8
Jisas 4,000 bɨ kɨlop tap ñek ñɨŋɨlak
(Matyu 15.32-39)
Ñɨn nab anɨb sɨŋak nep binɨb kuŋay yɨbɨl ap mɨdel, tap mɨdup ma yek, Jisas bɨne okok suk agek apel agak, Mat 15.32-39, Mak 6.34-44 Yad binɨb okol kɨlop chɨb nɨgebin agak. Ñɨn omɨŋal nokom yad ayɨp mɨdɨl, mɨñɨl yokɨp mɨdebal agak. Kɨlop yuwan gek agyoken, ogɨnap palawl okok nɨb opal tek, kanɨb nab okok amɨl, wɨdɨn mayn apek apyap pakɨnɨgabal agak. Agek, bɨne okok agɨlak, Man nep nab okol, bɨ olap tap mɨdup akal nɨb dɨl kɨlop ñɨnɨmuŋ agɨlak? Agel, Jisas agak, Bilet nɨbi tɨtay mɨdeb agak? Agek agɨlak, Anep kugul ak agɨlak. Anɨb agel, Jisas binɨb okok kɨlop agek besɨgɨlak. Besɨgel, bilet anep kugul anɨb ak dɨl, God nop tep agɨl, tɨpagɨl bɨne okok kɨlop ñek, kɨli dɨlɨg binɨb okok kɨlop bɨlok ñɨlak. Kubsal sɨkol ogɨnap sek yek ak ñel, God nop tep agɨl kɨlop agek, kɨli bɨlok ñɨlak. Ñel, ñɨbel ñɨbel kɨlop pug agak. Ñɨbdɨl, Jisas bɨne okok kɨli dayday yek okok yɨgel yɨgel aplan jakek, wad anep kugul ak yɨgɨlak. Binɨb anɨb okok mɨdupsek tap ñɨŋɨlak ak pen, bin okok sek ñapay sɨkol okok sek mel, bɨ okok nep nɨm, 4,000 tek amnak.
Pen Jisas binɨb anɨb okok kɨlop agyokɨl, 10 bɨne okok ayɨp bot dɨl, man Dalmanuda amnɨlak.
Kɨli Jisas nop agɨlak, Tap mageptek ak ge nɨgun agɨlak
(Matyu 16.1-4)
11  Mat 12.38, Luk 11.16, Jon 6.30 Bɨ Pelisi ogɨnap Jisas nop nebneb gon ne tay gɨnɨgab agɨl, ap ne ayɨp takaw ag am ap gɨl agɨlak, Tap mageptek olap God man ne alaŋ nɨb ge, chɨn nɨgun agɨlak. 12  Mat 12.39, Luk 11.29 Anɨb agel, Jisas mɨŋel gek añɨŋ pogɨl agak, Binɨb mɨñɨl mɨdebal ñɨn awl, taynen apal, Tap olap ke ge nɨgun apal agak? Yad nɨbop nɨŋɨd yɨbɨl agebin, Tap olap ke gen ma nɨgɨnɨgabal agak.
13 Anɨb agɨl, kɨlop kelɨgɨl, ñɨg tɨkɨl kɨd adaŋ amnɨg, bot dɨl saŋɨdak.
Jisas yis takaw paladaŋ lɨl agɨlɨg, Pelisi takaw sek Helod takaw sek ma dɨnɨmɨb agak
(Matyu 16.5-12)
14 Pen bɨne okok sawl gɨl, bilet kuŋay mel. Nokom olap bot mɨgan dad amnɨlak. 15  Luk 12.1 Nab okok amɨlɨg, Jisas kɨlop agak, Nɨbi nɨgtep gɨnɨmɨb agak. Pelisi yis kɨli ak sek, Helod yis ne ak sek ma dɨnɨmɨb agak.
