9
Mat 16.28, 24.30, 24.34, Mak 13.30, Luk 9.27, 22.18 Pen Jisas anɨb agɨl, takaw olap agak, Nɨbop nɨŋɨd yɨbɨl agebin agak. Binɨb mɨñɨl mɨdebɨm okok ogɨnap ma kumnɨgabɨm, mɨdɨl God binɨb dɨl kɨlop kod yenɨgab ñɨn anɨb ak kɨles ne sek apek nɨgɨnɨgabɨm agak.
Jisas wak ne ak ke lak
(Matyu 17.1-13, Luk 9.28-36)
2 Pi 1.17-18 Pen kɨdek ñɨn anep kagol ak mɨdɨl, Jisas ne Pita ak, Jemis ak, Jon ak kɨlop poŋɨd, man dum adek awl alaŋ olap amnɨlak. Amɨl, kɨli nep yelak, Jisas nop nɨgel wak ne ak ke lak. Dan 7.9 Chech ne ak kayɨg tɨmel yɨbɨl gɨl, ñɨñakol yɨbɨl gak. Pen binɨb lum awl olap chech ogɨnap ñɨg lɨ yokel, kayɨg anɨb ak tek, lɨnɨmuŋ tek ma lup. Pen won anɨb ak nɨgɨlak, Mosis ayɨp Yilayja ayɨp apɨl, Jisas ayɨp takaw agelak. Kɨli nɨŋɨd, Pita Jisas nop agak, Tisa. Chɨn tep yɨbɨl apɨl awl mɨdobun agak. Anɨb ak chɨn kal bad ak omɨŋal nokom gɨnɨgun, nep olap, Mosis nop olap, Yilayja nop olap agak. Kɨli yakam pɨlɨkɨlak tek, Pita agɨnɨm anɨb agɨl nɨgtep gɨl mel, monmon anɨb agak.
Lo 18.15, Mat 3.17, Mak 1.11, Luk 3.22, Apo 3.22 Pen wɨsɨp ak apɨl kɨlop yu gek, takaw olap wɨsɨp nab anɨb ak agak, Ak ñɨ mapen yad yɨbɨl agak. Takaw agɨnɨmuŋ tek nɨgɨnɨmɨb agak. Anɨb agaknɨŋ, kɨli nɨg kuskus gɨl nɨgɨlak, bɨ omɨŋal anɨb ak ma yelek, Jisas nokom yek.
Mat 12.16, Mak 8.30 Pen dum alaŋ kelɨgɨl, apyapɨlɨg, Jisas agak, Dum awl tap gosup nepɨm ak, mɨñɨl binɨb ogɨnap kɨlop ma agñɨnɨmɨb agak. Kɨdek Bɨ Olap Ñɨne kumɨl tɨkjakek, mɨseŋ agñɨnɨmɨb agak. 10 Agek, kɨli takaw anɨb ak nɨŋɨd agup agɨl, binɨb ogɨnap kɨlop ma agñɨlak. Kɨli ke agnɨg agnɨg gɨl agɨlak, Kumɨl tɨkjakɨnɨgayn agup takaw jɨj ak tay agɨlak? 11  Mal 4.5, Mat 11.14 Anɨb agɨl, Jisas nop agnɨŋɨd agɨlak, Bɨ kɨli Mosis takaw ñu kɨl tɨkak ak nɨgtep gep okok taynen apal, Yilayja ned ownɨgab apal agɨlak? 12  Sng 22.1-18, Ais 53.3, Dan 9.26, Mal 4.5, Luk 23.11, Plp 2.7 Agelak, Jisas agak, Nɨŋɨd apal agak. Buk Baybol ak ñu kɨl tɨkɨl agɨlak, Bɨ Yilayja ned apɨl, tap okok mɨdupsek gɨlɨtep gek, Bɨ Olap Ñɨne ak kɨdek ownɨgab agɨlak agak. Pen binɨb okok Bɨ Olap Ñɨne nop ma dɨl, yul awl ñɨnɨgabal ñu kɨl tɨkɨl agɨlak takaw ak, taynen anɨgɨl ñu kɨl tɨkɨl agɨlak agak? 13  Mat 11.14, 17.12, Luk 1.17 Pen bɨ Yilayja agɨlak anɨb ak, ne kɨdek ownɨgab agɨl gos ak ma nɨgɨnɨmɨb agak. Nop tɨkel awl gɨl, takaw agñaknɨŋ nop gɨ tɨmel yɨbɨl gɨlak agak. Anɨb ak buk Baybol ak ñu kɨl tɨkɨl, gɨnɨgabal agɨlak tek nep gak agak.
Ñɨsɨkol kɨcheki abaŋ lak ak Jisas agek pɨlɨk amnak
(Matyu 17.14-21, Luk 9.37-43)
14 Pen kɨli ayaŋ amɨl nɨgɨlak, bɨ kɨli Mosis takaw ñu kɨl tɨkak ak nɨgtep gep ogɨnap, Jisas bɨne okok ayɨp penpen ag yelaknɨŋ, binɨb kuŋay yɨbɨl ap kɨlop puŋɨl kuskus gɨ yelak. 15 Anɨgɨl nɨg yelaknɨŋ, Jisas apjakek ju dɨl, kasek am nop ag dɨdeg lɨl ag dɨlak.
16 Pen Jisas bɨne okok kɨlop agnɨŋɨd agak, Taynen pen agek pen agek gebɨm agak? 17-18 Anɨb agek, bɨ olap binɨb yelak nab anɨb ak nɨb agak, Tisa. Ñɨ yad ak kɨcheki abaŋ lek, takaw ma agup agak. Ñɨn ogɨnap nop tapɨn gek, apyap pakɨl, meg sɨp yɨmɨl, kosɨb asɨb apɨl, ñɨn tob yɨd gup agak. Pel anɨb gek gek nɨm, dad nep yɨl opin ak pen, mɨñɨl bɨnak okok kɨlop agen, kɨcheki ak agyok menɨŋ mel nɨg kelɨgɨpal agak.
