7
Akaaniva Kotira uva raqa kora
Hoqarero avuni Noravano Kotiva Isareriara kempukaiqama kero uva tiva nimiro tiharo, Ekaa Ierikoqi vai haikaraqihai kia vo haikavata nenta vararaiti, ekaa vi haikara vehi autu taiqa kaate, tura. Viva minti tumantavata, Isareri vika vi uvara raqakora. Isareri vaiinti vo Akaaniva Kotira uva raqakero vo haika varakora kaara Noravano Kotiva Isareriara voqamakero arara itora.
Akaanira qova Kaamiva vauvaro
Kaamira qova Sapadiva vauvaro
Sapadira qova Seraava vauvaro
Seraara ankuvano Iutaara ankuqiraava vaura.
Ho Iosuaava Ieriko vatukaini vaiharo vatuka vo Ai vatukavano vai vatara ampeqamake tavaate tiro, vo vaiintinavu nititomanta vika vira ampeqamake tavareka vura. Ai vatukavano vauvaro vira aumanto Beti-Abeli vatukavano vauvaro vira hini mantaraini kuari ruhunkinaini Beteli vatukavano vira tataaqa vaura.
Ho vi vaiintinavuka Iosuaava tuntemake, oru niha tave, viri Iosuaara tiva ami tiha, Kia airi vaiinti vi vatukaraqi variavo. Are qumina ekaa iqoka vaiinti mini vara kerorave. Are iqoka vaiinti 2,000e 3,000e nititaira vika oru Ai vatanaaka hampata raquate, ti.
Vinavuka minti tumanta Isareri 3,000 iqoka vaiinti mini raqireka oru vumanta Aihainaa vaiinti kempukaiqamake vika hampata iqoka raqumanta, Isareri vika aiqu autute orurante anura.
Aihainaaka nái vatuka qentiqaahai Isareri aru ntataqi vivi, nora oriqaahai naavu kaqe orira teqake vare vaunaini vuru kora. Aihainaaka onkaiqi vika aru ntataqi otu viha Isareri vaiinti 36navu arukora. Vira kaara Isareri aatu itovaro vika kempukavanovata taiqa vura.
Mintuvaro Iosuaava nai utavaaqa qunahi qaanahima kero, oru Nora Kotira Vokise avuqaa vataini hiqinti viro, mini variqiro viviro entama kora. Isareri nora vaiintivata hora varake nái qiataqaa aqute Iosuaara hampata vataini hiqintivi vaura.
Iosuaava Kotira aarero tiharo, Noravauvo, are ekaa haikaqaa raqiki variaravama variaro. Mpo, nantivarae are tinavu Iotani Namari hini mantaraihaira tivita varera maa vataraqaa viri kaaro? Are tinavu Amo vatanaaka kauquqi kairamanta vika tinavu ekaa aru taiqa kaate tirae, tinavu maini viri kaaro? Oho, tenavu Isareri kia Kenaanini aniraiti, Iotani Namari hini mantaraini mini variataarave.
Mpo, Noravauvo, Isareri iqoka vaiinti navutaaka aatu qetake aiqu autute aniara kaara te nana uvae tiainarave? Kenaani vatanaakavata, vo vatanaaka maini variakavata, vi uvara iri, viraqaahai vika ani tinavu ututumate aru taiqama kevarave. Vika tinavu ai vaiinti nahenti aru taiqake ariara tiha, Isareri vika variqavano kia nai vaiinti nahenti antua nimitaivo, tivarave. Hauri vika minti tivakeha ai nora autu vatainiqama kevorave, tiro.
10 Minti tuvaro Noravano Kotiva Iosuaarara tiharo, Himpuane. Nantiharae are vataini hiqintira variaro? 11 Are iriane. Isareri qora okarama ti autu timitaavo. Te kempukaiqamake uva tiva taataute Isareriara tiha, Ierikoqi vaina haikaraqihai kia vo haikavata nentara vararaiti, ekaa haika vehi autu taiqa kaate turamantavata, vika te tuna uvara raqake vo haika muara vare unahaa tiha, Ekaa vi haikara vehi autu taiqa kauro, tivakeha vika vi haikara varatora vuru nái ia haikara hampata vataarave.
12 Mintiara kaara te vika vehi autu taiqa kaariravaqaima vaivo. Vika vehi autuvi taiqa viva vaira kaara vika kia ho nái navutaaka hampata kempukaiqamake raqiraiti, vika qetake aiqu autute aniarave. Ne kia te qioqama tauna haikara vehi autu taiqa kaivera, te kia qaiqaavata ni hampata vaiha ni kahaqamaqi virarave.
13 Ho are oru vaiinti nahenti qerama taira vika hura tuekaamavi ti tivuqaa ho variate. Are vikara tihara, Noravano Kotiva ni Isareri Variqavano niara mintima tivo: Ne Isareri vaiinti nahentivauvo, te niara vo haika kia varaate tivake qioqama tauna haikara ne vi haikara kia vehi autu taiqa karaiti, qaqi vare iavo. Ne vi haikara varaara kia vara qaqini kaivera, ne kiama ho nenta navutaaka naatara kevarave.