16 Anɨb agek, bɨne okok kɨli ke agnɨg agnɨg gɨl agɨlak, Bilet ogɨnap sek ma dopun tek agosup agɨlak. 17  Mak 6.52 Jisas pen, kɨli agɨlak anɨb ak ke nɨŋɨd agak, Taynen bilet dad ma opun agɨl agebɨm agak? Nɨbop gos tep ma lak ak nɨm, nɨgtep ma gɨpɨm akaŋ agak? Chɨbol nɨbop ak ma asɨkup akaŋ agak? 18  Jer 5.21, Ese 12.2, Mak 4.12, Apo 28.26 Wɨdɨn lak ak ma nepɨm? Pen tɨmud lak ak ma nepɨm? Akaŋ nɨŋɨd sawl gɨpɨm agak? 19 Bɨ 5,000 yelak ñɨn ak, bilet anep mamɨd ak dɨ tɨpag ñenek, ñɨbɨl dayday kelɨgɨlak okok, wad tɨtay yɨgɨpek agak. Agek agɨlak, Wad anep umɨgan ak yɨgɨnok agɨlak. 20 Anɨb agelak agak, Pen bɨ 4,000 yelak ñɨn ak, bilet anep kugul ak dɨ tɨpag ñenek, ñɨbɨl dayday kelɨgɨlak okok, wad tɨtay yɨgɨpek agak? Agek agɨlak, Wad anep kugul ak yɨgɨnok agɨlak. 21 Agel agak, Pen nɨbi gos anɨb ak nɨgtep ma gɨpɨm akaŋ agak?
Jisas bɨ wɨdɨn koy gak ak gek suŋ lak, taun Betsayda
22 Pen kɨli taun Betsayda amjakel, binɨb ogɨnap bɨ wɨdɨn koy gak olap dad apɨl, Jisas nop takaw kɨles gɨl agnɨŋɨd agɨlak, Nop dɨnɨgan agɨlak. 23 Agelak, Jisas bɨ wɨdɨn koy anɨb anop ñɨn kɨd ak dɨl, poŋɨd gol okok amɨl, wɨdɨn nop ak kɨñuk gɨñɨl, nop dɨnɨŋɨd agak, Tap ogɨnap nɨgeban akaŋ agak? 24 Agek alad gɨl nɨŋɨd anɨb agak, Yaw. Binɨb okok nɨgebin ak pen, mab tek okok mɨdɨl, gɨ ajebal agak.
25 Agek, Jisas tepayaŋ wɨdɨn mɨdup nop ak dɨnɨgek, wɨdɨn nop yɨkek, day tap okok mɨdupsek nɨg kɨd agak. 26 Pen Jisas bɨ anɨb anop agak, Tep ak adɨkɨd binɨb mɨdebal adaŋ ma amnɨmɨn agak. Kal nak yɨpɨd gɨl amnɨmɨn agak.
Pita agak, Nad Bɨ God nop aglup ak agak
(Matyu 16.13-20, Luk 9.18-21)
27 Jisas bɨne okok ayɨp taun Sisaliya Pilipay gol okok amnɨg saŋɨdɨlak. Kanɨb nab okok amɨlɨg kɨlop agak, Binɨb okok, yɨp an agɨl nepal agak? 28  Mak 6.14-15, Luk 9.7-8 Agek agɨlak, Binɨb ogɨnap nep Jon Bɨ Ñɨg Pakñeb ak apal agɨlak. Ogɨnap Yilayja apal, ogɨnap bɨ God gos ñek agñeb olap apal agɨlak. 29  Mat 16.16, Mak 9.9, Jon 6.68-69, 11.27 Agelak, Jisas bɨne okok kɨlop agak, Nɨbi pen yɨp an agɨl nepɨm agak?
Agek, Pita agak, Nad nep nɨm, Bɨ God nop aglup ak, chɨnop dɨl kod yenɨgaban ak agak. 30 Agek, Jisas takaw kɨles gɨl agak, Binɨb okok kɨlop takaw anɨb ak ma agɨnɨmɨb agak.
