16
Pol ne binɨb kuŋay kɨlop ag dɨdeg lup
Pen nɨbi takaw anɨb ak nɨgɨnɨmɨb agɨl, yad agebin, Ay chɨn Pibi ne bin wog gɨtep gep ak mɨdeb agebin. Klays binɨb ne pelpel apnan gɨpal, taun Senkliya mɨdebal okok, Pibi kɨlop gɨñɨl, wog anɨb ak gɨtep gup. Ne nɨbi mɨdebɨm ak amjakek, nɨbi Klays yɨl mɨdebɨm okok tek, Bɨawl chɨn anop gos nɨŋɨd Pibi nop dɨl dɨtep yɨbɨl gɨnɨmɨb. Pen tap ogɨnap ma yek nɨŋɨd monmon ñɨnɨmɨb. Ne binɨb kuŋay kɨlop dɨtep gɨl, yɨp dɨtep gɨl gup anɨb ak tek, nɨbi nop dɨtep yɨbɨl gɨnɨmɨb.
Apo 18.2, 18.18, 18.26, 2 Ti 4.19 Nɨbi takaw yad ak dɨl, bɨ Akwila ayɨp bin ne Plisila ayɨp kɨlop ag dɨdeg lɨnɨmɨb. Kɨli ayɨp Klays Jisas wog ak jɨmñɨl gɨnok. Bɨ ogɨnap ned yɨp paklɨnɨg gelak, bɨ bel anɨb ak mɨdɨl, kasɨn gɨlek. Pen chɨlop paklɨnɨgel agɨl gos ak ma nɨŋɨd anɨgɨlek. Yad kɨlop gos tep yɨbɨl nɨŋɨd tep apin ak pen, yad nokom mel. Binɨb Juda mel man ke okok mɨdɨl, kɨli Klays binɨb ne pelpel apnan gɨpal okok, kɨli abe kɨlop bel gos tep yɨbɨl nɨŋɨd tep apal.
1 Ko 16.15, 16.19, Kol 4.15, 2 Ti 1.15, Plm 2 Pen nɨbi takaw yad ak dɨl, Klays binɨb ne kal kɨli bel pelpel apnan gɨpal okok kɨlop abe ag dɨdeg lɨnɨmɨb.
Takaw yad ak dɨl, bɨ mapen yad Epaynedus nop ag dɨdeg lɨnɨmɨb. Binɨb Esiya plopens nɨb ak Klays nop dɨlak okok, ne Klays nop ned dak.
Takaw yad ak dɨl, bin Maliya nop ag dɨdeg lɨnɨmɨb. Ne nɨbop nen wog kɨles gak.
Takaw yad ak dɨl, bɨ Adlonikus ayɨp bin Juniyas kɨlop ag dɨdeg lɨnɨmɨb. Kɨli omɨŋal binɨb yad mɨdɨl, yad ayɨp nag lep ak yolɨgɨpun. Kɨli omɨŋal bɨ Jisas takaw nop dad ameb okok tep yɨbɨl mɨdebil. Kɨli Klays nop ned del, yad kɨdek dɨnek.
Takaw yad ak dɨl, bɨ Abliyadus nop ag dɨdeg lɨnɨmɨb. Ne bɨ mapen yad, Bɨawl ak nop chɨg tep gup ak.
Takaw yad ak dɨl, bɨ Ulbanus nop ag dɨdeg lɨnɨmɨb. Ne ayɨp Klays wog ak jɨmñɨl gɨnok. Pen bɨ mapen yad Stakis nop abe ag dɨdeg lɨnɨmɨb.
10 Takaw yad ak dɨl, bɨ Apeles nop ag dɨdeg lɨnɨmɨb. Klays ne bɨ anɨb ak wog nop ak nɨgek tep gup.
Takaw yad ak dɨl, bɨ Alistobulus binɨb kal ne mɨdebal okok, kɨlop ag dɨdeg lɨnɨmɨb.
11 Takaw yad ak dɨl, bɨyad Helodiyon nop ag dɨdeg lɨnɨmɨb.
Takaw yad ak dɨl, bɨ Nalsisus binɨb kal ne Klays yɨl mɨdebal okok, kɨlop ag dɨdeg lɨnɨmɨb.
