg gɨnɨmɨb ñɨn anep amnɨmɨb agak. 11  Apo 13.51 Pen man olap amjakem nɨbop ma ag dɨl, takaw nɨbop ak ma nɨgenɨgel, man anɨb ak kelɨg amnɨg kɨlop agɨnɨmɨb, Takaw tep ak dad opun ma dɨpɨm tek, man nɨbop awl apon sɨlkul dayday tob chɨnop dup ak wik yokɨl amobun agɨnɨmɨb agak. Anɨb agɨl, wik yokɨl amnɨmɨb agak. 12 Jisas anɨb agek, kɨli man sɨkol keke amɨl, binɨb okok kɨlop takaw agñɨlɨg agɨlak, Tap si tap tɨmel gɨpɨm okok, God nop taynen anɨgɨpun agɨl, kelɨgɨnɨmɨb agɨlak. 13  Jem 5.14 Anɨb agɨl, binɨb kɨcheki walɨjpal mulɨk sɨkɨl yek okok, kɨcheki walɨjpal ag seŋ yokɨl, binɨb tap gak okok wel ñɨg lɨñel jak amelɨgɨpal.
Jon nop kuŋam tɨkel kumak
(Matyu 14.1-12, Luk 3.19-20, 9.7-9)
14  Mat 16.14, Mak 8.28, Luk 9.19 Pen Jisas gak tek, takaw ak man okok kɨd kɨd amek, gapman bɨnonɨm Helod abe nɨgak. Binɨb okok, takaw anɨb ak ag amɨl apɨl gɨlɨg, ogɨnap agɨlak, Jon Bɨ Ñɨg Pakñeb kumek kamɨlak ak, tep tɨkjakɨl nɨm, ap tap mageptek anɨb okok geb agɨlak. 15 Ogɨnap pen agɨlak, Bɨ anɨb ak bɨnak Yilayja agɨlak. Ogɨnap agɨlak, Bɨ God gos ñek agñeb bɨlel yelɨgɨpal tek olap ap mɨdeb agɨlak. 16 Pen gapman bɨnonɨm Helod ne nɨŋɨd anɨb agak, Ak Jon Bɨ Ñɨg Pakñeb ned kuŋam tɨbɨlɨkɨnek anep tɨkjakɨl, ap anɨgeb agak.
17-19  Wkp 18.16, 20.21, Mat 14.4, Luk 3.19-20 Taynen anɨb agak? Ned Helod nɨmam Pilip bin ne Helodiyas nop si dak. Dek, Jon ne Helod nop agak, Nad namam olap bin ak dɨpan, ak teplep ma mɨdeb agak. Agek, bin Helodiyas Jon nop mɨlɨk nɨŋɨd agek, Helod bɨne ogɨnap agyokek, am Jon nop dad apɨl, nag lɨlak. Bin Helodiyas, Jon nop paklin agɨl gos nɨgak ak pen, ñagɨlɨnɨmuŋ tek ma yek. 20 Jon bɨ teplep yɨbɨl mɨdɨl, suŋtep yɨbɨl yolɨgup. Anɨgek, Helod ne Jon nop nɨŋɨd pɨlɨkak. Anɨb ak tek, Helod ne Jon nop kod mɨdtep gɨl, bin Helodiyas nop yaw agɨnɨmuŋ tek ma lak. Jon takaw ne tɨtay agek Helod nɨŋɨd, gos pal awl yɨbɨl lɨl, gos mɨŋel lak. Pen yad takaw nop ak nɨgin agak. 21 Bin Helodiyas pen Jon nop taydɨl paklɨnɨm agɨl, pel gos anɨb ak nɨg yolɨgup. Mɨd mɨd mɨnek olap, Helod nonɨm nop tɨkak ñɨn ak apek, tap awl ñɨŋɨnɨg, gapman bɨawl okok, bɨ chɨm kadɨŋ gep bɨawl okok, bɨawl Galili plopens nɨb okok suk agek, tap awl ñɨŋɨnɨg owlak. 22 Ap tap ñɨŋɨlaknɨŋ, Helodiyas payne ap kɨgom pagɨl mɨñmɨñ gek, bɨawl ap yelak okok sek, Helod sek nɨgel kɨlop tep gak. Gek, Helod pay anɨb anop agak, Gɨpan anɨb ak tap tay agnɨge nep ñɨnɨgayn agak. 23  Est 5.3, 5.6, 7.2 Pen takaw kɨles tɨmel yaw agɨl agak, Nɨŋɨd yɨbɨl agebin, tap nɨm akal gos nɨŋɨd yɨp agnɨge, nep ñɨnɨgayn agak. Man awl kod mɨdebin ak gos nepan yɨp agenɨmɨn, nɨm ak nab awl tɨbɨlɨkɨl nep wakay olap agen, day ak nad dɨnɨgaban agak. 24 Anɨb agek, pay ak am nonɨm Helodiyas nop tap tay ak agnɨgɨnɨm agek agak, Jon Bɨ Ñɨg Pakñeb kɨmɨg won nop ak agɨnɨmɨn agak. 25 Agek, payne kasek gapman bɨnonɨm Helod yek ak amɨl agak, Yep won awl nep, Jon Bɨ Ñɨg Pakñeb kuŋam ak tɨbɨlɨkɨl, kɨmɨg won nop ak dɨl kɨnag mɨgan lɨl, dap yɨp ñɨnɨmɨn agak.
26  Mat 14.9 Anɨb agek, gapman bɨnonɨm Helod Jon nop nɨgek chɨb tɨmel gak ak pen, ne bɨawl okok nɨg yelaknɨŋ, pay anop tap tay yɨp agnɨge ñɨnɨgayn agak tek nɨŋɨd, 27 won anɨb ak nep bɨ chɨm kadɨŋ gep ne olap agyokak. Agyokek, am Jon nag lɨlak mɨgan yek ak nop kɨmɨg won ak tɨbɨlɨkak. 28 Tɨbɨlɨkɨl, dɨl kɨnag mɨgan lɨl dad owak. Apɨl, pay anɨb anop ñek, ne dad amɨl, nonɨm nop ñak. 29 Pen Jon bɨne okok, nop kuŋam tɨbɨlɨkɨpal ak agel nɨŋɨd, am chɨp dad apɨl, kaw mɨgan ak kaw dɨlak.
Jisas 5,000 bɨ kɨlop tap ñek ñɨŋɨlak
(Matyu 14.13-21, Luk 9.10-17, Jon 6.1-13)
