6
Tu wituwetuwega tu haguhi
Noka u hougana Yesu tu wotagona hi magamaga po mi Giliki mi Yudeya mitehi hi gamogahigahi. Mi Giliki hi pa yaniyani omgutana iyeta emosi po emosi ugolina hai hiwahiwape hi lauwiwilihi. Ega yaka tu wituwetuwegahi magouhi 12 tu wotago atapuhi hi otugehi po hi’mboina ma hi pa, ‘Ega ita dumalu ipa Yaubada a baha guguyana to wohouni ma yaniyani gutana ugolina to genogeno. Ugolinei, walewalehiyai, lawa magouhi 7 u hayami, o hanahanapugehi tauhi Alugo Woiyawa e tanitaniwagehi po hanahanapuhi ona winaganihi po tauhi geka bagibagina ugolina hina towolo. Ma tiyai lupali po Yaubada a baha luguguyana ugolina, ega i gaogao to hahaleya.’
Atapuhi geka nugotuhuna ugolina hi kaoha yaka Sitibeni hi witowoli. Tauna lawa waitumaganana ma Alugo Woiyawa ugolina. Ma Pilipo po Polokola po Nikano po Timona po Pamenasa po Nikolosi, lawa Anitiyokagei, a witumagana ega mei mi Yudeya ma hi buiya po mei tauhi. Geka lawahi hi inaganihi naka atapuhi hi wogeletehi tu wituwetuwegahi ugolihi po hi wotepanihi ma hi lupaliyehi.
Ma Yaubada a baha i gunanohaya po i lata. U Yelusalem tu wimulitago hi magamaga po tu witalaguyaba boluhi witumaganana hi wiponawogogeya.
Sitibeni hi numa panipani
Sitibeni naka Yaubada a lunugotootogo po a wipoya i wihogoya. Ugolinei lawa u hayahi manini po wekiwekilala i dewadewahi. Ma tu tapalolo mi Yudeya tamogi tauhi, mi Sailina po mi Alesana po mi Silisiya po mi Asiya atapuhi hai tapalolo boluna gowana hi pa, ‘Palipalihalenahi,’ hi towolo po Sitibeni mitehi hi igegae. 10 Tamogi Alugo Woiyawa hanapu Sitibeni i weleya po ugolinei i ibaabani naka ega emoemotana a baha hina wimihehi.
11 Ega yaka lawa gowadei hi wimihehi ma hi witowolihi po tauhi hi pa, ‘To lautanigana ma Mose po Yaubada i iapapoenihi.’
12 Geka ugolina ma lawa po mi Yudeya tanitaniwaga po lugagayo tanitaniwagahi hi linugoapapoenihi. Yaka hi nae po Sitibeni hi numa panipani po hi neiyai tu wiwogatala ugolihi. 13 Ma lawa gehouhi hi neihi mai po Sitibeni hi benabenama koyakoyameya tu luhetala ugolihi, hi pa, ‘Geka lawana houga magomagouna ata numa dalabu waiwoiyawana po Mose a lugagayo e iapapoenihi. 14 To lautanigana ma i pa Yesu Nasaletagei apo geka numa dalabuna ina wiapapoeya ma ata dewa Mose ugolina ma i wawala po i nenei ina buinihi.’
15 Tu wiwogatala atapuhi hi tugutugula naka hi todi ma Sitibeni hi gagaleya naka tepana mei tu winoyanoya yadei.