Jisas agak, Yad kumɨl tepayaŋ tɨkjakɨnɨgayn agak
(Matyu 16.21-28, Luk 9.22-27)
31  Mat 17.22 Jisas pen, bɨne okok kɨlop takaw agñɨlɨg agak, Bɨ Olap Ñɨne yul awl yɨbɨl dɨnɨgab agak. Bɨ Juda bɨawl takaw tɨg asɨkep okok sek, bɨ God nop sɨbogep bɨawl okok sek, bɨ kɨli Mosis takaw ñu kɨl tɨkak ak nɨgtep gep okok sek kɨli nop ma dɨnɨgabal agak. Ma dɨl, mɨlɨk nɨŋɨd ñaglɨnɨgabal ak pen, ñɨn omɨŋal nokom mɨdɨl, tepayaŋ tɨkjakɨnɨgab agak. 32 Jisas takaw anɨb ak mɨseŋ agek, Pita Jisas nop dad gol okok amɨl, ag gɨlɨg agak. 33 Jisas pen tɨg adɨkɨl bɨne okok kɨlop nɨŋɨd, Pita nop ag gɨlɨg agak, Satan, yɨp kelɨgɨl amnoŋ agak. God gos nɨgup tek ma nepan, binɨb gos nepal tek nep nɨŋɨd anɨb ageban agak.
34  Mat 10.38-39, Luk 14.27 Anɨb agɨl, bɨne okok sek, binɨb kuŋay yɨbɨl ap yelak okok sek kɨlop suk agek, jɨj sɨŋak apelak agak, Binɨb an yɨp kɨdek gonɨmuŋ, gos ne ak kelɨgɨl, mab bak kumak chɨn ak dad ajɨl, yɨp chɨgɨl kɨdek gɨnɨmuŋ agak. 35  Luk 17.33, Jon 12.25 Binɨb an ne ke mɨdɨl, mɨdtep gin agɨnɨgab ak, kɨdek mɨd tɨmel gɨnɨgab agak. Pen binɨb yɨp dɨl God takaw teplep nop ak dɨl, yɨp tap tay gɨnɨgab takaw ma mɨdeb agɨnɨgab ak, mɨdtep gɨnɨgab agak.
36 Pen bɨ tap lum awl yɨl mɨdupsek dɨnɨgab ak, kɨdek ne tɨtay dɨl yenɨgab agak? 37 Akaŋ, tap tay tek bɨ olap ne God nop ñek, God pen nop gek pelpel yenɨgab agak? 38  Mat 10.33, Luk 9.26, Lom 1.16, 2 Ti 1.8 Binbɨ anɨb ñɨn ak, kɨli God nop kud ñɨl kelɨgɨl, tap nɨgep ma nɨgep tap tɨmel gup ogɨnap gɨpal agak. Bɨ an yɨp nebeŋ gɨnɨmuŋ tek lek nɨŋɨd, Jisas nop ma nepin, takaw ne ak ma nepin agɨnɨgab ak, kɨdek Bɨ Olap Ñɨne ne bɨ anɨb nop nɨgek nebeŋ gɨnɨgab agak. Ne Bapi mɨlek awl dɨl, ensel okok ayɨp ownɨgab ñɨn ak, bɨ anɨb ak nop pen abe ne Bapi nop agɨnɨgab, Nop ma nepin agɨnɨgab agak.

8:2 Mat 15.32-39, Mak 6.34-44

8:11 Mat 12.38, Luk 11.16, Jon 6.30

8:12 Mat 12.39, Luk 11.29

8:15 Luk 12.1

8:17 Mak 6.52

8:18 Jer 5.21, Ese 12.2, Mak 4.12, Apo 28.26

8:28 Mak 6.14-15, Luk 9.7-8

8:29 Mat 16.16, Mak 9.9, Jon 6.68-69, 11.27

8:31 Mat 17.22

8:34 Mat 10.38-39, Luk 14.27

8:35 Luk 17.33, Jon 12.25

8:38 Mat 10.33, Luk 9.26, Lom 1.16, 2 Ti 1.8