11
Jisas bɨnonɨm tek Jelusalem amnak
(Matyu 21.1-11, Luk 19.28-40, Jon 12.12-19)
Jisas bɨne okok ayɨp am am Jelusalem wulep wulep gɨlɨg, man sɨkol Betpage sek, Betani sek amjakɨlak. Man omɨŋal dum Olip nokom yelak. Pen amjakɨl, Jisas bɨne omɨŋal ned agyokɨl agak, Man sɨkol wakay adaŋ amɨl kasek nɨgɨnɨgayl, chag donki malep binɨb ma dad ajɨpal olap, tunɨg lel yenɨgab agak. Nɨŋɨd, wɨsɨb dad ownɨmil agak. Binɨb ogɨnap ñɨlop taynen anɨgebil agenɨgel agɨnɨmil, Bɨawl ak wog olap gɨl, tepayaŋ yokek ownɨgab agɨnɨmil agak. Anɨb agek, amɨl nɨgɨlek, donki malep ak, kal kanɨbtub gol sɨŋak tunɨg lel yek. Wɨsɨb gɨleknɨŋ, binɨb yep wulep anɨb okok jak yelak okok agɨlak, Tay gɨnɨg, donki malep anɨb ak wɨsɨbebil agɨlak? Agelak, Jisas agak tek agelek, yaw agɨlak. Yaw agel, donki malep anɨb ak dad Jisas yek ak owlek. Apɨl, chech palawl kɨli adek alaŋ lɨlek okok tɨg asɨkɨl, dɨl donki adek lelek, Jisas adek anɨb ak besɨgak. Pen binɨb okok, ogɨnap chech palsek kɨli okok tɨg asɨk kanɨbtam adek ak lɨlɨg, ogɨnap tap wɨj okok tɨpag dap lɨlɨg, nop dɨ nab lɨlak. Sng 118.25-26 Binɨb ogɨnap ned gɨl, ogɨnap kɨdek gɨl, suk awl agɨlɨg agɨlak, Hosana, God nop tep yɨbɨl agɨnɨgun agɨlak. Bɨ anɨb ak Bɨawl ne agyokek owup ak, Bɨawl nop gɨtep gɨnɨmuŋ agɨlak. 10 Bɨnonɨm nɨm ak ownɨgab ak, ne based Depid bɨnonɨm mɨdɨl binɨb kod yolɨgup tek ak yenɨgab agɨlak. God ne bɨnonɨm anɨb anop gɨtep gɨnɨmuŋ agɨlak. God man ne alaŋ mɨdeb ak, nop tep yɨbɨl agɨnɨgun agɨlak.
11 Jisas anɨgɨl Jelusalem amɨl, God agnɨgep kal awl kab wali kus gɨl yek ak mɨgan ayaŋ amɨl, tap okok nɨg ajaknɨŋ, sub saŋɨd amek nɨŋɨd, bɨne anep umɨgan ak ayɨp adɨkɨd man sɨkol Betani amnɨlak.
Mab pik bɨd olap mɨdup ma pulak
(Matyu 21.18-19)
12 Mɨnek pen, man sɨkol Betani nɨb adɨkɨd kanɨb nab okok amnɨlaknɨŋ, Jisas nop yuwan gek, 13  Mak 11.20 pal chɨm nɨgak, mab pik bɨd olap wɨj ne kuŋay yek. Mɨdup ogɨnap pulɨl mɨdeb akaŋ agɨl amɨl nɨgak, ma pulak, wɨj nep yek. Taynen? Mɨdup ne pulep ñɨn ak ma owak. 14  Luk 13.6 Anɨgek, Jisas agak, Mab bɨd anɨgup ak, kɨdek ma pulek ñɨŋɨnɨgabal agak. Anɨb agek, bɨne okok mɨdupsek nɨgɨlak.
Bɨ God agnɨgep kal awl mɨgan ak sɨkim gɨlak okok, Jisas kɨlop agyokak
(Matyu 21.12-17, Luk 19.45-48, Jon 2.13-22)
15  Mal 3.1-9 Jisas bɨne okok poŋɨd Jelusalem amɨl, God agnɨgep kal awl kab wali kus gɨl yek ak mɨgan ayaŋ amɨl, binɨb sɨkim gɨ yelak okok, kɨlop agyokɨnɨg gak. Penpen kamɨl dɨlɨg, yawl dap lel tawlɨg gɨ yelak bog adek okok tɨg adɨkɨl, binɨb sɨkim gɨlɨg tap tawlɨg gɨ yelak okok mɨdupsek yuk seŋ yokak. 16 Yuk yokɨl agak, Binɨb olap tap sɨkim gep ogɨnap, dad God agnɨgep kal awl kab wali kus gɨl yek nab awl ma padɨkɨnɨmɨb agak. 17  Ais 56.7, Jer 7.11 Anɨb agɨlɨg agak, Buk Baybol ñu kɨl tɨkɨl agɨlak, God ne agup, Kal yad ak, binɨb man okok mɨdupsek apɨl yɨp agnɨgɨnɨgabal agup agɨl tɨkɨlak agak. Pen nɨbi anɨgem, bɨ tap si dɨl weyɨg mɨdebal kal olap tek lup agup agɨl tɨkɨlak agak.
