KAARANTURA
(Numbers – Namba)
Tenavu maa uvara iquqama kaunarara tiro, hini uva vaivaro hini uva kia vairo.
10
Aanumaara/Noma taaraqanta silvaa oriqohai autu kora
Noravano Kotiva Mosira tiva ami haro mintima tiro:
Vate are tiramanta silvaa ori vokinara varakema hamaqohai vira ruqutuke kakanairima kema, viraqohai aanumaara/noma taaraqantama autu kaate.
Are vaiinti nahenti ruvaaquma kareva ina entara, are tiramanta aanumaara vuaqa kaimanta are inanaini ani ruvaaquma vuate.
Qaiqaa ne katu vare vonaini vireka i entara, are tiramanta aanumaara vuaqa kaimanta are inanaini ani ruvaaquma vuate.
Vo vaka are tiramanta aanumaara taara vitanta vukaiqamake vuaqa kaimanta, ekaa vaiinti nahenti ani ti Seri Naavu qentiana ruvaaquma vuate.
Are tiraro aanumaara vohaiqaqai vuaqa kairamanta ekaa ankuqihai qiata vaiintinavuqai ani ai hampata ruvaaquma vuate.
Are tiramanta aanumaara votataa votataa inaaraiqa vuaqa kairamanta, kuari avu uri mantaraini vai vaiinti nahentika vika naane himpi katu vare vuate.
Sauti mantaraini vai vaiinti nahentika vikavata himpi katu vare vuate tira, qaiqaavata votataa votataa inaaraiqa aanumaara vuaqaate.
Ne vonaini katu vare vi entara, mintimake aanumaara vuaqa kaate.
Are vaiinti nahenti ruvaaquma kareva ina entara, are tiramanta aanumaara vukaiqamake vuaqa kaate.
Eronira maaqunavu ti kaiqa vara timite variaka, vikaqaima aanumaara vira vuaqevarave.
Nevata, ni vaiinti nahenti naantiara qovaraiqikavata, te vate vi uvara tiva taunara kia qaqira karaiti, qaqi iriqi vuate.
Naantiara ne nenta vataini vaimanta navutaaka ni hampata raqireka animanta, ne aanumaara vira vuaqehama vaiinti vara himpima kaimanta navutaaka hampata raqireka vuate. Ne mintiqe te Noravano Kotika ni Variqavano ni ruaruama nimitaari vika kia ho ni naatara kevarave.
10 Ne quaheha ovata ne entarave, qaraaka tora itaaina entara vaiha ovata ne entarave, voki entara nora entave tivakeha ovata ne entarave, ne vi entara vi entaraqaa ekaara kaintu iha quare ofaaravata, ti hampata vohaa tampamavi vai ofaaravata ti timitehama, aanumaaravata vuaqa kaate.
Ne mintiqe te niara irihama ni kahaqama nimitarerave. Te Noravano Kotika ni Variqavanoma vauro, tiro.
Noravano Kotiva minti tura.
Isareri Sainai Aiqina mini ke vura
11 Isareri vatanaaka Isipi mini ke vuvaro taara ihi aitarovaro 20 enta 2 toraqaa Kotira Seri Naavuqaa vaavi vau quromurava vi naavuraqaahairo virini ori vaiqiro vura.
12 Ori vaiqiro vumanta Isareri vira tave, vika himpi Sainai qumina kanta vaura mini ke vura. Vuvaro vaavi vau quromurava viro, qumina vata Paraanive tunaini oru himpitero vaura.
13 Mini oru vauvaro Noravano Kotiva avuniqamakero Mosira uva tiva amuvaro Mosiva Isareriara minti mintimake vuate tumanta vika vira uva iriha vura.
14-16 Vika vo vatukaqi vo vatukaqi oru viha kia hampiara voqaara viraiti, Iutaara ankuvata, Isakaara ankuvata, Sebulunira ankuvata, vika naane avuni vi vaura. Vika rairavi, vonavu vonavu nai vutora nai vutora utu vareha vura. Aminadaapira maaqu Nasoniva Iutaara anku qiata vaiintivano vauvaro, Suara maaqu Netanieriva Isakaara anku qiata vaiintivano vauvaro, Helonira maaqu Eliaapiva Sebulunira anku qiata vaiintivano vaura.
17 Ho vi ankuka vi ankuka avuni vumanta Rivaira ankuqihai Gesonira ankuvata Meraarira ankuvata vika Kotira Seri Naavu rampaike vatora vira aqu vare vura.