19 Anɨb agek, Jisas kɨlop agak, Nɨbi binɨb mɨñɨl mɨdebɨm lum awl, God nop gos ma nepɨm agak. Ñɨn akal nop gos lɨnɨgɨnɨgabɨm agak? Ma yɨbɨl nepɨm anɨb ak, yad ñɨn tɨtay nɨb ayɨp mɨdɨl, mɨŋel nɨbop ak dad ajenɨm agak? Ñɨ anɨb ak dad mɨdebin awl owɨm agak. 20 Agek, dad yek jɨj sɨŋak apel, kɨcheki ñɨ anɨb anop abaŋ lak ak Jisas nop nɨŋɨd, ñɨ anop gek apyap pakɨl, adɨk madɨk gaknɨŋ, kosɨb asɨb apɨl amnak. 21 Anɨgek, Jisas ñɨ anɨb ak nap nop agnɨŋɨd agak, Tap anɨb ak, ñɨn akal tek gak agak? Agek agak, Bɨlel ñɨsɨkol mug tɨkɨl gak agak. 22 Kɨcheki anɨb ak, nop pel paklin agɨl, mab yɨnub nab okok sek, ñɨg nab okok sek dɨyokup agak. Anɨb ak chɨlopapɨl chɨb nɨŋɨd, tap anɨb ak agyokep tek lek, agyokan agak. 23  Mat 17.20, 21.21, Mak 11.23, Luk 17.6, Jon 11.40 Agek, Jisas agak, Taynen agyokep tek lek, agyokan ageban agak. Nad God nop gos lɨnɨge, tap okok mɨdupsek gɨnɨmɨn tek lup agak. 24  Luk 17.5 Agek, kasek ñɨ anɨb ak nap ne suk agak, God nop gos lɨnepin agak. Pen gos omɨŋal nɨgɨnɨm tek lup ak, yɨp gos tep yɨbɨl gɨñɨnɨmɨn agak.
25 Pen binɨb kuŋay yɨbɨl kasek apnan gɨlaknɨŋ, Jisas kɨcheki anop ag gɨl agak, Nad bɨ binɨb ge tɨmud pɨl gɨl, takaw ma apal ak, nep agebin, ñɨ anop pɨsnep kelɨg amnɨmɨn agak. Tepayaŋ ma adɨkɨd ownɨmɨn agak. 26  Mak 1.26 Agek, kɨcheki anɨb ak wal agɨl, ñɨ anop gek apyap pakɨl, jep dɨ dɨ wos gek kɨcheki ne seŋ amnak. Amek, ñɨ ak ne kumɨl tek yek, binɨb kuŋay kɨli agɨlak, Ne kumub agɨlak. 27 Anɨb agɨlak ak pen, Jisas ñɨn nop dɨ jak ñak. 28 Kɨdek pen Jisas kal mɨgan amɨl, bɨne okok ayɨp, kɨli nep mɨdɨlɨg nop agɨlak, Taynen chɨn kɨcheki anɨb anop agyok mel nopun agɨlak? 29 Agelak agak, Kɨcheki anɨb ak tek yokɨp ma agyokɨpal agak. God nop agnɨgel nɨm, ag seŋ yokɨnɨgab agak.
Jisas tepayaŋ agak, Yad kumɨl tɨkjakɨnɨgayn agak
(Matyu 17.22-23, Luk 9.43-45)
30-31  Mak 8.31, 10.32-34, Jon 7.1 Jisas bɨne okok poŋɨd man anɨb ak kelɨgɨl, Galili plopens nab okok ajolɨgup. Ajɨlɨg, bɨne okok kɨlop takaw agñɨ tep gɨnɨm agɨl, kɨmɨgel weyɨg mɨdɨlɨg, kɨlop agñolɨgup. Agñɨl agolɨgup, Bɨ Olap Ñɨne nop mɨmug nɨŋɨd, binɨb ogɨnap kɨlop ñɨnɨgabal agolɨgup. Ñel, paklel kumɨl, ñɨn omɨŋal nokom mɨdɨl, tepayaŋ tɨkjakɨnɨgab agolɨgup. 32  Luk 9.45, 18.34 Ne agaknɨŋ, takaw jɨj anɨb ak tay agup agɨl, nop agnɨgɨnɨgel ak pen, jel gek ma agnɨgelɨgɨpal.
Yad nokom bɨawl mɨdebin agɨl penpen agɨlak
(Matyu 18.1-5, Luk 9.46-48)
33-34  Luk 22.24 Pen kanɨb nab okok amɨlɨg bɨne okok, nɨbi mel yad nokom bɨawl mɨdebin agɨlɨg, penpen agel amnak. Am taun Kapeneyam amjakɨl, kal mɨgan ak amɨl, Jisas kɨlop agnɨŋɨd agak, Nɨbi kanɨb nab okok apɨlɨg, takaw tay agem opɨm agak? Agek, takaw anɨb ak agel owak ak nɨŋɨd, pen ma agñɨlak. 35  Mat 20.26-27, 23.11, Mak 10.43-44, Luk 22.26 Ma agñelak, Jisas am besɨgɨl bɨne anep umɨgan kɨlop agek apelak agak, Bɨ ned bɨnonɨm awl yɨbɨl mɨden agɨl nɨŋɨd nɨm, okyaŋ apɨl, bɨ yokɨp wog gɨñub tek ak mɨdɨl, bɨ ogɨnap kɨlop wog gɨñɨnɨmuŋ agak. 36 Anɨb agɨl, ñɨsɨkol olap dap yelak nab sɨŋak jak ñɨl, dɨ kay gɨlɨg kɨlop agak, 37  Mat 10.40, Luk 10.16, Jon 13.20 Binɨb yɨp gos nɨŋɨd, ñapay sɨkol dɨpin awl tek kɨlop dɨnɨgabal okok, kɨlop nep mel, yɨp abe dɨnɨgabal agak. Pen yɨp dɨnɨgabal okok, yɨp nokom mel, Bapi yɨp agyokek ownek ak nop abe dɨnɨgabal agak.