30  Luk 10.9-10, 10.17 Pen Jisas bɨ takaw nop dad ameb okok adɨkɨd apnan gɨl, binɨb okok kɨlop takaw agñɨlɨg tɨtay gɨlak okok, Jisas nop agñɨlak. 31  Mak 3.20 Pen binɨb kuŋay yɨbɨl nep amɨl apɨl gelak, Jisas bɨne anɨb okok ayɨp tap ñɨŋɨnɨgel tek ma lek, kɨlop agak, Chɨn binɨb ma mɨdebal nab okok amɨl, añɨŋ lɨl yokɨp yonɨgun agak. 32 Anɨb agɨl, bɨne okok ayɨp bot dɨl amnɨlak, man binɨb ma yelak nab okok. 33 Amnɨlaknɨŋ, binɨb man awl anɨb okok Jisas ameb agɨl, ñɨg gol adek kanɨb pal ak kasek ned amɨl, Jisas bɨne okok ayɨp amnɨg gelak okok, ned am yelak. 34  Nam 27.17, 1 Kin 22.17, 2 Sto 18.16, Ese 34.5, Mat 9.36 Jisas amjakɨl bot ak kelɨgɨl nɨgak, binɨb okok kuŋay yɨbɨl yelak. Kɨli chag sipsip okok bɨ mukep kɨli olap ma mɨdeb tek ak yelak. Anɨb ak nɨgek chɨb gek, kɨlop takaw ogɨnap tapɨn agñɨ yek. 35  Mat 14.15, Mak 8.1-9, Luk 9.12 Sub saŋɨd amnaknɨŋ, bɨne okok apɨl nop agɨlak, Sub saŋɨd amnɨgeb agɨlak. Okol man nep nab okok nen, 36 binɨb okok agyoke, man kal yep wulep okol sek, man awl okol sek amɨl, tap mɨdup kɨli ogɨnap taw ñɨŋɨlaŋ agɨlak.
37  Nam 11.13, 11.22, 2 Kin 4.43, Mat 14.16, Luk 9.13, Jon 6.7 Agelak agak, Nɨbi ke kɨlop tap mɨdup ñɨnɨmɨb agak. Agek agɨlak, Anɨb apan ak, chɨn kab mɨdup 200* Kab mɨdup olap, mɨñɨl tawep tek mɨdeb. dad amɨl, tap mɨdup taw dad apɨl kɨlop ñɨnɨgun akaŋ agɨlak? 38 Agel, Jisas agak, Bilet nɨbi tɨtay mɨdeb am nɨgɨm agak? Agek am nɨŋɨd apɨl agɨlak, Bilet anep mamɨd ak, kubsal omɨŋal sek mɨdeb agɨlak. 39 Anɨb agelak agak, Binɨb okok agem, asɨk keke apnan gɨl, asɨŋap wɨj adek okok besɨg yelaŋ agak. 40 Agek, kɨlop agelak, ogɨnap 50 tek apnan gɨl, ogɨnap 100 tek apnan gɨl besɨgɨlak. 41  Mak 7.34 Pen Jisas bilet anep mamɨd ak sek, kubsal omɨŋal ak sek dɨl, kɨlan gɨl nɨŋɨd, God nop tep agɨl, bilet ak tɨpag bɨne okok kɨlop ñek, kɨli binɨb okok kɨlop bɨlok ñɨlak. Kubsal omɨŋal ak abe ñek, binɨb okok kɨlop bɨlok ñɨlak. 42 Ñelak, ñɨb gel gel kogmeg gak. 43 Tap dayday kelɨgɨlak okok, Jisas bɨne okok wad dɨl yɨg gel gel, wad anep umɨgan ak aplan jakak. 44 Tap ñɨŋɨlak ñɨn anɨb ak, bɨ okok nep nɨm 5,000 amnak.
Jisas ñɨg wɨj adek ak tawɨd amnak
(Matyu 14.22-33, Jon 6.16-21)
45 Won anɨb ak, Jisas bɨne okok kɨlop ned taun Betsayda kɨd adaŋ amnɨlaŋ agɨl, kasek agek bot dɨl saŋɨdɨlak. Saŋɨdɨlaknɨŋ, binɨb okok kɨlop agek nop kelɨgɨl amnɨlak. 46  Mak 1.35, Luk 5.16, 6.12, 9.28 Agyokɨl, ne dum olap amɨl, God nop agɨnɨg amnak.
47 Kɨsɨlɨm ownɨg gak won ak, Jisas ne nokom ñɨg gol am yek, bɨne okok bot dɨl ñɨg cheb nab sɨŋadaŋ yelak. 48 Pen Jisas nɨgak, yɨgen ak amelak okok yɨl apek, koslam ñɨg wɨj pal lɨglɨg amnɨlak. Man tɨkɨnɨg gak won ak, ne ñɨg wɨj adek ak amɨl, kɨlop tawsak lɨl am nɨgak ak pen, 49  Mat 14.26, Luk 24.37, Jon 6.19 nop nɨgɨlak, Eŋ chɨp kawnan agɨl, suk awl agɨlak. 50 Kɨli mɨdupsek nɨŋɨd anɨgɨl gos pal lɨl pɨlɨkelak, won anɨb ak Jisas kɨlop agak, Gos sek yenɨmɨb agak. Yad nep apebin, ma pɨlɨkɨnɨmɨb agak. 51  Mak 4.39 Agɨl, bot mɨgan amɨl kɨli ayɨp yek, yɨgen dek ak kelɨgak. Anɨgek, taydɨl anɨgup agɨl, gos kuŋay yɨbɨl nɨgɨlak. 52  Mak 8.17 Bilet dɨl binɨb kuŋay yɨbɨl bɨlok ñak ak nɨgɨlak ak pen, chɨbol kɨlop ak ma asɨkup tek, gos kɨlop pak ñɨŋak.
Jisas gek Genesaled binɨb tap gak okok suŋ lak
(Matyu 14.34-36)
53 Pen ñɨg nab ak am am man Genesaled amjakɨl, bot ak tunɨg lɨlak. 54 Bot ak kelɨg amnɨlaknɨŋ, binɨb anɨb okok Jisas owup agel nɨŋɨd, 55 kasek man kɨd kɨd amɨl, binɨb tap gak okok kɨlop yɨl lɨl Jisas am yek okok dad amnɨlak. 56  Mat 9.20, 14.36, Apo 19.12 Ñɨn anɨb okok Jisas man sɨkol okok akaŋ, taun okok akaŋ, man yokɨp okok amjakek, binɨb tap gak okok kɨlop dap binbɨ apnan gɨpal nab ak lɨlak. Lɨl, kɨles agɨl agɨlak, Nad mɨde binɨb tap gup okok, chech day nep okok dɨnɨgɨlaŋ agɨlak. Anɨb agelak, ne takaw kɨlop ak dɨl nɨg yeknɨŋ, binɨb nop dɨnɨgɨlak okok suŋ lak.