14 Ho hura toqaqima ne nora anku, vo anku vo ankuvano te iainanaini aniate.
Ne mintiqe te niqihai vo anku kaamate vikara aniate tiari vi ankuka ti aumanto aniate.
Te vi ankukaqihai inaara anku vo kaamate aniate tiari vika aniate.
Te inaara anku vikaqihai vo naavuqi vo naavuqi variaka kaamate aniate tiari vika aniate.
Te vikaqihai vo naavuqi vaika kaamate aniate tiari vikaqihai vaiinti vohaiqa vohaiqavano aniate.
15 Ta vaiintivae te qioqama tauna haikara varainara ne vira rantake, vira nai vainti nahenti hampata aruke, vikavata vira airairavata ihaqohai tatoqa kaate. Vi vaiintiva anomakero qora okara autiharo, Isareri kaurira haika nimivo. Viva mintiharo te Noravano Kotika tenta vaiinti nahenti hampata uva tiva taatau taunara raqa kaivo, tiro. 16 Noravano Kotiva minti tuvaro Iosuaava vaaka toqaqi himpiro Isareri nora anku, vo anku vo anku naarama komanta ani vauvaro ˻Noravano˼ ekaa anku vikaqihairo Iutaara anku naane kaama tomanta vika ani avuni vaura.
17 Ani vauvaro ˻Noravano˼ Iutaara ankuqihairo Seraara anku kaama tomanta vika ani avuni vauvaro Iosuaava tumanta Seraara ankuqihai vo naavu vo naavuqi vauka vika vohaiqa vohaiqavano ani vauvaro ˻Noravano˼ Sapadira naavuqi vauka kaama tora.
18 Sapadira naavuqi vauka anuvaro Iosuaava tumanta vi naavuraqi vauka vohaiqa vohaiqavano anuvaro ˻Noravano˼ vikaqihairo Akaanira kaama tora. Akaaniva Kaamira maaquvano vauvaro Kaamiva Sapadira maaquvano vauvaro Sapadiva Siraara maaquvano Iutaara ankuqiraava vaura.
19 Ho Iosuaava Akaanirara tiharo, Ti vaiintio, vate are tinavu Isareri vatanaaka Variqa Nora Kotira avuqaa himpi vaihara, kia una tiraitira, nena autina okarara qoqaa tiva qovarama kaane, tiro.
20 Iosuaava minti tuvaro Akaaniva vira tiva amiro tiharo, Oho, quqaama te Nora Kotira tinavu Isareri Variqa uva raqakehama qora okara autu kaunarave. Te vi uvara ai tiva amirerave.
21 Tenavu iqoka raqiha Ieriko vatanaaka naatarake vika airaira, vo airaira vo airaira varauna entara, te tavauraro Babironi vatanaaka tavuna koqera aututaava vaivaro, silvaa monu 200vata vaivaro, kori vira maaravano vohaa kilo vairave. Te vi haikara tavauraro ti muntuka ntimanta te ekaa vi haikara vare viri tenta seri naavuqi vata quvike, silvaa monu vevanto vate, ekaa vo haikavata viraqi quntama taunarave, tiro.
22 Akaaniva minti tuvaro Iosuaava vaiinti vokuka nititomanta vika kante Akaanira seri naavuqi oru rantake tavovaro viva tuntema kero, ekaa vi haikava viraqi vaura.
23 Vika ekaa vi haikara vare Iosuaava Isareri hampata vaunaini vuru Nora Kotira avuqaa vatakanta vatora.
24 Ho Iosuaava ekaa Isareri hampata oru Akaanira ravaaqavuke vita vare, viva ekaa haika ura, silvaave tavunave korive vare, vira maaqu raavurave, vira purumakauve donkive sipisipive vare, vira seri naavuvata ekaa vo airairavata vare, muntu Ako Uqitaini kora.
25 Mini kovaro Iosuaava tiharo, Oho, nantivarae are mintihara tinavu Isareri qoraiqama timitaaro? Are mintianara kaarama vate Noravano Kotiva ninavata qoraiqama amitaanarove, tumanta ekaa Isareri vika ori varake Akaanira nai vainti nahenti hampata aruke, vira nai airaira hampata ihaqohai tatoqa kora.
26 Mintimake viraqaahai vika ori airitahaa nuntu ruvaantumake, Akaanira vaataqaa ntava tora. Vika ori nuntu ruvaaqumake ntavatova vate maa entara qaqima vairo. Vaiinti nahenti vi vatara autu nteha Ako Uqitainive – Nora Maara Nimito Uqitarave ti variara.
Akaanira arukovaro Nora Kotira arara itova vaahama vura.