Binɨb chɨnop gɨ tɨmel ma gɨpal okok, kɨli bogɨlak chɨn mɨdebal
(Luk 9.49-50)
38  Nam 11.27-29, Luk 9.49 Pen Jon ne Jisas nop agak, Tisa. Chɨn nɨgɨnok, bɨ olap yɨb nep ak agɨl, kɨcheki walɨjpal ag seŋ yokak agak. Yokek, nɨŋɨd anɨb agɨnok, Nad bɨ chɨn ayɨp jɨmñɨl ma ajɨpun ak, anɨb ma gɨnɨmɨn agɨnok agak. 39  1 Ko 12.3 Agek, Jisas Jon nop agak, Nop taynen mel apɨm agak? Bɨ yɨp gos nɨŋɨd, tap mageptek teplep ogɨnap gɨnɨgab okok, kɨdek adɨkɨd yɨp takaw tɨmel ma agɨnɨgab agak. 40  Mat 12.30, Luk 11.23 Binɨb chɨnop mɨlɨk ma nepal okok, kɨli bogɨlak chɨn mɨdebal agak. 41  Mat 10.42 Pen nɨbop nɨŋɨd agebin agak. Bɨ olap, ne nɨbop Klays bɨne agɨl, ñɨg mal ñek ñɨŋɨnɨgabɨm okok, God ne bɨ anɨb anop dɨtep yɨbɨl gɨnɨgab agak.
Tɨmel gɨnɨgun tek lup agɨl chɨn pen gɨtep gɨnɨgun
(Matyu 18.6-9, Luk 17.1-2)
42 Pen Jisas takaw anɨgɨl agak, Binɨb ogɨnap, kɨli ñɨsɨkol paysɨkol olap yɨp gos lɨnɨgup ak nop gel apyap pakɨnɨgab ak, tɨmel yɨbɨl gɨnɨgabal agak. Kɨlop ned tunɨg dam ñɨg solwala yokɨpɨlap ak gɨtep gɨpɨlap agak. Taynen? Binɨb ogɨnap koŋɨm mɨdɨl ñɨsɨkol paysɨkol olap nop gɨ tɨmel gɨnɨgabal ak, kɨdek yul awl dɨnɨgabal agak.
43-44  Mat 5.30 Anɨb agɨl agak, Ñɨn mɨdup wul olap tap si tap tɨmel gɨnɨg gonɨmuŋ, pɨs kɨd anɨb ak tɨbɨlɨk yoke, pɨs kɨd anep yonɨmuŋ agak. Nak ñɨn kɨd nokom olap yenɨgab ak, pelpel yenɨgaban, tap teplep yɨbɨl agak. Pen ñɨn nak kɨd omɨŋal yenɨgab ak, mab ke yɨneb amnɨgaban, tap tɨmel yɨbɨl agak. Mab ke yɨneb anɨb ak, ma sɨŋ gɨnɨgab agak. 45-46 Tob kɨd olap tap si tap tɨmel gɨnɨg gonɨmuŋ, pɨs kɨd anɨb ak tɨbɨlɨk yoke, pɨs kɨd anep yonɨmuŋ agak. Nak tob kɨd nokom olap yenɨgab ak, pelpel yenɨgaban, tap teplep yɨbɨl agak. Pen tob nak kɨd omɨŋal yenɨgab ak, mab ke yɨneb amnɨgaban, tap tɨmel yɨbɨl agak. 47  Mat 5.29 Pen wɨdɨn mɨdup olap tap si tap tɨmel gɨnɨg gonɨmuŋ, wɨdɨn pɨs kɨd anɨb ak tɨg juyokem, pɨs kɨd nokom olap nep yonɨmuŋ agak. Nak wɨdɨn kɨd nokom olap yenɨgab ak, God binɨb dɨl kɨlop kod yenɨgab ak amɨl pelpel yenɨgaban, tap teplep yɨbɨl agak. Pen wɨdɨn nak kɨd omɨŋal yenɨgab ak, mab ke yɨneb amnɨgaban, tap tɨmel yɨbɨl agak. 48  Ais 66.24 Mab ke yɨneb man anɨb ak, kɨlop kɨsoy pelnep lɨl mɨdɨlɨg, mab ma sɨŋ gɨnɨgab agak.
49  Ese 43.24 Kɨli mɨnek mɨnek God nop tap sɨbogep ñɨnɨg, dek lɨl ñɨbal agak. Dek anɨb ak lɨl ñel, God wɨdɨn mɨdup adek sɨŋak suŋtep gup agak. Anɨb ak tek, mɨŋel ogɨnap binɨb okok kɨlop ownɨgab. Apɨl kɨlop gek, kɨli God wɨdɨn mɨdup adek sɨŋak suŋtep yenɨgabal agak.
50  Mat 5.13, Luk 14.34-35, Lom 12.18, Epe 4.29, Kol 4.6, Hib 12.14 Dek tap yɨdek tep yɨbɨl ak pen, yɨdek ne ak amek, taydɨl gem tepayaŋ yɨdek gɨnɨgab agak? Anɨb ak tek, nɨbi dek yɨdek tek ak mɨdɨl, mam ay ogɨnap ayɨp kɨmɨgel yenɨmɨb agak.

