8
Isareri vika Aihainaaka naatara kora
Noravano Kotiva Iosuaarara tiharo, Kia qetaraitira, kempukaiqama kera variane. Are Isareri iqoka vaiinti ekaa ntita varera oru Ai vatanaaka hampata raquane. Are vika hampata raqi vairaqe te Ai avuhainaaravata, vira vaiinti nahentivata, vatukavata, vatavata, ai amirerave.
Are Ieriko avuhainaa vaiintivata Ierikohainaakavata vehi autu taiqa kaanantema kera, Ai avuhainaaravata Aihainaakavata vehi autu taiqa kaane. Ne homa ekaa vi vatanaaka quara vairive airairave varevarave. Ho iqoka raqireva ihara are avuni iqoka vaiinti vokiaka naane nititaira vika oru vatuka vira tauvaqaini vaara autute variate, tiro.
Minti tumanta Iosuaavavata, Isareri iqoka vaiinti vikavata, Ai vatanaaka hampata iqoka raqireka qera i vaura.
Iosuaava nai iqoka vaiintiqihairo iqoka vaiinti tarauka 30,000 kaama tero vika entaqi varakero tiharo, Ne oru vatuka tauvaqaini aumanto vaara autute variate. Ne raqirara iriha qeramate variate.
Ne mini oru vaiqe te tenta iqoka vaiinti hampata qoqaa vatukaini virerave. Tenavu vatuka aumanto oruntaari Aihainaa iqoka vaiinti tinavu harireka vatukaqihai aaqaini aniqe tenavu tota unantemake, orurante aiqu autute anirerave.
Tenavu qaqi kaari vika tinavu haruqi aniqe tenavu raqu kuntamaqi aniari vika mintima tivarave: Tavaate. Tuvana Isareri qetake vuantemake, vatevata vika aiqu autute kante variavo, tivarave. Ho vika minti tivake nái vatuka mini ke niaraiqamake animanta ne kante vaara aitu vare, vatukaqi variaka naatara kaate. Noravano Kotiva ni Variqavano vi vatukara nima nimianarove.
Ne vi vatukara utu vare, Noravano Kotiva tintemake, vi vatukara iha quara kaate. Ho ne te tuna uvara iri varema koqemake avataate, tiro.
Iosuaava minti tivakero nai iqoka vaiinti hini kuka nititomanta vika oru vaara autireka vura. Ai vatukavano hini vauvaro Beteli vatukavano hini vaumanta tavaarana kuari avu ruhunkinaini vika oru vaara autute vaura. Vika mini vuvaro Iosuaava vi entara entaqi Isareri naavu maaqa kaqatonaini vaura.
10 Ho vira qararaa vaaka toqaqi Iosuaava himpiro nai iqoka vaiinti naarama ruvaaquma kero, vivavata Isareri nora vaiintivata iqoka vaiinti vika ntita vare avuni viha Ai vatukainiara vura.
11 Iqoka vaiinti Iosuaara hampata vuka oru vi vatukara nora qentivano vaunaini orunte, vika Ai vatuka noti mantaraini nái seri naavu maaqa kaqa tora. Vika mini vauvaro Ai vatukavano vauvaro uqita vatavano tavaarana vaura.
12 Iosuaava 5,000 vaiinti nititomanta vika vaara autireka Ai vatuka kuari avu ruhunki mantaraini vura. Ai vatukavano hini vauvaro Beteli vatukavano hini vaumanta vika tavaarana oru vaura. 13 Ho avuni vuka qera i vaumanta Ai vatuka noti mantaraini nái seri naavu maaqa kaqatonaini vaukavata qera i vaura. Vi entara entaqi Iosuaava uqita kanta vaireva vura.
14 Ho vira qararaa Ai avuhainaava Isareri iqoka vaiinti vutu tavero, viva vaaka nai iqoka vaiinti ntita varero Isareri hampata raqireva Iotani uqita kanta vura. Viva avuni Isareri hampata mini raqi vaura.
Isareri iqoka vaiinti hini kuka vatuka tauvaqaini vaara autute vauvaro, Ai avuhainaava kia vikara iriraitiro, viva nai iqoka vaiinti ntita varero vuvaro 15 Iosuaava nai iqoka vaiinti hampata unaqaraiqama kero aiqu aututero aahara vataini vireva auti vauvaro 16 Ai avuhainaava tavero vatukaqi vau vaiintika ekaa naarama kero tiharo, Ne Isareri aru ntataqi vuate, tumanta vika Iosuaara avataqi vura. Iosuaava mintima kero vika kuntamaqiro vumanta Ai vika nái vatuka mini ke vika ntata vare anura.
17 Ekaa Aihainaa vaiinti vika vatuka ke, kia vaantaavura qentivata tintaraiti, Isareri ntata vare vura.
18 Mintuvaro Noravano Kotiva Iosuaarara tiharo, Nena vaantaara tuahera kera Ai vatuka mantaraini aave vatehara variane. Vate te Ai vatuka ai kauquqi kaainarara tira, are mintiane, tuvaro Iosuaava viva tunte iro, nai vaantaara Ai vatuka mantaraini tuahera kero totero vaura.
19 Iosuaava mintumanta vira iqoka vaiinti vaara autute vauka vira tave, vaaka vaara aiti, vatukaqi oriqete viraqi vau vaiinti nahentika ntaihamake naavu maaqavau iha tutakovaro itora.