18-20 Vika aqu vare vumanta vika naantiara Rubenira ankuvata Simionira ankuvata Gaatira ankuvata vura. Vika vonavu vonavu viha nai vutora nai vutora utu vareha vurama. Sedeura maaqu Elisuva ekaa vika qiata vaiintivano vauvaro, Surisadaira maaqu Selumieriva Simionira anku qiata vaiintivano vauvaro, Duelira maaqu Eliasaapiva Gaatira anku qiata vaiintivano vaura.
21 Ho vika vumanta vika naantiara Rivaira ankuqihai Kohaatira anku vinavuka Kotira Seri Naavuqihai Kotira kaiqara iriha vato haikara, vi haikara vi haikara vare vura. Vika vi haikara vi haikara vareha, vokuka Kotira Seri Naavu avuni vare vuru kaqatonaini vuru kora.
22-24 Mintumanta vika naantiara Efaraimura ankuvata, Manasera ankuvata, Benaminira ankuvata, vura. Vikavata viha nai vutora nai vutora utu vareha vurama. Amihutira maaqu Elisamaava Efaraimura anku qiata vaiintivano vauvaro, Pentaasura maaqu Gamelieriva Manasera anku qiata vaiintivano vauvaro, Gideonira maaqu Abidaaniva Benaminira anku qiata vaiintivano vaura.
25 Ho vika vumanta vika naantiara ekaanaini Daanira ankuvata, ˻Asera ankuvata, Napataarira ankuvata˼ vura. Vikavata viha nai vutora nai vutora utu vareha vuvaro Amisadaira maaqu Ahieseva ekaa vika qiata vaiintivano vaura.
26 Okaraanira maaqu Pagieriva Asera anku qiata vaiintivano vauvaro, 27 Enaanira maaqu Ahiraava Napataarira anku qiata vaiintivano vaura.
28 Vo enta vo enta Isareri vika naavu rampaike vireka u entara, vika mintima keha nai naantiara nai naantiara vi vaura.
29 Ho Mosiva Jetarora maaqu nai aituara Hobaapira Midianihainaara tiva amiro tiharo, Vate tenavu himpi haaru Noravano Kotiva tinavuara tiharo, Vi vatara ni nimirerave tunaini virerave. Viva nai kauqu aiqiqaa aqukero tinavuara tiharo, Ne vi vataraqaa vaiha koqemake variqi vivarave, turave. Noravano Kotiva minti turara ti, te ariara tinavu hampata aniraqe tenavu ai koqema amitaare, tiro.
30 Mosiva minti tuvaro Hobaapiva tiharo, Aqao, kia te mini virerave. Te tenta maaqaini anirante oru tenta navunaaka hampata vairerave, tiro.
31 Hobaapiva minti tuvaro Mosiva tiharo, Mpo, are kia tinavu kaane. Qumina vataini vaiinti nahenti seri naavu maaqa ho kaqake vai vatukara, are vi vatara vi vatara tavaanarave. Are tinavu vi aarara humiqaqira viraqe tenavu ho vuare. 32 Are tinavu hampata anirera, tenavu Noravano Kotiva ekaa koqe haika tinavu timireva iainara rairake hini aivata amiare, tiro. Mosiva minti tura.
Vaiinti nahenti himpi vi vatukara mini ke vura
33 Ho vaiinti nahenti Nora Kotira aiqina, Sainai Aiqina mini ke vika taaramo entara aaraini vi vaura. Vika aaraini vi vaumanta Noravano Kotiva uva tiva taatauto Vokisera aqu vare vi vauka, vi vaiintinavuka avuni viha, vika seri naavu kaqe vatukara rantaqi vi vaura.
34 Vika aaraini viha vonaini vonaini vi vauvaro Nora Kotira quromuravano vaavi himpitero vika vi vauraqaa vaura. Ekaa enta aatitoraqaa quromuravano mintima keharo vaura.
35 Vika Kotira Vokise vare vire u entara, ekaa vi entaraqaa Mosiva tiharo,
Noravauvo, are himpira oru nena navutaaka ntaihehara vika raumpirima kairamanta qetake vuate. Are ai navutaiqi variaka ntaihaira vika qetake kantama vuate, tiro.
36 Ho vika aaraini anikoka auraara vaireka, Kotira Vokise vataini vuru vato entara Mosiva qaiqaa Kotira aareharo tiharo, Noravauvo, are orurantera tinavu Isareri vo anku vo anku vaurauka hampata ani variane, tiro.
Mosiva vi entara vi entaraqaa minti tura.