9:1 Mat 16.28, 24.30, 24.34, Mak 13.30, Luk 9.27, 22.18

9:2 2 Pi 1.17-18

9:3 Dan 7.9

9:7 Lo 18.15, Mat 3.17, Mak 1.11, Luk 3.22, Apo 3.22

9:9 Mat 12.16, Mak 8.30

9:11 Mal 4.5, Mat 11.14

9:12 Sng 22.1-18, Ais 53.3, Dan 9.26, Mal 4.5, Luk 23.11, Plp 2.7

9:13 Mat 11.14, 17.12, Luk 1.17

9:23 Mat 17.20, 21.21, Mak 11.23, Luk 17.6, Jon 11.40

9:24 Luk 17.5

9:26 Mak 1.26

9:30-31 Mak 8.31, 10.32-34, Jon 7.1

9:32 Luk 9.45, 18.34

9:33-34 Luk 22.24

9:35 Mat 20.26-27, 23.11, Mak 10.43-44, Luk 22.26

9:37 Mat 10.40, Luk 10.16, Jon 13.20

9:38 Nam 11.27-29, Luk 9.49

9:39 1 Ko 12.3

9:40 Mat 12.30, Luk 11.23

9:41 Mat 10.42

9:43-44 Mat 5.30

9:47 Mat 5.29

9:48 Ais 66.24

9:49 Ese 43.24

9:50 Mat 5.13, Luk 14.34-35, Lom 12.18, Epe 4.29, Kol 4.6, Hib 12.14