20-21 Mintuvaro Iosuaava nai iqoka vaiinti hampata tavovaro Ai vatukaqihairo iha muravano veraini oru vi vaumanta, vika irumanta nai navunaaka vatukaqi oriqete naavu maaqavau iha qumpiarama tovaro ite vaura. Ite vaumanta vika tuqantaavi Ai iqoka vaiinti ntaihareka orurante qaiqaa anura.
Mintumanta Aihainaa iqoka vaiintivata tuqantaavi tavovaro iha muravano veraini oru vi vaumanta vika tavovaro vika ruqemake vi aarava kia vaura.
22 Isareri iqoka vaiinti vatuka avutaqi oriqetoka vevante Aihainaa iqoka vaiinti ntaihareka hihai anumanta, Isareri vokuka hihai anumanta Aihainaa iqoka vaiinti avutana vaumanta, Isareri vika ekaa aru taiqa kovaro kia Aihainaa iqoka vaiinti voqavanovata qaqi vauvaro kia voqavanovata ruqema kero vura.
23 Isareri vika aru taiqake Ai avuhainaa vaiintiqai kia arukaraiti, vira vita vare Iosuaava vaunaini vuru kora.
24 Aihainaa iqoka vaiinti vika Isareri aahara vataini ntataqi vumanta Isareri vika tuqantaavi Aihainaa iqoka vaiinti ekaa aru taiqa kovaro kia voqavanovata qaqi vaumanta, viraqaahai Isareri vika Ai vatukaini orunte, viraqi vau vaiinti nahentikavata ekaa aru taiqa kora.
25 Vi entara Isareri vika Ai vatukaqi vau vaiinti nahentika 12,000 ekaa arukora.
26 Iosuaava nai vaantaara kia nanta muntuvi karaitiro, vira qaqi tuahera kero Ai vatuka aave vate vaumanta, Isareri vika viraqi vau vaiinti nahentika ekaa vehi autu taiqa kora.
27 Noravano Kotiva Iosuaara tiva amuntemake, Isareri vika vi vatukaraqihai quara vairive vo airaira vo airairave nariara varora. 28 Iosuaava Ai vika naavu maaqa ihaqohairo tatoqa taiqa kovaro kia vovanovata vi vatukara qaiqaa autu kora. Vate maa entara naavu kaqato oriva vo ori vo orivano kiri kairiro mini vairo.
29 Iosuaava Ai avuhainaa vaiinti arukero vira vaata katariqaa hiritovaro mini variqiro viro entama kora. Entama vuvaro Iosuaava tumanta vira vaata viquke vare muntu vatuka qentiana aquke, ori airitahaa nuntu ruvaaqumake avuhainaa vaiinti vira vaataqaa ntava tora. Vi orira ntavatova maa entaravata qaqima mini vairo.
Noravano Kotiva qaiqaa Isareri hampata vaiharo nai uva tiva taatau tora
30 Ho viraqaahairo Iosuaava oru Ebaali Aiqinaqaa Isareri Variqa Nora Kotira ofaa tainta vo autu amitora. 31 Nora Kotira kaiqa vaiinti Mosiva tuntemakero, Iosuaava vi taintara aututora.
Haaru Mosiva vi uvara tivakero vukuqi qara ntuva tova mintima tiro:
Ne ofaa tainta autihama kiama ainiqohai toqate orira varake autiraiti, qaqi ori varake vira autuate, tura.
Iosuaava vi uvara iriharo vi taintara aututomanta vika viraqaa ofaa vo, Nora Kotira kaintu iha quara amite, Nora Kotikanti vohaa vairara iriha ofaa vovata iha quara amitora.
32 Ho vi entara Isareri Iosuaara tave vauvaro viva Kotiva Mosiraqaa tivato uvara qara ntuvatora varakero, vo ori tanuqiraqaa qaiqaa vi uvara qara ntuvatora.
33 Ekaa Isareri nora vaiintive, iqoka vaiintiqaa raqiki vaukave, iasinavuve, vo vatanaaka Isareri hampata vaukave, vika Noravano Kotiva uva tiva taatauto Vokisera tataaqa hini hini himpi vaura. Vika himpi vaumanta Rivaira anku Kotira kaiqa vara amite vauka vi Vokisera aqu vare vika avuni himpite vaura.
Hini vaiinti nahenti himpi vaunaini Gerisimu Aiqinavano vika tauvaqaini vauvaro, hini vaiinti nahenti himpi vaunaini Ebaali Aiqinavano vika tauvaqaini vaura. Haaru Nora Kotira kaiqa vaiinti Mosiva Isareri tiva nimiro tiharo, Ne mintimake himpi vaiqe te kauqu aave vataariraro Kotiva ni koqema nimitaarire, tuntemake vika himpite vaura.
34 Vika himpi vauvaro Iosuaava Kotiva tivato uvara Mosiva qara ntuvatora kaara nti vaumanta vika iri vaura. Iosuaava Kotiva vaiinti nahenti koqema nimitaaina uvarave, vika qoraiqama nimitaaina uvarave, Kotiva ekaa uva tivatora kaara ntuva nimitora.
35 Ho Iosuaava Mosiva qara ntuvato uvara kaara ntiharo kia vo uvavata qaqira karaitiro, ekaa vi uvara kaara nti vaumanta ekaa Isareri, vaiintive, nahentive, vaintive, vikavata vo vatanaaka Isareri hampata vaukavata, ekaa mini ruvaaqumavi vaiha vi uvara irura.