6:2 Jon 7.15

6:3 Jon 6.42

6:4 Mat 13.57, Luk 4.24, Jon 4.44

6:6 Ais 59.16, Mat 9.35, Luk 13.22

6:7 Luk 10.1

6:8 Mat 10.9-10

6:8 Luk 10.4-11

6:11 Apo 13.51

6:13 Jem 5.14

6:14 Mat 16.14, Mak 8.28, Luk 9.19

6:17-19 Wkp 18.16, 20.21, Mat 14.4, Luk 3.19-20

6:23 Est 5.3, 5.6, 7.2

6:26 Mat 14.9

6:30 Luk 10.9-10, 10.17

6:31 Mak 3.20

6:34 Nam 27.17, 1 Kin 22.17, 2 Sto 18.16, Ese 34.5, Mat 9.36

6:35 Mat 14.15, Mak 8.1-9, Luk 9.12

6:37 Nam 11.13, 11.22, 2 Kin 4.43, Mat 14.16, Luk 9.13, Jon 6.7

*6:37 Kab mɨdup olap, mɨñɨl tawep tek mɨdeb.

6:41 Mak 7.34

6:46 Mak 1.35, Luk 5.16, 6.12, 9.28

6:49 Mat 14.26, Luk 24.37, Jon 6.19

6:51 Mak 4.39

6:52 Mak 8.17

6:56 Mat 9.20, 14.36, Apo 19.12