12 Takaw yad ak dɨl, bin Tlipina ayɨp bin Tliposa ayɨp kɨlop ag dɨdeg lɨnɨmɨb. Bin omɨŋal ak Bɨawl wog ne ak kɨles gɨl gɨpil.
Takaw yad ak dɨl, bin teplep Pelsis nop ag dɨdeg lɨnɨmɨb. Ne Bɨawl wog ne ak kɨles tɨmel gɨl gak.
13  Mak 15.21 Takaw yad ak dɨl, bɨ Lupus, Klays nop aglek bɨ tep yɨbɨl mɨdeb ak, nop ag dɨdeg lɨnɨmɨb. Pen nonɨm ne ak ami yad tek lup ak, nop ag dɨdeg lɨnɨmɨb.
14 Takaw yad ak dɨl, bɨ Asiglitus, Plegon, Hemes, Patlobas, Hemas, nɨmam kɨli ayɨp mɨdebal okok, kɨlop mɨdupsek ag dɨdeg lɨnɨmɨb.
15 Takaw yad ak dɨl, bɨ Pilologus ayɨp bin Juliya ayɨp, bɨ Neleyus ayɨp nɨnay ayɨp, bɨ Olibas ayɨp binɨb mɨdupsek Klays yɨl mɨdɨl kɨli ayɨp mɨdebal okok, kɨlop ag dɨdeg lɨnɨmɨb.
16  1 Ko 16.20, 1 Pi 5.14 Chɨn God binɨb ne pel gɨpun tek, nɨbi mɨñmɨñ gɨlɨg penpen ñɨn pak sakɨnɨmɨb.
Binɨb man ke okok mɨdɨl, Klays binɨb ne pelpel apnan gɨpal okok, kɨli nɨbop Lom binɨb okok ag dɨdeg lebal.
Bɨ okok kɨli binɨb ogɨnap kɨlop gek asɨk keke lɨpal
17  Mat 7.15, Apo 15.1, 15.5, 1 Ko 5.9-11, 2 Ti 3.5, Tat 3.10, 2 Jo 10 Pen mam ay sɨkop, yad nɨbop kɨles gɨl agnɨŋɨd anɨb agebin, nɨgtep gɨnɨmɨb. Bɨ ogɨnap takaw okok nɨb dad apɨl agñɨl, takaw tep ned nepek ak tɨbɨlɨkɨpal. Anɨgel, binɨb Klays yɨl mɨdebal ogɨnap nɨŋɨd, apyap pakɨl takaw tep ak kelɨgɨl, asɨk keke lɨpal. Anɨb ak nɨbop abe gɨnɨmuŋ tek lup ak, kɨlop kud ñɨl pal okok yenɨmɨb. 18  Plp 3.19, Kol 2.4, 1 Ti 6.5, Tat 1.10, 2 Pi 2.3 Bɨ anɨgɨpal okok, Bɨawl chɨn Klays nop wog ak ma gɨpal. Mubwak kɨli ke anep gos nɨŋɨd gɨpal. Kɨli chɨn binɨb okok kɨlop takaw yepɨs agɨl, tɨtay dɨl dɨnɨgun agɨl, takaw yɨdek apal. Takaw anɨb ak agel, binɨb gos kɨli pal awl ma mɨdeb okok, kɨli kɨlop nepal. Nɨŋɨd, takaw nɨŋɨd yɨbɨl agebal agɨl, yepɨs adek apal ak kɨdek gɨpal. 19  Mat 10.16, Lom 1.8, 1 Ko 14.20 Nɨbi God takaw ne ak dɨtep gɨl kɨdek gɨpɨm ak, binɨb okok mɨdupsek nɨbi gɨpɨm ak nepal. Anɨb ak tek nɨbi anɨgɨpɨm ak gos nɨgen, yɨp tep yɨbɨl gup. Yad pen anɨgɨl gos nepin, nɨbi tap gɨtep gep ak nɨgtep yɨbɨl gɨnɨmɨb, tap gɨ tɨmel gep ak olap gos ma nɨgɨnɨmɨb. 20  Stt 3.15, Lom 15.33, 1 Ko 16.23, 1 Te 5.28, Lep 22.21 Pen wulep mɨdeb, God ne Satan nop dɨl tob muk nɨbop okok lek, taw tɨbɨkɨnɨgabɨm. God, ne bɨ kɨmɨgel mɨdtep gep ak.