18  Mak 14.1 Anɨb agek, bɨ God nop sɨbogep bɨawl okok sek, bɨ kɨli Mosis takaw ñu kɨl tɨkak ak nɨgtep gep okok sek takaw anɨb ak nɨgɨlak. Nɨŋɨd, nop paklun agɨl gos nɨgɨlak ak pen, binɨb yokɨp okok mɨdupsek takaw nop nɨŋɨd gos pal awl yɨbɨl lɨlak tek, kɨli nop nɨŋɨd pɨlɨkɨlak. Anɨgɨl nop taydɨl paklɨnɨgun agɨl gos ogɨnap nɨgɨlak. 19 Pen dugep won ak, Jisas bɨne okok ayɨp Jelusalem kelɨgɨl amnɨlak.
God nop nokom gos nɨŋɨd agnɨgem, agɨnɨgabɨm tek gɨnɨgab
(Matyu 21.20-22)
20  Mak 11.14 Mɨnek Jisas bɨne okok ayɨp, kɨli adɨkɨd kanɨb nab okok apɨl nɨgɨlak, mab pik anɨb ak mɨlep gak. Kɨdɨl ne ak sek wɨj ne ak sek pɨsnep mɨlep gak. 21 Nɨŋɨd Pita ne agak, Tisa, nɨgan. Mab pik bɨd kɨdek ma pulek ñɨŋɨnɨgabal agɨnak awl, pɨsnep mɨlep gɨ yowup agak. 22 Agek pen Jisas agak, Nɨbi God nop gos lɨnɨgɨnɨmɨb agak. 23  Mat 17.20, Luk 17.6, 1 Ko 13.2 Yad nɨbop nɨŋɨd yɨbɨl agebin agak. Binɨb dum awl nop agɨnɨgel, Dum ak, nad tɨkjakɨl, ñɨg solwala ayaŋ pɨdeg lan agenɨgel, kɨli God ne gek ñɨg ayaŋ amnɨgab agɨl, agɨnɨgabal tek gɨnɨgab agak. Pen gɨnɨgab akaŋ ma gɨnɨgab agɨl gos nɨgɨnɨgabal ak, ma gɨnɨgab agak. 24  Mat 7.7, Luk 11.9, Jon 14.13, Jem 1.5-6 Anɨb ak tek nɨbop agebin agak. Nɨbi God nop agnɨgem, tap nɨm akal gos anɨb ak dɨnɨgun agɨl nepɨm ak, agɨnɨgabɨm tek gɨnɨgab agak. 25-26  Mat 5.23, 6.14-15, Kol 3.13 Pen jakɨl God nop agnɨgenɨmɨb, binɨb tap tɨmel ogɨnap nɨbop gɨpal okok kɨlop nɨŋɨd kelɨgem. Nɨŋɨd kelɨgem nɨm, Bapi nɨbi man ne alaŋ mɨdeb ak, tap si tap tɨmel nɨbi gɨpɨm okok, pen abe tɨg walɨg gɨyokɨnɨgab agak.
Kɨli agɨlak, Nep an agek anɨgɨpan agɨlak
(Matyu 21.23-27, Luk 20.1-8)
27 Pen Jisas bɨne okok ayɨp Jelusalem apjakɨl, God agnɨgep kal awl kab wali kus gɨl yek ak mɨgan ayaŋ ajek. Ajaknɨŋ, bɨ God nop sɨbogep bɨawl okok sek, bɨ kɨli Mosis takaw ñu kɨl tɨkak ak nɨgtep gep okok sek, Juda bɨawl okok sek kɨli Jisas yek ak apɨl agɨlak, 28 Nad kɨles akal nɨb dɨl, tap anɨb ak gɨ ajɨpan agɨlak? Nep an anɨgɨnɨmɨn agek, gɨ ajɨpan agɨlak? 29 Agelak agak, Yad nɨbop takaw olap agnɨgen, yɨp pen agñenɨgabɨm nɨm, yɨp an agek gɨ ajɨpin ak agñɨnɨgayn agak. 30 Jon binɨb okok kɨlop ñɨg pakñak ak, God agek pakñak akaŋ, bɨ gos ne ke nɨŋɨd pakñak agak? Yɨp agñem nɨgin agak.
31 Anɨb agek, kɨli ke agnɨg agnɨg gɨl agɨlak, Chɨn agɨnɨgabun, God agek binɨb okok kɨlop ñɨg pakñak agon, ne taynen Jon takaw nop ak ma dɨpɨm agɨnɨgab agɨlak. 32  Mat 14.5, Mak 6.20 Pen binɨb okol, kɨli Jon bɨ God gos ñek agñeb yolɨgup ak agɨl gos nepal agɨlak. Anɨb ak tek, chɨn agɨnɨgabun, Jon gos ne ke nɨŋɨd gak agon, chɨnop kab sɨlok paklɨnɨgabal agɨlak. 33 Gos anɨb ak nɨŋɨd anɨb agɨlak, Chɨn ma nopun agɨlak. Anɨb agelak, Jisas kɨlop agak, Nɨbi yɨp ma agñɨbɨm tek, yɨp an agek tap anɨb okok gɨpin ak nɨbop pen ma agñɨnɨgayn agak.

11:9 Sng 118.25-26

11:13 Mak 11.20

11:14 Luk 13.6

11:15 Mal 3.1-9

11:17 Ais 56.7, Jer 7.11

11:18 Mak 14.1

11:20 Mak 11.14

11:23 Mat 17.20, Luk 17.6, 1 Ko 13.2

11:24 Mat 7.7, Luk 11.9, Jon 14.13, Jem 1.5-6

11:25-26 Mat 5.23, 6.14-15, Kol 3.13

11:32 Mat 14.5, Mak 6.20