Bɨawl chɨn Jisas ne nɨbop yɨmug nɨŋɨd gɨtep gɨnɨmuŋ.
Takaw day won ogɨnap
21  Apo 16.1, 19.22, 20.4 Bɨ Timoti, ne ayɨp Klays wog ak jɨmñɨl gɨlok ak, nɨbop ag dɨdeg leb. Bɨyad Lusiyus ak, Jeson ak, Sosipadel ak, kɨli abe nɨbop ag dɨdeg lebal.
22 Yad bɨ Tediyus, Pol agek mɨj kɨl tɨkɨpin awl. Bɨawl ak nop nɨŋɨd nɨbop ag dɨdeg lebin.
23-24  Apo 19.29, 1 Ko 1.14, 2 Ti 4.20 Bɨ Gayus ne nɨbop ag dɨdeg leb. Ne yɨp dam kal ne ak lɨl, kod mɨdtep gup. Pen Klays binɨb ne awl ak pelpel apnan gɨpal okok, kɨli Gayus kal ne ak pelpel apnan gɨpal. Bɨ Elastus ayɨp mam chɨn Kuwatus ayɨp, kɨli omɨŋal nɨbop ag dɨdeg lebal. Bɨ Elastus, ne man awl anɨb ak mani ak kod mɨdeb.
God yɨb nop ak dad aplanɨgun
25-27  Lom 1.5, Epe 1.9, 3.5, 3.9, 3.20, Kol 1.26-27, 1 Te 3.13, 1 Ti 1.17, 6.16, Jud 25 Pen God yɨb nop ak dad aplanɨgun. God ne kɨles mɨdeb ak, nɨbop gɨnɨmuŋ tek lek nop kɨles gɨl gos lɨnɨgɨnɨgabɨm. Takaw anɨb ak, yad Jisas Klays takaw teplep agñɨnɨm agɨl, takaw anɨb ak agñɨbin. Takaw teplep anɨb ak bɨlel nɨb we gɨl yolɨgup ak pen, mɨñɨl mɨseŋ lup. God ne bɨ pel mɨdep ak. Mɨñɨl ne kɨles gɨl agek, bɨ God gos ñek agñeb okok kɨli takaw anɨb ak tɨkɨlak ak agel, mɨseŋ lup. Pen takaw we gɨl yolɨgup anɨb ak mɨseŋ lɨl, binɨb kɨlop gek, takaw ak nɨgtep gɨpal. God nokom kɨles gɨl agɨl agek, binɨb man okok mɨdupsek nop gos lɨnɨŋɨd, agup tek kɨdek gɨnɨgel. God nɨm ak, ne nokom bɨ gos tɨpagɨl nɨgep ak. Jisas Klays chɨnop gek, God yɨb nop ak pel pelnep dad aplanɨgun. Yaw.

16:3 Apo 18.2, 18.18, 18.26, 2 Ti 4.19

16:5 1 Ko 16.15, 16.19, Kol 4.15, 2 Ti 1.15, Plm 2

16:13 Mak 15.21

16:16 1 Ko 16.20, 1 Pi 5.14

16:17 Mat 7.15, Apo 15.1, 15.5, 1 Ko 5.9-11, 2 Ti 3.5, Tat 3.10, 2 Jo 10

16:18 Plp 3.19, Kol 2.4, 1 Ti 6.5, Tat 1.10, 2 Pi 2.3

16:19 Mat 10.16, Lom 1.8, 1 Ko 14.20

16:20 Stt 3.15, Lom 15.33, 1 Ko 16.23, 1 Te 5.28, Lep 22.21

16:21 Apo 16.1, 19.22, 20.4

16:23-24 Apo 19.29, 1 Ko 1.14, 2 Ti 4.20

16:25-27 Lom 1.5, Epe 1.9, 3.5, 3.9, 3.20, Kol 1.26-27, 1 Te 3.13, 1 Ti 1.17, 6.16, Jud 25